Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4888. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1C), stran 14777.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-5
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1C)
1. člen
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) se na koncu drugega odstavka 1. člena pika nadomesti z vejico ter dodajo nove 11., 12. in 13. točka, ki se glasijo:
»11. Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L št. 8 z dne 13. 1. 2009, stran 3),
12. Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL L št. 140, z dne 5. 6. 2009, stran 63),
13. Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L št.152 z dne 11. 6. 2008, stran 1).«.
2. člen
V 3. členu se v točki 6.4. za besedama »Kritična obremenitev« doda besedilo »ali alarmna vrednost«.
Za točko 7.1. se dodajo nove 7.2., 7.3., 7.3.1. in 7.3.2. točka, ki se glasijo:
»7.2. Sprememba upravljavca je sprememba pravne ali fizične osebe ali sprememba firme ali sedeža osebe, ki je pridobila okoljevarstveno dovoljenje.
7.3. Operator zrakoplova je oseba, ki upravlja zrakoplov med izvajanjem določene vrste letalske dejavnosti, ali lastnik zrakoplova, kadar ta ne pozna osebe, ki upravlja zrakoplov, ali je ne navede.
7.3.1. Operator komercialnega zračnega prometa je operator zrakoplova, ki javnosti za plačilo zagotavlja redne ali izredne storitve zračnega prometa za prevoz potnikov, tovora ali poštnih pošiljk.
7.3.2. Država članica upravljavka je država članica, ki je operatorju zrakoplova odobrila operativno licenco v skladu s predpisom EU o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov oziroma država članica z največjimi ocenjenimi pripisanimi emisijami iz letalstva, kot jih je določil pristojni organ EU. Operator zrakoplova je pripisan Republiki Sloveniji na podlagi podatkov pristojnega organa EU, da je na območju EU povzročil največ emisij toplogrednih plinov z opravljanjem določenih vrst letalskih dejavnosti na območje Republike Slovenije.«.
Za točko 8. se dodajo nove 8.1., 8.2., 8.3. in 8.4. točka, ki se glasijo:
»8.1. Za začetek obratovanja naprave ali obrata se v primeru gradnje šteje datum dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, kadar je bilo odrejeno poskusno obratovanje, ali pa datum dokončnosti okoljevarstvenega dovoljenja, kadar ne gre za gradnjo.
8.2. Sprememba v obratovanju naprave je sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki bi lahko vplivala na okolje in odstopa od pogojev, pod katerimi je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje skladno s tem zakonom.
8.3. Večja sprememba v obratovanju naprave je njena sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag, predpisan za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.
8.4. Proizvodna zmogljivost naprave je največja možna količina vhodnih ali izhodnih snovi, kot so surovine, pomožna sredstva, izdelki ali polizdelki, ki v 24 urah na dan vstopajo v napravo ali izstopajo iz nje, če je ta zmožna obratovati na ta način. Lahko je opredeljena tudi posredno, in sicer s parametri, kot so prostornina, površina ali dimenzije naprave ali njenih delov, uporabljena moč ali energija, število mest ali osebkov v objektih za rejo živali in podobno.«.
Za točko 14.6. se dodata novi 15. in 16. točka, ki se glasita:
»15. Javnost pomeni eno ali več fizičnih ali pravnih oseb in njihova združenja, organizacije ali skupine.
16. Zainteresirana javnost je javnost, ki lahko sodeluje v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja ali okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, v skladu s tem zakonom.«.
3. člen
V tretjem odstavku 10. člena se besedilo »za primer poplačila stroškov obremenjevanja okolja pri opravljanju dejavnosti in po njenem prenehanju« nadomesti z besedilom »zaradi izvajanja predpisanih obveznosti ali poplačila stroškov obremenjevanja okolja pri opravljanju njegove dejavnosti, po njenem prenehanju ali prenehanju obratovanja naprave ali obrata ali prenehanju povzročitelja obremenitve«.
4. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vlada v predpisih iz prejšnjega odstavka določi rok, do katerega mora upravljavec naprave vložiti vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, v skladu s tem zakonom.«.
V šestem odstavku se za besedilom »101.a člena tega zakona« doda besedilo »ali oseba iz prvega odstavka 55. člena tega zakona«.
5. člen
Za petim odstavkom 20. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Vlada določi primere in pogoje, ko mora pravna ali fizična oseba, ki razvija, izdeluje, predeluje, obdeluje, prodaja ali uvaža izdelke (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec izdelkov), delno ali v celoti zagotoviti takšno ravnanje z izdelki in odpadki, ki nastanejo po uporabi teh izdelkov, da se spodbuja ponovna uporaba ter preprečevanje nastajanja odpadkov in njihova predelava, nanašajo pa se zlasti na:
1. prevzem odpadkov, ki nastanejo po uporabi izdelkov, in zagotavljanje predpisanega ravnanja z njimi,
2. način in pogoje za individualno ali kolektivno izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov,
3. obseg obveznosti proizvajalcev izdelkov ali njihovih združenj ter cilje, ki jih morajo pri izvajanju obveznosti dosegati,
4. vzpostavitev in zagotavljanje informacijskega sistema za spremljanje izvajanja obveznosti proizvajalcev izdelkov ter
5. obveščanje in seznanjanje javnosti z možnostmi ponovne uporabe izdelkov in recikliranja ter drugih načinov predelave odpadkov, ki po uporabi izdelkov nastanejo.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »obremenjenosti« doda besedilo »ali kadar obstaja tveganje, da bo raven onesnaževal presegla eno ali več alarmnih vrednosti, predpisanih na podlagi tretjega odstavka 17. člena tega zakona«.
7. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(čezmejno sodelovanje)
(1) Če onesnaženost okolja sega preko meja Republike Slovenije na območje druge države in je presežena mejna vrednost emisije, določena s predpisom iz 23. člena tega zakona, ministrstvo v sodelovanju s pristojnim organom druge države zaradi odprave takšne onesnaženosti pripravi skupne ali usklajene načrte za kakovost okolja.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo skupaj s pristojnim organom druge države pripravi in izvede kratkoročne akcijske načrte, ki zajemajo onesnažena območja v Republiki Sloveniji in v drugi državi, pri čemer ministrstvo zagotovi, da druga država dobi vse podatke, ki so potrebni za pripravo načrtov.
(3) Če onesnaženost okolja na območjih blizu državne meje presega opozorilne ali alarmne vrednosti, določene s predpisom iz 23. člena tega zakona, ministrstvo pristojnemu organu druge države čim prej zagotovi podatke, ki se nanašajo na onesnaženost. Ti podatki so dostopni tudi javnosti.«.
8. člen
Osmi odstavek 30. člena se črta.
9. člen
V četrtem odstavku 34.a člena se pred piko doda besedilo », pri čemer se ta rok lahko skrajša na 14 dni, če gre za manj pomembne spremembe predpisov iz drugega odstavka tega člena«.
10. člen
V drugem odstavku 37. člena se besedilo »in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države,« črta.
11. člen
V četrtem odstavku 40. člena se za besedilom »izvedena celovita presoja vplivov na okolje,« doda besedilo »če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji,«.
V šestem odstavku se besedilo »in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo območje cele države,« črta.
12. člen
V drugem odstavku 42. člena se besedi »kulturne krajine« nadomestita z besedama »kulturne dediščine«.
13. člen
V prvem odstavku 46. člena se besedilo »ustrezno spremeniti ali dopolniti in ga« nadomesti z besedilom »in okoljsko poročilo ustrezno spremeniti ali dopolniti in ju«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če ministrstvo presodi, da se je plan bistveno spremenil, pozove ministrstva in organizacije iz 42. člena tega zakona, da v 14 dneh pošljejo pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pa v 30 dneh od prejema plana izda odločbo, s katero potrdi njegove sprejemljivost, če presodi, da so vplivi izvedbe plana na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi. V primeru planov, ki se nanašajo na urejanje prostora se za pisno mnenje iz prejšnjega stavka šteje mnenje nosilcev urejanja prostora o upoštevanju smernic v predlogu prostorskega načrta po predpisih o načrtovanju prostora.«.
V tretjem odstavku se beseda »ga« črta.
14. člen
V prvem odstavku 56. člena se v 1. točki besedilo »s področja naravoslovnih in tehničnih znanosti« črta.
15. člen
V šestem odstavku 61. člena se besedilo », okoljevarstveno soglasje pa velja tri leta od njegove pravnomočnosti« črta.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če nosilec posega v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne pridobi gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov.
(8) Okoljevarstveno soglasje se lahko prenese na drugo osebo le s soglasjem ministrstva. Vloga za prenos okoljevarstvenega soglasja mora vsebovati overjeno izjavo imetnika tega soglasja, da se strinja s prenosom na drugo osebo.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.
16. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
(sprememba okoljevarstvenega soglasja)
(1) Če želi nosilec posega iz 51. člena tega zakona spremeniti poseg v okolje po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja in pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kadar je to predpisano, ali pred začetkom izvajanja posega v okolje, če ne gre za gradnjo po predpisih o graditvi objektov, mora nameravano spremembo pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati opis sprememb posega v okolje in strokovno oceno njihovega vpliva na okolje, ki jo izdela oseba iz prvega odstavka 55. člena tega zakona.
(3) Če se zaradi nameravane spremembe posega v okolje spremenijo vrsta in obseg vplivov na okolje ter lokacija posega ali se spremeni območje iz 6. točke drugega odstavka 54. člena tega zakona, ministrstvo v 30 dneh od prejema prijave pisno pozove nosilca posega, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega soglasja.
(4) Vloga za spremembo okoljevarstvenega soglasja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati sestavine iz 57. člena tega zakona.
(5) Če nosilec posega iz 51. člena tega zakona v 30 dneh od prijave iz drugega odstavka tega člena ne prejme obvestila iz tretjega odstavka tega člena, se šteje, da nameravana sprememba posega v okolje ne vpliva na veljavno okoljevarstveno soglasje, nosilec posega pa lahko nameravano spremembo posega v okolje izvede, v primeru, ko je za izvedbo posega predpisano dovoljenje, pa lahko nadaljuje s postopkom pridobivanja tega dovoljenja.«.
17. člen
V 62. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izpolnjenost pogojev iz okoljevarstvenega soglasja za poseg v okolje iz 51. člena tega zakona, ki ni gradnja po predpisih o graditvi objektov, ugotavlja inšpektor, pristojen za varstvo okolja.«.
18. člen
V prvem odstavku 65. člena se besedilo »na krajevno običajen način, v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države« nadomesti z besedilom »na krajevno običajen način in na svetovnem spletu«.
19. člen
Drugi odstavek 68. člena se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
20. člen
V tretjem odstavku 70. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Elaborat, ki ga izdela oseba iz prvega odstavka 55. člena tega zakona, mora biti izdelan po metodologiji iz petega odstavka 54. člena tega zakona.«.
21. člen
V prvem odstavku 71. člena se besedilo »ali 78.« črta, pika na koncu stavka se nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru, ko se okoljevarstveno dovoljenje spreminja zaradi spremembe upravljavca.«.
22. člen
V drugem odstavku 74. člena se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. določitev ukrepov, ki se nanašajo na obratovanje naprave v izrednih razmerah, in sicer pri zagonu, puščanju, okvari, trenutni zaustavitvi in dokončnem prenehanju obratovanja naprave,«.
Dosedanja 5. in 6. točka postaneta 6. in 7. točka.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če mejne vrednosti iz 3. točke drugega odstavka tega člena ali ukrepi in drugi pogoji obratovanja naprave iz 4. točke drugega odstavka tega člena niso predpisani, se lahko določijo na podlagi dokumenta pristojnega organa EU, s katerimi so opredeljene najboljše razpoložljive tehnike.«.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
23. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(odlog izpolnjevanja zahtev)
(1) Ministrstvo lahko na zahtevo upravljavca v okoljevarstvenem dovoljenju ali v njegovi dopolnitvi dovoli odlog izpolnjevanja zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, če upravljavec na njej izvaja raziskave ali preizkuša surovine, izdelke ali procese. Ministrstvo sme dovoliti odlog iz prejšnjega stavka za največ devet mesecev, pod pogojem, da se po tem obdobju raziskave ali preizkušanje surovin, izdelkov ali procesov prenehajo, ali da raven emisij ne presega ravni, dosegljive z uporabo najboljše razpoložljive tehnike.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati opis raziskave ali preizkusa, predvideni čas trajanja in strokovno oceno njegovega vpliva na okolje, ki jo izdela pooblaščena oseba iz drugega odstavka 55. člena tega zakona.
(3) Ministrstvo lahko dovoli odlog izpolnjevanja zahtev iz prvega odstavka tega člena le v primeru, če predvidena raziskava ali preizkus ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, zlasti pa ne presega predpisanih opozorilnih ali kritičnih mejnih vrednosti obremenitve okolja.«.
24. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen
(sprememba dovoljenja)
(1) Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena tega zakona, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora glede naprave vsebovati opis spremembe in strokovno oceno njenih vplivov na okolje, ki jo izdela oseba iz prvega odstavka 55. člena tega zakona, glede upravljavca pa le navedbo sprememb.
(3) Če ministrstvo na podlagi prijave ugotovi, da je nameravana sprememba v obratovanju naprave večja, o tem v 30 dneh od prijave pisno obvesti upravljavca in ga pozove, da v določenem roku vloži vlogo za spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje v skladu z določbami 70. člena tega zakona. Če upravljavec v določenem roku vloge ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil.
(4) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka v treh mesecih od popolne vloge iz prejšnjega odstavka.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja.
(6) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil.
(7) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka tega člena v 30 dneh od prejema popolne vloge iz prejšnjega odstavka, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena tega zakona in drugega do četrtega odstavka 73. člena tega zakona.
(8) Ministrstvo odloči v roku in na način iz prejšnjega odstavka tudi v primeru spremembe upravljavca.
(9) Ministrstvo pošlje odločbe iz četrtega, sedmega in osmega odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji.
(10) Če upravljavec v 30 dneh od prijave ne prejme obvestila iz tretjega ali šestega odstavka tega člena, se šteje, da nameravana sprememba ne vpliva na veljavno okoljevarstveno dovoljenje, upravljavec pa jo lahko izvede.«.
25. člen
Drugi odstavek 78. člena se črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
26. člen
V prvem odstavku 80. člena se v 1. točki beseda »ali« črta, na koncu 2. točke se pika nadomesti z vejico in doda beseda »ali«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. ne zagotovi finančnega jamstva, kadar je to predpisano.«.
27. člen
V četrtem odstavku 84.a člena se besedilo »pridobi poleg oseb iz drugega odstavka tega člena tudi« nadomesti z besedilom »pridobijo vse osebe iz drugega odstavka tega člena in«.
28. člen
V prvem odstavku 90. člena se v 5. točki pred piko doda besedilo »v šestih mesecih od dneva njenega nastanka«.
V petem odstavku se drugi stavek črta.
29. člen
V tretjem odstavku 101.a člena se v 1. točki pred vejico doda besedilo »ali tehničnega preizkušanja in analiziranja«.
30. člen
V petem odstavku 103. člena se za besedo »monitoringa« doda besedilo »zaradi razlogov iz 2., 3. ali 4. točke prvega odstavka tega člena ali 2. točke drugega odstavka tega člena«.
31. člen
V drugem odstavku 110.a člena se v 10. točki besedilo »vključno s prevozom,« črta, pred besedo »in« pa doda besedilo »vključno s prevozom gensko spremenjenih organizmov,«.
32. člen
V prvem odstavku 110.g člena se za besedo »prizadeta« doda besedilo »ali bi bila lahko prizadeta«.
33. člen
V tretjem odstavku 111. člena se besedilo »1.,« črta.
34. člen
Prvi odstavek 112. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Povzročitelj onesnaževanja je dolžan plačati okoljske dajatve, s katerimi se obdavčuje onesnaževanje okolja. Okoljske dajatve so prihodek proračuna države ali občine v skladu z zakonom.«.
Peti do deseti odstavek se črtajo.
35. člen
Prvi odstavek 115. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlada lahko predpiše, da mora povzročitelj obremenitve zagotoviti finančno jamstvo zaradi izvajanja predpisanih obveznosti ali poplačila stroškov obremenjevanja okolja pri opravljanju svoje dejavnosti, po njenem prenehanju, prenehanju obratovanja naprave ali obrata ali prenehanju povzročitelja obremenitve.«.
V tretjem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. razloge za unovčenje finančnega jamstva in osebo, ki je upravičena do sredstev finančnega jamstva, ter«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Sredstva, pridobljena iz finančnega jamstva, se morajo porabiti za izpolnitev predpisanih obveznosti povzročitelja obremenitve ali za poplačilo njegovih stroškov obremenjevanja.«.
36. člen
V naslovu podpoglavja 4.1. se za besedo »plinov« doda besedilo »iz naprav«.
37. člen
V drugem odstavku 118. člena se v 1. točki beseda »dokazila« nadomesti z besedo »podatek«.
38. člen
V tretjem odstavku 119. člena se v 4. točki besedilo »vključno z načinom in pogostostjo izvajanja,« črta.
39. člen
Drugi odstavek 120. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za spremembo naprave iz prejšnjega odstavka se šteje gradnja, ki lahko povzroči spremembo nazivne vhodne toplotne moči oziroma proizvodne zmogljivosti naprave.«.
40. člen
V prvem odstavku 122.a člena se beseda »prvega« nadomesti z besedo »petega«.
41. člen
V 124. členu se za besedama »tega zakona« doda besedilo »ali operator zrakoplova iz 139.a člena tega zakona«.
42. člen
V prvem odstavku 126. člena se besedilo »določeno obdobje, ki se začne z začetkom koledarskega leta in traja praviloma pet let« spremeni tako, da se glasi »obdobje od leta 2008 do 2012«.
V četrtem odstavku se v 5. točki številka »7« nadomesti s številko »6«, v 7. točki pa se besedilo »jih vlada lahko proda« nadomesti z besedilom »se lahko prodajo«.
V osmem odstavku se drugi stavek črta.
43. člen
Za 126. členom se dodajo novi 126.a, 126.b, 126.c, 126.d in 126.e člen, ki se glasijo:
»126.a člen
(razdelitev emisijskih kuponov od leta 2013)
(1) Emisijski kuponi se od leta 2013 praviloma prodajo na javni dražbi.
(2) Upravljavci naprav za proizvodnjo električne energije, zajem ali prenos ali shranjevanje ogljikovega dioksida morajo od leta 2013 vse emisijske kupone kupiti.
(3) Upravljavcem naprav, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, vključno z upravljavci naprav za proizvodnjo električne energije iz odpadnih plinov, za daljinsko ogrevanje in za toplotno ali hladilno energijo, proizvedeno v napravah za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki ustrezajo merilom visoke učinkovitosti v skladu s predpisi, ki urejajo energetiko, se od leta 2013 del emisijskih kuponov razdeli brez obveznosti plačila v skladu s predpisom EU, ki ureja njihovo brezplačno razdelitev.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upravljavcem naprav iz sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni visokemu tveganju premestitve emisij ogljikovega dioksida, razdeli brez obveznosti plačila 100 odstotkov emisijskih kuponov v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka.
126.b člen
(seznam naprav)
(1) Ministrstvo pripravi seznam upravljavcev in naprav, ki imajo na dan 30. junija 2011 pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z določbami 118. člena tega zakona.
(2) Seznam iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi količino emisijskih kuponov, podeljenih upravljavcem naprav brez obveznosti plačila za obdobje od leta 2013 do 2020 in sorazmerni delež za posamezno koledarsko leto v navedenem obdobju.
(3) Ministrstvo izračuna količino emisijskih kuponov iz prejšnjega odstavka na podlagi predpisa EU, ki določa njihovo skupno količino v EU.
(4) Ministrstvo objavi seznam iz prvega odstavka tega člena na svoji spletni strani in ga do 30. septembra 2011 pošlje v potrditev pristojnemu organu EU.
(5) Če pristojni organ EU potrdi seznam iz prejšnjega odstavka, vlada izda odlok, s katerim ta seznam sprejme.
(6) Ministrstvo podeli emisijske kupone brez obveznosti plačila tistim upravljavcem naprav, ki so na seznamu iz prejšnjega odstavka.
126.c člen
(javna dražba emisijskih kuponov)
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka), organizira in izvede javno dražbo emisijskih kuponov iz prvega odstavka 126.a člena tega zakona in 2. točke prvega odstavka 139.c člena tega zakona na podlagi predpisa EU, ki ureja dražbo emisijskih pravic.
126.d člen
(Sklad za podnebne spremembe)
(1) V okviru državnega proračuna se kot proračunski sklad za nedoločen čas ustanovi Sklad za podnebne spremembe (v nadaljnjem besedilu: Podnebni sklad).
(2) Namen Podnebnega sklada je sofinanciranje ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.
(3) Za upravljanje Podnebnega sklada je pristojno ministrstvo.
(4) Viri financiranja Podnebnega sklada so prihodki, ustvarjeni s prodajo emisijskih kuponov na javni dražbi iz prejšnjega člena.
126.e člen
(poraba sredstev, pridobljenih na javni dražbi emisijskih kuponov)
(1) Sredstva Podnebnega sklada, pridobljena z javno dražbo emisijskih kuponov iz 2. točke prvega odstavka 139.c člena tega zakona, se porabijo za izvedbo potrebnih ukrepov v EU in tretjih državah, zlasti pa za:
1. zmanjšanje emisije toplogrednih plinov,
2. prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v EU in tretjih državah, zlasti državah v razvoju,
3. financiranje raziskav in razvoja, namenjenih blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam, tudi na področju letalstva in letalskega prometa,
4. zmanjševanje emisij iz prometa z malo emisijami,
5. kritje stroškov upravljanja sistema trgovanja z emisijskimi kuponi v EU,
6. financiranje prispevkov v Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter
7. preprečevanje krčenja gozdov.
(2) Ministrstvo obvešča pristojni organ EU o porabi sredstev prihodkov iz prejšnjega odstavka po sprejetju zaključnega računa proračuna Republike Slovenije.«.
44. člen
V osmem odstavku 130. člena se besedilo »pred iztekom obdobja« črta.
45. člen
V prvem odstavku 130.b člena se številka »7« nadomesti s številko »6«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Operator zrakoplova lahko za izpolnjevanje svoje obveznosti iz prvega odstavka 139.a člena tega zakona in za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 uporabi ERU oziroma CER v deležu do 15 odstotkov emisijskih kuponov, ki jih mora predati v skladu s135. členom tega zakona.
(3) Operator zrakoplova lahko za izpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka 139.a člena tega zakona za obdobje od leta 2013 do 2020 in za vsako nadaljnje obdobje uporabi ERU oziroma CER v deležu, ki ga najpozneje šest mesecev pred začetkom vsakega obdobja objavi pristojni organ EU.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek in dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se številka »7« nadomesti s številko »6«.
46. člen
V drugem odstavku 132. člena se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
V šestem odstavku se besedilo »enot zmanjšanja emisij oziroma enot potrjenega zmanjšanja emisij« nadomesti z besedilom »ERU oziroma CER«.
47. člen
V prvem odstavku 133. člena se za besedo »zakona« doda besedilo »ali operator zrakoplova«.
V drugem odstavku se za besedama »Upravljavec naprave« doda besedilo »ali operator zrakoplova«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za spremembo načrta iz prejšnjega odstavka se šteje:
1. sprememba vrste goriva, surovine ali drugih snovi, ki se uporabljajo v napravi in katerih uporaba povzroča emisije toplogrednih plinov, ali
2. sprememba vrste, načina in stopnje zahtevnosti izvajanja monitoringa emisij toplogrednih plinov.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedama »upravljavec naprave« doda besedilo »ali operator zrakoplova«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedama »upravljavec naprave« doda besedilo »ali operator zrakoplova«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova v roku iz prejšnjega odstavka ministrstvu ne pošlje poročila o emisijah toplogrednih plinov za preteklo leto skupaj s pisnim mnenjem iz tretjega odstavka 134. člena tega zakona ali če je preveritelj iz prvega odstavka 134. člena tega zakona za poročilo izdelal pisno mnenje, s katerim je ugotovil, da se podatki o skupni količini emisije toplogrednih plinov bistveno razlikujejo od podatkov, do katerih je prišel sam, skladno s predpisi EU iz prvega odstavka tega člena, izdela poročilo na podlagi dostopnih podatkov o emisijah toplogrednih plinov za posamezno napravo ali letalsko dejavnost ministrstvo. Stroške izdelave poročila nosi upravljavec naprave ali operator zrakoplova. Ministrstvo na podlagi poročila izda upravljavcu naprave ali operatorju zrakoplova odločbo, v kateri ugotovi količino toplogrednih plinov, ki jo je naprava ali letalska dejavnost v preteklem letu izpustila v zrak in za katero mora upravljavec naprave ali operator zrakoplova predati emisijske kupone. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
48. člen
Drugi odstavek 134. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za namene iz prejšnjega odstavka lahko preveritelj od upravljavca naprave ali operatorja zrakoplova zahteva dokumentacijo, ki jo potrebuje za preverjanje poročila, lahko pa tudi kadarkoli vstopi v poslovne prostore upravljavca naprave ali operatorja zrakoplova ali v napravo, pregleda njeno delovanje, odvzame vzorce in izvede druga dejanja, ki so potrebna za preverjanje poročila.«.
V tretjem odstavku se za besedama »upravljavca naprave« doda besedilo »ali operatorja zrakoplova«.
49. člen
V četrtem odstavku 134.a člena se za besedama »upravljavcu naprave« doda besedilo »ali operatorju zrakoplova«.
V petem odstavku se za besedama »upravljavca naprave« doda besedilo »ali operatorja zrakoplova«.
V šestem odstavku se za besedama »upravljavec naprave« v različnih sklonih doda besedilo »ali operator zrakoplova« v ustreznem sklonu, v 6. točki pa se za besedama »delovanje naprave« doda besedilo »ali opravljanje letalske dejavnosti«.
50. člen
V prvem odstavku 135. člena se za besedilom »118. člena tega zakona« doda besedilo »ali operator zrakoplova za letalsko dejavnost iz 139.a člena tega zakona«, za besedilom »mora upravljavec naprave« pa besedilo »ali operator zrakoplova«.
V drugem odstavku se besedilo »v Uradnem listu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »na svojih spletnih straneh«.
V tretjem odstavku se povsod za besedama »upravljavec naprave« doda besedilo »ali operator zrakoplova«.
51. člen
Prvi odstavek 136. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec naprave iz 118. člena tega zakona, pooblaščenec iz 139. člena tega zakona ali operator zrakoplova plača penale v višini 100 eurov, za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki jo je naprava ali letalska dejavnost izpustila v ozračje in presega količino emisijskih kuponov, predanih v skladu s prvim odstavkom 135. člena tega zakona.«.
52. člen
V prvem odstavku 138. člena se za besedilom »118. člena tega zakona« doda besedilo »ali operator zrakoplova«, besedilo »prvega odstavka 133.« se nadomesti z besedilom »šestega odstavka 133.«, besedilo »da so podatki iz prvega odstavka 134. člena tega zakona resnični, pravilni in natančni« pa z besedilom »da je poročilo iz šestega odstavka 133. člena tega zakona resnično, pravilno in natančno«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo izda upravljavcu naprave ali operatorju zrakoplova iz prejšnjega odstavka odločbo o ponovni dovolitvi trgovanja z emisijskimi kuponi, ko prejme poročilo o emisijah toplogrednih plinov in pisno mnenje iz prejšnjega odstavka, ter izda organu, pristojnemu za vodenje registra iz 132. člena tega zakona, nalog o ponovnem odprtju računa upravljavca naprave ali operatorja zrakoplova.«.
53. člen
V drugem odstavku 139. člena se besedi »tega člena« nadomestita z besedama »tega zakona«.
54. člen
Za 139. členom se doda nov pododdelek 4.1.1. in novi 139.a, 139.b, 139.c, 139.d, 139.e in 139.f člen, ki se glasijo:
»4.1.1. Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov iz letalske dejavnosti
139.a člen
(obveznosti operatorja zrakoplova)
(1) Operator zrakoplova, ki mu je Republika Slovenija odobrila operativno licenco v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) (UL L št. 293 z dne 31. 10. 2008, stran 3) oziroma je pripisan Republiki Sloveniji kot državi članici upravljavki, in opravlja določeno vrsto letalske dejavnosti, mora izvajati monitoring in poročati o emisijah toplogrednih plinov v skladu z določbami 133. člena tega zakona ter predati ustrezno količino emisijskih kuponov v skladu z določbami 135. člena tega zakona.
(2) Operator zrakoplova iz prejšnjega odstavka, ki je na seznamu pristojnega organa EU o operatorjih zrakoplova in državah članicah upravljavkah uvrščen k Republiki Sloveniji, mora ministrstvu v 21 dneh od objave seznama poslati zahtevo, da to ugotovi, ali zanj veljajo obveznosti iz prejšnjega odstavka, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(3) Če ministrstvo na podlagi podatkov javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. ugotovi, da operator zrakoplova opravlja določene vrste dejavnosti, ga pozove, da v 21 dneh predloži načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov v slovenskem ali angleškem jeziku.
(4) Če ministrstvo v 60 dneh od prejema zahteve iz drugega odstavka tega člena operatorja zrakoplova ne pozove k predložitvi načrta monitoringa, se šteje, da operator zrakoplova nima obveznosti iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ministrstvo izda na podlagi tretjega odstavka 133. člena tega zakona odločbo, ki vsebuje tudi obveznost operatorja zrakoplova, da v štirih mesecih po zaključku koledarskega leta organu, pristojnemu za vodenje registra emisijskih kuponov, preda emisijske kupone v skladu s prvim odstavkom 135. člena tega zakona.
(6) Vlada v predpisu iz četrtega odstavka 118. člena tega zakona določi vrste letalskih dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
139.b člen
(vloga za dodelitev brezplačnih emisijskih kuponov)
(1) Operator zrakoplova, ki mu je ministrstvo odobrilo načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov v skladu z določbo iz petega odstavka prejšnjega člena, lahko za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012, za obdobje od leta 2013 do 2020 in za vsako nadaljnje obdobje ministrstvo zaprosi za dodelitev brezplačnih emisijskih kuponov.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o emisijah toplogrednih plinov, poročilo o emisijah toplogrednih plinov, določeno s predpisom iz prvega odstavka 133. člena tega zakona, in pisno mnenje iz tretjega odstavka 134. člena tega zakona.
(3) Poročilo in pisno mnenje iz prejšnjega odstavka morata vsebovati podatke o tonskih kilometrih, ki jih je operator zrakoplova opravil v določenem obdobju.
(4) Obdobje iz prejšnjega odstavka je koledarsko leto 2010, če se vloga nanaša na obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 oziroma koledarsko leto, ki se konča 24 mesecev pred začetkom obdobja od leta 2013 do 2020 in za vsako nadaljnje obdobje.
(5) Vlogo iz prvega odstavka tega člena mora operator zrakoplova vložiti na ministrstvo najpozneje do 31. marca 2011 za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 oziroma najpozneje 21 mesecev pred začetkom obdobja od leta 2013 do 2020 in za vsako nadaljnje obdobje.
(6) Ministrstvo pošlje vloge iz prejšnjega odstavka pristojnemu organu EU najpozneje do 30. junija 2011 za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 oziroma najpozneje 18 mesecev pred začetkom obdobja od leta 2013 do 2020 in za vsako nadaljnje obdobje.
139.c člen
(razdelitev brezplačnih emisijskih kuponov)
(1) Ministrstvo v treh mesecih od odločitve pristojnega organa EU iz prejšnjega odstavka in na njeni podlagi za vsakega operatorja zrakoplova, katerega vloga je bila predložena pristojnemu organu EU, izračuna pripadajočo količino brezplačnih emisijskih kuponov in mu izda odločbo, ki vsebuje:
1. skupno količino emisijskih kuponov, ki se razdeli posameznemu operatorju zrakoplova in se izračuna tako, da se podatki o tonskih kilometrih pomnožijo z referenčnim merilom iz predpisa EU, ki določa razdelitev in prodajo emisijskih kuponov, in
2. količino emisijskih kuponov, ki se razdeli posameznemu operatorju zrakoplova za vsako leto iz določenega obdobja, ta pa se določi tako, da se njegova skupna količina emisijskih kuponov iz prejšnje točke razdeli s številom let v obdobju, v katerem bo opravljal določene letalske dejavnosti.
(2) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene izvršitve.
(3) Ministrstvo na podlagi odločbe iz prvega odstavka tega člena podeli posameznemu operatorju zrakoplova emisijske kupone v skladu z določbo drugega odstavka 130. člena tega zakona.
(4) Ministrstvo na svetovnem spletu objavi seznam operatorjev zrakoplovov in pripadajočo količino podeljenih emisijskih kuponov.
139.d člen
(posebna rezerva emisijskih kuponov za operatorje zrakoplova)
(1) Operator zrakoplova ima za obdobje od leta 2013 do 2020 in za vsako nadaljnje obdobje pravico pridobiti brezplačne emisijske kupone iz posebne rezerve za operatorje zrakoplova, ki je določena s predpisom EU iz prvega odstavka prejšnjega člena, če:
1. začne izvajati določene vrste letalskih dejavnosti v obdobju, ki se začne 24 mesecev pred začetkom obdobja, za katero so bili predloženi podatki o tonskih kilometrih iz tretjega odstavka 139.b člena tega zakona, ali
2. podatki o tonskih kilometrih izkazujejo njihovo povečanje v povprečju za več kakor 18 odstotkov na letni ravni med letom, za katero so bili predloženi podatki o tonskih kilometrih iz tretjega odstavka 139.b člena tega zakona, in drugim zaporednim koledarskim letom obdobja, v katerem je zaprosil za emisijske kupone v skladu z določbami 139.b člena tega zakona.
(2) Operator zrakoplova lahko uveljavlja pravico iz prejšnjega odstavka, če dejavnost iz 1. točke prejšnjega odstavka ali dodatna dejavnost iz 2. točke prejšnjega odstavka ne pomeni v celoti ali delno nadaljevanja letalske dejavnosti, ki jo je pred tem opravljal drug operator zrakoplova.
(3) Operator zrakoplova zaprosi za emisijske kupone z vlogo, ki vsebuje:
1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež osebe, ki je operator zrakoplova,
2. poročilo in pisno mnenje iz šestega odstavka 133. člena tega zakona, ki vsebuje podatke o tonskih kilometrih za določene letalske dejavnosti, izvedenih v drugem zaporednem koledarskem letu obdobja, na katero se vloga nanaša, in
3. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka.
(4) V primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena mora vloga, poleg podatkov in dokazil iz prejšnjega odstavka, vsebovati še podatke o:
1. odstotku zvišanja tonskih kilometrov med letom spremljanja in drugim zaporednim koledarskim letom obdobja, kakor so bili navedeni v vlogi iz petega odstavka 139.b člena tega zakona,
2. absolutnem povečanju tonskih kilometrov med letom spremljanja in drugim zaporednim koledarskim letom obdobja, kakor so bili navedeni v vlogi iz petega odstavka 139.b člena tega zakona, in
3. absolutnem povečanju tonskih kilometrov med letom spremljanja in drugim zaporednim koledarskim letom obdobja, ki presega odstotek iz 2. točke prvega odstavka tega člena, kakor so bili navedeni v vlogi iz petega odstavka 139.b člena tega zakona.
(5) Operator zrakoplova mora vlogo iz tretjega odstavka tega člena vložiti na ministrstvo najpozneje do 30. junija tretjega leta obdobja od leta 2013 do 2020 in vsakega nadaljnjega obdobja, na katero se vloga nanaša.
(6) Ministrstvo vloge iz prejšnjega odstavka pošlje pristojnemu organu EU najpozneje v šestih mesecih od izteka roka za vložitev vlog iz prejšnjega odstavka.
139.e člen
(razdelitev emisijskih kuponov iz posebne rezerve)
(1) Ministrstvo v treh mesecih od odločitve pristojnega organa EU, s katero ta odloči o referenčnem merilu za razdelitev brezplačnih emisijskih kuponov iz posebne rezerve operatorjem zrakoplova, za vsakega operatorja zrakoplova, katerega vloga je bila poslana pristojnemu organu EU, izračuna skupno količino brezplačno razdeljenih emisijskih kuponov iz posebne rezerve za operatorje zrakoplova, tako da se referenčno merilo pomnoži:
1. za operatorja iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena s tonskimi kilometri, navedenimi v vlogi, ki je bila poslana pristojnemu organu EU,
2. za operatorja iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena z absolutnim povečanjem tonskih kilometrov, ki presegajo 18 odstotkov in so bili vključeni v vlogo, predloženo pristojnemu organu EU.
(2) Ministrstvo izračuna za vsakega operatorja zrakoplova tudi količino emisijskih kuponov za posamezno leto, tako da skupno količino iz prejšnjega odstavka deli s polnim številom let v posameznem obdobju.
(3) Zaradi uporabe referenčnega merila iz prvega odstavka tega člena letna razdelitev emisijskih kuponov na tonski kilometer ne sme biti večja od njihove letne razdelitve na podlagi prvega odstavka 139.c člena tega zakona.
(4) Operatorju zrakoplova se zaradi razlogov iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne more razdeliti več kakor en milijon emisijskih kuponov.
(5) Ministrstvo razdeli emisijske kupone, izračunane na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, z odločbo. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve.
(6) Ministrstvo na svetovnem spletu objavi seznam operatorjev zrakoplovov in pripadajočo količino podeljenih emisijskih kuponov iz posebne rezerve za operatorje zrakoplovov.
(7) Emisijski kuponi iz posebne rezerve za operatorje zrakoplovov, ki niso bili podeljeni brezplačno, se prodajo na dražbi v skladu z določbo 126.c člena tega zakona.
139.f člen
(prepoved opravljanja letov)
(1) Ministrstvo pisno pozove pristojni organ EU, da sprejme odločitev o uvedbi prepovedi opravljanja letov operatorju zrakoplova, ki:
1. v roku iz tretjega odstavka 139.a člena tega zakona ne predloži načrta monitoringa emisij toplogrednih plinov ali
2. v roku iz šestega odstavka 133. člena tega zakona ne pošlje poročila o emisiji toplogrednih plinov in pisnega mnenja ali
3. ne plača penalov v skladu z določbami 136. člena tega zakona.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. dokaze, da operator zrakoplova ni predložil načrta iz 1. točke prejšnjega odstavka, poročila s pisnim mnenjem iz 2. točke prejšnjega odstavka ali da ni plačal penalov iz 3. točke prejšnjega odstavka,
2. podrobnosti o ukrepih, ki so bili izvedeni zoper operatorja zrakoplova,
3. utemeljitev za uvedbo prepovedi opravljanja letov v EU ter
4. predlog obsega prepovedi opravljanja letov v EU in pogoje, pod katerimi prepoved velja.
(3) Pristojni organ EU obvesti operatorja zrakoplova o osnovnih dejstvih in razlogih, zaradi katerih je ministrstvo predlagalo prepoved opravljanja letov.
(4) Operator zrakoplova ima pravico v desetih delovnih dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka pristojnemu organu EU pisno predložiti svoje pripombe glede poziva iz prvega odstavka tega člena.
(5) Če pristojni organ EU sprejme odločitev o uvedbi prepovedi opravljanja letov, jo izvrši ministrstvo, pristojno za promet, v skladu z zakonom.
(6) Ministrstvo, pristojno za promet, obvesti pristojni organ EU o vseh ukrepih, ki so bili sprejeti za izvršitev odločitve o uvedbi prepovedi opravljanja letov.«.
55. člen
142.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»142.a člen
(program upravljanja kjotskih enot in emisijskih kuponov)
(1) Ministrstvo v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, pripravi program upravljanja kjotskih enot in emisijskih kuponov.
(2) S programom upravljanja kjotskih enot in emisijskih kuponov se opredelijo zlasti njihova količina, ki jo država rabi za izpolnitev obveznosti iz Kjotskega protokola, način njihovega pridobivanja in spodbude za izvedbo skupnih naložb.
(3) Upravljanje iz prvega odstavka tega člena obsega nakup ali prodajo AAU, nakup ERU ali CER na podlagi izvedbe skupne naložbe, predajo ERU nosilcu izvedbe projekta skupnega izvajanja v Republiki Sloveniji in nakup ali prodajo ERU, CER ali emisijskih kuponov na trgu.
(4) Program upravljanja kjotskih enot in emisijskih kuponov sprejme vlada.
(5) Program upravljanja kjotskih enot in emisijskih kuponov izvaja v imenu in za račun države SID banka, ki enkrat na leto poroča vladi o njegovem izvajanju.
(6) Ministrstvo in SID banka skleneta pogodbo, s katero podrobneje uredita izvajanje programa iz prejšnjega odstavka, zlasti pa način izvajanja, plačilo za izvajanje in poročanje ministrstvu.«.
56. člen
V prvem in drugem odstavku 142.b člena se beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Država«.
57. člen
V prvem odstavku 142.c člena se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »SID banka«.
V četrtem odstavku se beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedilom »SID banka«.
58. člen
V prvem odstavku 142.e člena se beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedilom »SID banka«.
V tretjem odstavku se beseda »ministrstvu« nadomesti z besedilom »SID banki«.
59. člen
V 142.f členu se beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedilom »SID banka«.
60. člen
V prvem odstavku 142.g člena se pred piko doda besedilo »in plačanih penalov iz 136. člena tega zakona«.
61. člen
Za tretjim odstavkom 143. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ustanovitelj subsidiarno odgovarja za obveznosti Sklada za najeta posojila, ki niso zavarovana s poroštvom države in ki skupaj ne smejo presegati 20 odstotkov vrednosti sklada namenskega premoženja Sklada.«.
62. člen
V tretjem odstavku 146.b člena se besedilo », če so najeta posojila zavarovana s poroštvom države. V drugih primerih obseg zadolženosti ne sme presegati 20 odstotkov vrednosti sklada namenskega premoženja« črta.
63. člen
V 146.h členu se v 1. točki za besedo »podlagi« doda besedilo »neresničnih podatkov,«.
64. člen
V petem odstavku 148. člena se beseda »Minister« nadomesti z besedo »Vlada«.
65. člen
V prvem odstavku 149. člena se v 3. točki besedi »in prevoz« črtata.
Za 3. točko se dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,«.
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 6. in 7. točka.
V tretjem odstavku se beseda »Minister« nadomesti z besedo »Vlada«.
V četrtem odstavku se za besedo »predpisi« doda besedilo »iz prejšnjega odstavka in predpisi«.
66. člen
V petem odstavku 150. člena se beseda »ministrstva« nadomesti z besedilom »Državnega zbora«.
67. člen
V prvem odstavku 152. člena se v 4. točki vejica nadomesti z besedo »in«, 5. točka se črta, dosedanja 6. točka pa postane 5. točka.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
68. člen
Drugi odstavek 153. člena se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se 5. točka črta, dosedanji 6. in 7. točka pa postaneta 5. in 6. točka.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo », če izpolni pogoj iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena« črta.
Dosedanji šesti odstavek postane četrti odstavek.
69. člen
V četrtem odstavku 156. člena se pred piko doda besedilo »večjega tveganja za okolje. Obrat večjega tveganja za okolje je obrat, določen s predpisom iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona.«.
70. člen
V prvem odstavku 157. člena se v 6. točki za besedo »prepovedati« doda besedilo »izvajanje dejavnosti ali«, pika pa se nadomesti z vejico.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. odrediti prepoved izvajanja posega v okolje, za katerega ni bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje, pa za izvedbo posega ni potrebna gradnja po predpisih o graditvi objektov ali pridobitev drugega predpisanega dovoljenja.«.
71. člen
Za 157.a členom se dodata nova 157.b in 157.c člen, ki se glasita:
»157.b člen
(izvršba s prisilitvijo)
Kadar inšpektor določi način izvršbe inšpekcijskega ukrepa s prisilitvijo, znašajo denarne kazni:
1. za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od 10.000 do 100.000 eurov;
2. za fizično osebo od 2.000 do 10.000 eurov.
157.c člen
(zastavna pravica in izvajanje denarnih izvršb)
(1) Republika Slovenija ima v zavarovanje svoje terjatve iz naslova vseh stroškov, nastalih v inšpekcijskem postopku, vključno s kaznimi, določenimi na podlagi tega zakona, do celotnega poplačila zakonito zastavno pravico na vseh nepremičninah osebe, zoper katero je uvedla inšpekcijski ukrep.
(2) Vse odločbe, sodbe in druge izvršljive akte, ki so podlaga za terjatve iz prejšnjega odstavka, pristojni organ pošlje pristojnemu sodišču, ki zastavno pravico vpiše v zemljiško knjigo po uradni dolžnosti.
(3) Vse denarne izvršbe inšpekcijskih ukrepov ter drugih odločb in sklepov, izdanih na podlagi tega zakona v zvezi s plačili denarnih kazni, določenih po tem zakonu, izvaja tista davčna uprava, na območju katere ima inšpekcijski zavezanec stalno prebivališče ali sedež.«.
72. člen
V prvem odstavku 161. člena se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. izvaja poseg brez okoljevarstvenega soglasja ali v nasprotju z njim (prvi odstavek 63. člena),«.
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka.
V dosedanji 6. točki, ki postane 7. točka se pika nadomesti z vejico.
Doda se nova 8. točka, ki se glasi:
»8. če v predpisanem roku ne pošlje zahteve oziroma ne predloži načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov (drugi in tretji odstavek 139.a člena)«.
73. člen
V četrtem odstavku 162.b člena se številka »600« nadomesti s številko »200«.
74. člen
V drugem odstavku 165. člena se drugi stavek črta.
75. člen
V 174. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če za obstoječi obrat iz prvega odstavka tega člena na dan uveljavitve tega zakona še ni izdano okoljevarstveno dovoljenje, za njegovo pridobitev pa je treba izvesti večjo spremembo, ki zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov, za izdajo gradbenega dovoljenja za to gradnjo ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.«.
76. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/08) se v prvem odstavku 89. člena besedilo »1. januarja 2010« nadomesti z besedilom »30. junija 2010«.
V tretjem odstavku se besedilo »1. januarja 2010, pripravljavec plana ali nosilec posega pa morata k vlogi za izdajo potrdila o ustreznosti plana oziroma okoljevarstvenega soglasja priložiti tudi revizijo okoljskega poročila ali poročila o vplivih na okolje« nadomesti z besedilom »30. junija 2010 in je bila vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja vložena do 30. septembra 2010«.
Prehodne in končne določbe
77. člen
(nove dejavnosti)
(1) Upravljavci naprav morajo za naprave, ki izvajajo dejavnost, določeno s predpisom iz šestega odstavka tega člena, in bodo prvič vključene v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov od 1. januarja 2013 dalje, ministrstvu najpozneje do 30. aprila 2010 poslati podatke o dejavnostih in emisijah toplogrednih plinov za te naprave v obdobju od leta 2005 do 2008.
(2) Upravljavci naprav morajo za naprave, ki so vključene v trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v obdobju od leta 2008 do 2012, ministrstvu najpozneje do 30. septembra 2010 poslati podatke o dejavnostih in emisijah toplogrednih plinov za te naprave v obdobju od leta 2005 do 2008.
(3) Pravilnost in resničnost podatkov iz prvega odstavka tega člena preveri ministrstvo, preverjene in resnične podatke o emisijah iz naprav iz prvega odstavka tega člena pa najpozneje do 30. junija 2010 pošlje pristojnemu organu EU.
(4) Ministrstvo lahko pristojnemu organu EU sporoči nižjo količino emisij glede na zmožnost naprave za zmanjšanje emisij, če naprava izpušča drug toplogredni plin kot ogljikov dioksid.
(5) Za upravljavce naprav iz prvega odstavka tega člena se štejejo upravljavci naprav, določeni s predpisom iz šestega odstavka tega člena.
(6) Minister najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona predpiše vrsto in vsebino podatkov o dejavnostih in emisijah toplogrednih plinov iz prvega in drugega odstavka tega člena, način preverjanja iz tretjega odstavka tega člena in upravljavce naprav iz petega odstavka tega člena.
78. člen
(prvi načrt monitoringa za operatorja zrakoplova)
Ne glede na določbo drugega odstavka 139.a člena zakona, mora operator zrakoplova prvič ministrstvu poslati zahtevo v 14 dneh od uveljavitve tega zakona.
79. člen
(sprememba okoljevarstvega dovoljenja)
Ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje večjega obsega v skladu z določbami 22. člena tega zakona ob prvi spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.
80. člen
(začetek uporabe določb)
Določba 66. člena tega zakona se začne uporabljati pri pripravi državnega proračuna za leto 2011.
81. člen
(povrnitev stroškov revizije)
(1) Nevladni organizaciji, ki je do dne uveljavitve tega zakona zaprosila za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu, ministrstvo na njeno zahtevo povrne stroške revizije.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati dokazilo o plačani reviziji.
82. člen
(uskladitev predpisov)
(1) Vlada izda predpis iz 5. in 35. člena tega zakona najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(2) Predpisi, izdani na podlagi 17. in 118. člena zakona, se uskladijo z določbami tega zakona najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(3) Podzakonski akti, izdani na podlagi 148. in 149. člena zakona, se uporabljajo do uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
83. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/09-33/68
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EPA 680-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti