Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010

Kazalo

1217. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2009, stran 3748.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 24. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2009 izkazuje:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        (v evrih)
   skupina/podskupine kontov        Realizacija v
                          letu 2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      27.379.868
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           12.671.322
70  DAVČNI PRIHODKI               11.030.170
   700 Davki na dohodek in dobiček       10.071.594
   703 Davki na premoženje            526.777
   704 Domači davki na blago in storitve     431.799
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI              1.641.152
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     651.838
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             9.803
   712 Denarne kazni                9.129
   713 Prihodki od prodaje blaga in        163.166
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          807.216
72  KAPITALSKI PRIHODKI              217.858
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        31.734
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      186.124
   nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE                 4.700
   730 Prejete donacije iz domačih virov      4.700
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI             14.485.988
   740 Transferni prihodki iz drugih      9.500.605
   javnofinančnih institucij
   741 Sredstva iz državnega proračuna iz    4.985.383
   sredstev proračuna Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        29.032.396
40  TEKOČI ODHODKI                5.157.303
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     811.321
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     129.173
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       3.840.556
   403 Plačila domačih obresti          121.871
   409 Rezerve                  254.382
41  TEKOČI TRANSFERI               5.954.511
   410 Subvencije                 372.581
   411 Transferi posameznikom in        2.999.371
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    419.635
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      2.162.924
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            15.680.323
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   15.680.323
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           2.240.259
   431 Investicijski transferi osebam, ki    1.958.282
   niso pror. upor.
   432 Investicijski transferi proračunskim    281.977
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I.-   –1.652.528
   II.)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER
   VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752) 0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              2.500.000
50  ZADOLŽEVANJE                 2.500.000
   500 Domače zadolževanje           2.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             450.982
55  ODPLAČILA DOLGA                450.982
   550 Odplačila domačega dolga          450.982
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      396.490
   (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        2.049.018
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)        1.652.528
------------------------------------------------------------
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni del tega zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2010
Sevnica, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.