Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

4996. Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah, stran 14987.

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-26/2009 z dne 16. 12. 2009 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na 2. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel
S T A L I Š Č E 8
Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah
I. UVOD
1. člen
(Vsebina Stališča)
(1) Stališče Revizijskega sveta o dodatnem revizijskem pregledu glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah (odslej Stališče) pojasnjuje postopke pri posebnem revizijskem poslu, ki ga opravi revizor na podlagi Sklepa o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 42/09; odslej Sklep).
(2) Določila Stališča se smiselno uporabljajo tudi za podružnice bank tretjih držav.
(3) Kadar se Stališče sklicuje na določila drugih predpisov, se ta določila uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, in drugih pravil revidiranja ter podzakonskih predpisov zakona, ki ureja bančništvo.
II. DOLOČILA O REVIZIJSKEM PREGLEDU
3. člen
(Pravila revidiranja)
V skladu s 3. členom Sklepa opravi revizor dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah. Za namene pregleda vključujejo pravila revidiranja tudi predpise Banke Slovenije, in sicer:
– Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07; odslej Sklep o konsolidiranem nadzoru);
– Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07 in 104/07; odslej Sklep o upravljanju s tveganji);
– Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07; odslej Sklep o izračunu kapitala).
4. člen
(Vsebina pregleda)
(1) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji opravi revizor na podlagi določil Zakona o revidiranju in Mednarodnih standardov sorodnih storitev, pri čemer je namen revizijskega pregleda, da na podlagi Sklepa revizor opravi postopke revizijske narave in poroča o dejanskih ugotovitvah o skladnosti izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji na posamični ali konsolidirani podlagi z zahtevami Sklepa o upravljanju s tveganji in Sklepa o izračunu kapitala.
(2) Pri dodatnem revizijskem pregledu izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji revizor v povezavi s:
– splošnimi standardi upravljanja s kreditnim tveganjem iz Priloge I Sklepa o upravljanju s tveganji,
– splošnimi standardi upravljanja s tržnimi tveganji iz Priloge II Sklepa o upravljanju s tveganji,
– splošnimi standardi upravljanja z obrestnim tveganjem iz Priloge III Sklepa o upravljanju s tveganji,
– splošnimi standardi upravljanja z operativnim tveganjem iz Priloge IV Sklepa o upravljanju s tveganji,
– splošnimi standardi upravljanja z likvidnostnim tveganjem iz Priloge V Sklepa o upravljanju s tveganji;
za vsako od teh tveganj oceni:
1. izpolnjevanje organizacijskih zahtev;
2. ustreznost obravnave tveganj.
(3) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji obsega tudi pregled kapitala, kapitalskih zahtev in ustreznega notranjega kapitala.
5. člen
(Organizacijske zahteve)
Pri presoji ustreznosti izpolnjevanja organizacijskih zahtev iz 1. točke drugega odstavka 4. člena upošteva revizor 6. člen Sklepa.
6. člen
(Obravnava tveganj)
Pri presoji ustreznosti obravnave tveganj iz 2. točke drugega odstavka 4. člena upošteva revizor 7. člen Sklepa.
7. člen
(Kreditno tveganje)
Presojo ustreznosti obravnave kreditnega tveganja opravi revizor v skladu z 8. členom Sklepa.
8. člen
(Tržna tveganja)
Presojo ustreznosti obravnave tržnih tveganj opravi revizor v skladu z 9. členom Sklepa.
9. člen
(Obrestno tveganje)
Presojo ustreznosti obravnave obrestnega tveganja opravi revizor v skladu z 10. členom Sklepa.
10. člen
(Operativno tveganje)
Presojo ustreznosti obravnave operativnega tveganja opravi revizor v skladu z 11. členom Sklepa.
11. člen
(Likvidnostno tveganje)
Presojo ustreznosti obravnave likvidnostnega tveganja opravi revizor v skladu z 12. členom Sklepa.
12. člen
(Kapital, kapitalske zahteve in ustreznost notranjega kapitala)
Pregled kapitala, kapitalskih zahtev in ustreznosti notranjega kapitala opravi revizor v skladu s 13., 14. in 15. členom Sklepa.
III. DOLOČILA O REVIZORJEVEM POROČANJU
13. člen
(Revizorjevo poročanje o izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji)
(1) Revizor poroča o izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji na način, določen s smiselno uporabo Mednarodnega standarda sorodnih storitev (MSS) 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami in predstavljen v Prilogi Stališča.
(2) V poročilu revizor poroča o dejanskih ugotovitvah, do katerih je prišel na podlagi opravljenih dogovorjenih postopkov. V poročilu revizor navede tudi zadostne podrobnosti o ugotovljenih napakah in izjemah in, kjer je to smiselno, priporočila za odpravo ugotovljenih napak.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena revizor v posebnem odstavku poročila navede, ali so morebitne napake, ugotovljene v preteklih letih, deloma oziroma v celoti odpravljene.
IV. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA STALIŠČA
14. člen
(Datum uveljavitve in uporabe)
Stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil bank in hranilnic za leto 2009. Z dnem uveljavitve tega Stališča preneha veljati Stališče 8 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu ter drugih zakonskih in regulativnih zahtevah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/08).
15. člen
(Pojasnila)
Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk Stališča je pristojen Revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu Revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
Priloga

Zgled revizorjevega poročila o dejanskih ugotovitvah, povezanih
 z izpolnjevanjem pravil o upravljanju s tveganji v bankah in
             hranilnicah


  POROČILO O DEJANSKIH UGOTOVITVAH, NAMENJENO (tistim, ki so
           navedeni v pogodbi)

Na podlagi Sklepa o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega
revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju
s tveganji v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 42/09;
odslej Sklep) smo opravili postopke, za katere smo se
dogovorili z vami in ki jih navajamo v nadaljevanju. To so
postopki v zvezi z izpolnjevanjem pravil o upravljanju s
tveganji pri banki ABC za poslovno leto, ki se je končalo 31.
12. 20xx. Posel je bil opravljen v skladu z Mednarodnim
standardom sorodnih storitev 4400 - Posli opravljanja
dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami.
Edini namen postopkov je bil, da bi vam pomagali pri presoji
upoštevanja določil podzakonskih predpisov Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 131/06, 109/08 in 19/09) - Sklepa o
nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi (Uradni list
RS, št. 135/06 in 104/07; odslej Sklep o konsolidiranem
nadzoru), Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in
hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07 in 104/07; odslej
Sklep o upravljanju s tveganji) in Sklepa o izračunu kapitala
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07; odslej
Sklep o izračunu kapitala) - v poslovnem letu, ki se je končalo
31. 12. 200x. Opravljene postopke povzemamo takole:

1. Pregledali smo spoštovanje splošnih standardov upravljanja s
kreditnim tveganjem, tržnimi tveganji, obrestnim tveganjem,
operativnim tveganjem in likvidnostnim tveganjem, določenih s
Prilogami I–V Sklepa o upravljanju s tveganji.
2. Pregledali smo, ali so izpolnjenje posebne zahteve Sklepa,
povezane s pravili upravljanja s kreditnim tveganjem, tržnimi
tveganji, obrestnim tveganjem, operativnim tveganjem in
likvidnostnim tveganjem.
3. V povezavi s kapitalom, kapitalskimi zahtevami in ustreznim
notranjim kapitalom banke smo preverili, ali banka upošteva
določila Sklepa o izračunu kapitala.

Poročamo o ugotovitvah:
a) V zvezi s točko 1 smo ugotovili, … (navedba dejanskih
ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
b) V zvezi s točko 2 smo ugotovili, … (navedba dejanskih
ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
c) V zvezi s točko 3 smo ugotovili, … (navedba dejanskih
ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).

Ugotavljamo, da je banka ABC odpravila vse nepravilnosti,
ugotovljene v revizorjevem poročilu o dodatnem revizijskem
pregledu glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji z
dne

ali

Ugotavljamo, da banka ABC ni odpravila vseh nepravilnosti,
ugotovljenih v revizorjevem poročilu o dodatnem revizijskem
pregledu glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji z
dne …., in sicer:

(Če je smiselno, revizor doda priporočila za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti.)

Ker opravljeni postopki niso niti revizija niti preiskava v
skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja ali Mednarodnimi
standardi poslov preiskovanja, v povezavi z izpolnjevanjem
pravil o upravljanju s tveganji v tem poročilu ne dajemo
nikakršnega zagotovila.

V primeru, da je bila opravljena revizija računovodskih izkazov
za isto leto:

Ker je bila poleg tega dodatnega revizijskega pregleda
opravljena tudi revizija računovodskih izkazov banke ABC v
skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja, smo o morebitnih
drugih zadevah poročali v revizorjevem poročilu o revidiranih
računovodskih izkazih.

V primeru, da ni bila opravljena revizija računovodskih izkazov
za isto leto:

Če bi bili opravili dodatne postopke ali pa revizijo ali
preiskavo računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi
standardi revidiranja ali Mednarodnimi standardi poslov
preiskovanja, bi utegnili najti še kake druge zadeve, o katerih
bi vam poročali.

Naše poročilo služi izključno namenu, predstavljenemu v prvem
odstavku, in se sme posredovati zgolj strankam, določenim v
pogodbi. Poročilo se nanaša izključno na izpolnjevanje pravil o
upravljanju s tveganji.

Datum
Naslov
                 REVIZOR
Št. 10/2009
Ljubljana, dne 21. decembra 2009
Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Sonja Anadolli l.r.