Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Kazalo

4258. Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije, stran 12935.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa kadrovske, tehnične in prostorske pogoje za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva in centre za socialno delo ter postopek njihove verifikacije.
2. člen
(varovani oddelek)
Varovani oddelek je oddelek v socialno varstvenem zavodu (v nadaljnjem besedilu: zavod), kjer so stanovalci zaradi svojih potreb, povezanih s težavami v duševnem zdravju, nepretrgoma deležni posebne zaščite in varstva ter oddelka oziroma zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji.
II. VRSTE VAROVANIH ODDELKOV
3. člen
(vrste varovanih oddelkov)
(1) V zavodih se glede na potrebe oseb, za katere se v tem zavodu izvaja institucionalno varstvo, organizirajo naslednje vrste varovanih oddelkov:
1. varovani oddelek za osebe s težavami v duševnem zdravju,
2. varovani oddelek za osebe z več motnjami (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju) in
3. varovani oddelke za osebe, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.
(2) V varovani oddelek zavoda je lahko sprejeta le oseba, ki izpolnjuje tudi splošne pogoje za sprejem v tak zavod.
III. TEHNIČNI IN PROSTORSKI POGOJI ZA VAROVANE ODDELKE
4. člen
(bivalne enote)
Varovani oddelek je sestavljen iz ene ali več bivalnih enot. V posamezni bivalni enoti je lahko največ 12 oseb.
5. člen
(prostori)
(1) Poleg minimalnih tehničnih zahtev, ki jih za izvajalce socialnovarstvenih storitev predpisuje pravilnik, ki ureja minimalne tehnične zahteve za izvajalce socialnovarstvenih storitev, je treba v varovanem oddelku oziroma zavodu, ki ima varovani oddelek, zagotoviti še naslednje prostore:
– prostor za izvajanje posebnih varovalnih ukrepov,
– prostor za sproščanje napetosti,
– prostor za kajenje.
(2) Prostor za izvajanje posebnih varovalnih ukrepov in prostor za sproščanje napetosti ni obvezen v primeru, ko so v varovani oddelek nameščene osebe, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.
(3) Minimalna skupna površina naštetih prostorov znaša 25 m2.
6. člen
(tehnični pogoji)
(1) Prostori v varovanih oddelkih morajo biti razporejeni in označeni tako, da omogočajo enostavno orientacijo v prostoru.
(2) Vsi dostopi in vhodi v varovane oddelke, namenjeni osebam iz 3. člena tega pravilnika, morajo zagotavljati hiter in enostaven dostop in biti nadzorovani s tehničnim varovanjem ali osebjem.
(3) Osebam, nameščenim v varovani oddelek, morajo biti poleg svoje sobe dostopni skupni prostori, ki omogočajo varno izvajanje dnevnih aktivnosti, terapij in rekreacije ter v okviru možnosti dostop do varnih odprtih prostorov oziroma zunanjih površin.
(4) Prostori za izvajanje posebnih varovalnih ukrepov morajo biti opremljeni tako, da pri osebah, ki jih uporabljajo, ne more priti do poškodbe in tako, da se v njih izvaja stalen tehnični nadzor, ki vključuje zvočni in vizualni stik.
(5) Nadzor, posebna zaščita in varstvo na varovanem oddelku se zagotavlja zlasti z osebjem ali tehničnimi sredstvi kot so videonadzor, sledilne naprave ipd.
(6) Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka zavod uredi s splošnim aktom na predlog strokovnega sveta.
(7) Splošni akt iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti:
– organizacijsko shemo,
– vrsto in način uporabe tehničnih sredstev,
– pogoje uporabe tehničnih sredstev (z vidika varovane osebe in osebja, ki izvaja nadzor).
IV. TEHNIČNI IN PROSTORSKI POGOJI ZA IZVAJALCE OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
7. člen
(obravnava v skupnosti)
Center za socialno delo mora za obravnavo v skupnosti zagotoviti opremljen prostor za delo koordinatorja in prostor za timsko obravnavo in pri tem smiselno upoštevati določila pravilnika, ki ureja minimalne tehnične zahteve za izvajalce socialnovarstvenih storitev, ki se nanašajo na centre za socialno delo.
V. KADROVSKI POGOJI ZA IZVAJALCE Z VAROVANIMI ODDELKI IN ZA IZVAJALCE OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
8. člen
(kadrovski pogoji izvajalce z varovanimi oddelki)
(1) Kadrovski pogoji za izvajalce socialnovarstvenih storitev z varovanimi oddelki se zagotavljajo skladno s pravilnikom, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev in tem pravilnikom.
(2) V varovanih oddelkih se veljavni kadrovski normativi za socialno oskrbo povečajo tako, da se v posamezni bivalni enoti na eno osebo zagotovi 0,17 strokovnega sodelavca iz III., IV. in V. tarifnega razreda. Struktura in vrsta delovnih mest tako povečanega kadrovskega normativa se določi z aktom o sistematizaciji delovnih mest posameznega zavoda.
(3) Socialno oskrbo v varovanih oddelkih lahko izvajajo naslednji strokovni sodelavci: oskrbovalka, gospodinja, animator, varuhinja in delovni inštruktor.
9. člen
(posebna znanja)
Osebje, ki izvaja socialno oskrbo, mora obvladati teoretična znanja in praktične veščine s področji nevarnega vedenja, njegovih vzrokov, oblik in posledic, poznati strokovna priporočila za uporabo posebnih varovanih ukrepov ter biti usposobljeno za pristop in pogovor z osebo.
10. člen
(kadrovski pogoji izvajalcev obravnave v skupnosti)
Obravnavno v skupnosti izvaja koordinator obravnave v skupnosti. Centri za socialno delo zaposlijo enega koordinatorja na 50.000 odraslih oseb.
VI. POSTOPEK VERIFIKACIJE
11. člen
(postopek verifikacije)
Izvajalci socialnovarstvenih storitev, ki izvajajo institucionalno varstvo v varovanem oddelku, morajo za te oddelke pridobiti verifikacijo.
12. člen
(komisija)
(1) Za postopek verifikacije imenuje minister, pristojen za socialne zadeve, komisijo, ki ima šest članov, od katerih so trije stalni člani in trije nadomestni člani. Vsaj en član mora biti strokovnjak s področja gradbeništva ali tehničnih strok.
(2) Izvajalec, ki želi pridobiti verifikacijo, mora komisiji predložiti vso potrebno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da izvajalec z varovanim oddelkom ali izvajalec obravnave v skupnosti izpolnjuje kadrovske, tehnične in prostorske pogoje po tem pravilniku, ter splošni akt iz šestega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(3) Komisija na podlagi predložene dokumentacije opravi ogled pri izvajalcu in preveri, ali izvajalec izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
(4) Če komisija ugotovi, da izvajalec izpolnjuje pogoje po tem pravilniku, izda minister sklep o njihovi verifikaciji.
VII. PREDHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(dosedanji izvajalci)
(1) Oddelkom, v katerih se ob uveljavitvi tega pravilnika že izvaja varovanje oseb iz 3. člena tega pravilnika, se prizna status varovanega oddelka, pri čemer morajo uskladiti prostorske pogoje po tem pravilniku v roku 5 let od njegove uveljavitve.
(2) Oddelki iz prejšnjega odstavka morajo tehnične in kadrovske pogoje po tem pravilniku zagotoviti v treh letih od njegove uveljavitve.
14. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-12/2009
Ljubljana, dne 19. novembra 2009
EVA 2009-2611-0081
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
Soglašam!
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti