Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010, stran 3438.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 32. seji dne 18. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+---------------+
|                       |     V EUR|
+----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |    Proračun|
|                       |   leta 2010|
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |        |
|   |IN ODHODKOV              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI            |  8.157.440,00|
|   |(70 + 71 + 72 + 73 + 74)        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)       |  6.511.124,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  4.381.628,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  3.064.038,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |  1.029.865,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   287.725,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki            |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  2.129.496,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |  1.716.356,00|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.648,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni           |   15.021,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |     103,00|
|   |in storitev              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   396.368,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   358.356,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje zgradb     |   358.356,00|
|   |in prostorov              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.287.960,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |  1.287.960,00|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI             |  9.754.098,00|
|   |(40 + 41 + 42 + 43)          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  3.007.346,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   545.942,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   88.600,00|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  2.195.857,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   51.392,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |   125.555,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.023.979,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   183.500,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   245.922,00|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   203.627,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.390.930,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  4.254.773,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  4.254.773,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   468.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |   50.000,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso prorač.  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   418.000,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)    | –1.596.658,00|
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |   33.000,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH          |        |
|   |DELEŽEV (750 + 751 + 752)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750 +  |   33.000,00|
|   |751 + 752)               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |   33.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   100.000,00|
|   |DELEŽEV                |        |
|   |(440 + 441 + 442)           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   100.000,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |   100.000,00|
|   |in naložb               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |        |
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |   –67.000,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH         |        |
|   |DELEŽEV (IV. – V.)           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   120.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   120.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   120.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I. + IV. +| –1.783.658,00|
|   |VII. – II. – V. – VIII.)        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)    |  –120.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |  1.596.658,00|
|   |(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |  1.783.658,00|
|   |PRET. LETA               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
                                «
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010. Posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so objavljeni na internetnih straneh občine.
Št. 01101-1/2010-71
Šempeter pri Gorici, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti