Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

756. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica, stran 2126.

Na podlagi 79., 80. in 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), Navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) in 19. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 88/01, UVG, št. 41/03 in 3/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na 26. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
(1) Povprečni stroški komunalne opreme v skladu s 3. tč. 18. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica se določijo v znesku 40,61 EUR/m2 gradbene parcele, kar je enako osnovni ceni komunalne opremljenosti 1 m2 gradbene parcele primerjalne velikosti 600 m2 in primerjalne skupne neto tlorisne površine objekta 200,00 m2, (kar da 33,33% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00).
(2) Za vsako dodatno 6,667% večjo izkoriščenost gradbene parcele se faktor poveča za 10,0% (faktor od 1,00 do npr. 2,00 pri 100% izkoriščenosti gradbene parcele), za vsako zmanjšanje izkoriščenosti gradbene parcele za 3,333% pa se faktor zmanjša za 10,0% (faktor od 1,00 do 0,00). V obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna interpolacija.
(3) V skladu z 18. členom Odloka se pri izračunu površin objekta uporabljajo korekcijski faktorji:
a) glede namembnosti objekta, kot olajšava za pospeševanje
stanovanjske gradnje:
– obrtno-industrijska       100%  faktor je  1,00
dejavnost, ki nadpovprečno
obremenjuje komunalno
infrastrukturo (kemična ind.,
avtopralnice, pralnice, benc.
črpalke)
– gostinska in počitniška      90%  faktor je  0,90
dejavnost
– poslovna in trgovska       80%  faktor je  0,80
dejavnost
– obrtno-industrijska        80%  faktor je  0,80
dejavnost
– stanovanjska namembnost      60%  faktor je  0,60
– skladiščna dejavnost       50%  faktor je  0,50
– pokrita parkirišča        40%  faktor je  0,40
– kmetijska dejavnost        30%  faktor je  0,30
– zunanja parkirišča, športne    25%  faktor je  0,25
površine
b) za izgradnjo kanalizacije    22%  faktor je  0,22
in ČN za zgrajene objekte
c) za izgradnjo kanalizacije    70%  faktor je  0,70
in ČN za objekte priklopljene
na skupinske greznice
d) za izgradnjo javne        22%  faktor je  0,22
razsvtljave za zgrajene
objekte
e) za cesto v makadamski      22%  faktor je  0,22
izvedbi
(4) Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 gradbene parcele znašajo 40,61 EUR/m2, od tega je upoštevana posamezna komunalna oprema v naslednjih deležih:
a) individualna raba:
– kanalizacijsko omrežje – fekalno    20%   8,12 EUR/m2
– plinovodno (toplovodno) omrežje    10%   4,06 EUR/m2
– vodovodno omrežje           11%   4,47 EUR/m2
– električno omrežje – kabelsko     10%   4,06 EUR/m2
– električno omrežje – zračni vodi    7%   2,84 EUR/m2
– telefonsko omrežje           6%   2,44 EUR/m2
b) kolektivna raba:
– cestno omrežje – asfalt + pločniki   35%  14,21 EUR/m2
– cestno omrežje – asfalt        28%  11,37 EUR/m2
– cestno omrežje – makadam        15%   6,09 EUR/m2
– urejena parkirišča           8%   3,24 EUR/m2
– parkirišča v sklopu cest        3%   1,22 EUR/m2
– omrežje javne razsvetljave       5%   2,04 EUR/m2
– kanalizacijsko omrežje – meteor.    12%   4,87 EUR/m2
------------------------------------------------------------
Skupaj (kom. oprema a/+b/)       100%  40,61 EUR/m2
(5) Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se površina gradbene parcele, na katerem bo stal objekt zavezanca, pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za m2 gradbene parcele iz tč. 1, korekcijskimi faktorji zmogljivosti javne infrastrukture iz tč. 2, 3 in 4 z upoštevanjem objektov in naprav komun. opremljenosti, na katero je objekt možno priključiti.
(6) Delež stroškov opremljanja zemljišč z javno infrastrukturo (CATV, telefon, plin), ki ne pripada lokalni komunalni infrastrukturi, se zavezancem ne odmerja.
(7) Oddaljenost (nad 200 m) posameznega komunalnega voda od stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje ozir. zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo za vsak primer posebej.
(8) Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno uporabo obračuna neto tlorisnih površin objekta glede na celotno površino gradbene parcele ter korekcijskih faktorjev iz tč. 2, 3 in 4.
(9) Vrednost, določena s tem sklepom na podlagi povprečnega indeksa cene za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino STG, se uporablja od 1. 3. 2010 do uveljavitve novega sklepa, vendar najkasneje do 31. 3. 2011.
(10) Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
(11) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-0004/2010
Žirovnica, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost