Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009

Kazalo

4513. Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih, stran 13934.

Na podlagi tretjega odstavka 219. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09) in v skladu s 5. točko 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07), ob predhodnem soglasju ministra za finance (št. 007-598/2009/10 z dne 3. 12. 2009), Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O
o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) To navodilo določa vsebino, način in roke, v katerih ponudniki plačilnih storitev za davčne, statistične in druge z zakoni predpisane namene zbirajo in posredujejo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) podatke o:
- dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov,
- prejemkih in izdatkih po transakcijskih računih poslovnih subjektov,
- stanjih na transakcijskih računih poslovnih subjektov.
(2) To navodilo določa tudi vsebino, način in roke, v katerih AJPES posreduje podatke iz prvega odstavka tega člena Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju: davčni organ) za izvajanje nalog davčne službe in drugim upravičencem za uporabo v statistične in druge z zakoni predpisane namene.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
- transakcijski račun je plačilni račun, ki ga odpre banka s sedežem v Republiki Sloveniji ali podružnica banke države članice v Republiki Sloveniji v imenu enega ali več uporabnikov za namene izvrševanja plačilnih transakcij v EUR in za druge namene, povezane z opravljanjem bančnih storitev za uporabnika in enotni zakladniški račun države ali samoupravne lokalne skupnosti, ki je odprt pri Banki Slovenije, ter račun, ki je kot podračun enotnega zakladniškega računa države ali samoupravne lokalne skupnosti odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila;
- poslovni subjekt je imetnik računa, ki opravlja registrirane dejavnosti ali s predpisom oziroma aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, vpisan v Poslovni register Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije;
- ponudniki plačilnih storitev so banke in hranilnice, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in banke držav članic, ki so pridobile dovoljenje pristojnega nadzornega organa države sedeža za opravljanje plačilnih storitev in so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ustanovile podružnico na območju Republike Slovenije ali neposredno opravljajo plačilne storitve na območju Republike Slovenije, Banka Slovenije in Uprava Republike Slovenije za javna plačila;
- plačilna transakcija je vsaka domača plačilna transakcija, čezmejna plačilna transakcija in druga plačilna transakcija, ki se izvrši v EUR, ne glede na to, ali sta ponudnik in prejemnik plačilnih storitev na območju Republike Slovenije, na območju različnih držav članic ali na območju tretjih držav;
- prejemek je povečanje stanja denarnih sredstev na računih;
- izdatek je zmanjšanje stanja denarnih sredstev na računih;
- stanje na transakcijskem računu je knjigovodsko stanje na transakcijskem računu na zadnji dan v mesecu, za katerega se poroča.
II. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O DOSPELIH NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH POSLOVNIH SUBJEKTOV
3. člen
Ponudniki plačilnih storitev vodijo evidenco o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov.
II/1. VODENJE EVIDENCE O DOSPELIH NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH POSLOVNIH SUBJEKTOV
4. člen
(1) Evidenca o dospelih neporavnanih obveznostih za vsak poslovni subjekt oziroma vsak njegov transakcijski račun zajema podatke za celotno poročevalsko obdobje od nastanka neporavnane obveznosti do dneva poročanja, če od dneva poravnave posamezne evidentirane neporavnane obveznosti ni minilo več kot 6 mesecev.
(2) Evidenca vsebuje:
- naziv in davčno številko poslovnega subjekta,
- številko transakcijskega računa, s katerega se izvajajo plačila za poravnavo dospele neporavnane obveznosti,
- neponovljivo identifikacijsko številko dospele neporavnane obveznosti,
- datum nastanka dospele neporavnane obveznosti,
- datum spremembe,
- vrsto obveznosti (prioriteta),
- znesek posamezne dospele neporavnane obveznosti,
- spremembo zneska posamezne dospele neporavnane obveznosti,
- datum vpisa spremembe v evidenco.
Datum nastanka spremembe in datum vpisa spremembe v evidenco sta praviloma enaka, v primeru napak oziroma neažurnega vodenja evidence pri ponudnikih plačilnih storitev pa sta datuma lahko različna.
(3) Ponudniki plačilnih storitev morajo dnevno zagotavljati pravilno in celovito evidentiranje vseh podatkov v evidenci, v primeru napak pa popravek evidentirati na način, ki omogoča revizijsko sled in zagotavlja uporabnikom podatkov pravilno informacijo o dospelih neporavnanih obveznostih posameznega poslovnega subjekta.
II/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
5. člen
Če ponudnik plačilnih storitev ugotovi, da so podatki o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v evidenci nepravilni, mora s takojšnim popravkom zagotoviti pravilnost podatkov v evidenci v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega navodila.
II/3. POŠILJANJE PODATKOV AJPES
6. člen
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov, evidentiranih na način iz 4. člena tega navodila, v elektronski obliki na strežnik AJPES.
7. člen
(1) Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov s tekstovno datoteko, ki vsebuje naslednje podatke:
- Podatke o pošiljatelju:
- datum in čas pošiljanja poročila,
- matično številko in naziv ponudnika plačilnih storitev.
- Podatke o posamezni neporavnani obveznosti:
- davčno številka dolžnika,
- številko transakcijskega računa in naziv dolžnika,
- neponovljivo identifikacijsko številko dospele neporavnane obveznosti, ki se določi kot zaporedna številka v okviru evidence transakcijskega računa tako, da se za vsako novo evidentirano neporavnano obveznost določi identifikacijska številka, ki je večja od predhodne in se v okviru istega transakcijskega računa nikoli ne ponovi,
- oznako izdajatelja sklepa (2-sodišče, 3-DURS, 4-CURS, 5-drugi: npr. RTV …),
- oznako prioritete po zakonu, ki določa davčni postopek, in po zakonu, ki določa izvršbo in zavarovanje (1-zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, 2-davčni dolg in stroški davčne izvršbe, 3-sodni sklep o izvršbi),
- številko transakcijskega računa in naziv upnika,
- oznako vrste spremembe iz Pregleda oznak za vrsto spremembe zneska dospele neporavnane obveznosti, ki je Priloga 1 tega navodila,
- znesek spremembe,
- datum spremembe,
- datum vpisa spremembe v evidenco,
- čas vpisa spremembe v evidenco,
- model sklica v dobro,
- vsebino sklica v dobro.
- Kontrolne podatke:
- število vrstic s podatki,
- seštevek zneskov v vrsticah s podatki,
- datum, na katerega se podatki nanašajo.
(2) Podrobnejša tehnična navodila za pripravo in posredovanje podatkov in obveščanje o njihovem prevzemu AJPES objavi na svojem spletnem portalu.
8. člen
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov dnevno, do 18. ure. V dneh, ko ponudniki plačilnih storitev nimajo sprememb v evidenci iz 4. člena tega navodila, AJPES datoteke s podatki ne pošljejo.
III. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PROMETU IN STANJIH NA TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH POSLOVNIH SUBJEKTOV
9. člen
Ponudniki plačilnih storitev vodijo evidenco o prejemkih in izdatkih po transakcijskih računih poslovnih subjektov ter evidenco o stanjih na teh računih.
III/1. VODENJE EVIDENCE O PREJEMKIH IN IZDATKIH TER O STANJIH NA TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH
10. člen
Ponudniki plačilnih storitev za vsak poslovni subjekt vodijo evidenco o prejemkih in izdatkih po transakcijskih računih poslovnih subjektov v EUR. Evidenca vsebuje podatke o vseh prejemkih in izdatkih za posamezni mesec in podatek o knjigovodskem stanju na zadnji dan v mesecu, za katerega se poroča.
III/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
11. člen
Pred pošiljanjem podatkov AJPES ponudniki plačilnih storitev preverijo, ali je v podatkih zajet celotni promet v breme in v dobro posameznega transakcijskega računa.
III/3. POŠILJANJE PODATKOV AJPES
12. člen
Ponudniki plačilnih storitev mesečno pošiljajo AJPES podatke o prejemkih in izdatkih ter stanju na transakcijskih računih. Podatke pošiljajo v elektronski obliki na strežnik AJPES.
13. člen
(1) Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o prejemkih in izdatkih ter stanju na transakcijskih računih s tekstovno datoteko, ki vsebuje naslednje podatke:
- Podatke o ponudniku plačilnih storitev:
- mesec, na katerega se podatki nanašajo,
- številko transakcijskega računa.
- Podatke za posamezni transakcijski račun poslovnega subjekta:
- številko transakcijskega računa,
- znesek prometa v breme,
- znesek prometa v dobro,
- knjigovodsko stanje.
- Kontrolne podatke:
- seštevek zneskov prometa v breme,
- seštevek zneskov prometa v dobro,
- seštevek zneskov knjigovodskih stanj.
(2) Podrobnejša tehnična navodila za izdelavo tekstovne datoteke, za pošiljanje datoteke s podatki in za prejemanje obvestil o poslanih podatkih AJPES objavi na svojem spletnem portalu.
14. člen
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke iz 13. člena tega navodila mesečno, četrti delovni dan po izteku meseca za pretekli mesec. Podatke pošljejo za vse transakcijske račune, ki jih vodijo, tudi v primeru, da sprememb na teh računih v obdobju od zadnjega poročanja ni bilo.
IV. POSREDOVANJE PODATKOV DAVČNEMU ORGANU
15. člen
AJPES posreduje davčnemu organu podatke, ki jih prejme od ponudnikov plačilnih storitev na podlagi prvega odstavka 1. člena tega navodila.
IV/1. POSREDOVANJE PODATKOV O DOSPELIH NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH POSLOVNIH SUBJEKTOV
16. člen
AJPES posreduje davčnemu organu naslednje podatke o dospelih neporavnanih obveznostih:
- matično številko in naziv ponudnika plačilnih storitev,
- davčno številko in naziv dolžnika,
- številko transakcijskega računa dolžnika,
- davčno številko in naziv upnika,
- številko transakcijskega računa upnika,
- oznako izdajatelja sklepa,
- neponovljivo identifikacijsko številko dospele neporavnane obveznosti,
- datum nastanka dospele neporavnane obveznosti,
- oznako prioritete po zakonu, ki določa davčni postopek, in po zakonu, ki določa izvršbo in zavarovanje,
- znesek dospele neporavnane obveznosti oziroma znesek spremembe,
- oznako vrste spremembe,
- datum spremembe,
- datum vpisa spremembe v evidenco,
- čas vpisa spremembe v evidenco,
- model sklica v dobro,
- vsebino sklica v dobro.
17. člen
AJPES posreduje davčnemu organu prejete podatke iz 16. člena tega navodila v varni elektronski obliki dnevno, do 20. ure. Natančno obliko posredovanja podatkov določita AJPES in davčni organ skupaj v posebnem dogovoru.
IV/2. POSREDOVANJE PODATKOV O PROMETU IN STANJIH NA TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH POSLOVNIH SUBJEKTOV
18. člen
AJPES posreduje davčnemu organu naslednje podatke o prometu in stanjih na transakcijskih računih poslovnih subjektov:
- Podatke za posamezni mesec in posamezni transakcijski račun:
- matično številko in naziv ponudnika plačilnih storitev,
- davčno in matično številko ter naziv poslovnega subjekta,
- številko transakcijskega računa poslovnega subjekta,
- znesek prometa v breme v mesecu, na katerega se podatki nanašajo,
- znesek prometa v dobro v mesecu, na katerega se podatki nanašajo,
- knjigovodsko stanje konec meseca, na katerega se podatki nanašajo,
- mesec, na katerega se podatki nanašajo.
- Zbirne podatke po vseh transakcijskih računih za posamezni poslovni subjekt za obdobje od 1. 1. tekočega leta do konca meseca poročanja:
- davčno in matično številko ter naziv poslovnega subjekta,
- skupni znesek prometa v breme,
- skupni znesek prometa v dobro.
19. člen
AJPES posreduje davčnemu organu prejete podatke iz 18. člena tega navodila v varni elektronski obliki peti delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Natančno obliko posredovanja podatkov določita AJPES in davčni organ skupaj v posebnem dogovoru.
V. UPORABA IN POSREDOVANJE PODATKOV ZA STATISTIČNE IN DRUGE NAMENE
20. člen
AJPES podatke, ki jih prejme od ponudnikov plačilnih storitev na podlagi prvega odstavka 1. člena tega navodila, uporabi in posreduje za statistične in druge z zakoni predpisane namene.
VI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2010.
Št. 007-35/2009
Ljubljana, dne 9. decembra 2009
EVA 2009-1611-0204
Roža Žust l.r.
namestnica
predsednice Sveta AJPES
                            PRILOGA 1
  Pregled oznak za vrsto spremembe zneska dospele neporavnane
obveznosti
+--------+-----------------------------------------------------+
|01-   |znesek obveznosti: znesek celotnega neporavnanega  |
|    |dolga, ki se prvič zapiše v evidenco in ki nastane na|
|    |podlagi prejetega sklepa o izvršbi DURS, CURS,    |
|    |sodišča, KGZS, RTV, drugi;              |
+--------+-----------------------------------------------------+
|02-   |popolno poplačilo obveznosti: znesek dokončno    |
|    |poplačanega dolga, znesek zapisa 02 pomeni, da je  |
|    |znesek obveznosti v zapisu 01 dokončno poravnan;   |
+--------+-----------------------------------------------------+
|03-   |delno poplačilo obveznosti: znesek delnega poplačila |
|    |dolga, ki se izračuna na podlagi razlike med zneskom |
|    |v zapisu 01 in v zapisu 03;             |
+--------+-----------------------------------------------------+
|06-   |upnik ustavi postopek: znesek ustavitve je v tem   |
|    |primeru enak znesku pod vrsto spremembe 01 oziroma  |
|    |preostali razliki med zneskom v zapisu 01 in v zapisu|
|    |03;                         |
+--------+-----------------------------------------------------+
|07-   |upnik delno ustavi postopek: znesek ustavitve je v  |
|    |tem primeru manjši od zneska pod vrsto spremembe 01; |
|    |znesek še preostale neporavnane obveznosti se bo   |
|    |poplačal z vrsto spremembe 02 oziroma 03;      |
+--------+-----------------------------------------------------+
|08-   |stečaj: izvajalec plačilnega prometa prejme sklep  |
|    |sodišča o začetku stečajnega postopka, kar pomeni, da|
|    |se zapre račun stečajnega dolžnika in se na zahtevo |
|    |stečajnega upravitelja odpre nov račun »v stečaju«, |
|    |prek katerega se nadaljuje poslovanje do konca    |
|    |stečajnega postopka; v tem primeru se dospele    |
|    |neporavnane obveznosti vrnejo upnikom, zato se z   |
|    |vrsto spremembe 08 označijo zneski vseh dolžnikovih |
|    |dospelih neporavnanih obveznosti;          |
+--------+-----------------------------------------------------+
|09-   |likvidacija: ob prejetju sklepa o likvidaciji se   |
|    |družbi doda naziv »v likvidaciji« in se sredstva, pa |
|    |tudi vse dospele neporavnane obveznosti evidentirajo |
|    |na novem računu »v likvidaciji«, prek katerega poteka|
|    |poslovanje; v tem primeru se uporabi oznaka za vrsto |
|    |spremembe 09 za vsak znesek dospelih neporavnanih  |
|    |obveznosti na dan zaprtja računa, celotni znesek   |
|    |neporavnanih obveznosti pa se prenese na nov račun »v|
|    |likvidaciji« z oznako 01;              |
+--------+-----------------------------------------------------+
|10-   |prisilna poravnava: na dan potrditve postopka    |
|    |prisilne poravnave se uporabi oznaka vrste spremembe |
|    |10, zapiše se znesek dospelih neporavnanih obveznosti|
|    |(za vsako obveznost posebej), izkazan na dan začetka |
|    |postopka prisilne poravnave, označen z 98; dospele  |
|    |neporavnane obveznosti v obdobju od začetka postopka |
|    |prisilne poravnave do dneva potrditve postopka    |
|    |prisilne poravnave (pa tudi od tega dneva dalje) se |
|    |označijo z 01;                    |
+--------+-----------------------------------------------------+
|11-   |zaprtje računa: znesek preostale obveznosti ob    |
|    |zaprtju računa (ob zaprtju računa zaradi izbrisa   |
|    |oziroma prenehanja poslovnega subjekta se dospele  |
|    |neporavnane obveznosti vrnejo upnikom, zato se z   |
|    |vrsto spremembe 11 označijo vsi zneski dospelih   |
|    |neporavnanih obveznosti na dan zaprtja računa);   |
+--------+-----------------------------------------------------+
|96-   |vračilo sklepa o izvršbi na osnovi 2. odstavka 168. |
|    |člena ZDavP-2: če v enem letu po prejemu sklepa o  |
|    |izvršbi na dolžnikovih računih ni nobenega priliva  |
|    |denarnih sredstev, banka oziroma hranilnica vrne   |
|    |sklep davčnemu organu, ki je izdal sklep;      |
+--------+-----------------------------------------------------+
|97-   |vračilo sklepa o izvršbi v skladu s 141. členom ZIZ: |
|    |če ob prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu |
|    |ni sredstev, pred prejemom sklepa pa najmanj tri   |
|    |mesece na dolžnikovem računu ni bilo nobenega    |
|    |priliva, izvajalec plačilnega prometa vrne sklep o  |
|    |izvršbi takoj po prejemu sodišču, ki izvršbo ustavi |
|    |oziroma če v treh mesecih po prejemu sklepa o izvršbi|
|    |na dolžnikovih računih ni nobenega priliva, izvajalec|
|    |plačilnega prometa vrne sklep o izvršbi sodišču, ki |
|    |izvršbo ustavi;                   |
+--------+-----------------------------------------------------+
|98-   |prisilna poravnava: ob začetku postopka prisilne   |
|    |poravnave (potrditve še ni) dolžnik ohrani isti račun|
|    |in znesek neporavnane obveznosti, zato se v tem   |
|    |primeru uporabi oznaka vrste spremembe 98 in pomeni |
|    |le informacijo o začetku postopka prisilne poravnave |
|    |(doda se nov zapis z oznako vrste spremembe 98); če |
|    |nastopi nova neporavnana obveznost (ki se nanaša na |
|    |obdobje pred začetkom postopka prisilne poravnave), |
|    |se vnese v evidenco na mesto, ki ustreza datumu pred |
|    |začetkom postopka prisilne poravnave, da se ohrani  |
|    |vrednost neporavnane obveznosti do potrditve postopka|
|    |prisilne poravnave; ob potrditvi postopka se vsi   |
|    |dolgovi do dneva začetka postopka prisilne poravnave |
|    |označijo z 10; po potrditvi postopka poravnave pa se |
|    |nove dospele neporavnane obveznosti označijo z 01;  |
+--------+-----------------------------------------------------+
|99-   |izterjava dolga: informacija o »neporavnanem« rubežu |
|    |sredstev ob sprejetem sklepu o izvršbi (razlika med |
|    |zarubljenimi sredstvi na računu in sredstvi po    |
|    |sklepu, če ni dovolj sredstev na računu); če je v  |
|    |času rubeža sredstev dovolj sredstev na računu, se z |
|    |oznako 99 zapiše znesek 0 (nič), ki pomeni      |
|    |informacijo, da so sredstva zarubljena v celotnem  |
|    |znesku.                       |
+--------+-----------------------------------------------------+