Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1052. Pravilnik o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v Občini Jesenice, stran 3381.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 13. ter 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na 35. seji dne 11. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa usmeritve in postopek za določitev obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata (premični objekti ipd.).
2. člen
(dovoljene lokacije oziroma mesta)
Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se lahko opravlja na naslednjih lokacijah v Občini Jesenice:
– Na prireditvenih mestih v občini:
– Trg na Stari Savi
– Trg Toneta Čufarja skupaj s parkiriščem za gledališčem
– Športni park Podmežakla
– Prireditveni prostor pri KD Hrušica
– Prireditveni prostor pri GD Koroška Bela
– Prireditveni prostor pri GD Blejska Dobrava
– Prireditveni prostor na Pristavi
– Parkirišče pri Čopu v Planini pod Golico.
– Ostale dovoljene lokacije oziroma mesta:
– ob avtocestah
– na območju smučišča Španov vrh
– na kopališču Ukova
– na območju športno rekreacijskih centrov
– na območju trgovskih centrov
– na makadamskem parkirišču nasproti železniške postaje
– rekreacijske površine pod GD v Planini pod Golico.
3. člen
(nedovoljene lokacije)
Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se ne sme opravljati v neposredni bližini vrtcev, šol, zdravstvenih in kulturnih ustanov, varovanih stanovanj ter domov za ostarele.
Izjema so lokacije, navedene v 2. členu tega pravilnika.
4. člen
(obdobje opravljanja dejavnosti)
Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se glede na namen in lokacijo opravljanja dejavnosti lahko opravlja v naslednjih obdobjih leta:
– kopalna sezona: obdobje obratovanja kopališča;
– smučarska sezona: od novembra do marca;
– peka kostanja: od septembra do decembra;
– novoletne prireditve: mesec december;
– ob prireditvah, sejmih ipd.: za obdobje trajanja prireditve;
– druge priložnosti, ki niso vezane na prireditve, sejme ali turistično sezono: največ za obdobje koledarskega leta.
5. člen
(dovoljeni čas opravljanja)
Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: nosilec gostinske dejavnosti) lahko opravlja gostinsko dejavnost zunaj gostinskega obrata v rednem obratovalnem času, to je med 06.00 in 22.00 uro, in sicer vse dni v tednu. Lahko pa zaprosi za podaljšan obratovalni čas med 22.00 in 01.00 uro naslednjega dne.
Nosilec gostinske dejavnosti lahko za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata na lokacijah, ki se nahajajo ob avtocestah, zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa za čas med 22 00 in 06.00 uro naslednjega dne, za vse dni v tednu.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko nosilec gostinske dejavnosti oziroma organizator prireditve zaprosi za podaljšan obratovalni čas opravljanja gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata do 03.00 ure naslednjega dne v primerih, ko se prireditev organizira na prireditvenih mestih v občini, navedenih v 2. členu tega pravilnika, in sicer, ki potekajo v mesecu decembru v okviru novoletnih prireditev.
Nosilec gostinske dejavnosti mora poskrbeti, da po 22.00 uri obratovanje ni moteče za okolico.
II. POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA
6. člen
(pogoji za obratovanje zunaj gostinskih obratov)
Za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata mora nosilec gostinske dejavnosti izpolniti naslednje pogoje:
– predložiti mora pisno soglasje lastnika zemljišča, kjer namerava opravljati gostinsko dejavnost zunaj gostinskega obrata, kolikor ni lastnik tega zemljišča; kolikor gre za javno površino, je potrebno pridobiti soglasje Komunalne direkcije Občine Jesenice;
– predložiti mora pisno izjavo, da premični gostinski objekt ter gostinska ponudba, ki se nudi na premičnem gostinskem objektu, izpolnjujeta vse zakonske pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata;
– predložiti mora pisno izjavo, da ima poravnane zapadle obveznosti iz naslova občinskih odlokov (komunalno takso, turistično takso idr.);
– za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času morata dati obvezno predhodno pozitivno pisno mnenje krajevno pristojna krajevna skupnost in policija; pisno mnenje pridobi pristojni organ občine po uradni dolžnosti.
Soglasja in mnenja iz prejšnjih odstavkov tega člena ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva vložitve vloge. V primeru, da pogoji niso izpolnjeni, pristojni organ občine vlogo za obratovalni čas zavrne.
III. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA ZA OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA
7. člen
(soglasje pristojnega organa občine)
Nosilci gostinske dejavnosti lahko opravljajo gostinsko dejavnost zunaj gostinskega obrata, če za to pridobijo pisno soglasje pristojnega organa občine, ki odloča o tem na podlagi vloge nosilca gostinske dejavnosti, pisnega mnenja krajevno pristojne krajevne skupnosti in policije, kolikor gostinec prijavi podaljšan obratovalni čas, ter določil tega pravilnika v upravnem postopku.
Vloga za potrditev rednega obratovalnega časa oziroma za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata se poda pri pristojnem organu občine, in sicer najkasneje 15 dni pred pričetkom opravljanje te dejavnosti.
Vloga se poda na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ občine.
V primeru opravljanja gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata na prireditvah oziroma sejmih vloži vlogo iz drugega odstavka tega člena organizator prireditve oziroma sejma. Vlogi priloži tudi vse priloge, ki so zahtevane kot pogoj iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
Pristojni organ občine soglasje ali odločbo pošlje v vednost območni enoti pristojnega tržnega inšpekcijskega organa, Policijski postaji Jesenice in krajevno pristojni krajevni skupnosti.
8. člen
(izdaja soglasja k obratovalnemu času)
Pristojni organ občine izda soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, če:
– lokacija premičnega gostinskega objekta ni na lokacijah iz tretjega odstavka 3. člena, razen izjem,
– zaprošeni obratovalni čas glede na območje lokacije premičnega gostinskega objekta ustreza obratovalnim časom, določenim v 5. členu tega pravilnika,
– prosilec prijavi priloži zahtevane dokumente in izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega pravilnika.
IV. POGOJI IN POSTOPEK ZA PREKLIC SOGLASJA
9. člen
(preklic soglasja obratovanja zunaj gostinskega obrata)
Soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata se nosilcu gostinske dejavnosti prekliče v primerih:
– če pristojni državni organ ali službe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem javnega reda ugotovijo, da je prišlo v času opravljanja gostinske dejavnosti na premičnem gostinskem objektu do kršitve javnega reda v neposredni bližini premičnega gostinskega objekta in so o tem sestavile poročilo o kršitvah oziroma podale predlog inšpekcijskim in drugim pristojnim službam ter o tem obvestile pristojni organ občine,
– če svet krajevno pristojne krajevne skupnosti ali policija poda negativno pisno mnenje o opravljanju gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času v času veljavnosti odločbe,
– če pristojne inšpekcijske službe ugotovijo, da izjava nosilca gostinske dejavnosti o izpolnjevanju zakonskih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki jo je podal ob vlogi za izdajo soglasja za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, ni skladna z zakonskimi določili, in o tem obvestijo pristojni organ občine,
– zaradi drugih vzrokov, povezanih s kršitvami občinskih odlokov s področij javnega reda in miru ter urejanja javnih površin.
V primeru navedenih razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena pristojni organ občine z odločbo prekliče izdano soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, o čemer obvesti pristojno inšpekcijsko službo. S tem je nosilcu gostinske dejavnosti za 3 mesece odvzeta možnost pridobitve tega soglasja.
V. NADZOR
10. člen
(nadzor nad izvajanjem pravilnika)
Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravlja pristojna inšpekcijska služba, v skladu z določbami Zakona o gostinstvu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(ostala določila)
Gostinci morajo obratovalni čas opravljanja gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata uskladiti z določili tega pravilnika do 30. junija 2010.
Za vsa ostala določila, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se uporablja neposredno veljavni Zakon o gostinstvu.
Če bi v primeru sprememb zakona postale posamezne določbe tega pravilnika neskladne z zakonom, se do sprememb tega pravilnika uporabljajo neposredno določbe zakona.
12. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2010
Jesenice, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost