Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009

Kazalo

4512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij, stran 13933.

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij
1. člen
V Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne, 27. 12. 2006, str. 36) določa zahteve, vezane na najmanjše število zaposlenih in veljavnost dovoljenja oziroma pooblastila.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»- delavec (v nadaljevanju: tehnični nadzornik), ki preizkuša hidrantna omrežja, mora izpolnjevati pogoje iz tretjega odstavka tega člena;«.
3. člen
V 8. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij se izda za nedoločen čas.«.
4. člen
11. člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(1) Pooblastila za preizkušanje hidrantnih omrežij, ki jih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka roka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajalcem, ki opravljajo preizkuse in izdajajo potrdila o brezhibnem delovanju hidrantnih omrežij in ki želijo pridobiti pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij za nedoločen čas, izda na njihovo zahtevo pooblastilo v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-284/2009-5
Ljubljana, dne 8. decembra 2009
EVA 2009-1911-0023
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost