Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5122. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, stran 15399.

V skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (UPB-2, Uradni list RS, št. 49/07, 27/08 – odl. US, 76/08 in 79/09) so Občinski svet Občine Braslovče na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) na 23. seji dne 2. 12. 2009, Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 1. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Grad (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 4/99) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 14/07, UPB-1) na 26. seji dne 19. 11. 2009, Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 57. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) na 23. seji dne 3. 12. 2009, Občinski svet Občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/1999) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) na 17. seji dne 3. 12. 2009, Občinski svet Občine Mozirje na podlagi 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) na 27. seji dne 7. 12. 2009, Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/1999) in 16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/2006 in 14/2006) na 24. seji dne 15. 12. 2009, Občinski svet Občine Polzela na podlagi 30. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Polzela (Uradni list RS, št. 1/09) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) na 19. seji dne 15. 12. 2009, Občinski svet Občine Prebold na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) na 28. seji dne 17. 12. 2009, Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) na 28. seji dne 18. 12. 2009, Občinski svet Občine Solčava na podlagi 28. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Solčava (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 4/2009) in 16. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/1999, 7/2000, 10/2004 in 7/2006) na 21. seji dne 18. 12. 2009, Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/2001) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/2006) na 23. seji dne 22. 12. 2009, Občinski svet Občine Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (UPB-2, Uradni list občine Šoštanj, št. 14/2008) na 28. seji dne 21. 12. 2009, Občinski svet Občine Tabor na podlagi 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) na 24. seji dne 21. 12. 2009, Občinski svet Občine Vransko na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in 18/09) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) na 21. seji dne 15. 12. 2009 in Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave z imenom: Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: skupna uprava), nadalje se določi sedež skupne uprave, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
(1) Skupna uprava bo opravljala naloge iz področja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva za naslednje občine ustanoviteljice:
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela,
Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold,
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji,
Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava,
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki,
Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor,
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko in
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
(2) Skupna uprava bo tudi opravljala del nalog iz področja varstva okolja za naslednje občine ustanoviteljice:
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob Paki,
Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Skupna uprava ima lahko prostore tudi na dislocirani enoti.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega kroga je umeščen polkrožni napis »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, v spodnji polovici zunanjega roba pa je umeščen polkrožni napis »Skupna občinska uprava«. V sredini žiga je odtisnjen znak skupne uprave.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani imenujejo in razrešujejo vodjo skupne uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna uprava opravlja naloge na naslednjih področjih:
1. Medobčinske inšpekcije,
2. Medobčinskega redarstva in
3. Varstva okolja.
6. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in sicer:
1. Medobčinska inšpekcija opravlja naloge občinske inšpekcije,
2. Medobčinsko redarstvo opravlja naloge občinskega redarstva,
3. Varstvo okolja opravlja naloge zagotavljanja in izvajanja javnih služb:
– Pripravlja program ozaveščanja in sodeluje pri pripravi odlokov in tehničnih pravilnikov ter oblikovanja cen storitev gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki in skozi akte in program izvajalca zagotavlja, da se v okviru teh služb opravlja ločeno zbiranje frakcij;
– Opravlja vse potrebne naloge v zvezi z zbiranjem, prevozom in odlaganjem odpadkov;
– Sodeluje z občinsko inšpekcijo pri programu sanacije divjih odlagališč;
– Zagotavlja delovanje in vzdrževanje informacijskega sistema za področje zraka in posreduje podatke Ministrstvu za potrebe informacijskega sistema okolja;
– Opravlja naloge spremljanja in nadzora kvalitete zraka za potrebe obveščanja o rezultatih meritev in ukrepanja v primerih prekomernih vrednosti škodljivih snovi v zraku.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
7. člen
(1) Medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo sta prekrškovna organa občin ustanoviteljic skupne uprave.
(2) Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z občinskimi predpisi. Občinski predpisi, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, so objavljeni na spletni strani posamezne občine ustanoviteljice.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
9. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic ter varstva okolja.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal direktor občinske uprave.
10. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
11. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Mestni občini Velenje.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic oziroma vodja skupne uprave na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
12. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave.
III. SREDSTVA ZA DELO
13. člen
(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice, glede na obseg dela, v naslednjem razmerju:
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Braslovče        |    3%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Gornji Grad       |    1%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Ljubno          |    1%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Luče           |    1%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Mozirje         |    2%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Nazarje         |    1%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Polzela         |    2%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Prebold         |    1%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Rečica ob Savinji    |    1%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Solčava         |    1%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Šmartno ob Paki     |    2%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Šoštanj         |    10%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Tabor          |    1%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Občina Vransko         |    1%    |
+--------------------------------+-----------------+
|Mestna občina Velenje      |    72%    |
+--------------------------------+-----------------+
(2) V tem razmerju se določi tudi letni program prisotnosti in dela za posamezno občino ustanoviteljico.
Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za obračun višine sredstev za delovanje skupne uprave, občine določijo v novem razmerju:
– v primeru zmanjšanega oziroma povečanega obsega dela posameznih občin ustanoviteljic,
– če nova občina ali občine pristopijo k skupni upravi,
– ob izstopu občine ali občin iz skupne uprave.
(3) Sredstva za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež.
Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo ostale občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico.
(4) Potni stroški se obračunavajo posebej, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
14. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
15. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
16. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
17. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz 16. člena odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Skupna uprava nadaljuje s svojim delom nemoteno naprej, razen na področju varstva okolja, ki začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Najkasneje do dne, ko začne z delom služba za varstvo okolja, prevzame skupna uprava javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni upravi, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2007 in 22/2008, Uradni list RS, št. 109/05, 60/07 in 19/09, Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 9/2003, 13/2005, 17/2007 in 20/2008, Uradni list RS, št. 64/07 in 14/09, Uradni list RS, št. 64/07 in 14/09, Uradni list RS, št. 64/07 in 14/09, Uradni list RS, št. 89/08 in 3/09, Uradni list RS, št. 71/07 in 17/09, Uradni list RS, št. 101/07, Uradni list RS, št. 111/08, Uradni vestnik MO Velenje 15/2007 in 04/2009, Uradni list občine Šoštanj, št. 8/2007 in 1/2009, Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 12/2003, 12/2005, 13/2005, 28/2007 in 20/2008, Uradni list RS, št. 103/07 in 28/09).
20. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati naslednji dan po objavi zadnje od občin ustanoviteljic.
Št. 032-03/2009
Braslovče, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.
Št. 032-0001/2009
Gornji Grad, dne 19. novembra 2009
Župan
Občine Gornji Grad
Stanko Ogradi l.r.
Št. 007-9/2009
Ljubno, dne 3. decembra 2009
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.
Št. 007-11/2009
Luče, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.
Št. 007-0010/2009
Mozirje, dne 7. decembra 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
Št. 032-001/2006-2010-24
Nazarje, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Nazarje
Ivan Purnat l.r.
Št. 061-5/2009-1
Polzela, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
Št. 032-1/2009
Prebold, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
Št. 007-0001/2009-10
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.
Št. 034-0003/2009-1
Solčava, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Solčava
Alojz Lipnik l.r.
Št. 015-03-001/2009
Šmartno ob Paki, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek l.r.
Št. 03203-2/2009
Šoštanj, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Šoštanj
Darko Menih l.r.
Št. 03201-Ir24/2009
Tabor, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
Št. 0611/2009
Vransko, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
Št. 015-02-0006/2009-690
Velenje, dne 22. decembra 2009
Župan
Mestne občine Velenje
Srečko Meh l.r.

AAA Zlata odličnost