Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

754. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava, stran 2106.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03) in v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02, 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 27. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Občine Vipava iz sredstev občinskega proračuna Občine Vipava.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vipava se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom športa, ki ga sprejme občinski svet.
3. člen
Izvajalci športnih programov (letnega programa športa) so lahko:
– športna društva
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide
– organizacije, ki izvajajo športne programe za študentsko populacijo.
4. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine Vipava (pogoj ne velja za javne zavode, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Vipava)
– da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje, za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti
– da imajo registrirano dejavnost športa najmanj eno leto
– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu; evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (društva)
– da so v pogodbeno določenem roku oddali poročila o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi teh sredstev (vsebinsko in finančno poročilo).
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
5. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v LPŠ, se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine, ki so razdeljene v posamezne sklope.
1. SKLOP (Programi interesne športne vzgoje)
Športna vzgoja otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa.
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok;
Programi so; Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in Športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za izvedbo 10-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 60-urnih programov na skupino z največ 20 otroki, propagandno gradivo.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta starosti)
Programi so; Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in Drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih drugih programov na skupino z največ 20 otroki, propagandno gradivo, organizacijo občinskih šolskih prvenstev ter udeležbo na regijskih in državnih šolskih prvenstvih.
1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta starosti)
Programi vključujejo mlade, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Občina sofinancira: objekt in strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi.
1.4. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe v izbranih športnih panogah.
Občina sofinancira:objekt in strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti.
1.5. Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja socialne integracije in vključevanja v vsakdanje življenje.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.
2. SKLOP (Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in vrhunskega športa)
2.1. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi vključujejo osnovnošolske otroke, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Občina sofinancira: objekt, materialne stroške in strokovni kader.
2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Občina sofinancira: objekt, materialne stroške in strokovni kader.
2.3. Kakovostni šport
Programi vključujejo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope registriranih športnikov, v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez, v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Občina sofinancira: objekt, materialne stroške in strokovni kader.
2.4. Vrhunski šport
Programi vključujejo priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Občina sofinancira: objekt in strokovni kader za vrhunske športnike, s stalnim bivališčem v občini v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki.
3. SKLOP (Programi športne rekreacije in športa invalidov)
3.1. Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Občina sofinancira: objekt za 80-urni program vadbe na skupino z največ 20 udeleženci.
Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
3.2. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializacij, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.
4. SKLOP (Programi strokovnih in razvojnih nalog v športu)
4.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc in njihovo potrjevanje.
Občina sofinancira: kotizacijo za udeležbo na usposabljanju oziroma izpopolnjevanju v skladu s sprejetim letnim programom usposabljanja strokovnih kadrov.
4.2. Raziskovalna dejavnost
Namen je izvajati uporabne in razvojne raziskave s področja športa v občini Vipava ter prenašanje izsledkov v prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje ustrezne inštitucije.
Občina sofinancira: materialne stroške, povezane z raziskavo.
4.3. Založniška dejavnost
Obsega izdajanje strokovne literature, drugih periodičnih publikacij in propagandnega gradiva s področja športa Občine Vipava.
Občina sofinancira: materialne stroške povezane z izdajo literature, publikacije ali gradiva.
4.4. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu.
Občina sofinancira: izdelavo informacijskih baz za potrebe občine in nakup tehnologije.
4.5. Športne prireditve
Obsegajo prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
Občina sofinancira: materialne stroške povezane s prireditvijo.
4.6. Delovanje športnih zvez in društev na ravni lokalne skupnosti
Športna društva kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni lahko združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Občina sofinancira: materialne stroške za delovanje društva oziroma športne zveze.
4.7. Športni objekti in oprema
Zagotavljajo se sredstva za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme.
III. POSTOPEK IZBORA ŠPORTNIH PROGRAMOV ZA SOFINANCIRANJE
6. člen
Letni program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
Športni programi izvajalcev, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu s sprejeto zakonodajo in določbami tega pravilnika.
7. člen
Župan vsako leto s sklepom imenuje tričlansko komisijo (predsednika in dva člana; v nadaljevanju: člani komisije) za izbor in oceno prijavljenih športnih programov.
Člani komisije morajo imeti ustrezne izkušnje s področja športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Naloge komisije so:
– pregled prispelih vlog in prijav
– priprava predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina Vipava vsako leto objavi javni razpis v Uradnem listu RS.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naziv in sedež)
– programe, ki so predmet javnega razpisa
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
– določitev obdobja, v katerem morajo biti predložene vloge
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
– datum odpiranja vlog
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
10. člen
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju
– navedbo športnih programov, za katere vlagatelj kandidira
– vsebino in obseg načrtovanih programov
– pričakovane dosežke v letu razpisa
– druge zahtevane podatke iz razpisa.
Vloga je popolna, če je oddana na predpisanem obrazcu in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
11. člen
Postopek odpiranja vlog vodi komisija iz 7. člena tega pravilnika. Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog
– predmet javnega razpisa
– imena navzočih
– imena in nazivi vlagateljev
– vrstni red odpiranja vlog
– ugotovitev, ali je vloga pravočasna
– ugotovitev o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo člani komisije.
Občinska uprava s sklepom zavrže vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila, prijavo dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v postavljenem roku, občinska uprava s sklepom zavrže prijavo.
Zoper sklepe iz tega člena, ki jih izda Občinska uprava, je dovoljena pritožba na župana Občine Vipava v roku 8 dni od vročitve sklepa.
12. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev.
Ta predlog podpišejo člani komisije in ga predložijo županu, ki sprejme sklep, s katerim potrdi odločitev komisije.
Po potrditvi predloga delitve odobrenih sredstev s strani župana, občinska uprava v skladu s tem pravilnikom izda sklep, s katerim:
– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je dopustna pritožba na župana Občine Vipava v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal.
Župan odloči o pritožbi v roku 8 dni.
IV. SKLENITEV POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
13. člen
Župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju športnih programov za tekoče koledarsko leto, ki vsebuje:
– ime izvajalca ali firmo, naslov, davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa
– vsebino in obseg programa
– višino dodeljenih sredstev
– pričakovani dosežki
– rok izplačila sredstev
– način nadzora nad namensko porabo sredstev
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
– druge medsebojne pravice in dolžnosti.
14. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe. Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB
15. člen
Občinska uprava spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa športa:
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev
– s pregledom poročil o poteku letnega programa in poročil o porabi sredstev.
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do konca februarja za preteklo leto Občini Vipava predložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov. Kolikor prejemnik ne izpolnjuje obveznosti, določenih s pogodbo, se mu sredstva za tekoče leto ukinejo, že prejeta sredstva pa mora vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava in Nadzorni odbor občine lahko kadarkoli preverita namensko porabo sredstev. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, je izvajalec dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
16. člen
Za vsa ostala vprašanja in postopke, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
17. člen
Elementi za opredelitev sofinanciranja LPŠ so:
– obseg programa
– velikost vadbene skupine
– materialni stroški za izpeljavo programov.
Športnim društvom, ki izvajajo več športnih panog se sofinancira programe največ dveh sorodnih športnih panog. Programov profesionalnega športa se ne sofinancira.
18. člen
Višina sofinanciranja posameznih programov ter strokovnih in razvojnih nalog se izračuna na podlagi točkovnega sistema, razen če je v tem pravilniku določeno drugače. Vrednost točke se izračuna glede na višino sredstev zagotovljenih v proračunu občine za izvajanje LPŠ in številom zbranih točk za posamezne sklope programov. Merila v obliki točkovnega sistema so sestavni del tega pravilnika.
V primeru, da izvajalec posameznega programa ne dosega normativov, ki so določeni v okviru točkovnega sistema, glede števila vadbenih ur in velikosti vadbene skupine, pridobi le sorazmerni delež točk.
19. člen
Športne zvrsti iz 2. sklopa (5. člen) se razvršča v štiri skupine:
1. skupina: individualni panog
2. skupina: kolektivne panoge
3. skupina: tehnični športi
4. skupina: miselne igre.
20. člen
Programe iz prve in druge skupine 19. člena se razvrsti v skladu s kazalci razširjenosti in kakovosti v posamezne razrede.
Kazalci za razširjenost in kakovost:
1. Individualne panoge:
A. Razširjenost:
1. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj petih različnih starostnih kategorijah,
2. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj štirih različnih starostnih kategorijah,
3. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj treh različnih starostnih kategorijah,
4. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj dveh različnih starostnih kategorijah,
5. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino.
B. Kakovost:
1. razred: tekmovalci športnega društva so v tekmovalnem sistemu pretekle sezone panožne zveze za državno prvenstvo članov ali mladincev dosegli uvrstitev do 5. mesta ali ima društvo v mednarodnem ali perspektivnem razredu kategoriziranega športnika,
2. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo so v tekmovalnem sistemu pretekle sezone panožne zveze za državno prvenstvo članov ali mladincev dosegli uvrstitve do 10. mesta, oziroma ima društvo v državnem ali mladinskem razredu kategoriziranega športnika,
3. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno prvenstvo in so v pretekli sezoni dosegli uvrstitev v prvo polovico vseh tekmovalcev,
4. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno prvenstvo.
2. Kolektivne panoge:
A. Razširjenost:
1. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj petih različnih starostnih kategorijah,
2. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj štirih različnih starostnih kategorijah,
3. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj treh različnih starostnih kategorijah,
4. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj dveh različnih starostnih kategorijah,
5. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino.
B. Kakovost:
1. razred: športno društvo nastopa v najvišji državni ligi oziroma je uvrščeno med prvih 5 v pretekli sezoni, če je v sistemu tekmovanj vsaj 20 ekip in je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,
2. razred: športno društvo je v pretekli sezoni nastopalo v drugi državni ligi, če so v ligaškem tekmovanju vsaj tri lige, oziroma je bilo uvrščeno v prvo tretjino vseh uvrščenih ekip, če sta le dve ligi v tej panogi ali v prvo polovico vseh uvrščenih ekip, če je liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,
3. razred: športno društvo je v pretekli sezoni nastopalo v tretji državni ligi oziroma je uvrščeno v drugo tretjino vseh uvrščenih ekip, če je liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,
4. razred: športno društvo nastopa in je v pretekli sezoni nastopalo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno prvenstvo.
Razvrstitev izvajalcev programov športa v individualnih in kolektivnih športnih panogah glede na kriterij kakovosti in razširjenosti v razrede:
+---------------+-------------+---+--------------+-------------+
|Razred glede na|Korekcijski |  |Razred glede |Korekcijski |
|razširejnost  |faktor    |  |na kakovost  |faktor    |
+---------------+-------------+---+--------------+-------------+
|1       |1,3     |  |1       |0,4     |
+---------------+-------------+---+--------------+-------------+
|2       |1,1     |  |2       |0,3     |
+---------------+-------------+---+--------------+-------------+
|3       |0,9     |  |3       |0,1     |
+---------------+-------------+---+--------------+-------------+
|4       |0,7     |  |4       |0,0     |
+---------------+-------------+---+--------------+-------------+
|5       |0,5     |  |       |       |
+---------------+-------------+---+--------------+-------------+
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Vipava (Uradno glasilo št. 5/2000 in Uradni list RS, št. 54/02).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 672-1/2010-1
Vipava, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.
  PRILOGA: MERILA – TOČKOVNI SISTEM

  I. Merila za sofinanciranje interesne športne vzgoje (1.
sklop)

  Tabela št. 1; Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

+-------------+----------------+--------------+--------------+
| Programske | Organizacijska | Elementi za | Število točk |
|  vsebine  |  oblika,   | vrednotenje |       |
|       |  program   |       |       |
+-------------+----------------+--------------+--------------+
|Zlati sonček |        |– propagandni |Sofinanciranje|
|       |        |material   |na podlagi  |
|       |        |(priročnik,  |predložene  |
|       |        |knjižice,   |finančne   |
|       |        |diplome,   |konstrukcije. |
|       |        |medalje)   |       |
+-------------+----------------+--------------+--------------+
|Naučimo se  |10-urni plavalni|– objekt   |Sofinanciranje|
|plavati   |tečaj na skupino|– strokovni  |na podlagi  |
|       |10-udeležencev |kader     |predložene  |
|       |        |– propagandno |finančne   |
|       |        |gradivo    |konstrukcije |
|       |        |       |ali 300    |
|       |        |       |točk/skupina |
+-------------+----------------+--------------+--------------+
|Drugi    |60-urni program |– objekt   |500      |
|športni   |na skupino 20  |– strokovni  |točk/skupina |
|programi   |udeležencev   |kader     |       |
|       |        |– propagandno |       |
|       |        |gradivo    |       |
+-------------+----------------+--------------+--------------+
|Ciciban   |60-urni program |– propagandni |500      |
|planinec   |na skupino 20  |material   |točk/skupina |
|       |udeležencev   |– strokovni  |       |
|       |        |kader     |       |
+-------------+----------------+--------------+--------------+
|Alpsko    |15-urni program |– objekt   |300      |
|smučanje   |na skupino 20  |– strokovni  |točk/skupina |
|       |udeležencev   |kader     |       |
+-------------+----------------+--------------+--------------+


  Tabela št. 2; Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
(od 6. do 15. leta starosti)

+-------------+----------------+--------------+--------------+
| Programske | Organizacijska | Elementi za | Število točk |
|  vsebine  |  oblika,   | vrednotenje |       |
|       |  program   |       |       |
+-------------+----------------+--------------+--------------+
|Zlati sonček |        |– propagandni |Sofinanciranje|
|       |        |material   |na podlagi  |
|       |        |(priročnik,  |predložene  |
|       |        |knjižice,   |finančne   |
|       |        |diplome,   |konstrukcije |
|       |        |medalje)   |       |
+-------------+----------------+--------------+--------------+
|Krpan    |        |propagandni  |Sofinanciranje|
|       |        |material   |na podlagi  |
|       |        |(priročnik,  |predložene  |
|       |        |knjižice,   |finančne   |
|       |        |diplome,   |konstrukcije |
|       |        |medalje)   |       |
+-------------+----------------+--------------+--------------+
|Naučimo se  |20-urni     |– objekt   |300      |
|plavati   |plavalni tečaj |– strokovni  |točk/skupina |
|       |na skupina 10  |kader     |       |
|       |udeležencev   |– propagandno |       |
|       |        |gradivo    |       |
+-------------+----------------+--------------+--------------+
|Drugi športni|80-urni program |– objekt   |600      |
|programi   |na skupino 20  |– strokovni  |točk/skupina |
|       |udeležencev   |kader     |       |
+-------------+----------------+--------------+--------------+
|Alpsko    |20-urni program |– objekt   |300      |
|smučanje   |na skupino 20  |– strokovni  |točk/skupina |
|       |udeležencev   |kader     |       |
|       |        |– propagandno |       |
|       |        |gradivo    |       |
+-------------+----------------+--------------+--------------+
|Šolska    |ekipa ali    |– sodnik   |Sofinanciranje|
|športna   |posamezniki   |– propagandno |na podlagi  |
|tekmovanja- |        |gradivo    |predložene  |
|Organizacija |        |– materialni |finančne   |
|tekmovanj  |        |stroški    |konstrukcije |
|       |        |–       |       |
|       |        |manipulativni |       |
|       |        |stroški    |       |
+-------------+----------------+--------------+--------------+


  Tabela št. 3; Interesna športna vzgoja študentov in mladine
(od 15. do 20. leta starosti)
+---------------+----------------+-------------+-------------+
| Programske  | Organizacijska | Elementi za | Število točk|
|  vsebine  |  oblika,   | vrednotenje |       |
|        |  program   |       |       |
+---------------+----------------+-------------+-------------+
|dijaki/študenti|80-urni program |– objekt   |400     |
|        |na skupino z  |– strokovni |točk/skupina |
|        |najmanj 20   |kader    |       |
|        |udeleženci   |       |       |
+---------------+----------------+-------------+-------------+


  Tabela št. 4; Interesna športna vzgoja za otroke in mladino
s posebnimi potrebami
+-------------+----------------+---------------+-------------+
| Programske | Organizacijska | Elementi za |Število točk |
|  vsebine  |   oblika,  | vrednotenje |       |
|       |   program  |        |       |
+-------------+----------------+---------------+-------------+
|Otroci in  |80-urni program |– objekt    |600     |
|mladina   |na skupino z  |– strokovni  |točk/skupina |
|s posebnimi |najmanj 10   |kader     |       |
|potrebami  |udeleženci   |        |       |
+-------------+----------------+---------------+-------------+

  Tabela št. 5; vadbena skupina rekreacija in društvo
gojiteljev golobov pismonoš

+-------------+-----------------+--------------+-------------+
| Programske | Organizacijska | Elementi za |Število točk |
|  vsebine  |   oblika   | vredotenje |       |
|       |   program   |       |       |
+-------------+-----------------+--------------+-------------+
|Mladina in  |80-urni program |– objekt   |200     |
|odrasli   |z 12–20     |– strokovni  |točk/skupina |
|       |udeleženci    |kader     |       |
+-------------+-----------------+--------------+-------------+


  II. Merila za sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in
vrhunski šport, tehnične športne panoge ter miselne igre (2.
sklop)
  Tabela št. 6; Minimalno število športnikov v vadbeni
skupini:
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+
|  Panoga  | Mlajše | Ml. | St. | Kadeti |Mladinci| Člani |
|       |selekcije| dečki | dečki |kadetinje|mladinke|članice|
|       |     |deklice|deklice|     |    |    |
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Balinanje,  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |
|kegljanje  |     |    |    |     |    |    |
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Borilne   |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |
|veščine   |     |    |    |     |    |    |
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Kolesarstvo |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Košarka   |  10  |  10 |  10 |  10  |  10  |  10 |
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+
|M. nogomet  |  12  |  12 |  12 |  12  |  12  |  12 |
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Nogomet   |  16  |  16 |  16 |  16  |  16  |  16 |
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Rokomet   |  12  |  12 |  12 |  12  |  12  |  12 |
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Alpsko    |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |
|smučanje   |     |    |    |     |    |    |
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Ples,    |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |
|strelstvo,  |     |    |    |     |    |    |
|lokostrelstvo|     |    |    |     |    |    |
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Planinstvo  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  |
|(športno   |     |    |    |     |    |    |
|plezanje)  |     |    |    |     |    |    |
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Atletika,  |  6  |  6  |  4  |  4  |  3  |  3  |
|atletske   |     |    |    |     |    |    |
|discipline  |     |    |    |     |    |    |
+-------------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+


  Tabela št. 7; Merila za sofinanciranje programov
individualnih kolektivnih športnih panog
+-----------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Kategorije    |Minimalno|Sofinanciranje|Sofinanciranje|Sofinanciranje|Sofinanciranje|
|         | število | strokovnega | materialnih |  notranjih | zunanjih  |
|         | vadbenih|  kadra   | stroškov  |  površin  |  površin  |
|         |  ur  |       |       |       |       |
+-----------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Mlajše      | 80 ur |  70 točk  |  40 točk  |  800 X N  |  480 X Z  |
|selekcije    |     |       |       |       |       |
+-----------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Mlajši      | 100 ur | 100 točk  |  60 točk  |  900 X N  |  540 X Z  |
|dečki/deklice  |     |       |       |       |       |
+-----------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Starejši     | 120 ur | 150 točk  |  80 točk  |  1000 X N  |  600 X Z  |
|dečki/deklice  |     |       |       |       |       |
+-----------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Kadeti/kadetinje | 140 ur | 200 točk  | 110 točk  |  1100 X N  |  660 X Z  |
+-----------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Mladinci/mladinke| 170 ur | 270 točk  | 130 točk  |  1200 X N  |  720 X Z  |
+-----------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Člani/članice  | 210 ur | 350 točk  | 150 točk  |  1300 X N  |  780 X Z  |
+-----------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------+

  Faktorji zunanjih in notranjih površin
  Faktor notranjih površin (N)

+------+-------+-------+---------+----------+--------+----+---------+
|Panoga|Borilne|Košarka| Mali  | Nogomet | Rokomet|Ples| Smučanje|
|   |veščine|    | nogomet | Atletika | Športno|  | (alpsko,|
|   |    |    |Kegljanje|Streljanje|plezanje|  |telemark)|
|   |    |    |     |Jamarstvo |    |  |     |
+------+-------+-------+---------+----------+--------+----+---------+
|Faktor| 0,5 | 0,5 |  0,5  |  0,2  |  0,5 | 0,5|  0,1  |
|(N)  |    |    |     |     |    |  |     |
+------+-------+-------+---------+----------+--------+----+---------+


  Faktor zunanjih površin (Z)
+---------+---------+----------------+-----------+-------------+
| Panoga |Balinanje|  Alpinizem,  | Nogomet | Smučanje  |
|     |     |prosto plezanje,|      | (alpsko,  |
|     |     |  streljanje  |      | telemark) |
+---------+---------+----------------+-----------+-------------+
|Faktor  |  0,5  |   0,2    |  0,6  |   0,4   |
|(Z)   |     |        |      |       |
+---------+---------+----------------+-----------+-------------+

  Športna društva oziroma izvajalci programov, ki uporabljajo
notranje ali zunanje površine ter niso navedeni v zgornjih
tabelah, se jim določi faktor glede na primerljivo športno
panogo (od 0,1 do 0,5).

  Tabela št. 8; Točke za doseženo kategorizacijo
+---------------------+------------------+---------------------+
| Dosežena uvrstitev |   Društva   |    Društva    |
|           |  (kolektivni  |(Individualni športi)|
|           |   športi)   |Točke na posameznika |
|           | Točke na ekipo |           |
+---------------------+------------------+---------------------+
|Mladinski razred   |   80 točk   |    40 točk    |
+---------------------+------------------+---------------------+
|Državni razred    |   160 točk   |    80 točk    |
+---------------------+------------------+---------------------+
|Perspektivni razred |   220 točk   |   110 točk    |
+---------------------+------------------+---------------------+
|Mednarodni razred  |   280 točk   |   140 točk    |
+---------------------+------------------+---------------------+
|Svetovni razred   |   340 točk   |   170 točk    |
+---------------------+------------------+---------------------+


  Tabela št. 9; Koeficient razvitosti (R)
+---------------------------+----------------------------------+
|     Skupina     |  Koeficient razvitosti (R)   |
+---------------------------+----------------------------------+
|     1 skupina     |        1,5        |
+---------------------------+----------------------------------+
|     2 skupina     |        1,3        |
+---------------------------+----------------------------------+
|     3 skupina     |        1         |
+---------------------------+----------------------------------+

  Koeficient razvitosti (R)
  Individualne športne panoge
  1. V prvo skupino spadajo olimpijske športne panoge, ki
imajo najmanj enega tekmovalca uvrščenega med prvih deset na
državnem prvenstvu v eni izmed starostnih skupin ali športna
društva katera imajo vsaj enega kategoriziranega športnika v
perspektivnem ali mednarodnem razredu.
  2. V drugo skupino spadajo športna društva katera tekmujejo
v vsaj štirih starostnih kategorijah in imajo vsaj enega
kategoriziranega športnika v mladinskem ali državnem razredu.
  3. V tretjo skupino spadajo ostala športna društva, ki ne
izpolnjujejo omenjenih kriterijev iz prve in druge točke.
  Kolektivne športne panoge
  1. V prvo skupino spadajo športna društva oziroma športne
panoge, ki tekmujejo v najvišji državni ligi ali pa izvajajo
vadbo in tekmovanje v vsaj petih različnih starostnih
kategorijah.
  2. V drugo skupino spadajo športna društva oziroma športne
panoge, ki tekmujejo v drugi državni ligi in izvajajo vadbo in
tekmovanje v vsaj štirih starostnih kategorijah.
  3. V tretjo skupino spadajo ostala športna društva, ki ne
izpolnjujejo omenjenih kriterijev iz prve in druge točke.
  Postopek izračuna za programe individualnih in kolektivnih
športnih panog:
  Posamezen program se točkuje v skladu s tabelami šest in
sedem. Pridobljene točke se pomnožijo s korekcijskim faktorjem
iz 20. člena tega pravilnika. Korekcijski faktor se izračuna
tako, da se k faktorju razširjenosti prišteje faktor kakovosti.
Skupna vrednost vseh točk se pomnoži z koeficientom razvitosti
iz tabele št. 8.

  Tabela št. 10; Točke za programe miselnih iger
+-----------------------------------------+--------------------+
|  Vrsta športne panoge in elementi za  |    Točke    |
|        vrednotenje        |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Vadba in tekmovanje v šahu, bridžu    |50 točk/udeleženca |
|Sofinanciranje:             |          |
|materialnih stroškov in strokovnega   |          |
|kadra                  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+


  Tabela št. 11; Točke za tehnične športne panoge
+-----------------------------------------+--------------------+
|  Vrsta športne panoge in elementi za  |    Točke    |
|        vrednotenje        |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Vadba in tekmovanje v panogah;letalstvo |od 200 do 400    |
|(jadralno letenje, motorno letenje,   |točk/udeleženca   |
|letenje z ultralahkimi letali), jadralno |          |
|padalstvo, modelarstvo          |          |
|Sofinanciranje:             |          |
|materialnih stroškov in strokovnega   |          |
|kadra                  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Vadba in tekmovanje v tehničnih športnih |od 25 do 200    |
|panogah; avtomobilizem, taborništvo,   |točk/udeleženca   |
|ribištvo in drugi tehnični športi    |          |
|(orientacija)              |          |
|Sofinanciranje:             |          |
|materialnih stroškov in strokovnega   |          |
|kadra                  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+


  III. Merila za sofinanciranje programov športne rekreacije
in športa invalidov (3. sklop)
  Tabela št. 12; Točke za programe športne rekreacije
+-------------+-----------------+--------------+-------------+
| Udeleženci | Organizacijska | Elementi za | Vrednost  |
|  programa |   oblika   | vrednotenje | elementov |
+-------------+-----------------+--------------+-------------+
|Občani od 20–|80-urni program |– objekt   |do 160    |
|65 let    |s skupino z   |       |točk/skupina |
|       |najmanj 20    |       |       |
|       |udeleženci    |       |       |
+-------------+-----------------+--------------+-------------+
|Občani nad 65|80-urni program |– objekt   |do 320    |
|let     |s skupino z   |– strokovni  |točk/skupina |
|       |najmanj 20    |kader     |       |
|       |udeleženci    |       |       |
+-------------+-----------------+--------------+-------------+


  Tabela št. 13; Točke za programe športa invalidov
+--------------+------------------+--------------+-------------+
| Udeleženci | Organizacijska | Elementi za | Vrednost  |
|  programa  |   oblika   | vrednotenje | elementov |
+--------------+------------------+--------------+-------------+
|Invalidi   |80-urni program s |– objekt   |do 320    |
|       |skupino z najmanj |– strokovni  |točk/skupina |
|       |8 udeleženci   |kader     |       |
+--------------+-----------------------------------------------+
|Vrhunski šport|Vrednoti se po kriterijih za kakovostni in   |
|invalidov   |vrhunski šport*                |
+--------------+-----------------------------------------------+


  IV. Merila za sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v
športu (4. sklop)

  Tabela št. 14; Točke za izpopolnjevanje in izobraževanje
strokovnega kadra
+--------------+---------------+------------+----------------+
| Programske |Organizacijska |Elemetni za |   Točke   |
|  vsebine  |  oblika   |vrednotenje |        |
|       |  programa  |      |        |
+--------------+---------------+------------+----------------+
|Osnovno    |Pridobivanje  |– šolnina  |do 80      |
|izobraževanje |naziva     |      |točk/posameznik |
+--------------+---------------+------------+----------------+
|Dopolnilno  |Obnavljanje  |– kotizacija|do 40      |
|izobraževanje |naziva     |      |točk/posameznik |
+--------------+---------------+------------+----------------+


  Tabela 15; Točke za športne prireditve
+------------------------+----------------------+--------------+
|  Vrsta prireditve  |   Elemetni za   |  Točke   |
|            |   vrednotenje   |       |
+------------------------+----------------------+--------------+
|Sofinanciranje     |Sofinanciranje    |od 100 do 300 |
|organizacije tekmovanj |organizacije     |       |
|in promocijskih športnih|           |       |
|prireditev na območju  +----------------------+--------------+
|lokalne skupnosti ter  |Sofinanciranje    | do 300 točk |
|udeležbe na mednarodnem |udeležbe       |       |
|tekmovanju       |           |       |
+------------------------+----------------------+--------------+


  Tabela št. 16; Točke za gradnjo športnih objektov
+---------------------------------------+----------------------+
|       Vrsta gradnje       |    Točke     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Novogradnja športnega objekta     |    do 200    |
+---------------------------------------+----------------------+
|Vzdrževalna dela            |    do 50     |
+---------------------------------------+----------------------+
  Tabela št. 17; Točke za nabavo športne opreme
+-----------------------------------------------+--------------+
|Elemetni za vrednotenje            |  Točke   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Nakup opreme za športna društva, ki      |   20   |
|uporabljajo športne objekte na območju lokalne |       |
|skupnosti in imajo faktor notranjih površin  |       |
|0,5.                      |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Nakup opreme za športna društva katera     |   100   |
|izvajajo vadbo pretežno na zunanjih površinah, |       |
|ki niso na območju lokalne skupnosti.     |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Nakup opreme za ostala športna društva     | od 50 do 300 |
|(športni golobi, jamarstvo)          |       |
+-----------------------------------------------+--------------+


  Tabela št. 18; Točke za založniško dejavnost
+-----------------------------------------+--------------------+
|      Vrsta literature       |    Točke    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Strokovna literatura           |    do 100    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Občasne publikacije           |    do 50    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Propagandno gradivo           |    do 20    |
+-----------------------------------------+--------------------+

  Table št. 19; Točke za izgradnjo informacijskega sistema oz.
nakup tehnologije

+-----------------------------------------------+--------------+
|     Vrsta informacijskega sistema     |  Točke   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Izdelava lastne spletne aplikacije ali nakup  |  do 100  |
|tehnologije za šport              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Vzdrževanje informacijskega sistema ali lastne |  do 50   |
|spletne aplikacije               |       |
+-----------------------------------------------+--------------+

  Tabela št. 20; Točke za osnovno delovanje
+------------------------------------------+-------------------+
|      Društva oz. zveze       |    Točke    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Društva, ki izvajajo programe       |   50 točk   |
|kakovostnega in vrhunskega športa     |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Ostala športna društva          |   20 točk   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Sredstva za osnovno delovanje športne   | od 100 do 1000  |
|zveze, nagrade za športne uspehe     |          |
+------------------------------------------+-------------------+

AAA Zlata odličnost