Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1392. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, stran 4061.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena in za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) se v 2. členu v 8. točki besedilo »meje območja« nadomesti z besedilom »gorvodne meje«.
Na koncu 14. točke se pika nadomesti s podpičjem.
Za 14. točko se doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15. obstoječi mešani kanalizacijski sistem je mešani kanalizacijski sistem, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe.«.
2. člen
Naslov 3. člena se spremeni tako, da se glasi »(prepovedi in omejitve)«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Komunalno odpadno vodo je dovoljeno zbirati v nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in le na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi tehnično ni izvedljivo zaradi:
– prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali
– posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave, kot so posebne geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe.
(3) Komunalno odpadno vodo je do izgradnje javne kanalizacije dovoljeno zbirati v nepretočni greznici, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, tudi na območjih poselitve, kjer je v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, predvidena izgradnja javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo stavbe.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za obstoječi mešani kanalizacijski sistem dovoli odvajanje padavinske odpadne vode v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja 200 PE ali več, če je zagotovljena ustrezna hidravlična zmogljivost male komunalne čistilne naprave ter zadrževanje prvega naliva padavinske odpadne vode in njeno čiščenje v mali komunalni čistilni napravi po končanem nalivu.
(7) Komunalno odpadno vodo iz male komunalne čistilne naprave je dovoljeno odvajati:
1. posredno v podzemno vodo, razen na območju, ki je:
– najožje vodovarstveno območje po predpisih, ki urejajo vode,
– ožje ali širše vodovarstveno območje, če tako odvajanje komunalne odpadne vode prepoveduje predpis, ki ureja na teh območjih vodovarstveni režim,
– manj kot 600 m od obale naravnega jezera, razen presihajočega,
– manj kot 600 m od obale umetnega jezera,
– manj kot 300 m od obale kopalne vode,
2. neposredno v celinsko površinsko vodo, razen v celinsko površinsko vodo, ki je:
– namenjena pripravi pitne vode,
– kopalna voda,
– vodotok na območju manj kot 300 m od obale ali gorvodne meje kopalne vode,
– voda naravnega ali umetnega jezera, razen presihajočega,
– voda vodnega objekta za zadrževanje voda,
– vodotok na vodovarstvenem območju, če tako odvajanje komunalne odpadne vode prepoveduje predpis, ki ureja na tem območju vodovarstveni režim,
3. neposredno v morje ali rečno ustje izven kopalnih voda.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode)
(1) Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi se šteje za ustrezno, če:
– so upoštevane prepovedi in omejitve pri odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in vode,
– očiščena komunalna odpadna voda ustreza zahtevam glede mejnih vrednosti emisij in dodatne obdelave v skladu s tem členom,
– mala komunalna čistilna naprava obratuje v skladu z določbami te uredbe.
(2) Pri odvajanju komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave na površje tal ali s ponikanjem v tla na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov mora biti zagotovljeno ponikanje preko objekta za ponikanje vode, katerega prostornina za zadrževanje očiščene komunalne odpadne vode ne sme biti manjša od povprečne dnevne količine, odvedene iz male komunalne čistilne naprave, med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode pa se mora nahajati plast neomočenih sedimentov ali kamnin ali filtrnega materiala, debeline najmanj 1 m.
(3) Pri posrednem odvajanju v podzemno vodo na vplivnem območju kopalnih voda mora biti komunalna odpadna voda dodatno obdelana na način, pri katerem mejne vrednosti za mikrobiološke parametre na iztoku niso presežene, razen če gre za malo komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.
(4) Pri neposrednem odvajanju v tekočo celinsko površinsko vodo na vplivnem območju kopalnih voda mora biti komunalna odpadna voda dodatno obdelana na način iz prejšnjega odstavka, razen če gre za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, srednji nizki pretok tekoče celinske površinske vode pa mora presegati največji šesturni povprečni iztok iz male komunalne čistilne naprave za več kot desetkrat.«.
4. člen
Za drugim odstavkom 5. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena so mejne vrednosti parametrov odpadne vode za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do 50 PE, ki ima kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardu iz 1. točke 2. člena te uredbe in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov, določene v tem standardu.«.
5. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do 50 PE, ki ima kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz 1. točke 2. člena te uredbe in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov, namesto prvih meritev izdela ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave v skladu s 7. in 8. členom te uredbe.«.
6. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »pretoka odpadne vode in vsebnosti parametrov kemijske potrebe po kisiku (v nadaljnjem besedilu: KPK) in petdnevne biokemijske potrebe po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK(5)) na iztoku male komunalne čistilne naprave« nadomesti z besedilom »meritev obratovalnega monitoringa iz prejšnjega odstavka«.
V tretjem odstavku se za besedilom »iz prejšnjega odstavka« doda besedilo »v času kopalne sezone v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda,«.
Četrti odstavek člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo do 50 PE namesto obratovalnega monitoringa izdela ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave, iz katere mora biti razvidno, ali je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami te uredbe.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave je treba preveriti:
– način nastajanja in zbiranja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno napravo, ter odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz 3. člena te uredbe,
– nazivno zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
– izpolnjevanje pogojev glede ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode iz 4. člena te uredbe,
– dokazila o skladnosti male komunalne čistilne naprave s standardi, navedenimi v 1. točki 2. člena te uredbe, ki morajo biti izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov,
– hrambo podatkov v skladu z drugim odstavkom 12. člena te uredbe.«.
V šestem odstavku se črta besedilo »na obrazcu, ki ga objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh,«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave je treba izdelati po navodilih in na obrazcu v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod.«.
7. člen
V tretjem odstavku 8. člena se besedilo »za to pridobila pooblastilo v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod« nadomesti z besedilom »vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja«.
V četrtem odstavku se za besedilom »obratovalnega monitoringa« doda besedilo »ter izdelave ocene obratovanja«.
8. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora ministrstvu vsako leto najpozneje do 31. januarja predložiti poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa malih komunalnih čistilnih naprav za preteklo leto, ki so jih za posamezno malo komunalno čistilno napravo izdelale pooblaščene osebe in so izdelana v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod.«.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
Dosedanji peti odstavek postane drugi odstavek.
9. člen
V drugem odstavku 10. člena se prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»– upravljavcih malih komunalnih čistilnih naprav,
– zmogljivostih malih komunalnih čistilnih naprav in načinu čiščenja komunalne odpadne vode v njih,«.
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– lokaciji male komunalne čistilne naprave, opredeljene s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, ter vodnem telesu površinske oziroma podzemne vode, v katerega se odvaja odpadna voda iz male komunalne čistilne naprave,«.
V šesti alinei se za besedilom »ravnanju z blatom« doda beseda »iz«.
Na koncu sedme alinee se beseda »in« nadomesti z vejico.
Za sedmo alineo se dodata novi osma in deveta alinea, ki se glasita:
»– vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav v letu izvajanja obratovalnega monitoringa,
– ocenah obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav v skladu s 6. in 7. členom te uredbe in«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določene podatke iz evidence malih komunalnih čistilnih naprav mora izvajalec javne službe vsako leto poslati ministrstvu v elektronski obliki najpozneje do 31. marca za preteklo leto na obrazcu, ki ga Agencija Republike Slovenije za okolje objavi na svojih spletnih straneh.«.
10. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora omogočiti izvajalcu javne službe izvedbo prvih meritev, redno izvajanje obratovalnega monitoringa oziroma izdelave ocene o obratovanju male komunalne čistilne naprave in mu na njegovo zahtevo predložiti vse podatke za izdelavo poročila o izvajanju prvih meritev in obratovalnega monitoringa iz 9. člena te uredbe.«.
Drugi odstavek se črta.
11. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(obveznosti upravljavca)
(1) Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE mora voditi obratovalni dnevnik v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(2) Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE mora v celotnem obdobju obratovanja male komunalne čistilne naprave hraniti:
– dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi,
– podatke o ravnanju z blatom in
– podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja čistilne naprave in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.«.
12. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe pri nameravani gradnji)
(1) Iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, za gradnjo stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, razvidno, da:
– je za komunalno odpadno vodo zagotovljeno odvajanje v javno kanalizacijo ali čiščenje v mali komunalni čistilni napravi, ki izpolnjuje zahteve te uredbe, ali
– se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in se njeno praznjenje izvaja v skladu z občinskimi predpisi, ki urejajo občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
(2) Investitor stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, dokazuje izpolnjevanje zahtev v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode iz prejšnjega odstavka:
– z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje male komunalne čistilne naprave, izdanim v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote v vode pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
– s soglasjem za priključitev pristojnega soglasjedajalca v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če gre za priključitev na javno kanalizacijo,
– s soglasjem za priključitev pristojnega soglasjedajalca v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če gre za spremembo kapacitete javne kanalizacije zaradi uporabe opreme in naprav za prevzem ter obdelavo blata iz male komunalne čistilne naprave, za katero v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote v vode pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, ali za spremembo kapacitete javne kanalizacije zaradi uporabe opreme in naprav za prevzem ter obdelavo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice, ali
– s pogodbo o opremljanju zemljišča z javno kanalizacijo, če se sočasno z gradnjo stavbe zagotavlja tudi opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo in iz pogodbe o opremljanju zemljišča izhaja način, kako mora investitor izvesti priključek na javno kanalizacijo, v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov.
(3) Iz soglasja za priključitev morajo biti razvidni naslednji podatki:
– firma in ime izvajalca javne službe,
– firma in sedež investitorja ali ime in naslov investitorja, če je investitor fizična oseba,
– številka sistema javne kanalizacije in ime območja poselitve, če se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo,
– zmogljivost čiščenja, lokacija namestitve male komunalne čistilne naprave, opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in način čiščenja komunalne odpadne vode v njej ter način odvajanja očiščene odpadne vode v okolje, vključno s podatki o vodnem telesu površinske oziroma podzemne vode, v katerega se odvaja odpadna voda, če se komunalna odpadna voda čisti v mali komunalni čistilni napravi,
– zmogljivost zbiranja in lokacija namestitve nepretočne greznice, opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000,
– največja letna količina komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbi.«.
13. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(evidenca soglasij)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco izdanih soglasij.
(2) V evidenci soglasij iz prejšnjega odstavka so podatki o:
– stavbah, na katere se nanašajo soglasja za priključitev iz prejšnjega člena,
– načinu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
– zemljiški parceli,
– številki sistema javne kanalizacije in imenu območja poselitve oziroma lokaciji male komunalne čistilne naprave ter vodnem telesu površinske oziroma podzemne vode, v katerega se odvaja odpadna voda iz male komunalne čistilne naprave, oziroma lokaciji nepretočne greznice in
– dnevu vpisa v evidenco.«.
14. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec male komunalne čistilne naprave, ki je pravna oseba, če:
– dopusti odvajanje industrijske odpadne vode v malo komunalno čistilno napravo v nasprotju z določbami četrtega in petega odstavka 3. člena te uredbe,
– odvaja in čisti komunalno odpadno vodo v mali komunalni čistilni napravi, za katero ni zagotovljenega ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s 4. členom te uredbe;
– ne omogoči izvajalcu javne službe zagotavljanja prvih meritev v skladu s 6. členom te uredbe,
– ne omogoči izvajalcu javne službe rednega zagotavljanja obratovalnega monitoringa v skladu s 7. členom te uredbe,
– ne omogoči izvajalcu javne službe izdelave ocene obratovanja v skladu s 6. in 7. členom te uredbe,
– ne predloži izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo vseh podatkov, potrebnih za izdelavo poročila o izvajanju prvih meritev ali obratovalnega monitoringa v skladu z 11. členom te uredbe, ali
– ne vodi obratovalnega dnevnika oziroma ne hrani podatkov v skladu z 12. členom te uredbe.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, ki je pravna oseba, če:
– ne zagotavlja izvajanja prvih meritev v skladu s prvim odstavkom 6. člena in meritev obratovalnega monitoringa v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne izdeluje ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave v skladu z drugim odstavkom 6. člena ter četrtim, petim, šestim in sedmim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne navede v poročilu o izvajanju obratovalnega monitoringa podatkov o meritvah na vseh malih komunalnih čistilnih napravah, za katere mora v skladu s prvim odstavkom 8. člena te uredbe zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa,
– opravlja prve meritve ali meritve obratovalnega monitoringa v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe,
– ne predloži ministrstvu poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa za preteklo leto v roku iz prvega odstavka 9. člena te uredbe,
– ne predloži ministrstvu poročila o izvedenih prvih meritvah v roku iz drugega odstavka 9. člena te uredbe,
– ne vodi evidence malih komunalnih čistilnih naprav iz 10. člena te uredbe,
– ne predloži ministrstvu podatkov iz evidence malih komunalnih čistilnih naprav v roku iz tretjega odstavka 10. člena te uredbe, ali
– ne vodi evidence izdanih soglasij iz 14. člena te uredbe.«.
15. člen
V drugem odstavku 19. člena se pred piko doda besedilo »ali jih zbirajo v obstoječi nepretočni greznici«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(1) Potrdilo izvajalca javne službe, izdano v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) pred uveljavitvijo te uredbe, se šteje za soglasje izvajalca javne službe iz spremenjenega drugega odstavka 13. člena uredbe.
(2) Vloga za izdajo potrdila izvajalca javne službe, vložena v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) pred uveljavitvijo te uredbe, se šteje za vlogo za izdajo soglasja izvajalca javne službe iz spremenjenega 13. člena uredbe.
(3) Lastnik obstoječe stavbe in lastnik stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano brez potrdila v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) pred uveljavitvijo te uredbe, mora pred začetkom uporabe male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice o tem obvestiti izvajalca javne službe zaradi vpisa v evidenco.
(4) Upravljavec obstoječe male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo večjo od 50 PE mora zagotoviti, da se obratovanje obstoječe male komunalne čistilne naprave prilagodi zahtevam drugega odstavka 4. člena uredbe najpozneje pet let po uveljavitvi te uredbe.
(5) Do 31. decembra 2010 se za izdelavo ocene obratovanja uporablja obrazec iz šestega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07), ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
17. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-9/2010/7
Ljubljana, dne 8. aprila 2010
EVA 2009-2511-0108
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost