Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Kazalo

471. Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, stran 1388.

Na podlagi sedmega odstavka ter za izvajanje četrtega in osmega odstavka 171. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se podrobneje določajo naloge subjektov, ki sodelujejo v mreži za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev po uradni metodologiji Evropske unije za Farm Accountancy Data Network (FADN), merila za določitev kmetij, način izbora računovodskih pisarn, vrste in obseg računovodskih podatkov ter način njihove obdelave za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti (UL L št. 328 z dne 15. 12. 2009, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1217/2009/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. mreža za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev je sistem zbiranja in obdelave podatkov s kmetijskih gospodarstev v skladu z metodologijo, opredeljeno z Uredbo 1217/2009/ES;
2. poročevalska kmetija je kmetijsko gospodarstvo, ki ustvarja dohodek, izbrano v vzorcu, in je za namen mreže podatkov pripravljeno voditi računovodstvo po metodologiji FADN;
3. načrt za izbor poročevalskih kmetij je načrt, izdelan na osnovi predpisanega odstotka kmetijskih gospodarstev od celotnega števila kmetijskih gospodarstev, določenih tipov kmetovanja, ekonomske velikosti in določenih območij;
4. obračunsko obdobje računovodstva na poročevalski kmetiji je eno koledarsko leto;
5. upravljalni odbor za mrežo računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: Upravljalni odbor) upravlja FADN in je sestavljen iz organov za zvezo vseh držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) ter predstavnikov Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija);
6. računovodska pisarna je strokovno usposobljena organizacija, izbrana na podlagi javnega poziva in uvrščena na seznam računovodskih pisarn;
7. standardni honorar je plačilo, ki ga Komisija plača državi članici za vsako ustrezno izpolnjeno poročilo poročevalske kmetije, ki je poslano v predpisanem roku;
8. standardizirano pokritje (Standard Gross Margin; v nadaljnjem besedilu: SGM) je razlika med standardizirano vrednostjo proizvodnje in standardizirano vrednostjo določenih spremenljivih stroškov. Je ekonomsko merilo, ki se izraža v denarju, bodisi na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi bodisi na število glav živine. Uporablja se do vključno obračunskega obdobja 2009;
9. standardni prihodek (Standard Output; v nadaljnjem besedilu: SO) kmetijskega proizvoda (pridelkov ali živine) je povprečna denarna vrednost kmetijske bruto proizvodnje. Vključuje prodajo, uporabo in porabo na kmetiji, spremembe zalog, vključno z vrednostjo glavnih in morebitnih stranskih proizvodov. SO ne vključuje neposrednih plačil, davka na dodano vrednost. Uporablja se od vključno obračunskega obdobja 2010 dalje;
10. ekonomska velikost kmetijskega gospodarstva pomeni vsoto posameznih SO vseh kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki se izraža v eurih in se uporablja od vključno obračunskega obdobja 2010 dalje;
11. poročilo poročevalske kmetije je poročilo, ki se izpolnjuje individualno in anonimno za vsako kmetijsko gospodarstvo, izbrano za oceno dohodka;
12. posebno poročilo je poročilo, ki se izpolnjuje individualno in anonimno za vsako poročevalsko kmetijo, izbrano glede na cilje posamezne analize;
13. zbirno poročilo je poročilo, ki ga pripravi računovodska pisarna za informacijski sistem Komisije.
II. MREŽA ZA ZBIRANJE PODATKOV O DOHODKIH IN POSLOVANJU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
3. člen
(delovanje mreže)
(1) V mrežo za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev so vključeni:
– poročevalske kmetije;
– Kmetijska svetovalna služba (v nadaljnjem besedilu: KSS) pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS);
– računovodske pisarne;
– Statistični Urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS);
– Notranja organizacijska enota FADN (v nadaljnjem besedilu: NOE FADN);
– Komisija FADN.
(2) Podatki, pridobljeni v skladu s tem pravilnikom, so osnova za izdelavo letnega poročila o stanju na področju kmetijstva in kmetijskih trgih v Republiki Sloveniji in za pripravljanje poročil Komisije o stanju kmetijstva in kmetijskih trgov kot tudi o dohodkih kmetijskih gospodarstev v Uniji.
4. člen
(poročevalska kmetija)
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti pripravljen vzpostaviti in voditi računovodstvo ter mora biti pripravljen posredovati računovodske podatke kmetijskega gospodarstva Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP).
5. člen
(SURS)
SURS na predlog NOE FADN pripravi načrt izbora poročevalskih kmetij in letno pripravi vzorec poročevalskih kmetij ter predlaga dopolnitve.
6. člen
(strokovna institucija)
Za analitične namene za potrebe izvedbe Uredbe 1217/2009/ES in tega pravilnika se lahko izbere strokovna institucija v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.
7. člen
(KSS)
(1) KSS sodeluje z NOE FADN pri izbiri primernih kmetijskih gospodarstev za pripravo načrta za izbor poročevalskih kmetij, ki bodo vodila kmetijsko računovodstvo in opravlja strokovno svetovanje ter usposabljanje, potrebno za pravilno in učinkovito izvajanje nalog po tem pravilniku, skladno z zakonom, ki ureja naloge in delovno področje KGZS.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva, katerega kmetijsko gospodarstvo je izbrano kot poročevalska kmetija, lahko pripravlja računovodske podatke sam ali skupaj s kmetijskim svetovalcem KSS pri KGZS. Za ta namen KSS sodeluje z nosilci kmetijskih gospodarstev pri rednem vnašanju podatkov o poslovanju kmetijskih gospodarstev v obrazce. Obrazci, ki so osnova za pripravo poročil poročevalskih kmetij, se izpolnjujejo za vsak mesec posebej in se dostavijo v obdelavo enkrat mesečno ali enkrat letno. Ne glede na prejšnji stavek se lahko ta rok pogodbeno določi tako, da je končni datum za predložitev vseh poročil zadnji dan v mesecu februarju za preteklo leto.
8. člen
(NOE FADN)
NOE FADN je notranja organizacijska enota, organizirana v okviru Direktorata za kmetijstvo MKGP, ki je skladno s 7. členom Uredbe Sveta 1217/2009/ES pristojna za izvajanje nalog Organa za zvezo FADN. Pristojnost NOE FADN je, da skrbi za delovanje mreže računovodskih podatkov. Pri tem zlasti:
1. spremlja predpise in spremembe predpisov s svojega delovnega področja;
2. vodi evidenco poročevalskih kmetij, ki vodijo ali so vodila računovodstvo po metodologiji FADN;
3. pripravlja pogodbe za vse subjekte, ki so vključeni v delovanje mreže računovodstva po metodologiji FADN;
4. na osnovi opravljenega dela zagotovi pogodbenikom dogovorjena sredstva;
5. nadzira usklajenost obrazcev s predpisano metodologijo in izdelavo poročil poročevalskih kmetij;
6. k letnim analizam zbranih računovodskih podatkov kmetijskih gospodarstev, ki jih izdela ustrezna strokovna institucija, lahko doda svoje ugotovitve, komentarje in predloge in jih posreduje Komisiji FADN ter ministru, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister);
7. pripravlja gradiva za Komisijo FADN;
8. pripravlja letno poročilo o delovanju mreže FADN, ki ga posreduje Komisiji FADN;
9. izvede postopek javnega naročanja za izdelavo računalniške programske opreme za vodenje FADN knjigovodstva in skrbi za njeno uporabo;
10. je skrbnik proračunske postavke za sredstva, ki jih prejme iz proračunskih sredstev Unije za pravilna poročila poročevalskih kmetij, ki vodijo računovodstvo po metodologiji FADN v skladu s predpisano metodologijo, in skrbnik proračunske postavke za sredstva, ki jih Republika Slovenija namenja za izvajanje FADN;
11. za Upravljalni odbor ali za Komisijo pravočasno zagotovi:
– seznam računovodskih pisarn oziroma naslove pisarn, ki so pripravljene izpolnjevati poročila s kmetijskih gospodarstev, v skladu s pogoji sklenjenih pogodb;
– seznam poročevalskih kmetij, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po predpisani metodologiji Unije;
– izpolnjena poročila poročevalskih kmetij;
– načrt in spremembe načrta za izbor poročevalskih kmetij za posamezno obračunsko obdobje;
– komunikacijo in posredovanje pri izvrševanju nalog vseh sodelujočih v FADN.
9. člen
(računalniška programska oprema)
(1) MKGP zagotovi računalniško programsko opremo za obdelavo podatkov v skladu s predpisi Unije.
(2) Računalniška programska oprema, izdelana na podlagi javnega naročila iz 9. točke prejšnjega člena, je last MKGP.
(3) Skrbnik računalniške programske opreme je NOE FADN.
(4) Računalniška programska oprema se, na podlagi dovoljenja MKGP, lahko uporablja tudi za druge namene znotraj ukrepov kmetijske politike.
10. člen
(Komisija FADN)
(1) Komisija FADN je skladno s 6. členom Uredbe 1217/2009/ES Državni odbor za FADN za Republiko Slovenijo.
(2) Komisijo FADN ustanovi minister.
(3) Komisijo FADN iz prejšnjega odstavka sestavljajo strokovnjaki za kmetijsko svetovanje, državno statistiko, izobraževanje, raziskovanje, predstavniki združenj kmetov in zadrug, ter v zvezi z Uredbo 1217/2009/ES tudi predstavniki računovodske pisarne in nosilcev kmetijskih gospodarstev.
(4) Komisija FADN:
– potrdi načrt za izbor poročevalskih kmetij FADN in potrdi spremembe načrta;
– potrdi letno poročilo o delovanju mreže FADN, ki ga pripravi NOE FADN in vsebuje tudi poročilo o izvajanju načrta za izbor poročevalskih kmetij in ga posreduje ministru v vednost.
III. NAČRT ZA IZBOR POROČEVALSKIH KMETIJ
11. člen
(tipologija kmetijskih gospodarstev)
(1) Tipologija je enotna klasifikacija kmetijskih gospodarstev v Uniji, opredeljena v Uredbi Komisije (ES) 1242/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva (UL L št. 335 z dne 13. 12. 2008, str. 3), ki temelji na tipu kmetovanja in ekonomski velikosti. Tipologija je določena tako, da omogoča združevanje kmetijskih gospodarstev v homogene skupine.
(2) Za posredovanje koeficientov SO EUROSTAT-u je pristojen SURS.
12. člen
(načrt za izbor poročevalskih kmetij)
(1) Načrt za izbor poročevalskih kmetij temelji na tipologiji iz prejšnjega člena in se določi s statističnim raziskovanjem o strukturi kmetijskih gospodarstev po uradni metodologiji Unije, tako, da:
– zajema približno 1% celotnega števila kmetijskih gospodarstev na osnovi določenih tipov kmetovanja, ekonomske velikosti in določenih območij;
– zagotavlja reprezentativnost poročevalskih kmetij.
(2) Načrt za izbor poročevalskih kmetij se pripravlja za posamezno obračunsko obdobje.
(3) Načrt za izbor poročevalskih kmetij, ki ga obravnava in potrdi Komisija FADN, se pošlje Komisiji najmanj dva meseca pred začetkom obračunskega obdobja, na katerega se nanaša, to je do 31. oktobra za naslednje leto.
13. člen
(izbor poročevalskih kmetij)
(1) NOE FADN pripravi seznam kmetijskih gospodarstev na podlagi potrjenega načrta izbora poročevalskih kmetij.
(2) KSS skupaj z nosilcem kmetijskega gospodarstva preveri njegovo pripravljenost za vodenje računovodstva po metodologiji FADN in o tem pisno obvesti NOE FADN.
(3) MKGP z nosilci kmetijskih gospodarstev iz prejšnjega odstavka sklene pogodbo o vodenju računovodstva po metodologiji FADN.
14. člen
(poročilo o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov)
Poročilo o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov pripravi NOE FADN vsaj enkrat letno in ga posreduje Komisiji FADN. Komisija FADN navedeno poročilo ali dopolnjeno poročilo posreduje ministru v vednost.
15. člen
(poročilo o izvajanju načrta o izboru poročevalskih kmetij)
Sestavni del poročila iz prejšnjega člena je poročilo o izvajanju načrta o izboru poročevalskih kmetij, ki vsebuje:
– pregled izbranih poročevalskih kmetij glede na kategorijo kmetije;
– pripombe k analizi zabeleženih odstopanj med načrtom za izbor in izbranimi poročevalskimi kmetijami, o smernicah, ki se jih uporabi za izboljšanje izbora za naslednje obračunsko leto in o natančnosti pri ocenjevanju računovodskih podatkov;
– poročilo o izvajanju tipologije.
IV. DOLOČITEV DOHODKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
16. člen
(ocenitev dohodka na kmetijskem gospodarstvu)
(1) Računovodski podatki, dobljeni z vsakim poročilom za poročevalsko kmetijo, morajo omogočati:
– opredelitev poročevalske kmetije glede na glavne elemente dejavnikov proizvodnje;
– oceno dohodka kmetije;
– preveritev resničnost danih informacij s kontrolo na kraju samem.
(2) Vrste računovodskih podatkov v poročilu s kmetijskega gospodarstva, obseg in oblika, v kateri so ti predstavljeni, ter opredelitve in navodila v zvezi s tem, so določeni z navodili Upravljalnega odbora.
17. člen
(kmetijska gospodarstva v mreži FADN)
Kmetijsko gospodarstvo je zajeto v mrežo FADN, če:
– se vodi kot tržno usmerjeno gospodarstvo;
– praviloma zagotavlja upravljavcu glavno zaposlitev;
– ima enako ali večjo gospodarsko velikost od spodnje meje, kot to določa predpis Unije o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev.
18. člen
(obrazci)
(1) Poročevalske kmetije izpolnjujejo naslednje obrazce:
– popisne liste o zmogljivosti na poročevalski kmetiji. Popisni listi so preglednice najpomembnejših podatkov o poročevalski kmetiji, ki se izpolnijo na začetku vsakega koledarskega leta v skladu z navodili;
– mesečna poročila za sprotno zapisovanje poslovnih dogodkov. V enem zvezku mesečnega poročila je denarno poročilo, v drugem pa poročilo o pridelkih, živini in delovni sili.
(2) Obrazci iz tega člena se objavijo na spletni strani MKGP.
(3) Poročevalske kmetije, ki vodijo knjigovodstvo na osnovi računalniškega programa, pošljejo obrazce izvajalcu obdelav računovodskih podatkov.
19. člen
(opredelitev obračunskega leta)
Podatki poročevalske kmetije se vodijo za obračunsko leto, ki je enako koledarskemu letu.
20. člen
(računovodske pisarne)
(1) Računovodske pisarne MKGP izbere z javnim pozivom, ki se objavi na spletni strani MKGP in v Uradnem listu Republike Slovenije za posamezna območja Republike Slovenije. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati računovodske pisarne, so zlasti reference na področju vodenja računovodstva za kmetijsko dejavnost, število zaposlenih in ustrezna tehnična opremljenost. Podrobnejši pogoji za izbor računovodskih pisarn in območja se določijo v javnem pozivu.
(2) Računovodski pisarni, ki izpolnjuje vse pogoje, minister izda odločbo. Na tej podlagi MKGP oblikuje seznam računovodskih pisarn, ki ga objavi na svoji spletni strani.
21. člen
(sklenitev pogodbe med računovodsko pisarno in MKGP)
(1) Minister podpiše z računovodskimi pisarnami iz seznama iz drugega odstavka prejšnjega člena pogodbe o vnosu, obdelavi in arhiviranju knjigovodskih podatkov s poročevalskih kmetij.
(2) Nosilec poročevalske kmetije izbere s seznama računovodsko pisarno.
(3) Računovodska pisarna, ki jo izbere poročevalska kmetija s seznama računovodskih pisarn, na podlagi pogodbe z MKGP, zbira, obdeluje in arhivira računovodske podatke s kmetij. Do s pogodbo določenega roka mora pripraviti poročila poročevalskih kmetij in zbirno poročilo za informacijski sistem Komisije. Za obdelavo podatkov poročevalskih kmetij, vključenih v vzorec, uporablja programsko opremo, ki jo zagotovi MKGP. Za druge namene računovodska pisarna programske opreme ne sme uporabljati.
(4) Računovodska pisarna na podlagi pogodbe z MKGP prejme standardni honorar iz 23. člena tega pravilnika za izpolnjevanje poročil poročevalskih kmetij na podlagi predpisane metodologije, lahko pa tudi ustrezno nadomestilo, katerega višino in pogoje za pridobitev s sklepom določi minister.
22. člen
(poročilo poročevalske kmetije)
(1) Poročilo poročevalske kmetije mora biti izpolnjeno tako, da so računovodski podatki zabeleženi in predloženi v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obliko poročila kmetijskega gospodarstva.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora biti poslano najkasneje v roku dvanajstih mesecev po zaključku obračunskega leta.
23. člen
(standardni honorar za poročila poročevalskih kmetij, ki so ustrezno izpolnjena)
(1) Računovodska pisarna na podlagi pogodbe z MKGP prejme standardni honorar za vsako pravilno izpolnjeno poročilo o dohodku na poročevalski kmetiji, ki je bilo poslano do predpisanega roka iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Standardni honorar je določen s predpisi Unije.
24. člen
(nadomestilo)
Poročevalska kmetija, na podlagi sklepa ministra, prejme za sodelovanje v mreži računovodskih podatkov nadomestilo iz proračunskih sredstev MKGP.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(postopki in pogodbe)
(1) Postopki, začeti na podlagi Pravilnika o vzpostavitvi in delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 37/04 in 45/08 – ZKme-1), se nadaljujejo in dokončajo v skladu Pravilnikom o vzpostavitvi in delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 37/04 in 45/08 – ZKme-1).
(2) Pogodbe, sklenjene na podlagi Pravilnika o vzpostavitvi in delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 37/04 in 45/08 – ZKme-1), se realizirajo v skladu Pravilnikom o vzpostavitvi in delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 37/04 in 45/08 – ZKme-1).
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vzpostavitvi in delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 37/04 in 45/08 – ZKme-1).
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-367/2009
Ljubljana, dne 28. januarja 2010
EVA 2009-2311-0158
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost