Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2009 z dne 8. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2009 z dne 8. 12. 2009

Kazalo

90. Zakon o ratifikaciji Dogovora o programu delovnih počitnic med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove Zelandije (BNZPDP), stran 1653.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Dogovora o programu delovnih počitnic med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove Zelandije (BNZPDP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Dogovora o programu delovnih počitnic med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove Zelandije (BNZPDP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. novembra 2009.
Št. 003-02-10/2009-5
Ljubljana, dne 27. novembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI DOGOVORA O PROGRAMU DELOVNIH POČITNIC MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO NOVE ZELANDIJE (BNZPDP)
1. člen
Ratificira se Dogovor o programu delovnih počitnic med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove Zelandije, sklenjen v Ljubljani 22. septembra 2009.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
D O G O V O R
o programu delovnih počitnic med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove Zelandije
Vlada Republike Slovenije in Vlada Nove Zelandije (v nadaljnjem besedilu: strani) sta se v zvezi z Dogovorom o programu delovnih počitnic med državama (v nadaljnjem besedilu: program) dogovorili o naslednjem:
Obveznosti Vlade Nove Zelandije
1. Ob upoštevanju drugega odstavka Vlada Nove Zelandije državljanu Republike Slovenije na podlagi vloge, oddane pristojnemu uradu za obravnavo vizumskih vlog ali, če je to mogoče, na spletu, izda vizum, ki velja dvanajst (12) mesecev od datuma izdaje, če prosilec izpolnjuje naslednje zahteve:
(a) je državljan Republike Slovenije;
(b) njegov osnovni namen so počitnice na Novi Zelandiji, pri čemer je zaposlitev sicer možna, vendar ni osnovni razlog za obisk;
(c) ob predložitvi vloge je star od vključno osemnajst (18) do vključno trideset (30) let;
(d) ga ne spremljajo vzdrževane osebe;
(e) ima veljaven potni list Republike Slovenije;
(f) ima povratno vozovnico ali dovolj sredstev za njen nakup;
(g) ima dovolj sredstev za preživljanje med bivanjem na Novi Zelandiji, o čemer presodi pristojni organ;
(h) plača predpisano takso za vizumski postopek;
(i) si je pripravljen urediti zdravstveno zavarovanje in zavarovanje, ki krije stroške hospitalizacije, za ves čas bivanja na Novi Zelandiji;
(j) izpolnjuje vse zdravstvene zahteve, predpisane na Novi Zelandiji; in
(k) še ni sodeloval v tem programu.
2. Vlada Nove Zelandije vsako leto izda državljanom Republike Slovenije največ 100 vizumov iz prvega odstavka, razen če ne odloči drugače in o tem pisno obvesti Vlade Republike Slovenije. Sprememba števila letno izdanih vizumov se ne šteje za uradno spremembo tega dogovora.
3. Osebe, ki imajo vizum, izdan v skladu s prvim odstavkom, in jim je dovoljen za vstop na Novo Zelandijo, lahko tam ostanejo in opravljajo plačano delo skladno s pogoji tega dogovora največ dvanajst (12) mesecev od dneva prihoda na Novo Zelandijo.
4. (a) Vlada Nove Zelandije od vseh državljanov Republike Slovenije, ki pridejo na Novo Zelandijo v okviru programa po tem dogovoru, zahteva, da ravnajo v skladu z zakoni in predpisi Nove Zelandije in se ne ukvarjajo z dejavnostjo, ki bi bila v nasprotju z namenom programa.
(b) Državljani Republike Slovenije, ki sodelujejo v programu, se med bivanjem ne smejo stalno zaposliti in delati za istega delodajalca več kot tri (3) mesece.
(c) Državljani Republike Slovenije, ki sodelujejo v programu, se lahko med bivanjem na Novi Zelandiji vključijo v eno ali več usposabljanj ali izobraževanj, ki skupaj ne trajajo več kot tri (3) mesece.
Obveznosti Vlade Republike Slovenije
5. Ob upoštevanju šestega odstavka Vlada Republike Slovenije prek veleposlaništva ali generalnega konzulata državljanu Nove Zelandije na podlagi vloge izda vizum tipa D, ki velja dvanajst (12) mesecev, če prosilec izpolnjuje naslednje zahteve:
(a) je državljan Nove Zelandije;
(b) njegov osnovni namen so počitnice v Sloveniji, pri čemer je zaposlitev sicer možna, vendar ni osnovni razlog za obisk;
(c) ob predložitvi vloge je star od vključno osemnajst (18) do vključno trideset (30) let;
(d) ga ne spremljajo vzdrževane osebe;
(e) ima veljaven potni list Nove Zelandije;
(f) ima povratno vozovnico ali dovolj sredstev za njen nakup;
(g) ima dovolj sredstev za preživljanje med bivanjem v Sloveniji, o čemer presodi pristojni organ;
(h) plača predpisano takso za vizumski postopek;
(i) si je pripravljen urediti zdravstveno zavarovanje in zavarovanje, ki krije stroške hospitalizacije, za ves čas bivanja v Sloveniji;
(j) izpolnjuje vse zdravstvene zahteve, predpisane v Sloveniji;
(k) obvesti veleposlaništvo, generalni konzulat ali Konzularni sektor Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije o predvidenem datumu prihoda v Slovenijo; in
(l) še ni sodeloval v tem programu.
6. Vlada Republike Slovenije vsako leto izda državljanom Nove Zelandije največ 100 vizumov iz petega odstavka, razen če ne odloči drugače in o tem pisno obvesti Vlade Nove Zelandije. Sprememba števila letno izdanih vizumov se ne šteje za uradno spremembo tega dogovora.
7. Ob upoštevanju šestega odstavka Vlada Republike Slovenije brezplačno izda osebno delovno dovoljenje vsem državljanom Nove Zelandije, ki imajo vizum tipa D, izdan v skladu s petim odstavkom, in izpolnjujejo vse zahteve iz tega odstavka. Osebno delovno dovoljenje je mogoče pridobiti prek veleposlaništva ali generalnega konzulata, na katerem državljani Nove Zelandije zaprosijo za vizum iz petega odstavka, ali prek Konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
8. Ob upoštevanju pododstavka k) petega odstavka vizum tipa D in osebno delovno dovoljenje veljata dvanajst (12) mesecev od predvidenega dneva vstopa, ki ga prosilec navede v vizumski vlogi, ali od dneva izdaje vizuma, če predvideni datum vstopa ni naveden.
9. Osebe, ki imajo vizum, izdan v skladu s petim odstavkom, in delovno dovoljenje, izdano v skladu s sedmim odstavkom, lahko ostanejo v Sloveniji in opravljajo plačano delo skladno s pogoji tega dogovora do izteka veljavnosti vizuma in delovnega dovoljenja, kot je določeno v osmem odstavku.
10. (a) Vlada Republike Slovenije od vseh državljanov Nove Zelandije, ki pridejo v Slovenijo v okviru programa po tem dogovoru, zahteva, da ravnajo v skladu z zakoni in predpisi Republike Slovenije in se ne ukvarjajo z dejavnostjo, ki bi bila v nasprotju z namenom programa.
(b) Državljani Nove Zelandije, ki sodelujejo v programu, se med bivanjem ne smejo stalno zaposliti in delati za istega delodajalca več kot tri (3) mesece.
(c) Državljani Nove Zelandije, ki sodelujejo v programu, se lahko med bivanjem v Sloveniji vključijo v eno ali več usposabljanje ali izobraževanje, ki ne traja več kot tri (3) mesece.
Splošne določbe
11. Vsaka stran lahko zavrne katero koli posamično vlogo po tem dogovoru.
12. Vsaka stran lahko v skladu s svojo zakonodajo kateri koli osebi, ki sodeluje v programu in jo šteje za nezaželeno, prepreči vstop na svoje ozemlje ali jo izžene iz države, če ji je bil že dovoljen vstop na podlagi tega dogovora.
13. Vsaka stran lahko kadar koli po diplomatski poti zaprosi za posvetovanje o določbah tega dogovora. Druga stran se na prošnjo odzove v 60 dneh. Dogovor se pregleda na zahtevo ene od strani.
Spremembe
14. Dogovor se lahko kadar koli spremeni s pisnim soglasjem obeh strani.
Odložitev izvajanja dogovora
15. Vsaka stran lahko delno ali v celoti začasno odloži izvajanje dogovora zaradi javne varnosti, javnega reda, javnega zdravja ali nevarnosti nezakonitega priseljevanja. O takšni odložitvi izvajanja in dnevu začetka veljavnosti odložitve uradno obvesti drugo stran po diplomatski poti.
Odpoved
16. Vsaka stran lahko odpove dogovor s pisnim uradnim obvestilom, ki ga tri (3) mesece vnaprej pošlje drugi strani po diplomatski poti.
17. Odpoved ali odložitev izvajanja iz petnajstega in šestnajstega odstavka ne posega v pravice državljanov, ki so pred njenim začetkom veljavnosti že pridobili vizume v skladu s tem dogovorom, razen če se s tem ne strinjata obe strani.
Začetek veljavnosti
18. Vsaka stran po diplomatski poti obvesti drugo stran, da so izpolnjene notranje zahteve za začetek veljavnosti dogovora. Dogovor začne veljati z dnem prejetja kasnejšega od uradnih obvestil.
Podpisano v Ljubljani, dne 22. septembra 2009 v dveh izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado Republike Slovenije:
Dragoljuba Benčina l.r.
Državna sekretarka
Ministrstvo
za zunanje zadeve
 
Za Vlado Nove Zelandije:
Laurie Markes l.r.
Veleposlanik
Nove Zelandije v
Republiki Sloveniji
A R R A N G E M E N T
on a Working Holiday Scheme between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of New Zealand
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of New Zealand (the »Participants«) have come to the following understandings concerning an Arrangement on a Working Holiday Scheme (»the Scheme«) between the two countries.
Responsibilities of the Government of New Zealand
1. The Government of New Zealand will, subject to paragraph 2, on application at a designated visa processing office or when available online by a citizen of the Republic of Slovenia, issue a visa valid for presentation for a period of twelve (12) months from the date of issue to any person who satisfies each of the following requirements:
(a) is a citizen of the Republic of Slovenia;
(b) has the primary intention to holiday in New Zealand, with employment being an incidental rather than a primary reason for the visit;
(c) is aged between eighteen (18) and thirty (30) years, both inclusive, at the time of application;
(d) is not accompanied by dependants;
(e) possesses a valid Slovene passport;
(f) possesses a return ticket, or sufficient funds to purchase such a ticket;
(g) possesses sufficient funds for his/her maintenance during the period of stay in New Zealand, at the discretion of the relevant authorities;
(h) pays the prescribed visa application fee;
(i) agrees to hold medical and comprehensive hospitalization insurance to remain in force throughout his/her stay in New Zealand;
(j) complies with any health requirements imposed by New Zealand; and
(k) has not previously participated in this Scheme.
2. The Government of New Zealand will issue no more than 100 per annum of the visas mentioned in paragraph 1 to citizens of Slovenia, unless it determines otherwise. The Government of New Zealand will advise the Government of the Republic of Slovenia in writing of any such adjustment. An adjustment to the number of visas issued per annum will not be regarded as a formal amendment to this Arrangement.
3. Any person who holds a visa issued pursuant to paragraph 1 and who is granted permission to enter New Zealand will be able to stay in New Zealand and undertake paid employment pursuant to the terms of this Arrangement for a period of not more than twelve (12) months from the date of entry into New Zealand.
4. (a) The Government of New Zealand will require any citizen from Slovenia who has entered New Zealand through the Scheme operating under this Arrangement to comply with the laws and regulations of New Zealand and not to engage in employment that is contrary to the purpose of the Scheme.
(b) Citizens of Slovenia participating in this Scheme will not be permitted to engage in permanent employment during their stay and may not work for the same employer for more than three (3) months during the course of their stay.
(c) Citizens of Slovenia participating in this Scheme may enrol in one or more training or study courses, which together amount to no more than three (3) months’ duration, during the course of their visit to New Zealand.
Responsibilities of the Government of the Republic of Slovenia
5. The Government of the Republic of Slovenia, through any Embassy or Consulate General of the Republic of Slovenia, will, subject to paragraph 6, on application by a New Zealand citizen, issue a visa type D, valid for presentation for a period of twelve (12) months, to any person who satisfies each of the following requirements:
(a) is a citizen of New Zealand;
(b) has the primary intention to holiday in Slovenia, with employment being an incidental rather than a primary reason for the visit;
(c) is aged between eighteen (18) and thirty (30) years, both inclusive, at the time of application;
(d) is not accompanied by dependants;
(e) possesses a valid New Zealand passport;
(f) possesses a return ticket, or sufficient funds to purchase such a ticket;
(g) possesses sufficient funds for his/her maintenance during the period of stay in Slovenia, at the discretion of the relevant authorities;
(h) pays the prescribed visa application fee;
(i) agrees to hold medical and comprehensive hospitalization insurance to remain in force throughout his/her stay in the Republic of Slovenia;
(j) complies with any health requirements imposed by Slovenia;
(k) informs the Embassy, Consulate General or Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia of his / her intended date of arrival in Slovenia; and
(l) has not previously participated in this Scheme.
6. The Government of Slovenia will issue no more than 100 per annum of the visa mentioned in paragraph 5 to citizens of New Zealand, unless it determines otherwise. The Government of Slovenia will advise the Government of New Zealand in writing of any such adjustment. Any adjustment to the number of visas issued per annum will not be regarded as a formal amendment to this Arrangement.
7. Subject to paragraph 6, the Government of Slovenia will issue free of charge a personal work permit to any New Zealand citizen who possesses the visa type D issued pursuant to paragraph 5 and satisfies each of the requirements in paragraph 5. A personal work permit can be obtained through the Embassy or the Consulate General where the citizen of New Zealand applied for the visa referred to in paragraph 5 or at the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia.
8. The visa type D and the personal work permit will be valid, subject to paragraph 5, subparagraph k, for a period of twelve (12) months from the intended date of arrival, stated in the visa application form by the applicant or, if the intended date of arrival is not communicated, from the date of issue of the visa.
9. Any person who holds a visa issued pursuant to paragraph 5 and a work permit issued pursuant to paragraph 7 will be able stay in Slovenia and undertake paid employment pursuant to the terms of this Arrangement for the period of validity of those visas and work permits as set out in paragraph 8.
10. (a) The Government of the Republic of Slovenia will require any citizen from New Zealand, who has entered the Republic of Slovenia through the Scheme operating under this Arrangement, to comply with the laws and regulations of the Republic of Slovenia and not to engage in employment that is contrary to the purpose of the Scheme.
(b) Citizens of New Zealand participating in this Scheme will not be permitted to engage in permanent employment during their stay and may not work for the same employer for more than three (3) months during the course of their stay.
(c) Citizens of New Zealand participating in this Scheme may enrol in one or more training or study course of up to three (3) months duration during the course of their visit to Slovenia.
General Provisions
11. Either of the Participants may refuse any particular application under this Arrangement it receives.
12. Either of the Participants may, consistent with its own law, refuse the entry into its territory of any person participating in the Scheme whom it may consider undesirable or remove any such person from the country who has obtained entry under this Arrangement.
13. Either Participant may, at any time, through diplomatic channels request consultations on the provisions of this Arrangement. The other Participant will respond to the request within 60 days. The Arrangement will be subject to a review if requested by either Participant.
Amendment
14. This Arrangement may be amended at any time by the mutual written consent of the Participants.
Suspension of the Arrangement
15. Either of the Participants may temporarily suspend the Arrangement, in whole or in part, for reasons of public security, public order, public health or immigration risk. Any such suspension, and the date of its effect, will be notified to the other Participant through diplomatic channels.
Termination
16. Either of the Participants may terminate this Arrangement by giving three (3) months’ prior written notice to the other Participant through diplomatic channels.
17. Unless mutually consented to by the Participants, the termination or suspension of this Arrangement under paragraphs 15 and 16 will not interfere with the rights of those citizens who have already been granted visas under this Arrangement at the time the termination or suspension takes effect.
Entry into Effect
18. Each participant will notify the other through the diplomatic channel of the completion of its internal requirements for the entry into effect of this Arrangement. This Arrangement will enter into effect on the date of receipt of the later notification.
Signed at Ljubljana, this 22 day of September 2009 in two original copies, in the Slovene and English languages, each text having equal validity.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Dragoljuba Benčina (s)
State Secretary
Ministry of Foreign Affairs
 
For the Government
of New Zealand
Laurie Markes (s)
New Zealand
Ambassador
to the Republic of Slovenia
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 101-06/09-1/11
Ljubljana, dne 19. novembra 2009
EPA 577-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost