Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

725. Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško, stran 2066.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07 – UPB) je Občinski svet Občine Laško na 22. redni seji dne 17. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in dodelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju programov veteranskih organizacij (v nadaljevanju: program), ki imajo sedež ali podružnico na območju Občine Laško (v nadaljevanju: občina) iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor nad porabo sredstev.
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun občine.
2. člen
Občina bo sofinancirala programe, katerih vsebina vključuje:
– organizacijo prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti …),
– organizacijo ali soorganizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice …), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb,
– skrb za spomenike in spominska obeležja,
– izdajanje monografij in spominskih publikacij,
– postavljanje in oblikovanje spominskih razstav,
– informiranje in svetovanje svojim članom,
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– obujanje in negovanje tradicij,
– spodbujanje k strpnosti in nenasilju,
– kulturno izražanje in kreativnost.
3. člen
Do sofinanciranja so upravičene veteranske organizacije, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za ohranjanje vrednot polpretekle zgodovine in aktivno udejstvovanje veteranov na področju družbenega življenja v Občini Laško.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise Občine Laško.
II. JAVNI RAZPIS
4. člen
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na oglasni deski, na spletni strani občine in v lokalnih medijih.
Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene dejavnosti Občine Laško.
5. člen
Na razpis za sofinanciranje programov s področja veteranske dejavnosti se lahko prijavijo veteranske organizacije.
Za prijavitelje se po tem pravilniku štejejo veteranska društva, združenja in zveze.
6. člen
Prijavitelji iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– delujejo najmanj dve leti,
– imajo sedež ali podružnico na območju Občine Laško,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino za svoje člane,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje programa,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa,
– svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo nosilca razpisa,
– pogoje, ki jih določa 6. člen tega odloka,
– višino razpoložljivih sredstev,
– rok za prijavo na razpis,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
– navedbo pogojev za porabo sredstev,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom.
8. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.
9. člen
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo.
Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve iz prejšnjega odstavka, mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »Javni razpis – Ne odpiraj«.
10. člen
Župan imenuje 3-člansko komisijo za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov delovanja veteranskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: komisija). Člani komisije ne smejo biti člani veteranskih organizacij.
11. člen
Odpiranje prijav vodi komisija, ki se sestane najkasneje v treh dneh po izteku javnega razpisa. O odpiranju se sestavi zapisnik.
12. člen
Na podlagi prispelih prijav in zapisnika o odpiranju prijav Oddelek za družbene dejavnosti izdela seznam prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in s sklepom zavrže prijave, ki niso popolne, pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
13. člen
Predlog razdelitve proračunskih sredstev za sofinanciranje na področju delovanja veteranskih organizacij pripravi komisija na podlagi:
– višine proračunskih sredstev,
– razpisnih pogojev, določb in meril tega pravilnika,
– doseženega števila točk na podlagi ocene članov komisije.
14. člen
Oddelek za družbene dejavnosti na podlagi predloga komisije in v skladu s tem pravilnikom izda odločbe.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV
15. člen
Programi, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke je odvisna od števila točk, ki jih dosežejo vsi izbrani prijavitelji in od višine razpoložljivosti proračunskih sredstev, namenjenih sofinanciranju programov.
16. člen
Programi prijaviteljev se bodo ocenjevali v skladu z naslednjimi merili:
+-----+-----------------------------------------+------------+
|Št. |Kratek opis merila/kriterija       |Število točk|
+-----+-----------------------------------------+------------+
|1  |Število članov s stalnim bivališčem v  |      |
|   |Občini Laško, ki so plačali članarino v |   0   |
|   |preteklem letu              |   5   |
|   |a) do 50 članov             |   10   |
|   |b) od 51 do 100 članov          |   15   |
|   |c) od 101 do 200 članov         |   20   |
|   |d) od 201 do 300 članov         |      |
|   |e) nad 300 članov            |      |
+-----+-----------------------------------------+------------+
|2  |Program dela: Organizacija prireditve  |  do 100  |
|   |a) organizacija prireditev občinskega  |      |
|   |pomena (proslave, žalne/spominske    |  do 80  |
|   |svečanosti …)              |      |
|   |b) organizacija ali soorganizacija    |      |
|   |družabnih in drugih oblik društvenih   |      |
|   |dejavnosti                |      |
|   |(npr. pohodi, srečanja, tekmovanja,   |      |
|   |obletnice … na območju Občine Laško)   |      |
+-----+-----------------------------------------+------------+
|3  |Prijavljen program:           |  do 40  |
|   |– je pomemben za Občino Laško, pripomore |      |
|   |k večji prepoznavnosti Občine Laško v  |      |
|   |širšem prostoru             |      |
|   |– je dostopen širši javnosti       |      |
|   |– program ima jasno opredeljene cilje in |      |
|   |ciljne skupine              |      |
|   |– je realno ovrednoten in ima      |      |
|   |uravnoteženo finančno shemo (prihodki = |      |
|   |odhodki)                 |      |
+-----+-----------------------------------------+------------+
|4  |Skrb za člane              |  do 10  |
|   |(socialne pomoči, pomoči ob smrti članov |      |
|   |ipd.)                  |      |
+-----+-----------------------------------------+------------+
Točke posameznih elementov se seštevajo. Podrobnejše notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne komisije. Največje število točk je 250.
IV. POGODBA
17. člen
Po pravnomočnosti odločbe župan z izbranim prijaviteljem (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) sklene pogodbo.
18. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
19. člen
Izvajalci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v pogodbi, občini dostaviti letno poročilo o izvedbi programov in porabi sredstev, ki mora biti sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela.
Oddelek za družbene dejavnosti nadzoruje potek izvajanja programa in namensko porabo sredstev tako, da lahko od izvajalca kadarkoli zahteva pisna dokazila o porabi sredstev.
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila, do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2010
Laško, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.