Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5164. Navodilo o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov, stran 15543.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. točke Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08 in št. 97/08) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
1.
V Navodilu družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 101/08, v nadaljevanju: navodilo), se v 1. točki II. poglavja »OPREDELITEV POSTAVK MATRIKE/ISBS IN MATRIKE/ISTR«:
V postavki F0300 besedilo »od enega leta do 397 dni« nadomesti z besedilom »daljšo od enega leta«.
V postavki F1000 se dodata nov odstavek in opomba, ki se glasita:
»Pod to postavko družba za upravljanje dodatno poroča tudi skupni znesek natečenih obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev.
(Opomba: Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev se ne štejejo med druge terjatve, ampak se ločeno prikazujejo zaradi potreb Banke Slovenije«.
2.
V III. poglavju »ŠIFRANTI, VSEBINA IN FORMATI ZAPISA« se:
Besedilo navodila glede šifranta »108. Namembnost vloge / najetega posojila« spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se dvomestna šifra, pri čemer so šifre od 01 do 06 namenjene za izpolnjevanje pri postavki prenosljive vloge in druge vloge, šifre od 11 do 14 pa za izpolnjevanje pri postavki najeta posojila:
01  Denarna sredstva na posebnem računu
   investicijskega sklada – samo za vloge
02  Druga dodatna likvidna sredstva
03  Sredstva za namene doseganja naložbenih
   ciljev
04  Sredstva za zavarovanje pred tveganji
05  Potrdila o vlogah
06  Drugo
11  Najeta posojila iz petega odstavka 78.
   člena
   ZISDU-1
12  Kritna posojila
13  REPO posli
14  Drugo.«.
Besedilo navodila glede šifranta »112. Vrsta drugih terjatev / obveznosti« se spremeni tako, da se glasi:
» Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01  Terjatve za prodane oziroma zapadle
   naložbe
02  Terjatve do družbe za upravljanje
03  Terjatve do skrbnika
04  Terjatve za obresti
05  Terjatve za dividende
06  Terjatve iz naslova posojanja prenosljivih
   vrednostnih papirjev
07  Druge terjatve iz poslovanja
08  Natečene obresti od obrestovanih
   vrednostnih papirjev
51  Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev
   in drugih finančnih instrumentov
52  Obveznosti iz upravljanja
53  Obveznosti za plačila davkov
54  Obveznosti iz naslova razdelitve dobička
   oziroma prihodkov ter drugih izplačil
   imetnikom investicijskih kuponov (vzajemni
   skladi) oziroma delničarjem (investicijske
   družbe)
55  Obveznosti za vplačana in še
   nekonvertirana sredstva investitorjev
   (vzajemni skladi)
56  Obveznosti iz naslova izplačil
   investicijskih kuponov (vzajemni skladi)
57  Druge poslovne obveznosti
Družba za upravljanje za sklad denarnega trga znotraj postavke druge obveznosti poroča tudi:
58  Obveznosti iz naslova obresti za najeta
   posojila.«.
3.
Priloga št. 2 »Matrika za poročanje transakcij-ISTR « se nadomesti z novo istoimensko prilogo.
4.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obvezniki poročanja predložijo Banki Slovenije prvo poročilo v skladu s to spremembo v februarju 2010 za mesec januar 2010.
Ljubljana, dne 29. decembra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner

AAA Zlata odličnost