Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009

Kazalo

3987. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, stran 12163.

Na podlagi določil 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in 23/09)
Vlada Republike Slovenije kor stranka na strani delodajalca
in
Reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S št. 2
h Kolektivni pogodbi za javni sektor
1. člen
V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in 23/09) se tretji odstavek 20. člena spremeni tako, da se glasi:
»Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2008 do decembra 2009 preseže predvideno rast inflacije iz prvega odstavka tega člena, se osnovne plače v mesecu januarju 2010 zvišajo za polovico nastale razlike. Za predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj.«.
2. člen
Tretja in četrta alinea tretjega odstavka in šesti odstavek 50. člena se črtajo.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Odprava tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se izvede s 1. 10. 2010, četrte četrtine pa s 1. 10. 2011. Znesek tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah bodo upravičenci prejeli pri izplačilu plače za oktober 2010, znesek četrte četrtine pa pri izplačilu plače za oktober 2011.
Če bo na podlagi interventnega ukrepa odprava tretje ali četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah odložena čez roke iz četrtega odstavka, se zaposlenim izplača poračun zneskov tretje ali četrte četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah od 1. 10. 2010 oziroma od 1. 10. 2011.«.
3. člen
(splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2010)
Splošna uskladitev osnovnih plač, določenih v prilogi 1 ZSPJS, se v letu 2010 izvede s 1. 7. 2010 v višini polovice stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, predvidene v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2009–december 2010).
Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2009 do decembra 2010 preseže predvideno rast inflacije iz prvega odstavka tega člena, se osnovne plače v mesecu januarju 2011 zvišajo za polovico nastale razlike. Za predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj.
Splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2011 se določi v letu 2010 v roku iz 5. člena ZSPJS.
4. člen
(regres za letni dopust za leto 2010)
Regres za letni dopust v letu 2010 znaša 692 € in se izplača pri plači za april 2010.
5. člen
(usklajevanje dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence)
Zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, veljavni na dan 31. 12. 2009, se s 1. 1. 2010 uskladijo tako, da se povišajo za 1,4 odstotka. Zneski dodatnih premij se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za januar 2010.
Zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, veljavni na dan 30. 6. 2010, se s 1. 7. 2010 uskladijo tako, da se povišajo za odstotek predvidene stopnje rasti inflacije v Republiki Sloveniji v letu 2010. Zneski dodatnih premij se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za julij 2010. Za predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj.
Usklajene zneske premij ugotovi in objavi odbor iz tretjega odstavka 26. člena.
6. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-56/2009/187
Ljubljana, dne 28. oktobra 2009
EVA 2009-3111-0083
Vlada Republike Slovenije:
 
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo
 
dr. France Križanič l.r.
Minister
za finance
 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja:
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE NEODVISNOST-KNSS
Milan Štimec l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE
Doro Hvalica
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Drago Ščernjavič l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Branko Prah l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Miščevič l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Boris Mazalin l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Leon Pilinger l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač
NI PODPISAL
 
SIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Dragana Žitnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka Avguštiner l.r.
 
SIDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Matjaž Kovačič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Stanislav Košir l.r.
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič l.r.
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok Jurančič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM
Robert Kokovnik l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 3. 11. 2009 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-9 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti