Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010

Kazalo

138. Navodilo za izpolnjevanje in predložitev poročila o zajamčenih vlogah, stran 430.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Sklepa o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 4/10), tretjega odstavka 13. člena in tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izpolnjevanje in predložitev poročila o zajamčenih vlogah
I. NAMEN NAVODILA
(1) S tem navodilom sta podrobneje predpisana oblika ter način izpolnjevanja in predložitve poročila o zajamčenih vlogah, ki ga banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) predložijo Banki Slovenije v rokih iz 18. člena Sklepa o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 4/10; v nadaljevanju: sklep).
II. OBLIKA POROČILA TER NAČIN IZPOLNJEVANJA IN PREDLOŽITVE POROČILA
(2) Poročilo iz prve točke tega navodila predloži banka v papirni obliki na obrazcu z oznako JAM (v nadaljevanju: poročilo JAM), ki je sestavni del tega navodila.
Vsi zneski v poročilu se vpišejo v tisoč eurov.
(3) V poročilu JAM banka poroča:
1) VLOGE ZAJAMČENIH VLAGATELJEV
Vnese se podatek o skupnem stanju vlog vlagateljev, ki so upravičeni do jamstva za svoje vloge v banki in vlog na podlagi skrbniških računov iz devetega odstavka 310. člena ZBan-1 (stolpec 1 pod zap. št. 6).
2) NETO VLOGE
Neto vloge so skupaj vloge zajamčenih vlagateljev, ki so zmanjšane za neporavnane obveznosti do banke, ki so dospele do dne, za katerega banka predlaga poročilo in vloge iz devetega odstavka 310. člena ZBan-1.
3) PRESEŽEK NETO VLOG NAD 50.000 EUR
Vnese se seštevek vseh preseganj stanj neto vlog zajamčenih vlagateljev nad zneskom iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 in število vlagateljev, katerih neto vloge presegajo ta znesek. Za vloge iz devetega odstavka 310. člena ZBan-1 se presežek ne ugotavlja.
4) ZAJAMČENE VLOGE DO 50.000 EUR
Zajamčene vloge pri banki pomenijo seštevek vseh neto stanj vlog zajamčenih vlagateljev do 50.000 EUR po vlagatelju. Banka vnese tudi število vlagateljev, katerih zajamčene vloge so zajete v tem znesku. K seštevku se prištejejo še vloge iz devetega odstavka 310. člena ZBan-1, ki so v celoti zajamčene (stolpec 1 pod zaporedno št. 6 poročila JAM).
5) OBVEZNOST ZA LIKVIDNE NALOŽBE
Vnese se obveznost banke za naložbe v finančne instrumente, ki na podlagi 8. člena sklepa znaša 2,5% od stanja zajamčenih vlog iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 in vlog iz devetega odstavka 310. člena ZBan-1. Znesek pomeni obveznost banke za novo obdobje, ki se začne z dnem, določenim kot zadnji dan za predložitev poročila in traja do zadnjega dne za predložitev novega poročila.
6) SPECIFIKACIJA VLOG NA SKRBNIŠKIH RAČUNIH
Vnese se znesek vlog in število skrbniških računov, ločeno na vloge iz devetega odstavka 310. člena ZBan-1 in druge vloge na skrbniških računih (sedmi in deseti odstavek 310. člena sklepa).
7) DODATNI PODATKI O VLOGAH V PODRUŽNICAH BANKE
Ta del poročila JAM izpolnijo le banke, ki ustanovijo podružnice v drugi državi članici ali v tretji državi in sicer:
(a) banke, ki imajo podružnico v državi članici:
Banka informativno poroča o vlogah, zbranih v podružnici banke v drugi državi članici in zajetih v podatkih za banko od 1 do 4 te točke. Vnese se podatek o skupnem znesku vseh vlog (del zneska pod 1), zbranih v podružnici in število vlagateljev.
Banka, ki je v državi gostiteljici zaprosila za dopolnitev jamstva za vloge v podružnici banke v državi članici, vnese še skupni znesek predvidenega pokritja iz sistema države gostiteljice in število upravičencev iz dopolnilnega jamstva.
(b) banke, ki imajo podružnico banke v tretji državi:
Banka obkroži ustrezno navedbo o (ne)vključitvi podružnice v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji ter znesek vlog in število vlagateljev v podružnici.
III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
(4) Banka mora prvo poročilo o zajamčenih vlogah v skladu s tem navodilom predložiti Banki Slovenije po stanju na dan 31. 3. 2010.
(5) Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah (Uradni list RS, št. 47/07 in 117/08), uporablja pa se še za poročilo o zajamčenih vlogah po stanju na dan 31. 12. 2009.
(6) Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
mag. Janez Fabijan l.r.
Viceguverner