Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4619. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2008, stran 14143.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 94/07), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 29. redni seji dne 9. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, zaključni račun rezervnega sklada ter bilanco stanja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2008 so realizirani v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        V EUR
----------------------------------------------------
Konto                  Realiz. 2008
----------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   9.711.735
70  DAVČNI PRIHODKI           4.803.345
   Davki na dohodek in dobiček     2.907.705
   703 Davki na premoženje       1.244.379
   704 Domači davki na blago in      651.261
   storitve
71  NEDAVČNI PRIHODKI          3.455.780
   710 Udeležba na dobičku in dohodki  1.973.215
   od premoženja
   711 Takse in pristojbine         4.156
   712. Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga in    270.671
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki     1.207.738
72  KAPITALSKI PRIHODKI          145.553
   720 Prihodki od prodaje osnovnih    108.680
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč    36.873
   in neopredmetenih dolgoročnih
   sredstev
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih
   virov
74  TRANSFERNI PRIHODKI         1.307.057
   740 Transferni prihodki iz drugih  1.307.057
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     9.798.370
40  TEKOČI ODHODKI            2.177.636
   400 Plače in drugi izdatki       401.617
   zaposlenim
   401 Prispevki delodajalcev za      65.188
   socialno varnost
   402 Izdatki za blago in storitve   1.639.411
   403 Plačila domačih obresti         0
   409 Rezerve               71.420
41  TEKOČI TRANSFERI           2.196.099
   410 Subvencije             56.841
   411 Transferi posameznikom in     778.239
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim       355.529
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi domači tekoči transferi  1.005.489
42  INVESTICIJSKI ODHODKI        4.015.517
   420 Nakup in gradnja osnovnih    1.911.652
   sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI       1.409.118
   431 Investicijski transferi     1.273.493
   pravnim in fizičnim osebam, ki
   niso proračunski uporabniki
   432 Investicijski transferi      135.625
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK          –86.635
   (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) SKUPAJ
   PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI
----------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        0
   750 Prejeta vračila danih posojil      0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE          0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   441 Povečanje kapitalskih deležev
   in naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)
----------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              0
50  ZADOLŽEVANJE                 0
   500 Domače zadolževanje           0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILO DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA      –86.635
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
----------------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  2.310.158
   31. 12. PRETEKLEGA LETA
----------------------------------------------------
3. člen
Presežek sredstev proračuna preteklih let v višini 1.632.980 € je bil že razporejen v proračun za leto 2009, od tega 6.725 € namenskih sredstev počitniške dejavnosti, 112.594 € namenskih sredstev okoljskih dajatev – odlaganje odpadkov za kompostarno in 82.826,30 € namenskih sredstev okoljskih dajatev – čiščenje odpadnih voda za ČN Belca, preostali presežek leta 2008 pa bomo razporedili z rebalansom proračuna za leto 2009, nerazporejena namenska sredstva na postavke odhodkov, preostala sredstva pa glede na finančno situacijo.
Presežek namenskih sredstev v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2008 je naslednji:
Sredstva požarne takse               6.071,00 €
Sredstva okoljske dajatve – odlaganje      129.187,27 €
odpadkov
Sredstva okoljske dajatve – odvajanje       82.826,30 €
odpadnih voda
Sredstva za gradnjo kanalizacije          1.879,84 €
(priključnine)
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest         321,33 €
Sredstva počitniške dejavnosti           7.127,73 €
Skupaj:                     227.413,47 €.
4. člen
Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2008 v višini 196.866,93 € se prenese v leto 2009.
5. člen
Posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/4-10/2007
Kranjska Gora, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.