Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

4994. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, stran 14983.

Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter na podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-25/2009 z dne 16. decembra 2009 je strokovni svet na seji dne 18. decembra 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
UVODNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način ugotavljanja in priznavanja dodatnega izobraževanja, ki je pogoj za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin ter pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme.
(2) Ta pravilnik upošteva tudi določbe Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti(1), ki jih je izdal Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti, in Kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti(2), ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo.
(3) Pojmi v tem pravilniku so razumljeni tako, kot jih opredeljuje ZRev-2.
SPLOŠNE DOLOČBE
2. člen
(1) Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti velja dve leti od izdaje. Oseba, ki ji je Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut) izdal dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (odslej imetnik dovoljenja), lahko vloži zahtevek za njegovo podaljšanje. Inštitut dovoljenje podaljša, če njegov imetnik predloži dokazila, da je v dveh letih opravil dodatno izobraževanje po tem pravilniku v trajanju najmanj 80 ur.
(2) Iz dokazil, ki jih oseba predloži za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, mora izhajati, da je najmanj 60% ur potrebnega dodatnega izobraževanja pridobila z udeležbo ali predavanjem na raznih oblikah izobraževanja, ki jih organizira Inštitut, preostanek ur potrebnega dodatnega izobraževanja pa z drugimi oblikami izobraževanja s področja ocenjevanja vrednosti in drugih strokovnih področij, ki jih ocenjevalec vrednosti potrebuje pri svojem delu in jih priznava ta pravilnik.
(3) Vsaj polovico ur potrebnega dodatnega izobraževanja, ki ga organizira Inštitut, mora oseba pridobiti z udeležbo na izobraževanjih, ki jih Inštitut označi z oznako C in ki obravnavajo zahtevnejša področja ocenjevanja vrednosti in drugih strokovnih področij, ki jih ocenjevalec vrednosti potrebuje pri svojem delu. Strokovni svet ustanovi posebno komisijo, ki po presoji izobraževanju dodeli oznako C, prav tako pa komisija v primeru dvoma glede posamezne oblike dodatnega izobraževanja iz 4. člena, ki jih želi oseba uveljaviti za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, odloči o njihovi skladnosti s tem pravilnikom ter jih ovrednoti z ustreznim številom ur. Odločitve komisija ni dolžna obrazložiti in je dokončna.
(4) Če se imetnik dovoljenja zaradi dolgotrajnejše odsotnosti z dela (na primer zaradi porodniškega dopusta, odsotnosti z dela zaradi bolezni ali iz drugih razlogov, ki trajajo neprekinjeno vsaj šest mesecev), ne more udeleževati dodatnega izobraževanja, mu Inštitut na njegovo prošnjo zahtevano število točk zmanjša sorazmerno s trajanjem njegove nezmožnosti, da bi se udeleževal dodatnega izobraževanja. Imetnik dovoljenja mora prošnji predložiti dokazila o vzroku svoje nezmožnosti.
3. člen
Kot merska enota se za uro dodatnega izobraževanja šteje šolska ura (45 minut); za strokovni prispevek, objavljen v publikaciji, se šteje obračunska stran ((število znakov brez presledkov + število besed): 1.900); za udeležbo na formalnih oblikah podiplomskega izobraževanja, ki jih organizirajo visokošolske organizacije, se šteje opravljen izpit; za udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira Inštitut za pridobitev strokovnih nazivov, pa prisotnost na vsaj 75% predavanj.
DRUGO DODATNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA OCENJEVANJA VREDNOSTI IN DRUGIH STROKOVNIH PODROČIJ, KI JIH OCENJEVALEC VREDNOSTI POTREBUJE PRI SVOJEM DELU
4. člen
(1) Drugo dodatno izobraževanje s področja ocenjevanja vrednosti in drugih strokovnih področij, ki jih ocenjevalec vrednosti potrebuje pri svojem delu, in ga oseba lahko uveljavlja za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, lahko opravi na naslednji način:
– z udeležbo ali predavanjem na delavnicah, seminarjih ali konferencah, ki jih organizirajo druge pravne osebe, oziroma na strokovnih srečanjih posameznih sekcij Slovenskega inštituta za revizijo;
– s podiplomskim doktorskim študijem na visokošolskih organizacijah ali z vpisom na izobraževanje za pridobitev naziva, ki ga organizira Inštitut;
– z objavljanjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov v domačih ali tujih publikacijah; kot publikacije se za potrebe tega pravilnika ne štejejo tiste, ki izhajajo pogosteje kot enkrat mesečno;
– s prebiranjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov v domačih ali tujih publikacijah;
– s sodelovanjem v delovnih skupinah, ki jih ustanovi strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo za izvajanje nalog iz svojih pristojnosti na področju ocenjevanja vrednosti.
(2) Inštitut prizna dodatno izobraževanje:
– iz prve alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da oseba predloži originalno potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki se glasi nanjo, in dokazilo o trajanju izobraževanja oziroma dokazilo, da je na izobraževanju sodelovala kot predavatelj, in o trajanju predavanja, pri čemer predloži na vpogled gradivo o izobraževanju ter program izobraževanja;
– iz druge alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da oseba predloži uradno potrdilo o opravljenih izpitih, ki ga izda visokošolska organizacija, in sicer v obdobju veljavnosti pooblastila za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, oziroma uradno potrdilo, da je bila na izobraževanju, ki ga organizira inštitut za pridobitev nazivov, prisotna vsaj 75% predvidenih ur izobraževanja;
– iz tretje alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da oseba predloži izvod publikacije, v kateri je bil strokovni ali znanstveni prispevek objavljen, in predloži besedilo v elektronski obliki, napisano z urejevalnikom MS Word, s čimer omogoči izračun obračunskih strani; če je oseba soavtor prispevka, se število obračunskih strani zmanjša sorazmerno s številom soavtorjev prispevka;
– iz četrte alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da oseba predloži seznam strokovnih ali znanstvenih prispevkov, ki jih je prebrala v obravnavanem obdobju, pri čemer mora v seznamu navesti naslov prispevka, avtorja in podatke o izvodu publikacije, kjer je prispevek dostopen, da se lahko nedvoumno preveri obstoj posameznega prispevka iz seznama; oseba lahko na ta način pridobi največ polovico potrebnih ur dodatnega izobraževanja, priznanih v okviru drugega dodatnega izobraževanja s področja ocenjevanja vrednosti.
(3) Z znanji z drugih strokovnih področij, ki jih ocenjevalec vrednosti potrebuje pri svojem delu, so mišljena znanja s področij
– poslovnih financ,
– revidiranja,
– računovodenja in
– davkov.
(4) Inštitut lahko po lastni presoji v posameznih primerih zahteva tudi dodatna dokazila.
5. člen
(1) Inštitut priznava dodatne ure izobraževanja na naslednji način:
Oblika dodatnega izobraževanja    Priznano
                   število ur
– ura predavanja na mednarodnem     3,5
simpoziju ali konferenci
– ura samostojne izvedbe novega     3,5
predavanja, za katero je
pripravljeno tudi gradivo
– ura samostojne izvedbe        3,0
ponovljenega predavanja, za katero
že obstaja gradivo, ali ura
samostojne izvedbe novega
predavanja brez gradiva
– ura sodelovanja pri novem       3,0
predavanju, za katero je
pripravljeno tudi gradivo
– ura sodelovanja pri ponovljenem    2,5
predavanju, za katero že obstaja
gradivo, ali ura sodelovanja pri
novem predavanju brez gradiva
– ura udeležbe na simpoziju,      1,0
konferenci, seminarju, delavnici
– opravljen izpit podiplomskega     6,0
študija
– udeležba na izobraževanju za     10,0
pridobitev naziva, ki ga podeljuje
Inštitut (več kot 75-odstotna
prisotnost na predavanjih)
– obračunska stran avtorja       1,0
strokovnega ali znanstvenega
prispevka, objavljenega v tuji ali
domači strokovni ali znanstveni
publikaciji
– prebran prispevek v domači ali    2,0.
tuji strokovni publikaciji
(2) Za novo predavanje se šteje predavanje, pri katerem je nova vsaj polovica vsebine.
(3) Dobljeno število ur dodatnega izobraževanja se zaokrožuje navzdol na prvo decimalko.
(4) Število ur, ki se priznajo članom delovnih skupin, ki jih ustanovi strokovni svet, ta določi za vsako skupino posebej.
NADZIRANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA
6. člen
(1) Nadzor kakovosti izobraževanja izvaja Agencija.
(2) Kakovost presoja z vidika zahtevnosti obravnavane tematike, ustreznosti posredovanega gradiva in kakovosti predavatelja.
(3) Nadzor kakovosti dodatnega izobraževanja, ki ga organizira Inštitut, izvaja Agencija s pregledi izobraževalnih gradiv oziroma s prisotnostjo na izbrani obliki izobraževanja. Agencija organizatorju izobraževanja zaradi zagotovitve prostega mesta na izbranem izobraževanju svojo namero izvedbe nadzora s prisotnostjo na izbrani obliki izobraževanja sporoči najmanj 7 dni pred začetkom izobraževanja; v nasprotnem primeru organizator izobraževanja ni dolžan zagotoviti ustreznih pogojev za izvajanje nadzora.
(4) Na podlagi ugotovitev Agencija organizatorju izobraževanja lahko posreduje priporočila za dvig kakovosti izobraževanja.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
(1) Pravila o najmanjšem številu ur potrebnega dodatnega izobraževanja za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ter določbe drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati od prvega podaljšanja dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Osebe, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika imetniki dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, se do naslednjega podaljšanja dovoljenja dodatno izobražujejo z oblikami izobraževanj, ki jih priznava ta pravilnik, razen s podiplomskim študijem iz druge alineje prvega odstavka 4. člena, ter prebiranjem strokovne literature iz četrte alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, pri čemer:
– morajo za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog zagotoviti najmanj 60 ur dodatnega izobraževanja;
– se točke dodatnega izobraževanja, ki jih je oseba pridobila v skladu s Pravilnikom o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti z dne 5. novembra 2002, spremenijo v ure v razmerju ena ura za eno točko.
(3) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti z dne 5. novembra 2002.
(4) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8/09
Ljubljana, dne 18. decembra 2009
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Ivan Turk l.r.
(1) http://www.si-revizija.si/ocenjevalci/dokumenti/MSOV-2007-SLO.pdf
(2) http://www.si-revizija.si/ocenjevalci/dokumenti/Kodeks_etike-oc_vredn.pdf