Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1358. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš, stran 3995.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Komandanta Staneta, Dragatuš« (Uradni list RS, št. 6–7/97, 31/98, 33/08 in 9/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je postopek sprejemanja otrok v enoto vrtca pri OŠ Dragatuš (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriteriji za sprejem otrok v vrtec.
2. člen
Vrtec sprejema otroke v naslednje oddelke:
– oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od prvega do tretjega leta starosti in
– oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
V kombinirani oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.
II. VPIS OTROKA V VRTEC
3. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost enega leta oziroma, ki je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelkov po veljavni zakonodaji.
4. člen
Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega razpisa za vpis otrok v programe vrtca, ki ga vrtec objavi enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu. Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta. Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju: starši), ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, morajo prijavo oddati najkasneje do roka, navedenega v javnem razpisu.
Javni razpis za vpis otrok v programe vrtca se objavi na oglasnih deskah vrtca, na spletni strani vrtca in v sredstvih javnega obveščanja.
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto, kolikor so v oddelkih med šolskim letom prosta mesta.
Vloge za otroke, ki 1. septembra še ne bodo stari najmanj 11 mesecev, vloge, ki so prispele po končanem razpisu in vloge staršev, ki želijo sprejem v vrtec po 1. septembru, se ne obravnavajo v postopku javnega razpisa za vpis otrok v vrtec, ampak najkasneje en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec, glede na prosta mesta v vrtcu.
5. člen
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na obrazcu, ki ga pripravi vrtec v skladu z veljavno zakonodajo in določili tega pravilnika. Dobijo ga na upravi vrtca ali na njegovi spletni strani. Prispele vloge za vpis otroka v vrtec se evidentirajo v skladu z veljavnimi predpisi. Starše, ki vložijo pomanjkljivo vlogo, vrtec pozove k dopolnitvi, pri čemer se smiselno uporabljajo določila skrajšanega ugotovitvenega postopka Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10).
6. člen
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec oziroma zavrnitvi vloge za sprejem otroka v vrtec.
7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca.
V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
8. člen
Vrtec na svoji spletni strani in na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport redno objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
Komisijo sestavlja pet članov, in sicer:
– 2 predstavnika delavcev vrtca, ki ju imenuje ravnatelj;
– 2 predstavnika staršev, ki ju imenuje svet staršev;
– 1 predstavnik ustanovitelja – Občine Črnomelj, ki ga imenuje župan.
Komisija se konstituira na prvi seji po imenovanju vseh članov, na kateri je prisotna večina vseh članov.
Mandat članov komisije se prične s prvo sejo komisije in traja 4 leta. Mandat predstavnikov staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Člani komisije so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Dva meseca pred iztekom mandata ravnatelj prične s postopkom imenovanja novih članov komisije.
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na sejah. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji komisije. Prvo sejo skliče ravnatelj vrtca, naslednje pa sklicuje predsednik v dogovoru z ravnateljem vrtca.
Komisija veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov.
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj vrtca, ki opravi pripravljalni postopek za delo komisije, vendar brez pravice glasovanja.
11. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno. Sestati se mora v 20 dneh po izteku javnega razpisa za vpis otrok v vrtec.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so vložene do roka za oddajo prijav, navedenega v javnem razpisu za vpis otrok v vrtec v tekočem šolskem letu.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s kriteriji na predvidena prosta mesta po posameznih oddelkih.
Komisija za sprejem otrok ima pravico preveriti posamezna dejstva, navedena v vlogi za sprejem, če obstaja dvom o njihovi verodostojnosti.
12. člen
Komisija o svojem delu oziroma poteku seje vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem:
– ime in sedež vrtca, v katerem komisija deluje;
– čas in kraj zasedanja komisije;
– poimenska prisotnost članov komisije in drugih vabljenih oseb;
– število prostih mest po posameznih programih in starostnih obdobjih;
– število vlog za sprejem otrok v vrtec po posameznih programih in starostnih obdobjih;
– število sprejetih in odklonjenih otrok po posameznih programih in starostnih obdobjih;
– imenski seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, s številom zbranih točk posameznega otroka;
– prednostni vrstni red otrok s številom zbranih točk posameznega otroka, ki niso bili sprejeti v vrtec, za sprejem med šolskim letom, v primeru novonastalih prostih mest.
Zapisnik in dokumentacija, ki je podlaga za odločitve komisije, se hrani v arhivu vrtca, po veljavnih predpisih. Seznam sprejetih otrok po oddelkih se objavi na oglasni deski vrtca in spletni strani vrtca, en izvod pa se dostavi občini ustanoviteljici.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
13. člen
Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere vloge za vpis otrok s posebnimi potrebami s priloženo odločbo o usmeritvi ter vloge za vpis otrok s priloženim mnenjem pristojnega centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in te prednostno sprejme v vrtec.
Ostale vloge za vpis otrok v vrtec obravnava komisija za sprejem otrok v vrtec. Kolikor je več vlog za vpis otrok v vrtec kot je prostih mest v vrtcu, o sprejemu in razporejanju otrok v oddelke komisija upošteva naslednje kriterije:
+---------------------------------------------------+----------+
|1. Stalno bivališče v KS Dragatuš obeh staršev ali |     |
|enega v primeru enoroditeljske ali samohranilske  |  30 točk|
|družine                      |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|2. Stalno bivališče v KS Dragatuš enega od staršev |  15 točk|
+---------------------------------------------------+----------+
|3. Vpis otroka, ki mu je bil odložen vstop v    |  20 točk|
|osnovno šolo                    |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|4. Zaposlenost obeh staršev ali enega v primeru  |  20 točk|
|enoroditeljske ali samohranilske družine      |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|5. Starši oziroma eden od staršev je redni študent |  10 točk|
|oz. dijak, kar je potrebno dokazovati s potrdilom |     |
|o šolanju                     |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|6. Zaposlenost enega od staršev          |  10 točk|
+---------------------------------------------------+----------+
|7. Čakalna doba iz preteklega leta         |  8 točk|
+---------------------------------------------------+----------+
|8. V enoto vrtca pri OŠ Dragatuš je že vključen  |  10 točk|
|eden ali več otrok iz družine           |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|9. V družini 2 otroka ali več           |  4 točke|
+---------------------------------------------------+----------+
|10. Otrok staršev, ki v vrtec prvič hkrati     |  4 točke|
|vključujejo dva ali več otrok           |     |
+---------------------------------------------------+----------+
Prednost pri sprejemu imajo otroci z zbranim večjim številom točk.
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda sprejema otroka v vrtec upošteva določitev po vrstnem redu, kot sledi:
1. občina stalnega bivališča – prednost imajo otroci, ki imajo stalno bivališče v KS Dragatuš;
2. starost otroka – starejši ima prednost;
3. datum prispele vloge – prednost imajo tisti otroci, za katere je bila vloga oddana prej.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
14. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otroka v vrtec s sklepom. Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti v vrtec, komisija s sklepom razporedi na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu. Prednostni seznam se med letom ne spreminja.
15. člen
Komisija najpozneje v osmih (8) dneh po seji vsem staršem izda odločbe o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otrok v vrtec.
V odločbi o sprejemu otroka v vrtec mora biti naveden datum vključitve otroka v vrtec, rok za sklenitev Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca ter drugi pogoji za sprejem otroka v vrtec. Komisija je dolžna v odločbi starše poučiti o posledicah, ki nastanejo, v kolikor ne podpišejo pogodbe v določenem roku.
V odločbi o zavrnitvi sprejema otroka v vrtec morajo biti navedeni podatki o:
– številu zbranih točk in
– informaciji o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
16. člen
Z odločbo o sprejetju otroka v vrtec se staršem pošlje tudi 2 izvoda Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca, katere en podpisan izvod starši kot potrditev vključitve otroka v vrtec vrnejo na upravo vrtca v roku, ki je določen v odločbi.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
Če starši ne podpišejo Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca v roku, ki ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec, mesto pa se evidentira kot prosto.
17. člen
Zoper odločitev komisije lahko starši vložijo pritožbo na Svet zavoda OŠ Dragatuš v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
Svet zavoda mora o pritožbi odločiti najkasneje v roku 30 dni po prejemu pritožbe.
Odločitev sveta zavoda o pritožbi je dokončna.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le v tisti del, ki se nanaša na njihovo vlogo.
18. člen
Starši morajo, najkasneje ob vstopu otroka v vrtec, vrtcu predložiti potrdilo zdravnika – pediatra o zdravstvenem stanju otroka, v nasprotnem primeru se zavrne sprejem otroka.
19. člen
Če se med šolskim letom izprazni mesto v vrtcu, se sprejme otroka s prednostnega vrstnega reda.
Ko so med šolskim letom v vrtec sprejeti vsi otroci s prednostnega vrstnega reda, se sprejemajo novinci, za katere so starši vložili vlogo za medletni sprejem, in sicer po kriterijih iz 14. člena tega pravilnika. Prednostni vrstni red za medletni sprejem se določi glede na zgodnejši datum vpisa, ki so ga starši navedli v vlogi za sprejem otroka v vrtec.
O vključitvi oziroma sprejemu otroka v vrtec odloči ravnatelj, kolikor je več prostih mest kot vlog za vpis otrok v vrtec.
VI. IZPIS OTROKA IZ VRTCA
20. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do izpisa.
21. člen
Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca na obrazcu »IZPISNICA«, ki ga dobijo na upravi šole ali na spletni strani vrtca. Pisno odjavo otroka iz vrtca morajo predložiti v vrtec najpozneje do petnajstega v mesecu, kolikor želijo izpisati otroka z zadnjim dnem istega meseca.
V primeru zamude roka oziroma nepravočasnega izpisa iz prejšnjega odstavka, vrtec staršem obračuna ceno programa skladno z odločbo o znižanem plačilu vrtca oziroma največ 80% cene programa, v katerega je vključen otrok, zmanjšane za strošek živil za dneve odsotnosti otroka iz vrtca, še za prihodnji mesec.
Če starši po podpisu Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca otroka iz vrtca pisno ne izpišejo, vrtec zaračunava staršem ceno programa vrtca, v katerega je vključen njihov otrok, v skladu z izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca oziroma največ 80% cene programa, do pisnega izpisa otroka iz vrtca, kot je opredeljen v prvem in drugem odstavku tega člena.
VII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
23. člen
Po sprejetju se pravilnik objavi na oglasnih deskah vhodov in na spletni strani vrtca.
Št. 602-25/2010
Črnomelj, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti