Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009

Kazalo

4000. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca, stran 12179.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca
1. člen
Predmet
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca (v nadaljevanju: spremembe PUP).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Območje urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca je v Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04, 69/04, 79/04 in 5/06) opredeljeno kot površine za stanovanja. Za območje urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca veljajo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07, 95/07, 57/08, 98/08, 110/08; v nadaljevanju: PUP). Območje sprememb PUP je del funkcionalne enote 2, namenjene vzgojnemu varstvu, v kateri so dopustne rekonstrukcije, dozidave in nadzidave s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov ter spremembe namembnosti. V primerih, ko posegi v prostor presegajo značaj tekočih vzdrževalnih del, obstoječa namembnost objektov lahko ostane nespremenjena le, če je v okvirih s PUP dopustnih dejavnosti. Posegi, ki presegajo značaj tekočih vzdrževalnih del in adaptacij, pri katerih se želi ohraniti obstoječe dejavnosti, ki niso v okvirih dopustnih, pa niso dopustni.
V območju sprememb PUP je obstoječi stanovanjski objekt. Investitor želi objekt, zaradi njegove dotrajanosti, statične in potresne neustreznosti ter nefunkcionalnosti, odstraniti in na njegovem mestu zgraditi nov večstanovanjski objekt – vila blok z največ pet stanovanjskimi enotami. Izboljšati želi urbanistično in arhitekturno zasnovo ter optimizirati izrabo. Veljavni prostorski izvedbeni akt ne omogoča realizacije nameravane gradnje, zato ga je treba spremeniti.
3. člen
Območje
Območje sprememb PUP obsega del funkcionalne enote 2 območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca. Na severozahodu meji na zemljišče vzgojno varstvenega zavoda, na severovzhodu je zamejeno z dovozno potjo do vzgojno varstvenega zavoda, na jugovzhodu z Janežičevo cesto ter Prijateljevo ulico na jugozahodu.
Površina območja sprememb PUP je ca. 650 m2. Območje sprememb PUP se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
4. RS, Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Javna razsvetljava d.d.,
8. JP Snaga, d.o.o.,
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
10. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
11. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
12. JP Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto,
13. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
14. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb PUP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovna rešitev, ki bo podlaga za pripravo sprememb PUP, bo pridobljena z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev.
6. člen
Roki za pripravo
Izdelava osnutka sprememb PUP je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb PUP je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Pripravo sprememb PUP financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – http://www.ljubljana.si.
Št. 3505-38/2009-2
Ljubljana, dne 5. novembra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.