Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010

Kazalo

87. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, stran 279.

Na podlagi dvanajstega odstavka 47. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba, ki želi uveljavljati prednostno pravico pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prednostni upravičenec).
2. člen
(pogoji)
Prednostni upravičenec lahko uveljavlja prednostno pravico pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, če na podlagi javnega poziva pripravi enostavni poslovni načrt, na podlagi katerega se pripravi posamični program ohranjanja kmetije in:
– je kmet v skladu s predpisi, ki urejajo promet s kmetijskimi zemljišči;
– aktivno gospodari na kmetiji;
– se kmetija nahaja v gorskem oziroma hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja;
– bo koncesijo izvajal v okviru svoje kmetije, ob smiselni uporabi 19. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93,13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07);
– ima potrebna tehnična sredstva;
– ima strokovna znanja za izvajanje koncesije;
– lastni in s koncesijo pridobljeni gozdovi predstavljajo zaokroženo celoto, ki ne presega 200 hektarjev.
3. člen
(status kmeta)
Izpolnjevanje pogoja prednostnega upravičenca iz prve alinee prejšnjega člena se ugotavlja na podlagi predpisov, ki urejajo promet s kmetijskimi zemljišči.
4. člen
(aktivno gospodarjenje)
Šteje se, da prednostni upravičenec aktivno gospodari na kmetiji, če se ugotovi na:
– Zavodu za gozdove Slovenije, da z gozdovi gospodari v skladu z gozdnogojitvenimi načrti, če ima prednostni upravičenec v lasti gozd, ali
– Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je prednostni upravičenec vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), če ni lastnik gozda.
5. člen
(gorski oziroma hriboviti svet z omejenimi možnostmi gospodarjenja)
(1) Za območje gorskega oziroma hribovitega sveta z omejenimi možnostmi gospodarjenja se šteje hribovsko in gorsko območje, kot je določeno v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013, ki ga je potrdila Komisija Evropske unije z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9. 2007.
(2) Šteje se, da je pogoj iz tretje alinee 2. člena tega pravilnika izpolnjen, če iz izpisa RKG, izhaja, da se več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč nahaja v hribovsko gorskem območju. Če kmetijsko gospodarstvo nima kmetijskih zemljišč ali jih ima manj kot 50 odstotkov v hribovsko gorskem območju, mora dokazati, da se več kot 50 odstotkov gozdov nahaja v hribovsko gorskem območju, kar se ugotovi na Zavodu za gozdove Slovenije.
6. člen
(izvajanje koncesije v okviru svoje kmetije)
(1) Šteje se, da je pogoj iz četrte alinee 2. člena tega pravilnika izpolnjen, če se iz enostavnega poslovnega načrta iz 10. člena tega pravilnika izhaja, da je na kmetijskem gospodarstvu zagotovljena zadostna razpoložljiva delovna sila.
(2) Največ 25 odstotkov količine vseh načrtovanih del lahko prednostni upravičenec izvede s pomočjo drugih za ta dela registriranih fizičnih in pravnih oseb, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti ali v obliki medsosedske pomoči, razen v primeru višje sile. V tem primeru se mora pridobiti predhodno soglasje koncedenta.
(3) Če se dela izvajajo v obliki medsosedske pomoči, morajo biti izvajalci teh del ustrezno usposobljeni. Za ustrezno usposobljenost se šteje opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija za področje gozdarstva ali dokazilo o opravljeni poklicni ali srednji gozdarski šoli.
7. člen
(tehnična sredstva)
(1) Prednostni upravičenec mora izkazati, da so na njegovi kmetiji potrebna tehnična sredstva vključno z osebno varovalno opremo za delo v gozdu, kar se ugotovi iz enostavnega poslovnega načrta iz 10. člena tega pravilnika.
(2) Potrebna tehnična oprema vključno z osebno varovalno opremo iz prejšnjega odstavka je:
1. traktor kolesnik za delo v gozdu, ki ima naslednje karakteristike:
– minimalna moč 40 kW,
– pogon na vsa štiri kolesa,
– kabino ojačano za varno delo v gozdu,
– zaščiteno podvozje;
2. fiksen ali snemljiv gozdarski vitel;
3. motorna žaga;
4. osebna varovalna oprema za delo v gozdu.
8. člen
(strokovna znanja)
(1) Šteje se, da je pogoj iz šeste alinee 2. člena tega pravilnika izpolnjen, če ima prednostni upravičenec opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarja sekača, gojitelja in traktorista ali opravljeno poklicno ali srednjo gozdarsko šolo.
(2) Pogoj glede opravljenih vseh treh poklicnih kvalifikacij iz prejšnjega odstavka je lahko izpolnjen v okviru kmetije prednostnega upravičenca, pri čemer mora imeti prednostni upravičenec, ki kandidira na razpis za podelitev koncesije, opravljeno vsaj eno nacionalno poklicno kvalifikacijo.
9. člen
(zaokrožena celota do 200 hektarjev)
(1) Za dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz sedme alinee 2. člena tega pravilnika se šteje izjava prednostnega upravičenca o površini gozdnih zemljišč, ki jih ima v lasti, po posameznih katastrskih občinah.
(2) Za zaokroženo celoto iz sedme alinee 2. člena tega pravilnika se štejejo gozdovi, ki so v katastrski občini, v kateri je sedež kmetije, ter katastrske občine, ki mejijo na to katastrsko občino.
10. člen
(enostavni poslovni načrt)
Sestavni del posamičnega programa ohranjanja kmetije je tudi enostavni poslovni načrt, katerega vsebina in oblika sta določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-36/2008
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2311-0148
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina