Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4588. Tarifa o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, stran 14089.

Na podlagi 40. člena in tretjega odstavka 41. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v soglasju z Vlado Republike Slovenije (št. 42600-4/2009/4 z dne 10. 12. 2009) sprejema
T A R I F O
o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
SPLOŠNI DEL
1. člen
S to tarifo se določa višina nadomestil stroškov postopkov (v nadaljevanju: nadomestilo), kadar Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) subjektu nadzora izreče ukrep nadzora.
2. člen
V tarifi uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot jih določa Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; v nadaljevanju: ZRev-2).
3. člen
Določbe tarife, ki veljajo za revizijsko družbo, veljajo tudi za samostojnega revizorja.
4. člen
Višina nadomestil se določa v točkah.
5. člen
Znesek nadomestila se izračuna kot zmnožek števila točk za posamezno obveznost in vrednosti točke na dan nastanka obveznosti.
6. člen
Vrednost točke po tej tarifi znaša 5 EUR.
Vrednost točke se poveča za rast cen življenjskih potrebščin, ko ta preseže 5 odstotkov od dneva uveljavitve tarife oziroma zadnje sprememb vrednosti točke. Novo vrednost točke objavi Agencija s sklepom, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je oseba, kateri Agencija izreče ukrep nadzora.
8. člen
Nadomestilo mora oseba, kateri je bil izrečen ukrep nadzora, plačati najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma odredbe, s katero je bil ukrep izrečen.
9. člen
Tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10.00-4/2009/5
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EVA 2009-1611-0222
mag. Mojca Majič l.r.
Predsednica Strokovnega sveta
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
             TARIFA NADOMESTIL

  Nadomestila stroškov postopkov, kadar Agencija za javni
nadzor nad revidiranjem subjektu nadzora izreče ukrep nadzora
(prvi odstavek 76. člena ZRev-2), so:
  1. za revizijske družbe:
  1.1 za postopek, v katerem je izdana odredba o odpravi
kršitev (prva alinea 80. člena in 81. člen ZRev-2), 50 točk za
izrek odprave posamezne kršitve, pri čemer nadomestilo za
izdajo odredbe ne more biti nižje od 100 točk in ne višje od
250 točk;
  1.2 za postopek v katerem se v odredbi o odpravi kršitev
naloži revizijski družbi dodaten ukrep (druga alineja 80. člena
in 83. člena ZRev-2), 50 točk za naložitev posameznega
dodatnega ukrepa;
  1.3 za postopek v katerem se izda odločba, s katero se
ugotovi odpravo kršitve, ugotovljene z odredbo o odpravi
kršitev (drugi odstavek 82. člena in drugi odstavek 137. člena
ZRev-2), 25 točk za vsako ugotovitev odprave kršitve;
  1.4 za postopek, v katerem je izdana odločba o pogojnem
odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti (85. člen ZRev-2),
300 točk;
  1.5 za postopek, v katerem je izdana odločba o odvzemu
dovoljenja za opravljanje dejavnosti (tretja alineja 80. člena
in 84. člena ZRev-2), 300 točk.
  2. za pooblaščene revizorje:
  2.1 za postopek, v katerem je izdana odredba o odpravi
kršitev (prva alinea prvega odstavka 53. člena člen ZRev-2), 30
točk za izrek odprave posamezne kršitve, pri čemer nadomestilo
za izdajo odredbe ne more biti nižje od 60 točk in ne višje od
150 točk;
  2.2 za postopek v katerem se izda odločba, s katero se
ugotovi odpravo kršitve, ugotovljene z odredbo o odpravi
kršitev (drugi odstavek 53. člena v povezavi z drugim odstavkom
82. člena ZRev-2 in drugi odstavek 137. člena ZRev-2), 15 točk
za vsako ugotovitev odprave kršitve, pri čemer nadomestilo ne
more biti višje od 75 točk;
  2.3 za postopek v katerem se izda odločba o opominu (druga
alinea prvega odstavka 53. člena in 56. člen ZRev-2), 200 točk;
  2.4 za postopek, v katerem je izdana odločba o pogojnem
odvzemu dovoljenja (tretja alinea prvega odstavka 53. člena in
55. člen ZRev-2), 250 točk;
  2.5 za postopek, v katerem je izdana odločba o odvzemu
dovoljenja (četrta alinea prvega odstavka 53. člena in 54. člen
ZRev-2), 250 točk.
  3. za pooblaščene ocenjevalce:
  3.1 za postopek, v katerem je izdana odredba o odpravi
kršitev (1. točka 97. člena in 98. člen ZRev-2), 60 točk;
  3.2 za postopek, v katerem se izda odločba, s katero se
ugotovi odpravo kršitve, ugotovljene z odredbo o odpravi
kršitev (drugi odstavek 137. člena v povezavi z drugim
odstavkom 82. člena ZRev-2), 15 točk za vsako ugotovitev
odprave kršitve, pri čemer nadomestilo ne more biti višje od 75
točk;
  3.3 za postopek, v katerem je izdana odločba o opominu (2.
točka 97. člena in 101. člen ZRev-2), 200 točk;
  3.4 za postopek, v katerem je izdana odločba o pogojnem
odvzemu dovoljenja (100. člen ZRev-2), 250 točk;
  3.5 za postopek, v katerem je izdana odločba o odvzemu
dovoljenja (3. točka 97. člena in 99. člen ZRev-2), 250 točk.
  4. za odločbo, s katero se odloča o ugovoru zoper odredbo za
odpravo kršitve (136. člen ZRev-2):
  4.1 če se ugovor v celoti zavrne ali zavrže, je višina
nadomestila taka, kot je določeno za izdajo odredbe po tarifnih
številkah 1.1, 2.1 in 3.1 te tarife;
  4.2 če se ugovoru delno ugodi, je za kršitve, kjer ugovoru
ni bilo ugodeno, višina nadomestila taka, kot je določeno za
izdajo odredbe po tarifnih številkah 1.1, 2.1 in 3.1 te tarife,
istočasno pa se odloči o znižanju nadomestila, določenega z
izpodbijano odredbo, v delu, kjer je ugovoru ugodeno.