Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009

Kazalo

3993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje«, stran 12176.

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/1-94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPOZC), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/0, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 3. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje«
1. člen
Tretja in četrta alinea 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje« (Uradni list RS, št. 51/05) se črtata in nadomestita z novo tretjo alineo tako, da se nova tretja alinea glasi:
»– dva člana – predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje župan Mestne občine Celje, enega s področja kulture in enega s področja turizma.«
2. člen
Drugi odstavek 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje« (Uradni list RS, št. 51/05) se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani, oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja, zaposlene in župana Mestne občine Celje o poteku mandata članov sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom mandata.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33301-00003-1/2004
Celje, dne 3. novembra 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.