Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

724. Pravilnik o poslovanju in trženju Laškega sejma, stran 2064.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 – ZT-1) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 22. seji dne 17. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o poslovanju in trženju Laškega sejma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta del pravilnika ureja poslovanje in trženje na sejemskem prostoru na parkirišču pri Občini Laško (Trubarjevo nabrežje) in v skladu s tem določa:
– pravice in dolžnosti organizatorja in upravljavca sejma,
– dneve in čas obratovanja sejma,
– število in razmestitev prodajnih mest,
– vzdrževanje reda in čistoče,
– posebne storitve in pripomočke in
– sankcije zaradi kršitev in neupoštevanja določil tega pravilnika.
2. člen
Občina Laško lahko odstopi v upravljanje sejemsko prireditev drugemu upravljavcu sejma, s katerim sklene posebno pogodbo o upravljanju Laškega sejma.
3. člen
Pristojni upravni organ izda dovoljenje o izvajanju sejemske prireditve za določeno obdobje, v katerem so navedeni podrobnejši pogoji izvedbe prireditve.
4. člen
Trgovanje na sejemskem prostoru je prosto in se opravlja v skladu z določili tega pravilnika in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje z neživilskimi in živilskimi proizvodi ter opravljanjem storitev.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA IN UPRAVLJAVCA SEJMA
5. člen
Organizator in upravljavec sejemskih površin in objektov ima pri izvajanju sejemske dejavnosti na lokaciji iz tega pravilnika predvsem naslednje pravice in dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje sejma, razporeja in oddaja tržne prostore in tržna mesta prodajalcem,
– izvede zaporo parkirišča,
– skrbi za urejenost sejma in manipulativnih površin in uporabnost tržne opreme,
– zagotavlja minimalne higienske pogoje s postavitvijo in razmestitvijo kemičnih stranišč ter skrbi za urejenost in čistočo na sejemskem prostoru,
– skrbi za varnost udeležencev sejemskih prireditev z organiziranjem lastne redarske službe,
– kadarkoli v času sejma lahko pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na sejmu in izdaja soglasja ter izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi za pravilen odnos med prodajalci na sejmu,
– posoja in prodaja tržne pripomočke oziroma opremo, potrebno za nemoteno trgovanje na sejmu,
– izreka disciplinske ukrepe v skladu z določili tega pravilnika,
– skrbi za spremljevalne dejavnosti kot so zabaviščni objekti, nastopi glasbenih in plesnih skupin itd., katere vplivajo na ugodno počutje in zadovoljstvo udeležencev.
6. člen
Upravljavec je pri izvajanju svojih pravic in dolžnosti iz tega pravilnika vezan tudi na določene posebne zahteve in omejitve, ki jih lahko predpišejo in jih zahteva organizator, v skladu z določili pogodbe o upravljanju.
III. OBRATOVALNI ČAS SEJMA
7. člen
Sejem obratuje vsak prvi petek v mesecu od 8. do 16. ure.
8. člen
Upravljavec odpre sejemski prostor dve uri pred pričetkom obratovanja, da omogoči prodajalcem pravočasno zasedbo in ustrezno ureditev prodajnih mest.
Prodajalci morajo prenehati s prodajo ob 16. uri in prodajno mesto ustrezno očistiti, pospraviti, odstraniti preostalo blago in embalažo ter ga vrniti v prejšnje stanje.
Prodajalci in kupci morajo najkasneje do 17. ure zapustiti sejemski prostor.
IV. PRODAJNI PROSTOR IN PRODAJNA MESTA NA SEJMU
9. člen
Prodajni prostor na sejmu določi upravljavec ob prvem prihodu prodajalcev na sejemski prostor in nadalje ostaja nespremenjen.
10. člen
Prodajna mesta na sejmu so:
– premične stojnice, prodajne mize z nadstreškom ali brez nadstreška,
– ostala prodajna mesta (kioski, potujoče prodajalne, prodajne površine in drugo).
11. člen
Prodajni prostor oddaja v najem prodajalcem organizator v soglasju z upravljavcem. Prodajalci morajo izpolnjevati pogoje za prodajo na sejmu v skladu z določili tega pravilnika.
Prodajni prostor oddaja organizator praviloma v najem letno z najemno pogodbo.
Organizator in najemnik se s pogodbo dogovorita o plačilu rezervacije za najeti prostor in načinu plačila za uporabo tržnega prostora ter ostalih medsebojnih pravicah in obveznostih.
Prodajne prostore, ki niso oddani z letnimi najemnimi pogodbami in rezervacijami, oddaja organizator najemnikom oziroma prodajalcem za prodajo konkretnega dne.
12. člen
Prodajalci, ki imajo rezervirana prodajna mesta, imajo prednost zasedbe, če prodajno mesto zasedejo do 8. ure zjutraj, sicer lahko organizator v soglasju z upravljavcem na to prodajno mesto razporedi ta dan drugega prodajalca.
V primeru, da najemnik ne zaseda prodajnega mesta neprekinjeno več kot dva zaporedna mesečna sejemska dneva, lahko organizator enostransko prekine najemno pogodbo in prodajno mesto odda drugemu najemniku.
V. TRGOVANJE NA SEJMU
13. člen
Na sejmu smejo prodajati:
– pravne osebe,
– samostojni podjetniki posamezniki in
– drugi posamezniki, ki prodajajo lastne izdelke ali pridelke.
Prodajalci na sejmu morajo prodajati v skladu z zakonskimi določili Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 – ZT-1) in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09).
14. člen
Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln.
15. člen
Za prodajo blaga mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termini prodaje blaga. Lastnik prostora lahko izda enotno soglasje za vse trgovce.
VI. PLAČILO NAJEMNINE IN OSTALIH PRISTOJBIN
16. člen
Najemnino za uporabo prodajnega prostora zaračunava organizator sejma na osnovi cenika, ki ga sprejme župan Občine Laško.
17. člen
Vsi prodajalci so dolžni plačati najemnino prodajnega prostora in druge storitve po veljavnem ceniku sejma. Neplačnikom mora upravljavec oziroma vodja sejma prepovedati prodajo oziroma zahtevati, da prodajalec odstrani blago s prodajnega mesta in z območja sejma.
Prodajalec in organizator sejma se lahko dogovorita o načinu plačila najemnine (mesečno, polletno ali letno).
VII. RED IN ČISTOČA NA SEJMU
18. člen
Na sejemski prostor je mogoče dovažati blago z vozili samo do 8. ure zjutraj na dan odvijanja sejma. V času trajanja prodaje se lahko prodaji namenjeno blago prinaša na sejemski prostor samo ročno ali z vozički.
Prepovedana je vožnja in parkiranje vozil na sejemskem prostoru razen vozil, ki se uporabljajo za potrebe prodaje blaga.
19. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku obratovalnega časa ali ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajni prostor in iz prodajnega mesta odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago.
Drobne odpadke so prodajalci dolžni odlagati v za to namenjene posode za odpadke, večje odpadke in embalažo pa so dolžni odvažati s sejemskega prostora najkasneje do konca sejemskega dne.
20. člen
V primeru, da prodajalec ne ravna v skladu z določili prejšnjega člena tega pravilnika ima upravljavec pravico, da mu zaračuna stroške čiščenja prodajnega mesta in odvoza odpadkov po veljavnem ceniku storitev.
21. člen
Upravljavec zagotavlja red in čistočo na sejemskem prostoru s tem da:
– po zaključku obratovanja določenega dne očisti sejemske površine in bližnje okolje ter zagotovi odvoz odpadkov na odlagališče,
– skrbi za zadostno število in redno praznjenje ter čiščenje kemičnih stranišč,
– namešča posode za odpadke in zagotavlja njihovo praznjenje,
– zagotavlja ustrezno število prodajnih miz in skrbi za njihovo hrambo in vzdrževanje,
– opravlja vsa druga dela s katerimi se zagotavlja ustrezen red in čistoča na sejemskem prostoru.
22. člen
Na sejmu je prepovedano:
– samovoljno širjenje prodajnega mesta,
– samovoljno postavljanje raznih reklam ter neresničnih in neprimernih napisov za prodajo blaga s katerimi se zavajajo kupci,
– samovoljno jemanje in prestavljanje tržne opreme,
– opravljanje prodaje brez ustreznega soglasja vodje sejma,
– zadrževanje na prostoru sejma izven obratovalnega časa.
23. člen
Enako kot vsi prodajalci na sejmu, je za red in čistočo na prostoru, na katerem obratuje, odgovoren tudi ponudnik gostinskih storitev na sejmu.
Tudi za ponudnika gostinskih storitev veljajo vsa določila tega pravilnika, vključno z določili o prepovedi nadaljnje prodaje, razen tega pa je še posebej zavezano, da svoje poslovanje uredi in vodi v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje in obratovanje gostinskih podjetij in lokalov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE PRAVILNIKA
24. člen
V primeru kršitev določb tega pravilnika, lahko organizator oziroma upravljavec nemudoma prodajalcu odvzame vso pravico do prodaje na prodajnem mestu.
25. člen
Za dosledno izvajanje tega pravilnika je odgovoren organizator oziroma upravljavec s svojimi delavci.
Organizator oziroma pooblaščena služba občinskega nadzora in upravljavec nadzirajo poslovanje na sejmu, v skladu z določili tega pravilnika.
Nadzor poslovanja in prometa blaga na sejmu po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom, opravlja tržni inšpekcijski organ.
Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarjajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in drugi posamezniki neposredno.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2010
Laško, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti