Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica, stran 4009.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 30. seji dne 24. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen
2. člen Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 84/01) se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Miren - Kostanjevica in izvajajo programe pretežno na območju občine,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– imajo organizirano redno vadbo in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini v skladu z Zakonom o društvih (velja za športna društva),
– občini redno in v pogodbeno določenih rokih dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
Izjemoma imajo pravico do sofinanciranja športnih programov tudi nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki nimajo sedeža v Občini Miren - Kostanjevica, v primeru, da za naše občane izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, ki jih ne izvajajo domači izvajalci športnih programov in so pomembni za občino.«
2. člen
V 5. členu Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 84/01) se črtajo točke 7., 8. in 10.
3. člen
Poglavje IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 84/01) se spremeni tako, da se doda nov odstavek (a) in se glasi tako:
»a) Letni program športa
Z vsakoletnim letnim programom športa, ki ga po prejemu proračuna sprejme občinski svet, lokalna skupnost opredeli naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva. Z letnim programom športa lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.
b) Javni razpis
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javni razpis, ki ga na podlagi odredbe župana vsakoletno izvede občinska uprava Občine Miren - Kostanjevica.
Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna in letnega programa športa. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za vsako posamezno vsebino športnega programa. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis na krajevno običajen način. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 15 dni pred rokom za oddajo prijave.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa prijavljene z nepopolnimi vlogami pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni po dnevu odpiranja vlog.«
4. člen
12. člen Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 84/01) se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna komisija na osnovi prijav, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa, ovrednoti športne programe v skladu z normativi in kriteriji (priloga pravilnika) in pripravi predlog sklepa o razdelitvi sredstev. Predlog sklepa posreduje v obravnavo Odboru za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo, ki ga predloži županu v podpis. V proračunu in letnemu programu športa se določijo sredstva za izvedbo športnih programov. Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju sklepa o razdelitvi sredstev pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogodbe se sklenejo med izvajalci programov in Občino Miren - Kostanjevica, upoštevajoč obligacije iz 13. člena.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov vsebin iz 5. člena tega pravilnika nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov praviloma po dvanajstinah.
Komisija lahko izvede nadzor pri kateremkoli izvajalcu športnega programa v tekočem proračunskem obdobju. Nadzor se izvede na podlagi sklepa komisije.«
5. člen
Besedilo prvega odstavka 13. člena se črta in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Izvajalci morajo najkasneje do 31. 12. tekočega leta oddati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti, do 10. 4. naslednjega leta pa še finančno poročilo z bilanco stanja. Vsi izvajalci, ki prejmejo za izvedbo programa v tekočem letu več kot 10.000,00 EUR, morajo najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati tudi polletno poročilo.«
V 13. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Prav tako so dolžni izvajalci oziroma organizatorji dogodkov, ki jih sofinancira občina, občini posredovati vabilo oziroma napovedati dogodek vsaj 3 dni pred njegovo izvedbo, kakor tudi njegovo morebitno odpoved.«
6. člen
Med 13. in 14. člen se doda nov člen, ki se glasi:
»V primeru sofinanciranja dogodkov s strani občine, morajo društva poskrbeti za ustrezno promocijo občine na način, da izobesijo občinske simbole oziroma na vabilu dodajo grb občine, ob vseh predstavitvah v javnosti pa morajo omeniti, da je dogodek sofinancirala Občina Miren - Kostanjevica.«
7. člen
Z dnem objave tega pravilnika prenehajo veljati določbe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Miren - Kostanjevica z dne 30. 10. 2008.
8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0007/2010-7
Miren, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost