Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009

Kazalo

4506. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, stran 13927.

Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru - 1 in 112/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
1. člen
V Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07 in 89/08) se v 27. členu doda novi tretji odstavek, ki glasi:
»Obseg financiranja s strani agencije, vezan na posameznega raziskovalca, lahko znaša največ en ekvivalent polne zaposlitve.«.
2. člen
V 32. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Poleg odstopanj, določenih v prejšnjem odstavku, je dovoljen dodaten prenos iz sredstev namenjenih pokrivanju neposrednih materialnih in nematerialnih stroškov programa oziroma projekta v višini 15% ob pogoju, da gre v celoti za prenos sredstev v korist sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije opreme neposredno potrebne pri izvedbi programa oziroma projekta. V tem primeru je dovoljeno odstopanje, določeno v prvem odstavku tega člena, za sredstva za pokrivanje stroškov amortizacije lahko preseženo za preneseni del iz sredstev za neposredne materialne in nematerialne stroške.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek se črta.
Za šestim odstavkom se dodata dva nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»V primeru, da izvajanje programov oziroma projektov traja več kot eno leto, je dovoljeno ob koncu poslovnega leta v okviru obdobja izvajanja programov oziroma projektov izkazati kratkoročno odložene prihodke, skladno z Zakonom o računovodstvu in/ali Slovenskimi računovodskimi standardi, na način, da se ohrani struktura in namen v okviru dovoljenih odstopanj določenih s to uredbo.
Če pri izvajanju programov oziroma projektov pride do nižjih stroškov od normiranih, ki so določeni s to uredbo, in iz tega naslova pride do presežka prihodkov nad odhodki, je dovoljeno presežek, ki nastane iz naslova financiranja programov oziroma projektov, razporediti za razvoj raziskovalne dejavnosti oziroma presežek vrniti v Proračun Republike Slovenije, skladno z normativnimi akti, ki urejajo razporejanje presežka prihodkov nad odhodki.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-6/2009/4
Ljubljana, dne 10. decembra 2009
EVA 2009-3211-0034
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister