Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4664. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 14222.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) in 6. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 25. redni seji dne 14. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
(pogoji sprejema otrok)
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti v svoje programe na podlagi prostih mest in prijav vse leto. Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke ob zaključku starševskega dopusta, vendar ne mlajših od 11 mesecev. Rezervacij prostih mest v vrtcu Dobrna ni.
3. člen
(objava javnega vpisa)
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. Javni vpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja, v vrtcu ter na spletni strani vrtca.
4. člen
(vloga za vpis)
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletnih straneh vrtca.
Prijavo za sprejem otroka v vrtec vložijo starši na sedežu vrtca neposredno.
5. člen
(odločanje o sprejemu otrok)
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali od njega pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok. Če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem obvesti starše. V primeru sprostitve prostega mesta med šolskim letom, se v vrtec sprejme otroka glede na uvrstitev na čakalno listo po prioritetnem vrstnem redu pod pogojem, da je otrok dopolnil 11 mesecev starosti in da izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto. Ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na prednostnem seznamu, se lahko sprejmejo vsi novinci, za katere so starši vložili prošnjo za medletni sprejem.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
6. člen
(komisija za sprejem otrok)
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena iz treh članov:
– iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– predstavnika staršev, ki ga predlaga svet zavoda in
– predstavnika občine, ki ga predlaga župan.
Člani komisije so imenovani za dobo enega leta in so lahko ponovno imenovani. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
7. člen
(način dela komisije)
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon. Postopek dela komisije se izvaja v skladu z zakonom. Zadolžena je tudi za pisanje zapisnika.
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in vodja enote vrtca na predlog člana komisije ali na lastno pobudo, vendar nimata pravice glasovanja.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok (npr. center za socialno delo, patronažno službo in druge). Komisija odloči, ali bo oblikovala prioritetni vrstni red enotno za vrtec po programih in starostnih obdobjih ali po letnikih rojstva otrok.
Komisija odloča z večino glasov vseh članov.
8. člen
(podlaga za odločanje)
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 31. maja za naslednje šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do 31. marca koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu. Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi podatkov vodstva vrtca o predvidenih prostih mestih po posameznih oddelkih in na podlagi podanih vlog za vpis v vrtec. Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
9. člen
(zapisnik o delu komisije)
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– kraj, datum in ura seje komisije na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec;
– imena udeležencev na seji;
– število prostih mest v vrtcu po posameznem programu ter starostnih obdobjih in letnikih rojstva otrok, upoštevaje tudi t.i. fleksibilni normativ;
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok po posameznem programu ter starostnem obdobju oziroma po letnikih rojstva;
– imenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju po posameznem programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri ne.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
(prednost pri sprejemu)
Prednost pri sprejemu otrok v vrtec imajo tisti otroci, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ali potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in otroci katerim je bilo odloženo šolanje.
Komisija sprejme sklep, kateri otroci se na osnovi prejšnjega odstavka sprejmejo v vrtec.
Pred obravnavo vlog za vpis novincev v vrtec se v vrtec razporedijo otroci, ki že obiskujejo vrtec.
Obravnavajo se otroci, ki bodo do 1. 9. tekočega leta dopolnili 11 mesecev. Otroka, ki še ni dopolnil 11 mesecev, komisija zavrne z zavrnilno odločbo in uvrsti na čakalno listo ter obvesti starše o možnosti vključitve ob izpolnitvi zakonskega pogoja.
11. člen
(kriteriji za odločanje)
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec po naslednjih kriterijih:
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |Kriterij                |Število točk |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|1.   |Oba starša, ki imata z otrokom stalno |   30   |
|    |prebivališče na območju Občine Dobrna |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|1.a   |Eden od staršev, ki ima skupaj z    |   10   |
|    |otrokom stalno prebivališče na območju |       |
|    |Občine Dobrna             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|2.   |Otrok, obeh zaposlenih staršev ali obeh|   20   |
|    |staršev študentov           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|2.a   |Zaposlen je samo eden od staršev    |   10   |
|    |oziroma ima en starš status študenta  |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|3.   |Otrok v eno-starševski družini     |   15   |
|    |(potrdilo sodišča, CSD)        |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|4.   |Otrok je bil uvrščen v prednostni   |   10   |
|    |vrstni red v preteklem letu in v vrtec |       |
|    |ni bil sprejet             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|5.   |Otrok je zadnje leto pred vpisom v šolo|   5   |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|6.   |V želeni enoti vrtca je že vključen  |   5   |
|    |otrokov brat ali sestra s stalnim   |       |
|    |prebivališčem v Občini Dobrna. Če bo  |       |
|    |otrok v času vključitve novinca že   |       |
|    |izpisan iz vrtca, se ne upošteva)   |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|7.   |Sprejem dvojčkov ali trojčkov     |   5   |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|8.   |Število otrok v družini        |vsak otrok 3 |
|    |                    |  točke  |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|9.   |Invalidnost enega izmed ožjih druž.  |   5   |
|    |članov, ki je izkazana z odločbo    |       |
|    |pristojne institucije         |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|10.   |Potrdilo strokovne institucije     |   10   |
|    |(Pedopsihološka ali Pedopsihiatrična  |       |
|    |raz. ambulanta)            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
Strokovna služba vrtca na osnovi zgornjih kriterijev pripravi vrstni red vpisanih otrok, Komisija za sprejem otrok v vrtec pa se na podlagi predloženega seznama odloči o sprejemu otrok.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, je strokovna služba vrtca dolžna preveriti njihovo resničnost.
Točkuje se tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
1. Starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
2. Datum oddane prijave. Prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej.
12. člen
(čakalna lista)
Komisija za sprejem otrok v vrtec pripravi prednostni vrstni red, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega.
13. člen
(odločba o sprejemu otrok)
Strokovna služba vrtca najpozneje v osmih dneh po seji Komisije za sprejem otroka v vrtec, vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
14. člen
(odločba o zavrnitvi)
Za otroke, ki so zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih mest v vrtcu, navedbo kriterijev, podatek o številu sprejetih otrok, vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
15. člen
(pritožba zoper odločbo)
Starši lahko zoper odločitev komisije v petnajstih dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet zavoda. Svet zavoda mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
16. člen
(pravica do vpogleda v zapisnik)
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo ogled zapisnika in dokumentacije, ki je bila podlaga za delo komisije o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
17. člen
(pogodba in umik pogodbe)
Vrtec pošlje staršem otroka, ki je bil sprejet, v podpis pogodbo o vključitvi otroka v vrtec.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v določenem roku oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj zavoda in ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko so starši obveščeni, da je otrok sprejet v vrtec.
18. člen
(obvestilo o vpisu)
Vrtec o vpisu in vključitvi otrok obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
19. člen
(vpis in izpis med šolskim letom, zapolnitev prostih mest in izpis)
Otroci se lahko vpisujejo med šolskim letom oziroma po zaključenem rednem vpisu.
Na prosta mesta v vrtcu, ki se sprostijo med šolskim letom, se najprej sprejmejo otroci s prednostnega vrstnega reda čakalne liste. O prostem mestu, ki se je sprostilo med šolskim letom, obvesti vrtec starše, ki je na vrsti za vpis, v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 10 dni od sprostitve mesta.
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30 dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice na sedežu vrtca. Izpis se upošteva z dnem izpisa otroka. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(prenehanje starega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtcu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 119 z dne 19. 12. 2008.
21. člen
(začetek veljave novega pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0014/2009-1
Dobrna, dne 14. decembra 2009
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost