Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009

Kazalo

4014. Navodilo o označitvi in zavarovanju vozil, ustavljenih na avtocestah in hitrih cestah ob izločanju, stran 12196.

Za izvrševanje Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 –ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV in 42/09) izdaja minister za promet
N A V O D I L O
o označitvi in zavarovanju vozil, ustavljenih na avtocestah in hitrih cestah ob izločanju
1. člen
(1) S tem navodilom se določa način označitve in zavarovanja vozil, ustavljenih na avtocestah ali hitrih cestah, kadar jih je treba zaradi zimskih razmer, zaradi česar jim je onemogočena nadaljnja vožnja po avtocesti, hitri cesti ali po drugi državni cesti, ki se nanjo navezuje, izločiti iz prometa in s tem zagotoviti ustrezne pogoje izvajanja zimske službe.
(2) Z namenom pravočasne izločitve vozil iz prometa zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka je lahko obveznost njihovega začasnega izločanja označena na krajih, primernih za izločanje vozil, ki niso v neposredni bližini kraja, kjer so začasne omejitve prometa.
2. člen
(1) Na odstavni pas avtoceste ali hitre ceste in izjemoma – kjer ni odstavnih pasov – na vozni pas hitre ceste ali avtoceste se začasno izločijo iz prometa vozila, ki se do tega mesta niso izločila iz prometa v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in predhodno postavljeno prometno signalizacijo.
(2) Obveznost začasnega izločanja vozil iz prometa na cestah iz prejšnjega odstavka in zavarovanje izločenih vozil morata biti označena s predpisano prometno signalizacijo na način, določen s tem navodilom.
(3) Če so izločena vozila označena na način, določen s tem navodilom, jih ni potrebno označiti kot zaporo odstavnega pasu (zapora K-1 in K-3), določeno s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/06 in 88/08).
(4) Na delu ceste iz prvega odstavka tega člena, kjer poteka začasno izločanje vozil, se mora hitrost ustrezno omejiti.
3. člen
Obveznost izločanja vozil iz prometa na cestah iz prvega odstavka prejšnjega člena se označi s prometno signalizacijo, ki vsebuje naslednje:
– napis “Izločanje“, ki se lahko ponovi v enem od naslednjih tujih jezikov: italijanščini, madžarščini, nemščini ali angleščini;
– vrsto vozil, za katero velja prepoved ali omejitev prometa, z dopolnilno tablo, na kateri je označitev smeri vožnje, v kateri velja prepoved ali omejitev prometa;
– razdaljo do mesta, od katerega dalje za vozila velja prepoved ali omejitev prometa.
4. člen
(1) V primeru izločanja na odstavni pas avtoceste ali hitre ceste mora biti mesto izločanja in približevanje temu mestu označeno in zavarovano v skladu s Prilogo I, ki je sestavni del tega navodila.
(2) V primeru izločanja na vozni pas hitre ceste ali na vozni pas avtoceste (kjer ni odstavnih pasov) mora biti mesto izločanja in približevanje temu mestu označeno in zavarovano v skladu s Prilogo II, ki je sestavni del tega navodila.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o označitvi in zavarovanju vozil, ustavljenih na odstavnem pasu avtoceste (Uradni list RS, št. 32/02).
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2642-4/2001/172-0032330
Ljubljana, dne 6. novembra 2009
EVA 2009-2411-0072
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet