Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

4992. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2010, stran 14982.

Na podlagi 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09 – ZPSto-2) izdaja vršilec dolžnosti direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
T A R I F O
o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2010
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil izvajalcev poštnih storitev Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2010.
2. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke znaša 10,09 EUR.
3. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0912-2/2009/20
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-3211-0039
Dušan Schuster l.r.
v.d. direktorja Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-31/2009/4 z dne 24. 12. 2009.
PRILOGA
         Posebna obrazložitev tarife

  Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev predvideva
neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v
okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
  Razlogi za sprejem te tarife so:
  1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil
izvajalcev poštnih storitev tako, da zbrana letna plačila
pokrijejo stroške delovanja področja pošte in sorazmerni delež
stroškov delovanja skupnih služb agencije.
  2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti področja pošte pri
izvajanju nalog v okviru njegovih pristojnosti.
  3. Predvideti porabo sredstev področja pošte ter
sorazmernega deleža delovanja skupnih služb agencije v skladu z
vnaprej opredeljenimi cilji.
  Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti
naslednje, v programu dela 2010 zastavljene, cilje:
  1. analizirati trg poštnih storitev
  2. priprava podzakonskih aktov na podlagi sprememb Zakona o
poštnih storitvah
  3. regulacija cen in računovodskega sistema
  4. izboljšati kakovost univerzalne poštne storitve
  5. nadzor.
  Agencija v finančnem načrtu za leto 2010 načrtuje potrebna
sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju
vseh dejavnosti v okviru pristojnosti agencije, v skupni višini
5.206.500 EUR.
  Načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog
agencije za področje pošte in sorazmerni delež stroškov skupnih
služb agencije, katerih delo je neposredno povezano z delom in
aktivnostmi področja pošte, znašajo 515.000 EUR in se pokrijejo
s prihodki od plačil na podlagi tarife za leto 2010.