Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1415. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice, stran 4143.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 Odl. US in 4/2010) ter 17. in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 25. seji dne 7. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Brežice uskladi delovanje javnega zavoda Mladinski center Brežice (v nadaljnjem besedilu: center) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ureja njegov status ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja centra.
Ustanovitelj centra je Občina Brežice.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja župan, razen tistih, za katere je s tem odlokom določeno drugače.
2. člen
Center je pravni naslednik Mladinskega centra Brežice, s sedežem na Gubčevi 10a, 8250 Brežice, katerega ustanoviteljica je Občina Brežice.
Center je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Uradni list RS, št. 76/97), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brežice dne 24. 11. 1997. Delovanje in sedež centra sta bila dopolnjevana oziroma spremenjena z Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice, ki ju je sprejel Občinski svet Občine Brežice 15. 6. 1998 (Uradni list RS, št. 47/98) in 25. 1. 1999 (Uradni list RS, št. 10/99) ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice, sprejetega dne 28. 5. 2001 (Uradni list RS, št. 57/01).
Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice z dne 9. 2. 2004 (Uradni list RS, št. 18/04) so prenehali veljati v prejšnjem odstavku našteti odloki, odlok pa je bil usklajen s takrat veljavnimi določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
3. člen
Poslanstvo centra je trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti za mlade v Občini Brežice na področjih kulture, izobraževanja, informiranja, svetovanja in razvedrilnih dejavnosti.
Center zagotavlja:
– redno identifikacijo potreb in interesov mladih,
– oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb, interesov mladih,
– vzpodbujanje in pomoč mladim pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti,
– izvajanje ostalih programov, aktivnosti zanimivih za mlade,
– povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju dela z mladimi – za mlade lokalno in širše,
– koordiniranje dela na področju dela z mladimi – za mlade,
– podporo formalnim in neformalnim skupinam pri izvajanju programov za mlade v lokalnem okolju,
– drugo, po potrebah ciljne skupine,
– upravljanje z objekti na Gubčevi 10 a, Brežice.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status centra
4. člen
Ime: Mladinski center Brežice.
Skrajšano ime: Mc Brežice.
Sedež: Gubčeva 10a, 8250 Brežice.
Center lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Center je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določata zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in ta odlok.
Center je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Center je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem, pod registrsko številko 199800372, z dne 1. 2. 1999.
2. Pečat centra
5. člen
Center ima enobarvni pečat pravokotne oblike, v višini 35 mm in širine 25 mm. Pečat je sestavljen iz dveh elementov, tj. znaka in črk.
Znak ponazarja fizikalno enačbo mc2, ki predstavlja energijo na simbolni ravni.
Črke pod znakom zaznamujejo polni naslov centra in so zapisane v pisavi Calibri. Njihova širina je enaka širini inicialk »mc« v znaku. Mali tiskani črki »mc« sta inicialki centra in sta zapisani v pisavi Ultra Vertex19 Roman. Kvadratna potenca v enačbi je ponazorjena z zaobljenimi oglišči.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja center za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in občanom, ter vseh internih dokumentov.
Za potrebe notranje organizacijskih enot ima center lahko več pečatov, Pečati se med seboj razlikujejo le v številki, ki je zapisana v levem spodnjem kotu. Kolikor ima center več pečatov, se za zadeve iz prejšnjega odstavka tega člena uporablja pečat s številko 1.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
3. Zastopanje in predstavljanje centra
7. člen
Center zastopa in predstavlja direktor.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec centra, ki ga pooblasti direktor.
III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST CENTRA
8. člen
Organizacija dela v centru se uredi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest centra.
9. člen
Center ima za potrebe izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti ter drugih dejavnosti tržnega značaja organizirano notranjo organizacijsko enoto (NOE).
NOE ima ime: Mladinski hotel Brežice (skrajšano ime: MH Brežice), ki ga uporablja poleg imena centra. NOE nima pooblastil in ne more samostojno sklepati pravnih poslov v pravnem prometu.
Prihodke in odhodke ter izid poslovanja NOE vodi ločeno od preostalega dela poslovanja centra.
NOE vodi direktor centra.
Če to dopuščajo finančne možnosti oziroma se za to izkažejo organizacijske potrebe, se lahko oblikuje delovno mesto vodja organizacijske enote. Vodjo NOE imenuje in razrešuje direktor centra. Za vodjo NOE je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest, ki ga potrjuje svet centra.
Vodja NOE ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo NOE,
– skrbi za sodelovanje NOE s centrom,
– predlaga direktorju program dela NOE,
– opravlja vse naloge, ki jih določi direktor centra s pisnim pooblastilom
– ter druge naloge v skladu z opisom del in nalog v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Pod okrilje NOE, poleg hotelskega dela objekta na Gubčevi 10a, sodi tudi upravljanje zunanjih in notranjih športnih površin ter izvajanje gostinske dejavnosti v klubu centra.
10. člen
Center opravlja naslednje naloge kot javno služb predvsem na področju dela z mladimi, za katero je ustanovljen:
– organiziranje in izvajanje dejavnosti kulturnega značaja,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti neformalnega izobraževalnega značaja,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti informativnega značaja,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti socialnega značaja,
– organiziranje in izvajanje dejavnosti športnega značaja,
– sistematično razvijanje mobilnosti mladih in razvijanje ter izvajanje programov mladinskega turizma,
– skrb za razvoj in promocijo mladih ustvarjalnih skupin in posameznikov,
– skrb za razvoj in promocijo mladinskega dela in mladinske ter otroške dejavnosti,
– skrb za razvoj in promocijo neformalnega izobraževanja za mlade.
Center v okviru javne službe iz prvega odstavka tega člena še zlati izvaja naslednje aktivnosti:
– zbira in posreduje informacije za potrebe mladih,
– organizira, koordinira in izvaja dejavnosti in prireditve za mlade,
– organizira in izvaja počitniške dejavnosti za mlade,
– organizira in izvaja prireditve širšega pomena,
– nudi organizacijsko in tehnično pomoč nevladnim organizacijam in fizičnim osebam, ki izvajajo dejavnosti za mlade,
– organizira in vodi različne mladinske dejavnosti,
– organizira in izvaja izmenjave mladih,
– omogoča mladim delo z računalniki in dostop na internet,
– sodeluje z zavodi in drugimi organizacijami s področja izobraževanja, kulture, turizma, športa … v Občini Brežice,
– organizira in izvaja dejavnost neformalnega izobraževanja za mlade,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino, ki so namenjene povečevanju aktivnosti mladih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo mladih.
Center sme v manjšem obsegu izvajati tudi druge aktivnosti, s katerimi dopolnjuje ter izboljšuje svojo osnovno programsko ponudbo ali z njimi prispeva k popolnemu izkoriščanju prostorskih in kadrovskih zmogljivosti, s katerimi se opravljajo dejavnosti iz desetega člena tega odloka.
Center dejavnosti izvaja v skladu z letnim programom dela, ki ga potrdi svet centra. V letnem programu je opredeljen obseg aktivnosti, ki jih v skladu z obsegom sofinanciranja javne službe s strani ustanovitelja, center izvaja v posameznem letu. S posebnimi pravili center določi obseg pomoči in način dostopa do pomoči za nevladne organizacije in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za mlade.
S soglasjem ustanovitelja se dejavnost centra lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
11. člen
Center opravlja tudi tržno dejavnost (prodaja blaga in storitev na trgu), pri čemer je presežek ustvarjenih prihodkov namenjen opravljanju javne službe centra.
Med drugim center:
– izvaja dejavnosti povezane z oddajo namestitvenih kapacitet in športnih površin, s katerimi upravlja,
– izvaja organizacijo komercialnih programov kulture, športa, neformalnega izobraževanja, turizma …,
– toči pijače pod pogoji iz drugega odstavka 11. člena tega odloka,
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti centra.
Pri izvajanju tržne dejavnosti mora center upoštevati, da je izkoriščanje prostorskih in kadrovskih kapacitet v prvi vrsti namenjeno izvajanju javne službe.
12. člen
Naloge iz prejšnjih členov, ki jih opravlja center, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08) razvrščene:
G   46.19  Nespecializirano posredništvo pri prodaji
       raznovrstnih izdelkov
G   47.19  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
       prodajalnah
G   47.81  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G   47.91  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H   49.39  Drug kopenski potniški promet
I   55.10  Dejavnosti hotelov in podobnih namestitvenih
       obratov
I   55.20  Dejavnost počitniških domov in podobnih
       nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
I   55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I   55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I   55.90  Dejavnost dijaških in študentskih domov ter
       druge nastanitve
I   56.10  Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
I   56.21  Priložnostna priprava in dostava jedi
I   56.30  Strežba pijač
J   58.1  Izdajanje knjig, periodike in drugo
       založništvo
J   58.19  Drugo založništvo
J   59.11  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
       oddaj
J   59.12  Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
       filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J   59.13  Distribucija filmov, video filmov,
       televizijskih oddaj
J   59.14  Kinematografska dejavnost
J   59.20  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
J   60.10  Radijska dejavnost
J   60.20  Televizijska dejavnost
J   63   Druge informacijske dejavnosti
J   63.02  Svetovanje o računalniških napravah in
       programih
J   63.12  Obratovanje spletnih portalov
J   63.99  Drugo informiranje
L   68.32  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi
M   70.21  Dejavnost stikov z javnostjo
M   73   Oglaševanje in raziskovanje trga
M   73.11  Dejavnost oglaševalskih agencij
M   73.12  Posredovanje oglaševalskega prostora
M   73.20  Raziskovanje trga in javnega mnenja
M   74.20  Fotografska dejavnost
M   74.30  Prevajanje in tolmačenje
M   74.90  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
N   77.21  Dajanje športne opreme v najem in zakup
N   77.33  Dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem in zakup
N   79.11  Dejavnost potovalnih agencij
N   79.12  Dejavnost organizatorjev potovanj
N   79.90  Rezervacije in druge s potovanji povezane
       dejavnosti
N   82.11  Nudenje celovitih pisarniških storitev
N   82.19  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N   82.30  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O   84.24  Dejavnosti za javni red in varnost
P   85.59  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
R   90.0  Kulturne in razvedrilne dejavnosti
R   90.01  Umetniško uprizarjanje
R   90.04  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R   91.01  Dejavnost knjižnic in arhivov
R   93.11  Obratovanje športnih objektov
R   93.19  Druge športne dejavnosti
R   93.29  Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S   94.99  Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
       organizacij
S   96.01  Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S   96.09  Druge  storitvene dejavnosti, drugje
       nerazvrščene,
Center lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnosti razširi ali spremeni.
Za opravljanje dejavnosti točenja pijač center lahko izbere zunanjega izvajalca. Za izbor center objavi razpis, ki se objavi v lokalnih medijih. K izboru izvajalca da soglasje svet centra. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba. Pri objavi razpisa se objavijo pogoji za opravljanje dejavnosti, ki morajo biti enaki, kot če bi izvajal dejavnost center sam, kot na primer: enak odpiralni čas, cena brezalkoholnih pijač mora biti nižja od cen brezalkoholnih pijač v drugih lokalih najmanj za 10% glede na povprečno ceno, cena alkoholnih pijač pa višja za najmanj 10% glede na povprečno ceno kot v drugih brežiških lokalih
13. člen
Center se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.
IV. ORGANI CENTRA
14. člen
Organa centra sta:
– direktor,
– svet centra.
Center ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja se določi s pravili centra.
1. Direktor
15. člen
Direktor organizira delo centra, ga zastopa, predstavlja in vodi poslovanje centra ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela centra.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktorja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Brežice na podlagi javnega razpisa ter po pridobitvi mnenja sveta centra. Javni razpis opravi pristojno telo Občinskega sveta Občine Brežice, in sicer Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj javnega zavoda povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Mnenje iz prejšnjega odstavka tega člena ni omejeno na kandidata po ustanoviteljevem izboru.
Če svet centra ne odgovori v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta centra njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
16. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj 3 leta delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem delovnem mestu,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– izkazuje znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
– ima vsaj 3 leta izkušenj pri delu z mladimi.
Kandidat mora predložiti program dela centra za mandatno obdobje.
17. člen
Direktor opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Naloge direktorja so:
– organizira delo centra,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v centru, sprejema pravilnik o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v centru,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem centra,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje centra,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo center ima,
– pripravi zaključni račun,
– organizira in vodi strokovno delo,
– odgovarja za strokovno vodenje centra,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– skrbi za sodelovanje centra z okoljem,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet centra,
– skrbi za produktivnost in ekonomičnost poslovanja centra,
– sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov centra ter določi delavce, ki so odgovorni zanje,
– seznanja zaposlene o sprejetih odločitvah, sklepih in drugih zadevah, ki so povezani z delovanjem centra,
– pripravi triletni razvojni načrt centra,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet centra.
K aktu iz enaindvajsete alineje prvega odstavka tega člena daje soglasje ustanovitelj. Soglasje se izda v roku 60 dni od prejema predloga. Če v tem času soglasje ni izdano, se šteje, da je bilo izdano.
18. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor center neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, h kateri je potrebno pridobiti soglasje lastnika.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
19. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– direktor sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih centra ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta centra in ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči centru večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti centra,
– se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali prenosa ustanoviteljstva, v skladu z zakonom.
Direktorja razrešuje Občinski svet Občine Brežice.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja je potrebno pridobiti mnenje sveta centra ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.
Če svet centra ne odgovori v roku 30 dni, se šteje, da je bilo mnenje dano oziroma, da je mnenje pozitivno.
2. Vršilec dolžnosti
20. člen
Svet centra imenuje vršilca dolžnosti v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Svet centra imenuje vršilca dolžnosti do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
3. Svet centra
21. člen
Svet centra sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev centra,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Brežice.
Predstavnika delavcev centra izvolijo delavci centra na neposrednih in tajnih volitvah, ki jih podrobneje urejajo pravila centra.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje župan na predlog direktorja centra, in sicer izmed aktivnih udeležencev dejavnosti, ki jih izvaja center.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta centra traja 5 let. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta centra. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata članom sveta centra, ki jih imenuje Občinski svet Občine Brežice.
Prvo, konstitutivno, sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev v svet centra.
Svet centra sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet centra sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
Podrobnejše delovanje uredi svet centra s poslovnikom.
Član sveta centra je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi oziroma predstavniki ustanovitelja ne ravnajo tudi v skladu z navodili ustanovitelja,
– ne opravlja svojih nalog, oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Člana sveta centra razreši ustanovitelj na predlog direktorja ali sveta centra.
22. člen
Naloge sveta centra so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja centra,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje centra,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, če jo center ima ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– oblikuje mnenje ob imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– spremlja in ocenjuje delovanje centra in politiko njenega ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela centra in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– sprejema pravila centra in tiste splošne akte, za katere je tako določeno v pravilih,
– sprejema zaključni račun centra,
– sprejema triletni razvojni načrt,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem centra,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev centra kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje centra.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI CENTRA
23. člen
Center upravlja z naslednjim nepremičnim premoženjem:
– Mladinski kulturni center, parcela št. 1236,
– večnamenska kulturna dvorana, parcela št. 1237/1,
– telovadnica, parcela št. 1237/2,
– Mladinski hotel z avlo, parceli št. 1237/4 in 1237/3,
– zunanje igrišče, parcela 1241,
– parkirišče in dvorišče, parcele št. 1238/2, 1239/1 in 1239/2 ter del parcele št. 1238/1, in sicer od parka na Z strani parcele do uvozne poti k Mladinskemu hotelu na V strani parcele, vključno z navedeno dovozno potjo,
– travnik, parceli št. 1240 in 1242.
Objekta v alinejah a in b sta opredeljena za javno infrastrukturo na področju kulture.
Center samostojno upravlja z navedenimi nepremičninami in vso opremo, ki se nahaja na oziroma v posameznih objektih, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja, le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni ali kako drugače zmanjšati njegovo vrednost brez soglasja ustanovitelja.
Center je dolžen upravljati in uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Parcelne št. 1236, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1237/4, 1238/1, 1238/2, 1239/1 in 1239/2 so do 17. 10. 2018 obremenjene s stavbno pravico za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del. Nosilec pravice je Mladinski center Brežice. Po preteku stavbne pravice obveljajo za navedene nepremičnine določila iz prejšnjih odstavkov tega člena. V obdobju, ko je center nosilec stavbne pravice, center ne more odtujiti nepremičnin brez predhodnega soglasja Občinskega sveta Občine Brežice.
24. člen
Center pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti opredeljene v letnem programu dela:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih virov.
Iz proračuna ustanovitelja center pridobiva sredstva na podlagi potrjenega programa dela in letnega izvedbenega načrta. Osnova za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni materialni stroški delovanja,
– stroški dela,
– programski materialni stroški,
– stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nakup opreme.
Pri splošnih materialnih stroških se upoštevajo:
– fiksni materialni stroški (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve in voda ter stroški rednih pregledov protipožarnega in drugih podobnih sistemov) za objekt Mladinski kulturni center,
– splošni stroški poslovanja izvajanja dejavnosti javne službe.
Pri stroških dela se centru za izvajanje javne službe v osnovnem obsegu priznajo sredstva za:
– direktorja,
– strokovnega delavca – informatorja,
– računovodje za polovičen delovni čas in
– vzdrževalca prostorov.
Iz proračuna ustanovitelja lahko center pridobiva tudi sredstva za druge namene, vezana na izvajanje dejavnosti centra, kolikor takšen sklep sprejme Občinski svet Občine Brežice.
Ustanovitelj in center uredita vsa medsebojna razmerja s posebno pogodbo, s katero uredita predvsem:
– financiranje dejavnosti centra s strani ustanovitelja za tekoče proračunsko obdobje,
– izvajanje letnega programa dela zavoda,
– način izvrševanja drugih ustanoviteljskih pravic in obveznosti, ki so določena s tem odlokom, pravili centra in drugimi predpisi.
25. člen
Center samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Center ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz sredstev tržne dejavnosti in ostalih virov. Članarina in druga nadomestila ter donacije in darila se ne štejejo med prihodke iz tržne dejavnosti.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki, center prioritetno nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti javne službe ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja, h kateremu direktor predhodno pridobi soglasje sveta centra.
Del presežkov prihodkov nad odhodki, ki ga center ustvari na trgu, lahko uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti delavcev centra, v skladu z odlokom o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih. K vlogi za pridobitev soglasja mora center priložiti soglasje sveta centra.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja, h kateremu direktor predhodno pridobi soglasje sveta centra.
Če je primanjkljaj nastal zaradi preveč izplačanih plač, krije center primanjkljaj iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem plač.
Če ustanovitelj ne krije primanjkljaja, se ta likvidira v breme virov sredstev, s katerimi upravlja center.
VI. POSLOVNA TAJNOST
26. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo podatki in dokumenti:
– ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
Poleg listin so lahko poslovna tajnost tudi predmeti (npr. nosilci zvoka in slike), CD-romi, računalniške baze podatkov, načrti, vzorci ipd. Listine in podatke, ki štejejo za poslovno tajnost, sme posredovati le direktor zavoda oziroma delavec, ki ga zato posebej pooblasti direktor.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI CENTRA V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Center je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Center odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
28. člen
Center prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
29. člen
Premoženje, s katerim center upravlja, je last ustanovitelja.
S premičnim premoženjem upravlja center samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju lastnika.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI CENTRA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN CENTRA
30. člen
Za obveznosti centra subsidarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje centra.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti centra iz naslova dejavnosti, ki jih opravlja za morebitne druge naročnike.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Svet centra se konstituira najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravlja nujne naloge obstoječi svet centra.
Mandat sedanje direktorice poteče z iztekom mandata, za katerega je bila imenovana.
32. člen
Rok za uskladitev pravil in drugih splošnih aktov centra je šest mesecev od uveljavitve tega odloka,.
Do sprejema novih aktov veljajo obstoječi akti v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski centra Brežice (Uradni list RS, št. 18/04).
34. člen
Direktorica poskrbi za vpis sprememb, po tem odloku, v uradne evidence v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
35. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-1/2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost