Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010

Kazalo

1221. Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2), stran 3772.

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 24. 3. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica, ki obsega:
– Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/96, z dne 29. 4. 1996)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 1/98, z dne 9. 1. 1998),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07, z dne 24. 12. 2007) in
– Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 41/09, z dne 1. 6. 2009).
Št. 007-0001/2010
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo grb in zastava Občine Sevnica ter način njune uporabe.
2. člen
Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki, vsebini ter na način, ki je določen s tem odlokom.
3. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka.
4. člen
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z grbom ali zastavo Republike Slovenije, morata biti grb in zastava Republike Slovenije postavljena na častno mesto.
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih, ki se odvijajo na območju Občine Sevnica, postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z zastavami drugih slovenskih občin oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, če s tem odlokom ni drugače določeno.
4.a člen
V primeru razglasitve žalovanja v Republiki Sloveniji se izobesi zastavo na pol droga.
5. člen
Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se zmanjšuje ugled občine.
6. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo obrtniki in podjetja, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
7. člen
Dovoljenje za izdelavo in uporabo grba in zastave, kot je določeno v 6. in 11. členu tega odloka, izda kabinet župana.
II. GRB
8. člen
Grb Občine Sevnica je na modrem ščitu naravnobarvna stilizirana lipa na zeleni trati. Na spodnjih lipovih vejah sta navzven obrnjena poljska škrjanca, ki gledata proti deblu. Na ščitu je trilistna srebrna zidna krona.
Grafična podoba in barva sta določeni v prilogi 1.
9. člen
Grb občine se uporablja:
– v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov,
– v uradnih prostorih Občine Sevnica,
– na svečanih sejah občinskega sveta.
10. člen
Grb Občine Sevnica se lahko uporablja tudi:
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na vabilih, čestitkah, označbah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo župan občine, predsednik in podpredsednik ter člani občinskega sveta v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njihovih funkcij v občini,
– na listinah, ki jih izdaja občina v svečani obliki,
– na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini,
– v uradnih prostorih krajevnih skupnosti in javnih zavodov,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Sevnica,
– v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa odlok.
11. člen
Podjetja in druge pravne ali fizične osebe, ki imajo sedež v Občini Sevnica, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba zlasti v:
– zaščitnem znaku njihovega podjetja,
– obliki našitkov in društvenih praporjih,
– obliki spominkov in značk.
12. člen
Če se grb občine uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani razen, kadar se uporablja skupaj z državnim grbom in v primerih, določenih z zakonom.
Če se grb občine uporablja skupaj z dvema grboma oziroma znakoma, mora biti grb občine v sredini razen, kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom.
III. ZASTAVA
13. člen
Zastava Občine Sevnica je bele barve, obrobljena z zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti tri. Geometrična sredina grba se nahaja na prvi tretjini zastave, gledano od spodaj navzgor. Širina grba je ena polovica zastave.
Spodnji rob zastave ima obliko trilistne krone grba. Razdeljen je na sedem enakih delov, ki se menjajo v poln in prazen del, in sicer tako, da je zarezan v zastavo za 1/7 v globino 1/7 širine. Zgornji rob je podprt z drogom po celi širini zastave tako, da je zastava vedno obešena navpično.
Grafična podoba zastave je prikazana v prilogi 2a.
14. člen
Zastava Občine Sevnica je stalno izobešena:
– na objektu oziroma pred vhodom na sedež občine,
– na objektu oziroma pred vhodom gradu,
– v sejni sobi občine,
– v poročni dvorani,
– lahko tudi na zgradbah javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
– na drugih mestih v skladu z določili tega odloka o uporabi simbolov občine.
15. člen
Zastava se izobesi v počastitev občinskega in drugih praznikov v krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica.
Zastava Občine Sevnica se lahko izobesi tudi:
– ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in Evropske unije,
– na kulturnih in športnih prireditvah,
– na komemoracijah,
– ob obisku uradnih mednarodnih in državnih delegacij ter delegacij lokalnih skupnosti in
– ob drugih priložnostih.
15.a člen
Župan občine lahko odredi, da se ob posebnih priložnostih zastava izobesi tudi na drugih zgradbah, mestih ali krajih.
16. člen
Zastave Občine Sevnica se izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije in Evropske unije, na način, ki ga določa veljavna zakonodaja. Če je zastava občine izobešena poleg druge zastave (društva ali druge organizacije), mora biti, gledano od spredaj, na levi strani.
17. člen
Namizna zastavica Občine Sevnica je bele barve, obrobljena z zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastavice je ena proti dva. V sredini zastavice se nahaja grb občine s podnapisom Občina Sevnica. Širina grba je ena polovica zastave. Spodnji rob zastave ima obliko trilistne krone grba. Razdeljen je na sedem enakih delov, ki se menjajo v poln in prazen del, in sicer tako, da je zarezan v zastavico za 1/7 v globino 1/7 širine.
Tip črk podnapisa Občina Sevnica je Unicorn bold, barva črna HKS 88 K.
Grafična podoba namizne zastavice je prikazana v prilogi 2b.
Namizna zastavica je obešena vedno navpično na kovinskem stojalu z okroglim belim marmornim podstavkom.
18. člen
Namizna zastavica Občine Sevnica se uporablja:
– v uradnih prostorih občine, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, kulturnih in športnih organizacij ter
– kot priložnostno darilo.
IV. NADZORSTVO
19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje prekrškovni organ Občine Sevnica.
V. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če izdeluje grb ali zastavo v nasprotju z njuno grafično podobo, opredeljeno s tem odlokom (2. člen),
– če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (5. člen),
– če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da zmanjšuje ugled občine (5. člen),
– če izdeluje grb ali zastavo brez dovoljenja občine (7. člen),
– če uporablja grb ali zastavo brez dovoljenja občine (7. člen).
Z globo najmanj 200,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 150,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prve alinee prvega odstavka tega člena.
Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/96) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vloge za izdajo dovoljenja za izdelavo ter uporabo grba in zastave sprejema kabinet župana, ki tudi vodi evidenco izdanih dovoljenj.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 1/98) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Geometrijska pravila za oblikovanje grba in zastave Občine Sevnica ter določitev barv
Grb Občine Sevnica ima obliko ščita, katerega spodnji del je ovalen, zgoraj pa preide v obliko trilistne zidne krone. V sredini ščita, katerega podlaga je modra in ponazarja nebo, je drevo lipa, katerega deblo je sive barve.
Na vejah levo in desno sta poljska škrjanca, ki, obrnjena navzven, gledata proti deblu in sta rjave barve. Pod lipo je del polkroga, ki je zelene barve in ponazarja travo. Korenine so vidne v travi. Ščit je obrobljen s črnim robom. Zidna krona je sicer srebrna, vendar se zaradi boljšega odtisa in razločnosti tiska v črni barvi.

AAA Zlata odličnost