Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2009 z dne 8. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2009 z dne 8. 12. 2009

Kazalo

4398. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, stran 13476.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in 8. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) ter 18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je občinski svet na 27. redni seji 26. 11. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
1. člen
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Miren - Kostanjevica, ki ga je občinski svet sprejel 25. 4. 2007 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/07, se dopolni tako, da se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»Predsedniku in članom sveta krajevne skupnosti pripada sejnina, ki se jim izplača enkrat letno za največ osem sej.
Višina sejnine se določi glede na udeležbo na seji organov krajevne skupnosti, določene v odstotku od letnega zneska bruto plače poklicnega župana brez dodatka za delovno dobo, in sicer:
– predsedniku krajevne skupnost za prisotnost in vodenje seje v višini do 4%,
– članom krajevnih skupnosti za udeležbo na seji do 1,5%.
Članu sveta krajevne skupnosti, ki je hkrati tudi član občinskega sveta, se sejnina upošteva pri omejitvi, ki je navedena v zadnjem odstavku 6. člena tega pravilnika.
Za evidenco prisotnosti članov svetov krajevnih skupnosti skrbi predsednik sveta posamezne krajevne skupnosti. Do konca decembra tekočega leta dostavi predsednik sveta KS evidenco z zapisniki in listami prisotnosti v občinsko upravo, ki na tej osnovi v januarju naslednjega leta izvrši izplačilo sejnin za prejšnje koledarsko leto. Svet krajevne skupnosti lahko odloči, da se sejnina ne izplača.«
2. člen
Doda se nov 7.b člen:
»Normativi nadzornega odbora za pisanje poročil o nadzoru:
1. srednje zahtevni nadzor; poročila glede izvajanja nadzora investicij; porabljen čas 4 ure;
2. zelo zahtevni nadzor; poročila o realizaciji proračuna; porabljen čas 8 ur.
Normativi za izvedbo neposrednih nadzorov izven sej nadzornega odbora, ki obsegajo čas priprave na neposreden nadzor in pregledovanje dokumentacije pri nadzorovani osebi:
– manj zahtevni nadzor: dejansko porabljen čas oziroma največ do 8 ur,
– srednje zahteven nadzor: dejansko porabljen čas oziroma največ do 16 ur,
– zelo zahteven nadzor: dejansko porabljen čas oziroma največ do 32 ur.
Vrednost bruto urne postavke je 28 €/uro.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 007-0012/2008-1
Miren, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost