Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5146. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2010, stran 15501.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2010
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa način sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letu 2010, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali ali slane, če ta povzroči spomladansko pozebo, poplave in viharje ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer zavarovaljivih bolezni (v nadaljnjem besedilu: bolezni) v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES).
(2) Ta uredba določa tudi način sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih, sklenjenih v letu 2010, za primer morebitnega pogina zaradi bolezni v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 875/2007 z dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju in o spremembah Uredbe (ES) št. 1860/2004 (UL L št. 193 z dne 25. 7. 2007, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 875/2007/ES).
2. člen
(upravičenci)
(1) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so upravičena kmetijska gospodarstva kot fizične ali pravne osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v 2. točki 2. člena Uredbe 1857/2006/ES, v Republiki Sloveniji in so mala ali srednje velika podjetja, kakor so opredeljena v 2. členu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3), ter sklenejo zavarovalno pogodbo z izvajalcem zavarovanja iz 7. člena te uredbe in izpolnjujejo naslednja pogoja:
– kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
– pravne osebe morajo izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe predložiti izjavo, da so malo ali srednje veliko podjetje ter izjavo, da niso podjetje v težavah iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih ob morebitnem poginu zaradi bolezni so upravičene fizične ali pravne osebe, ki opravljajo dejavnost vzreje vodnih živali v Republiki Sloveniji in sklenejo zavarovalno pogodbo z izvajalcem zavarovanja iz 7. člena te uredbe ter izpolnjujejo naslednja pogoja:
– nosilci dejavnosti vzreje vodnih živali morajo biti vpisani v Register proizvodnje akvakulture, ki ga vodi Veterinarska uprava Republike Slovenije;
– fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost vzreje vodnih živali, morajo izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe predložiti izjavo, da niso podjetje v težavah iz priloge 2 te uredbe.
(3) Upravičenci lahko sklenejo zavarovalno pogodbo po pooblaščencih, kakršna so društva, zadruge ali druge pravne ali fizične osebe, pri čemer mora biti iz pooblastila ali tako sklenjene zavarovalne pogodbe razviden predmet zavarovanja posameznega upravičenca.
3. člen
(roki sklenitve zavarovalnih pogodb)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija, določena z zavarovalno pogodbo, ki jo upravičenec ali njegov pooblaščenec iz tretjega odstavka prejšnjega člena sklene z izvajalcem zavarovanja iz 7. člena te uredbe za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov v obdobju od objave zadevne sheme pomoči v skladu z Uredbo 1857/2006/ES do 31. avgusta 2010.
(2) Sofinancira se zavarovalna premija, določena z zavarovalno pogodbo, ki jo upravičenec ali njegov pooblaščenec iz tretjega odstavka prejšnjega člena sklene z izvajalcem zavarovanja iz 7. člena te uredbe za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni v obdobju od objave zadevne sheme pomoči v skladu z Uredbo 1857/2006/ES do 31. decembra 2010.
(3) Sofinancira se zavarovalna premija, določena z zavarovalno pogodbo, ki jo upravičenec ali njegov pooblaščenec iz tretjega odstavka prejšnjega člena sklene z izvajalcem zavarovanja iz 7. člena te uredbe za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010.
4. člen
(sredstva)
Skupna sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih po tej uredbi se zagotavljajo do višine sredstev na proračunski postavki prilagajanje podnebnim spremembam finančnega načrta ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za leto 2010.
5. člen
(pogoji in višina sofinanciranja zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove)
(1) Sofinancirajo se zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov, ki so navedeni v I. delu priloge 1A, ki je sestavni del te uredbe, pred nevarnostmi iz 1. člena te uredbe ter zagotavlja zavarovalno kritje z odbitno franšizo v višini najmanj 15 odstotkov zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodov na posamezni zavarovani površini.
(2) Podatki o odbitni franšizi, površini posevkov in nasadov ter vrednosti pridelka oziroma zavarovalni vsoti posamezne zavarovane kmetijske kulture morajo biti jasno razvidni iz zavarovalne pogodbe.
(3) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov znaša 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Odkup odbitne franšize se po tej uredbi ne sofinancira.
(5) Sofinanciranje iz prvega odstavka tega člena je navzgor omejeno z določeno zavarovalno vsoto zavarovane kmetijske kulture na hektar, kakor je navedeno v prilogi 1B, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen
(pogoji in višina sofinanciranja zavarovalne premije za bolezni živali)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu ali v ribogojnih objektih pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni in zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve tovrstnih živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.
(2) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje bolezni živali po tej uredbi, opredeljenih v II. delu priloge 1A te uredbe, znaša 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, nanaša pa se na stalež zavarovanih živali oziroma na stalež dejansko zavarovanih živali na zavarovalni pogodbi na datum obračunane premije.
(3) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje pred nevarnostjo bolezni pri vzreji vodnih živali znaša 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Pri sofinanciranju zavarovalne premije za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih pred poginom zaradi bolezni izvajalec zavarovanja pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe v osrednji evidenci pomoči de minimis za ribištvo preveri in dokazuje možnost take sklenitve v skladu z Uredbo 875/2007/ES.
(5) Poleg pomoči za plačilo zavarovalne premije za zavarovanje bolezni živali na kmetijskem gospodarstvu po tej uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko dodeli še druga pomoč iz javnih sredstev, če s takšnim seštevanjem pomoči ni presežena najvišja stopnja intenzivnosti pomoči, in sicer 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
7. člen
(izvajalci zavarovanja)
(1) Izvajalci zavarovanja po tej uredbi so zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 69/08, 19/09 in 49/09; v nadaljnjem besedilu: ZZavar) in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti zavarovanje požara in elementarnih nesreč iz 8. točke drugega odstavka 2. člena ZZavar oziroma dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti drugo škodno zavarovanje iz 9. točke drugega odstavka 2. člena ZZavar.
(2) Sofinancirani del premije uveljavljajo izvajalci zavarovanja v skladu z 10. členom te uredbe.
(3) Izvajalci zavarovanja vlagajo zahtevke za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije (v nadaljnjem besedilu: zahtevki) posebej:
– za posevke, nasade in plodove do 30. septembra 2010;
– za živali najpozneje do 31. marca 2011;
– za vzrejo vodnih živali v ribogojnih objektih najpozneje do 31. marca 2011.
8. člen
(evidenca zavarovanj)
Izvajalcem zavarovanja se za vzpostavitev evidence zavarovanj in za potrebe izvajanja zavarovanj po tej uredbi v skladu s 169. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in 154. členom ZZavar omogoči dostop do registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in drugih potrebnih registrov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. člen
(trajanje zavarovanja)
Izvajalci zavarovanja in upravičenci sklepajo zavarovanje po tej uredbi:
– za eno rastno dobo pri zavarovanju posevkov, nasadov in plodov ter
– za največ eno zavarovalno leto pri zavarovanju živali.
10. člen
(uveljavljanje zahtevkov)
(1) Izvajalci zavarovanja vlagajo zahtevke na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe. Zahtevku je treba priložiti seznam upravičencev na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Izvajalci zavarovanja morajo na agencijo ločeno poslati zahtevke za sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove, zahtevke za sofinanciranje zavarovalnih premij za bolezni živali in zahtevke za sofinanciranje zavarovalnih premij za bolezni vodnih živali.
(3) Seznam upravičencev iz prvega odstavka tega člena morajo izvajalci zavarovanja predložiti agenciji tudi v elektronski obliki v preglednici Excel. Iz preglednice mora biti jasno razvidno, na kateri zahtevek se nanaša, vsebovati pa mora ime izvajalca zavarovanja, datum zahtevka, število upravičencev in znesek za plačilo.
(4) Izvajalci zavarovanja morajo za upravičence, ki so sklenili zavarovanje prek pooblaščencev, predložiti seznam s podatki iz priloge 4 te uredbe.
(5) Pooblaščenec mora od upravičenca pridobiti pooblastilo za sklenitev zavarovalne pogodbe. Pooblaščenci morajo ta pooblastila hraniti in jih na zahtevo agencije predložiti v pregled.
11. člen
(vračilo sredstev)
(1) Upravičenec je odgovoren za verodostojnost podatkov, ki jih sam oziroma prek pooblaščenca predloži izvajalcu zavarovanja pri sklepanju zavarovanja. Če agencija med obdelavo ugotovi, da je upravičenec navajal napačne podatke, ki so potrebni za ugotavljanje upravičenosti do sofinanciranja, se upravičencu sofinancirani del premije ne odobri. Zahtevek izvajalca zavarovanja se za neupravičeni del zavrne.
(2) Če agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da so bili podatki, ki so potrebni za ugotavljanje upravičenosti do sofinanciranja napačni, mora izvajalec zavarovanja vrniti že prejeti sofinancirani del premije v proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
12. člen
(vrednotenje škode)
Pri vrednotenju škode se upoštevajo zavarovalne vsote, dogovorjene v zavarovalni pogodbi.
13. člen
(poročanje)
(1) Izvajalci zavarovanja morajo v enem mesecu po rokih, določenih v tretjem odstavku 7. člena te uredbe, poročati ministrstvu o skupni višini in številu sklenjenih zavarovalnih pogodb ter fizičnih elementih, ki izražajo višino zavarovanja v kmetijstvu po tej uredbi, na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Izvajalci zavarovanja v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta poročajo ministrstvu o zavarovalno-tehničnem izidu zavarovanja za posevke, nasade in plodove ter živali. Ministrstvo to poročilo pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
(3) Agencija mesečno poroča ministrstvu o višini dodeljenih sredstev izvajalcem zavarovanja, o opravljenih kontrolah in o številu upravičencev, ki so sklenili zavarovanje.
(4) Agencija poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh po tej uredbi za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu skladno s pravilnikom, ki ureja način posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
(5) Agencija v 15 dneh po prenosu sredstev na račun izvajalca zavarovanja, ki jih je odobrila na podlagi njegovega zahtevka za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje vodnih živali, poroča ministrstvu o izplačilu sredstev po posameznem upravičencu skladno z določbami pravilnika.
14. člen
(preverjanje)
(1) Agencija opravlja potrebno preverjanje zavarovalnih pogodb iz prvega odstavka 2. člena te uredbe na vzorcu dveh do petih odstotkov skupnega števila zavarovalnih pogodb, sklenjenih v letu 2010. V primeru da agencija na vzorcu ugotovi večje število neskladij zavarovalnih pogodb z določbami te uredbe, se vzorec lahko razširi.
(2) Ministrstvo spremlja gibanje zavarovalnih premij iz 5. in 6. člena te uredbe za oblikovanje politike zavarovanja v kmetijstvu in ugotavljanje višine potrebnih sredstev za sofinanciranje zavarovalnih premij.
(3) Za preverjanje iz prvega odstavka tega člena izvajalec zavarovanja dovoli agenciji vpogled v zavarovalne pogodbe, izjave in pooblastila oziroma ji te podatke na njeno zahtevo predloži.
15. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo pristojni inšpektorji na podlagi določb ZKme-1, Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).
16. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 400 do 4. 000 eurov se za prekršek kaznuje upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če je navedel napačne podatke iz 11. člena te uredbe.
(2) Z globo od 400 do 4. 000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec zavarovanja, ki ne poroča v skladu s 13. členom te uredbe.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca zavarovanja.
(5) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
17. člen
(začetek uporabe)
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, se začnejo uporabljati po objavi vpisne številke izvzetja tozadevne sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, s čimer se šteje, da je shema pomoči objavljena v skladu z Uredbo 1857/2006/ES. Ministrstvo o tem objavi obvestilo na svoji spletni strani.
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 00715-31/2009/5
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2311-0061
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost