Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina, stran 4048.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1), 1., 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4 in 17/08), 2. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (uradno prečiščeno besedilo) (OGJSOT – UPB1), (Uradni list RS, št. 100/07), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 22. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina
1. člen
V 9. členu Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 103/06, 33/09, 107/09) se četrti odstavek spremeni tako, da glasi: »Za priključni jašek veljajo določila 28. člena odloka.«.
2. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Objekti in naprave javne kanalizacije se lahko načrtujejo samo v skladu s prostorskimi akti naselja in veljavno zakonodajo.«.
3. člen
V 24. členu odloka se črta beseda »(novogradnje)«.
4. člen
Tretji odstavek 28. člena odloka se spremeni tako, da glasi: »Izgradnja kanalizacijskega priključka mora biti v skladu z določili tega odloka ter tehničnimi smernicami in pogoji priključitve«.
5. člen
V 30. členu odloka se doda drugi odstavek, ki glasi: »Dodaten samostojen stanovanjski objekt (novogradnja) na isti parceli mora imeti samostojni priključek na javno kanalizacijo.«.
6. člen
V 37. členu odloka se pri navedbi objave v Uradnem listu doda v oklepaju besedilo: »in vsakokratnimi spremembami te uredbe.«.
7. člen
Druga alinea prvega odstavka 57. člena odloka se spremeni tako, da glasi: »– plačila (bodočih) uporabnikov za priključitev na javno kanalizacijo (posebni prispevek ali v okviru komunalnega prispevka«.
8. člen
58. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Ceno storitev odvajanja in čiščenja so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadno vodo v javno kanalizacijo, ne glede na vodni vir iz katerega se oskrbujejo (javni vodovod ali lastni vir).«.
9. člen
Drugi odstavek 59. člena odloka se spremeni tako, da glasi: »Količino komunalne odpadne vode ugotavlja izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo«.
10. člen
60. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Ostala določila v zvezi z oblikovanjem cen in načinom obračunavanja storitev javne službe ureja veljavni državni predpis za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
11. člen
61. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Viri onesnaženja, za katere ni obvezna priključitev na javno kanalizacijo in imajo za zbiranje komunalnih odpadnih voda urejene nepretočne greznice in male komunalne čistilne naprave, dostopne s specialnimi vozili za praznjenje, plačujejo stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na podlagi določil veljavnega državnega predpisa iz prejšnjega člena tega odloka.«.
12. člen
Drugi odstavek 62. člena odloka se spremeni tako, da glasi: »Ceno storitev javne službe sprejme Občinski svet Občine Tišina, na podlagi predloga in stroškovnih kalkulacij izvajalca javne službe, ki jih le-ta oblikuje v skladu z veljavnim državnim predpisom za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«.
13. člen
Za 62. členom odloka se doda novo poglavje z dodatnimi členi, ki glasi:
»X/1. OPROSTITVE ZA NAMEN KMETIJSTVA«
Namen in pogoji za priznanje oprostitve
62.a člen
Za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, uporablja za gnojilo v kmetijstvu, ter vodo, ki se uporablja pri opravljanju kmetijske dejavnosti, se ne zaračunava okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: okoljska dajatev) in del cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja, ki predstavlja stroške izvajanja storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: oprostitev za namen kmetijstva).
62.b člen
Do oprostitve za namen kmetijstva so upravičeni uporabniki, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
62.c člen
Količina porabljene vode, za katero se upošteva oprostitev za namen kmetijstva, se meri z odčitkom merilnega mesta – podštevca (v nadaljevanju: podštevec).
Postopek za priznanje oprostitve za namen kmetijstva
62.č člen
Za ugotavljanje upravičenosti do oprostitve za namen kmetijstva in namestitve podštevca mora uporabnik vložiti pisno vlogo na občinsko upravo Občine Tišina. K vlogi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o skupnem gospodinjstvu, ki ni starejše od 30 dni,
– obrazec A,
– obrazec D – Prijava površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino s kmetijskimi zemljišči v uporabi kmetijskega gospodarstva,
– izjavo o dovolitvi pregleda celotnega internega omrežja uporabnika,
– izjavo, da bo odčitana količina vode na podštevcu uporabljena le za kmetijske dejavnosti.
Podatke iz potrdil in obrazcev, ki jih določa prvi odstavek tega člena si lahko pridobi občinski organ po uradni dolžnosti iz svojih evidenc oziroma evidenc državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil.
62.d člen
Občinska uprava Občine Tišina v 15 dneh na podlagi popolne vloge izda odločbo v zvezi z oprostitvijo za namen kmetijstva ter pravico do namestitve podštevca (v nadaljevanju: odločba).
Z odločbo se določi tudi rok za namestitev podštevca, ki ne sme biti daljši od 30 dni od pravnomočnosti odločbe. Kolikor uporabnik, v roku določenem v odločbi, ne namesti podštevca, mu pravica do oprostitve za namen kmetijstva preneha.
62.e člen
Uporabnik mora občinsko upravo Občine Tišina obvestiti o namestitvi podštevca. Upravljavec opravi nadzor nad pravilno izvedbo namestitve podštevca. O opravljenem nadzoru se vodi zapisnik, ki ga podpišeta uporabnik in upravljavec. Po uspešno opravljenem nadzoru upravljavec podštevec zapečati in ga evidentira v svojih evidencah. Uporabnik pečata na podštevcu ne sme odstraniti ali kakorkoli poškodovati.
Zapisnik o uspešno opravljenem nadzoru je podlaga za sklenitev pogodbe o uporabi podštevca za namen kmetijstva. Kolikor uporabnik pogodbe ne podpiše v 15 dneh od uspešno opravljenega nadzora, mu prenehajo vse do tedaj priznane pravice v zvezi z oprostitvijo za namen kmetijstva.
62.f člen
Občinska uprava Občine Tišina enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev iz 62.b člena tega odloka.
62.g člen
Kolikor se med oprostitvenim obdobjem spremenijo okoliščine, ki so podlaga za odločitev o oprostitvi za namen kmetijstva je spremembo uporabnik dolžan sporočiti občinski upravi Občine Tišina v roku 15 dni od njenega nastanka.
Namestitev in vzdrževanje podštevca
62.h člen
Uporabnik mora namestiti podštevec v skladu z navodili upravljavca. Podštevec se namesti v kmetijskem objektu, kolikor to ni mogoče pa najbliže kmetijskemu objektu.
62.i člen
Podštevec je del vodovodnega priključka in je last uporabnika. Vsi stroški nabave, namestitve in vzdrževanja podštevca bremenijo uporabnika.
62.j člen
Uporabnik je dolžan vzdrževati in servisirati podštevec v skladu s predpisanimi standardi.
14. člen
65. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska uprava, Medobčinska inšpekcija in redarstvo ter pristojne inšpekcijske službe.«
15. člen
V 67. členu odloka se doda nova alinea, ki glasi: »– ravna v nasprotju z določbami od 62.a, 62.e, 62.g, 62.h, 62.j člena tega odloka.«
16. člen
Za 67. členom odloka se doda nov 67.a člen, ki glasi:
»Kolikor se za uporabnika, ki uveljavljaja oprostitev za namen kmetijstva ugotovi da:
– se preneha ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo,
– ne vloži obrazca A,
– ne vloži obrazca D (Prijava površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino s kmetijskimi zemljišči v uporabi kmetijskega gospodarstva),
– porabi vodo, odčitano preko podštevca za namene, ki niso v skladu z 62.a členom tega odloka,
– odstrani ali poškoduje pečat na podštevcu,
– uporablja podštevec v nasprotju z določili tega odloka se takšne kršitve poleg globe kaznujejo še s prepovedjo uporabe podštevca za obdobje enega leta.«
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2010-1
Tišina, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost