Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3845. Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil, stran 11789.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil
1. člen
V Pravilniku o označevanju hranilne vrednosti (Uradni list RS, št. 60/02, 117/02, 42/03, 121/04 in 81/07) se v 1. členu prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta z dne 24. septembra 1990 o označevanju hranilne vrednosti živil (UL L št. 276 z dne 6. 10. 1990, str. 40), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008, str. 1), določa zahteve za označevanje in vrsto podatkov o hranilni vrednosti živil, ki so namenjena končnemu potrošniku.«
2. člen
V 2. členu se v skladu z Direktivo Komisije 2008/100/ES z dne 28. oktobra 2008 o spremembi Direktive Sveta 90/496/EGS o označevanju hranilne vrednosti živil v zvezi s priporočenimi dnevnimi vnosi, pretvorbenimi faktorji za izračun energijske vrednosti in opredelitvami (UL L št. 285 z dne 29. 10. 2008, str. 9) deseta alinea spremeni tako, da se glasi:
''– prehranska vlaknina pomeni polimere ogljikovih hidratov s tremi ali več monomerskimi enotami, ki se ne prebavijo niti absorbirajo v tankem črevesu človeka in spadajo v naslednje kategorije:
– užitni polimeri ogljikovih hidratov, naravno prisotni v živilih v obliki, v kateri se zaužijejo,
– užitni polimeri ogljikovih hidratov, ki so bili pridobljeni iz surovine za živilo s fizikalnimi, encimskimi ali kemijskimi sredstvi in ki imajo ugoden fiziološki učinek, dokazan s splošno sprejetim znanstvenim dokazom,
– užitni sintetični polimeri ogljikovih hidratov, ki imajo ugoden fiziološki učinek, dokazan s splošno sprejetim znanstvenim dokazom;“.
3. člen
V 8. členu se v preglednico za sedmo vrstico dodata osma in deveta vrstica, ki se glasita:
----------------------------------------------------------------
»prehranske vlaknine      8 kJ/g    2 kcal/g
----------------------------------------------------------------
eritritol            0 kJ/g    0 kcal/g «.
----------------------------------------------------------------
4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je v Prilogi tega pravilnika.
5. člen
Živila, ki so bila dana v promet ali označena pred uveljavitvijo tega pravilnika in ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, so lahko v prometu do konca roka uporabnosti in dokončne porabe zalog embalažnega materiala, vendar najpozneje do 31. oktobra 2012.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 007-148/2009
Ljubljana, dne 28. septembra 2009
EVA 2008-2711-0186
Borut Miklavčič l.r.
Minister za zdravje
Soglašam!
prof. dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost