Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2009 z dne 14. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2009 z dne 14. 12. 2009

Kazalo

4543. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice, stran 14014.

Na podlagi 14., 15., 16. in 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 100/08 – odločba US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 32. seji dne 19. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se na območju Občine Jesenice urejajo:
I. Splošne določbe
II. Omejitve in prepovedi uporabe javnih prometnih površin
III. Ureditev mirujočega prometa
IV. Prisotnost živali v prometu
V. Posebne storitve na prometnih površinah
VI. Odvoz nepravilno parkiranih, poškodovanih in zapuščenih vozil ter počitniških prikolic
VII. Priklenitev nepravilno parkiranih vozil
VIII. Parkiranje koles, koles z motorjem in motornih koles
IX. Postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih
X. Nadzor nad izvajanjem odloka
XI. Kazenske določbe
XII. Prehodne in končne določbe.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Javne prometne površine so kategorizirane občinske ceste (lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje), pločniki v naseljih, kolesarske steze, avtobusna postajališča, urejene pešpoti, javni parkirni prostori na javnih občinskih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine, dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam, garažam ter stanovanjskim stavbam in drugim objektom kakor tudi prometne površine ob teh objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Jesenice in katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem.
2. Vozilo za odvoz vozil (pajek) je posebno vozilo z dvigalom, ki je prilagojeno za odvoz vozil.
3. Parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa prihoda oziroma začetka in trajanja parkiranja.
4. Parkirni listek je obrazec za označitev časa parkiranja in plačila parkirnine, ki ga na predlog pristojnega organa predpiše župan.
5. Lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano.
6. Pristojen organ je oddelek občinske uprave, pristojen za področje urejanja cest in cestnega prometa.
7. Nadzorni organ je organ, pristojen za področje nadzora ali urejanja prometa: občinski inšpektor, komunalni nadzornik in občinski redar.
8. Nočni čas je čas med 22. uro in 6. uro zjutraj.
9. Javne parkirne površine so površine za parkiranje, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Jesenice.
10. Dovolilnica je potrdilo, iz katerega je razvidna pravica do parkiranja na določenem območju in mora biti nameščena na vidno mesto armaturne plošče ob prednje vetrobransko steklo.
Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi v veljavnih predpisih o cestnem prometu v Republiki Sloveniji in v Občini Jesenice.
3. člen
(pristojnosti za urejanje prometa)
Občinski svet Občine Jesenice:
– odloča o splošnih usmeritvah zagotavljanja prometne varnosti v Občini Jesenice,
– z odredbo določa parkirne površine, kjer je treba plačati parkirnino ali najemnino, njeno višino in način plačevanja.
Pristojen organ:
– določa območja umirjenega prometa,
– določa območja za pešce,
– določa območja kratkotrajnega parkiranja,
– določa splošno prepoved prometa na posamezni cesti, ulici ali trgu,
– določa prometne režime na občinskih cestah,
– določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste vozil,
– določa omejitve uporabe občinskih cest,
– določa območja omejene hitrosti in omejuje hitrost vožnje na občinskih cestah,
– določa prometno signalizacijo na občinskih cestah,
– določa javne in rezervirane parkirne površine, način parkiranja in prepoved parkiranja in ustavljanja,
– odreja postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj ter posebne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, slabotnih in ostarelih ter telesno in duševno prizadetih oseb,
– odreja ukrepe za umirjanje hitrosti,
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri delih na cesti in na ostalih javnih prometnih površinah v naseljih,
– določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in shodov na javnih prometnih površinah v naseljih,
– ureja promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z motorjem in z vprežnimi vozili,
– ureja gonjenje in vodenje živine,
– ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.
4. člen
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
Za uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter načrtovanje in usklajevanje nalog na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Jesenice Občinski svet občine Jesenice ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju besedila: svet).
Sestavo sveta, pogoje, način dela in druga vprašanja v zvezi z delovanjem sveta, določa akt o ustanovitvi sveta.
Sredstva za izvajanje nalog sveta se določijo v vsakoletnem občinskem proračunu, na podlagi programa dela.
Svet lahko sredstva za uresničevanje svojih nalog pridobiva tudi iz drugih virov.
5. člen
(šolska prometna služba)
Za večjo prometno varnost otrok lahko šole v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu organizirajo šolsko prometno službo.
Šolsko prometno službo izvajajo šolarji – prometniki, ki nadzirajo ravnanje šolarjev – pešcev in kolesarjev v prometu ob šoli in v njeni bližini, jim po potrebi pomagajo ter jih seznanjajo s pravilnim ravnanjem v cestnem prometu.
Šolar – prometnik mora biti pri izvajanju nadzora šolarjev ustrezno označen.
II. OMEJITVE IN PREPOVEDI UPORABE JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN
6. člen
(promet na javnih prometnih površinah)
Promet na javnih prometnih površinah iz drugega člena tega odloka se odvija na način in pod pogoji, določenimi s postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni prometni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
III. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA
7. člen
(javne parkirne površine)
Na območju Občine Jesenice so za parkiranje vozil namenjene javne parkirne površine.
Kjer so javne parkirne površine označene s talno označbo, je parkiranje dovoljeno le znotraj zaznamovanih parkirnih mest.
Javne parkirne površine so splošne in posebne.
Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene ali druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati zapornice, kakšne druge ovire ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa.
8. člen
(splošne parkirne površine)
Splošne parkirne površine so vse parkirne površine na javnih parkirnih površinah, razen posebnih parkirnih površin.
Parkiranje na splošnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki urejajo cestni promet. Voznik na splošni parkirni površini lahko parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je splošni parkirni prostor določen.
9. člen
(posebne parkirne površine)
Posebne parkirne površine so:
– varovane parkirne površine, na katerih je parkiranje ob plačilu parkirnine urejeno tako, da je zagotovljeno varovanje parkiranih vozil;
– rezervirane parkirne površine za potrebe pravnih oseb ter fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti;
– parkirne površine, namenjene izključno parkiranju avtotaxi vozil;
– druge posebne parkirne površine, ki so kot take določene s predpisi ali odločbo pristojnega organa.
Posebne parkirne površine na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti določi pristojen organ.
Posebne parkirne površine morajo biti označene s prometno signalizacijo in označbo na vozišču. Stroški postavitve signalizacije na teh prostorih bremenijo uporabnika, razen prostorov, ki so namenjeni parkiranju intervencijskih vozil in vozil invalidov.
Na posebnih parkirnih površinah lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirne površine namenjene in za čas, ki je za to določen, oziroma imajo dovolilnico za parkiranje, izdano s strani pristojnega organa.
Parkirne površine za potrebe službenih vozil se lahko rezervirajo za posamezne časovne termine ter se v ostalem času uporabljajo kot splošne parkirne površine. Navedene površine se praviloma rezervirajo za določene časovne termine (dneve, ure). Izven določenih časovnih terminov se uporabljajo kot javne parkirne površine. Časovni termini morajo biti označeni s prometno signalizacijo.
10. člen
(označevanje parkiranih vozil)
Na javnih prometnih površinah, kjer je dovoljeno parkiranje ali ustavitev vozil imetnikom dovolilnic, morajo vozniki na vidno mesto armaturne plošče ob prednje vetrobransko steklo namestiti ustrezno dovolilnico.
Na javnih prometnih površinah, kjer je parkiranje plačljivo ali časovno omejeno, mora voznik na vidno mesto armaturne plošče ob prednje vetrobransko steklo namestiti parkirni listek, iz katerega je razviden dovoljeni čas parkiranja ali parkirno uro, odvisno od režima, določenega na parkirni površini.
Voznik ne sme prekoračiti omejenega časa parkiranja, ki je določen s prometno signalizacijo oziroma s pogoji izdane dovolilnice. Po preteku omejenega časa mora voznik vozilo odpeljati.
11. člen
(vzdrževanje, škoda, parkirnina, najemnina)
Upravljavec javne parkirne površine skrbi za vzdrževanje prometne signalizacije, za red in čistočo in ne odgovarja za škodo, ki nastane na vozilu, ki se nahaja na javni parkirni površini.
Za parkiranje vozil na splošnih parkirnih površinah mora voznik plačati parkirnino, če je tako določeno in na parkirišču to tudi označeno. Za uporabo posebnih parkirnih površin plačujejo vozniki parkirnino ali najemnino.
Višino parkirnine in višino najemnine določi Občinski svet Občine Jesenice.
12. člen
(prostori za parkiranje tovornih vozil in avtobusov)
Na javnih prometnih površinah je prepovedano parkiranje tovornih vozil in avtobusov.
Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na za to določenih in s prometno signalizacijo označenih parkirnih površinah.
Pristojni organ lahko izjemoma, na prošnjo stranke, z odločbo dovoli in določi pogoje za ustavitev in parkiranje tovornih vozil in avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če stranka za to izkaže upravičen interes in če to ne ovira drugih udeležencev v cestnem prometu in če je glede na tehnične lastnosti površine to dopustno.
IV. PRISOTNOST ŽIVALI V PROMETU
13. člen
(udeležba živali v prometu)
Jezdeci smejo uporabljati le poti za jezdece. Vozišča občinskih cest in druge javne prometne površine smejo jezdeci uporabljati le s posebnim dovoljenjem, ki ga izda pristojen organ. Posebno dovoljenje se lahko izda posamezniku ali skupini jezdecev, na predlog posameznika ali krajevne skupnosti. Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati jezdnih živali brez nadzora.
Živali, ki so ob občinskih cestah, morajo biti pod nadzorom ali zavarovane tako, da ne morejo priti na občinsko cesto.
Na predlog posameznika, pašne skupnosti oziroma drugega subjekta pristojni organ odloči o upravičenosti vodenja živine na pašo in z nje s traktorjem. V dovoljenju je potrebno določiti pogoje za vodenje (čas, obdobje ...) in postavitev prometne signalizacije, ki na vodenje živali opozarja ostale udeležence v cestnem prometu.
Stroške izdaje dovoljenja in postavitve prometne signalizacije nosi vlagatelj.
14. člen
(čiščenje občinskih cest)
Gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec mora poskrbeti, da bo občinska cesta po gonjenju in vodenju živali ali po jezdenju po občinski cesti, ostala čista kakršnihkoli nesnag.
Če te živali onesnažijo občinsko cesto z iztrebki, jih morajo gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec, za njimi počistiti.
V. POSEBNE STORITVE NA PROMETNIH POVRŠINAH
15. člen
(posebna uporaba javnih prometnih površin)
Javne prometne površine se z dovoljenjem pristojnega organa lahko uporabljajo tudi za:
– občasno postavljanje prodajnih stojnic, kioskov, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, panojev, stebrov in podobno,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizacijo zborovanj, zabavnih in kulturnih prireditev, kot tudi za druge utemeljene namene, kadar to ne moti prometa.
V primeru zapore občinske ceste zaradi posebne uporabe javne prometne površine, se uporabljajo določbe predpisov, ki določajo varnost cestnega prometa, javne ceste in predpisov, ki urejajo občinske ceste.
Če nadzorni organ ugotovi, da je na javni prometni površini postavljen objekt iz prvega odstavka tega člena brez dovoljenja pristojnega organa, ali v nasprotju z dovoljenjem, z odločbo odredi takojšnjo odstranitev takšnega objekta na stroške lastnika objekta.
16. člen
(polje preglednosti)
Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ali na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) prepovedano saditi drevje in grmičevje ali postavljati predmete ali storiti karkoli drugega, kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
Dovoljena višina živih mej, ograj in drugih objektov v primeru iz prvega odstavka tega člena je lahko največ 0,7 metra v višino od nivelete vozišča in najmanj 0,5 metra od robu vozišča.
Višina živih mej, ograj in drugih objektov iz drugega odstavka tega člena mora biti nižja, v kolikor je to potrebno, glede na konfiguracijo terena, za zagotovitev polja preglednosti.
Glede preglednosti ceste se uporabljajo predpisi s področja cest in varnosti cestnega prometa.
17. člen
(dovoz in odvoz blaga)
Javne prometne površine se smejo praviloma uporabljati samo za promet. Za potrebe dostave blaga fizičnim in pravnim osebam se za to uporabljajo funkcionalne površine ob stavbah in za to določene površine, ki so zunaj javnih prometnih površin.
Izjeme pri določbi iz prejšnjega odstavka tega člena so dovoljene samo v primerih, ko oskrba ni možna na drug način kot z javne prometne površine. Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočati normalnega poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po zaključenem dovozu ali odvozu blaga mora naročnik uporabljeno prometno površino očistiti.
18. člen
(čiščenje javnih prometnih površin)
Čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz komunalnih in drugih odpadkov morajo izvajalci organizirati tako, da je promet čim manj oviran.
Pred začetkom čiščenja, odvoza odpadkov, vzdrževalnih del na cesti in opravil zimske službe, lahko izvajalec postavi prometne znake za prepoved parkiranja na delu javne prometne površine, kjer bo izvajal ta dela.
V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni umakniti vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravljajo pluženje, čiščenje ali odvoz snega.
19. člen
(dolžnost lastnikov)
Lastniki oziroma uporabniki objektov ter lastniki oziroma najemniki poslovnih prostorov, so dolžni:
– odstranjevati ledene sveče s ceste oziroma ulične strani zgradb,
– namestiti in redno vzdrževati žlebove in odtočne cevi na cestni strani zgradb,
– čistiti lastne površine ob objektih tako, da ne onesnažujejo javnih prometnih površin in ne ovirajo ali ogrožajo prometa.
20. člen
(dela na javnih prometnih površinah)
Za vsa dela na javnih prometnih površinah, razen za redna vzdrževalna dela, mora izvajalec del pridobiti dovoljenje, ki ga izda pristojen organ. Ob izdaji dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah.
Dela na javnih prometnih površinah (gradnja, rekonstrukcija ipd.) se morajo opravljati tako, da je zagotovljena varna vožnja vozil in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.
Delovišče na cesti ali neposredno ob cesti, mora biti ponoči in ob slabi vidljivosti predpisano označeno. Kadar je potrebno zaradi del postaviti gradbeni oder, mora izvajalec del zagotoviti varno hojo pešcev, oder pa postaviti tako, da ne bo ogrožal udeležencev v prometu.
21. člen
(ureditev gradbišča)
Gradbišča na in ob občinskih cestah je potrebno urediti tako, da bo ob deževju onemogočeno odnašanje gradbenega in drugega materiala na cesto. Pri vključevanju vozil z gradbišča ali druge neutrjene površine na cesto je potrebno odstraniti blato z vozišča takoj po onesnaženju in očistiti meteorno kanalizacijo. Če tega izvajalec del ne stori, to takoj na njegove stroške stori vzdrževalec občinskih cest.
V času zmanjšane vidljivosti in v nočnem času mora biti gradbišče oziroma zapora dobro vidna in osvetljena ter označena z oranžnimi utripajočimi lučmi.
VI. ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH, POŠKODOVANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL TER POČITNIŠKIH PRIKOLIC
22. člen
(nepravilno parkirano vozilo)
Nadzorni organ odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila z vozilom za odvoz vozil (pajek), če ugotovi, da nepravilno parkirano vozilo izpolnjuje pogoje za odvoz na podlagi predpisov, ki urejajo varnost cestnega prometa ali če je vozilo parkirano:
1. na zelenicah, zelenih površinah ali v parkih,
2. na posebnih parkirnih površinah, ki so označene s predpisano prometno signalizacijo,
3. v območju umirjenega prometa ali v območju za pešce, razen, kjer je to izrecno dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo,
4. na parkirnem prostoru za vozila avtotaksi službe, vozilo pa ni pravilno označeno,
5. v pasaži ali hišnem prehodu za pešce,
6. na prostorih, določenih za razkladanja dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, zabojniki za odpadke), pred ali na poteh za invalide ipd.,
7. na javni prometni površini, na kateri je odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe prireditve, zaradi čiščenja snega s prometnih površin (parkirišča in deli cest) ali iz drugih razlogov, povezanih z vzdrževanjem javnih prometnih površin,
8. na delih javne parkirne površine med vrisanimi parkirnimi mesti, tako, da onemogoča izvoz že parkiranemu vozilu oziroma uvoz vozila na vrisano parkirno mesto in, če vozilo ni parkirano med vrisanim parkirnim mestom (boksom), kjer so le-ti vrisani,
9. na označbah na vozišču, ki so namenjene urejanju prometa, obveščanju in vodenju udeležencev v cestnem prometu (otoki, črte, napisi in druge označbe).
Lastniku oziroma uporabniku vozila nadzorni organ pred odvozom izreče tudi globo.
23. člen
(prepoved opustitve)
Na javnih prometnih površinah in drugih javnih površinah (zelenice, parki ipd.) je prepovedano puščati pokvarjena, izločena, poškodovana, zapuščena in dotrajana vozila, počitniške prikolice in ostala priklopna vozila ter zasesti te površine z drugimi predmeti.
Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano ali nihče ne skrbi zanj ali je poškodovano.
Enako kot za zapuščena vozila, določila tega odloka veljajo tudi za dotrajana vozila, počitniške prikolice in ostala priklopna vozila ter predmete iz prvega odstavka tega člena.
Odvoz se opravi na stroške lastnika oziroma uporabnika vozila iz prvega odstavka.
24. člen
(odreditev odvoza)
V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da je pokvarjeno, izločeno, poškodovano ali zapuščeno vozilo (tudi počitniško) na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini, namesti na to vozilo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini, odredi nadzorni organ odvoz vozila in hrambo na varovanem prostoru. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršbe. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila.
Če lastnik ne odstrani vozila v roku, ki mu je bil določen, ga odstrani izbrani izvajalec. Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene izvršbe. Po treh mesecih se tako vozilo lahko uniči. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se odredi takojšni odvoz pokvarjenega ali v prometni nesreči poškodovanega vozila, ki ni bilo odstranjeno v roku, ki ga določa predpis o varnosti cestnega prometa.
Takojšen odvoz se odredi tudi, ko je vozilo na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če po presoji nadzornega organa pomeni nevarnost za onesnaževanje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.
Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila (deli vozila, vozilo je nepopolno, dotrajano ali poškodovano), se vozilo da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek, na podlagi odredbe, ki jo izda nadzorni organ.
25. člen
(postopek odvoza vozila)
Nadzorni organ mora vsako vozilo, ki se namerava odpeljati s pajkom, pred pričetkom odvoza fotografirati in v zapisnik napisati kratek opis stanja vozila.
Če voznik ali lastnik vozila želi odstraniti vozilo potem, ko je nadzorni organ že pozval pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na vozilo za odvoz vozil (pajka) oziroma je pajek oddaljen manj kot 5 m od vozila, za katerega je bil odrejen odvoz, mora voznik ali lastnik vozila plačati 25 odstotkov predpisane cene odvoza vozila.
Če se je vozilo že pričelo nalagati na vozilo za odvoz vozil (pajka), vendar še ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatike ali nameščena gred na vozilo), mora voznik ali lastnik vozila plačati 50 odstotkov predpisane cene odvoza vozila.
Ko je vozilo naloženo na vozilo za odvoz vozil (pajka) se šteje, da je odvoz vozila izvršen, zato mora voznik ali lastnik vozila plačati 100 odstotkov predpisane cene odvoza vozila.
Storilec prekrška mora stroške storitve odvoza poravnati na kraju prekrška izvajalcu odvoza vozil. Izvajalec odvoza vozil ima pridržano pravico na vozilu, ki je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, dokler ni plačana cena storitve.
26. člen
(odvoz vozila)
Odvoz in hrambo vozil izvaja izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest v Občini Jesenice oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi o javnem naročanju.
Ceno za odvoz in hrambo vozil določi na predlog izvajalca Občinski svet Občine Jesenice, razen za ceno izrednega prevoza večjih vozil (tovorna vozila, avtobusi, bivalna vozila, večji kombiji ipd.). Cena za izredni prevoz večjih vozil se zaračuna storilcu prekrška po dejanskih stroških izvajalca tovrstnih odvozov vozil.
Nadzorni organ odreja odvoz vozil ob delavnikih od 7. do 19. ure. Odvoz vozil odreja tudi v nočnem času, ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, vendar v tem primeru zavezanec plača 50 odstotkov več, kot je določeno v ceniku.
Nadzorni organ mora o vsakem opravljenem odvozu ali premiku vozil takoj obvestiti pristojno policijsko postajo ter sporočiti:
1. registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen odvoz,
2. datum in uro odvoza,
3. mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno vozilo prevzeti.
27. člen
(hramba in vrnitev vozil)
Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru, ki ga zagotovi izbrani izvajalec odvoza, dokler lastnik ne prevzeme vozila, vendar največ 3 mesece od odvoza vozila. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila. Vozilo se vrne lastniku vozila ali vozniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katerim dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe ter globe, če gre za prekršek tujca. Za vozila, ki niso prevzeta v 30 dneh od odvoza, se objavi javni razglas o odvozu vozil na oglasni deski nadzornega organa.
V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v 3 mesecih od odvoza vozila, se šteje, da je vozilo brez lastnika in da je lastnik vozilo opustil. Lastninsko pravico na tem vozilu pridobi Občina Jesenice, ki vozilo proda ali uniči. Vrednost vozila ugotovi uradni cenilec in o tem poda pisno mnenje. Zapuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni dražbi, vozilo manjše vrednosti pa se uniči, če stroški odvoza, hrambe, cenitve in javne dražbe presegajo uradno ocenjeno vrednost vozila. Iztržena cena zapuščenega vozila, dosežena na javni dražbi, se uporabi za kritje stroškov, povezanih z zapuščenim vozilom. Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, razlika med stroški in iztrženo ceno bremeni Občino Jesenice.
Izvajalec odvoza skupaj z nadzornim organom po 3 mesecih komisijsko odpre tako vozilo. O odpiranju se napiše poseben zapisnik, v katerem se navedejo posebnosti, zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca prekrška.
Izvajalec odvoza vozil mora nadzornemu organu sporočiti podatke o prevzemniku vozila, najkasneje naslednji delovni dan.
Stroški uničenja zapuščenega vozila se izterjajo od lastnika zapuščenega vozila. Če lastnik vozila ni znan, se zapuščeno vozilo odpre in se po številkah na karoseriji ugotovi lastnika vozila. Stroški bremenijo lastnika vozila, v nasprotnem primeru stroški bremenijo Občino Jesenice.
VII. PRIKLENITEV NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL
28. člen
(odreditev in postopek priklenitve)
Nadzorni organ odredi priklenitev lisic na vozilo, ki je nepravilno parkirano, vendar ne izpolnjuje pogojev za odvoz s posebnim vozilom za odvoz vozil ali odvoz ni mogoč, ali na podlagi dostopnih evidenc ni mogoče ugotoviti lastnika oziroma uporabnika vozila.
Nadzorni organ mora vsako vozilo, za katero je odredil priklenitev lisic, fotografirati in v odredbi zapisati vse podatke o stanju vozila.
Nadzorni organ mora na priklenjeno vozilo namestiti pisno odredbo za voznika. Z odredbo se voznika obvesti o storjenem prekršku in o postopku odstranitve lisic ter plačilu stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
Priklenitev in odstranitev lisic se opravi na stroške lastnika vozila oziroma voznika vozila.
29. člen
(postopek namestitve)
Priklenitev in odstranitev lisic izvaja izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest v Občini Jesenice oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi o javnem naročanju.
Lisice se praviloma priklene na sprednje levo kolo, če to ni možno, lahko tudi na drugo kolo.
V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi priklenitve vozila, je izvajalec priklenitve in odstranitve lisic dolžan poravnati nastalo škodo.
Če pride voznik k vozilu med postopkom priklenitve lisic na vozilo, plača 50 odstotkov višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
Šteje se, da je vozilo priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.
30. člen
(postopek odstranitve)
Voznik ne sme odpeljati ali premikati priklenjenega vozila, dokler lisice niso odstranjene.
Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške uporabe lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic, ki izda potrdilo o plačilu.
Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti lisice takoj, oziroma najpozneje v eni uri po plačilu stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
Višino stroškov za priklenitev in odstranitev lisic določi na predlog izvajalca priklenitve in odstranitve lisic občinski svet.
Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne stori, se na vozilo ponovno priklene lisice.
31. člen
(organizacija izvajalca)
Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med 6. in 22. uro.
Odstranjevanje lisic se opravlja lahko tudi v nočnem času med 22. in 6. uro in ob praznikih ter dela prostih dnevih, vendar se v tem primeru stroški odstranitve lisic zaračunajo v dvakratnem znesku.
Če ni podane zahteve za odklep vozila ali če niso poravnani stroški za priklenitev in odstranitev lisic v osmih urah od priklenitve, pooblaščena uradna oseba lahko odredi odvoz vozila.
Za odstranitev lisic s strani nepooblaščene osebe, namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic, se zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan namernega poškodovanja, uničenja ali odtujitve lisic.
VIII. PARKIRANJE KOLES, KOLES Z MOTORJEM IN MOTORNIH KOLES
32. člen
(prepoved parkiranja)
V Občini Jesenice je prepovedano naslanjati kolesa, kolesa s pomožnim motorjem ali kolesa z motorjem, ali motorna kolesa ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na javne prometne površine, ter na robnike kolesarskih stez in pločnikov.
Za prislonjeno kolo, kolo s pomožnim motorjem, kolo z motorjem ali motorno kolo, ki ovira promet drugih udeležencev v prometu, lahko nadzorni organ odredi odvoz.
IX. POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE ZAŠČITNIH OGRAJ ZA PEŠCE NA NEVARNIH MESTIH
33. člen
(pristojnost in vzdrževanje)
Postavitev zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih odredi pristojen organ.
Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest v Občini Jesenice vzdržuje zaščitne ograje.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
34. člen
(nadzor organov)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja nadzorni organ.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
(prekrški)
Z globo v znesku 500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna:
1. v nasprotju z določbami drugega in četrtega odstavka 7. člena tega odloka,
2. v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 12. člena tega odloka,
3. v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena tega odloka,
4. v nasprotju z določili 16. člena tega odloka,
5. v nasprotju z določili 17. člena tega odloka,
6. v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka 18. člena tega odloka,
7. v nasprotju z določili 19. člena tega odloka,
8. v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena tega odloka,
9. v nasprotju z določili 21. člena tega odloka.
Z globo v znesku 250 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
36. člen
(prekrški povezani s parkiranjem in ustavljanjem)
Z globo v znesku 80 € se za prekršek kaznuje voznik, če ravna:
1. v nasprotju z določili 22. člena tega odloka in
2. v nasprotju z določili 32. člena tega odloka.
37. člen
(prekrški posameznikov)
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna:
1. v nasprotju s četrtim odstavkom 7. člena,
2. v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena tega odloka,
3. v nasprotju z določili 16. člena tega odloka,
4. v nasprotju z določili 19. člena tega odloka,
5. v nasprotju z določili 20. člena tega odloka.
38. člen
(prekrški voznikov)
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju:
1. z določili drugega in četrtega odstavka 7. člena tega odloka,
2. z drugim odstavkom 8. člena tega odloka,
3. z določili četrtega odstavka 9. člena tega odloka,
4. z drugim odstavkom 10. člena tega odloka,
5. s prvim in drugim odstavkom 12. člena tega odloka,
6. z določili 17. člena tega odloka,
7. z določili 18. člena tega odloka.
39. člen
(prekrški jezdecev, vodičev in goničev)
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek gonič, vodič živali, jezdec ali lastnik živali, če ravna v nasprotju z določili 13. in 14. člena tega odloka.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(uveljavitev sedanjega prometnega režima)
Z uveljavitvijo tega odloka se v Občini Jesenice na javnih prometnih površinah uveljavi sedaj določen prometni režim, ki je označen s predpisano prometno signalizacijo.
41. člen
(izdelava posamičnih aktov)
Izvedbeni akti iz tega odloka se sprejmejo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Pristojni organ pripravi kataster javnih parkirnih površin v sodelovanju z izvajalcem gospodarske javne službe vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin, najkasneje v roku enega leta po veljavnosti tega odloka.
42. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 78/02, 105/02).
43. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-4/2002
Jesenice, dne 19. novembra 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost