Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3818. Hierarhija pravil revidiranja, stran 11627.

Na podlagi 4. člena in 3. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-13/2009 z dne 15. oktobra 2009 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na 39. redni seji dne 20. oktobra 2009 določil
H I E R A R H I J O
pravil revidiranja
I. NAMEN HIERARHIJE PRAVIL REVIDIRANJA
1. člen
Hierarhijo pravil revidiranja (odslej Hierarhija) je treba določiti zaradi:
– opredelitve pravil revidiranja in prioritete posameznih pravil revidiranja pri njihovi obvezni uporabi;
– zagotavljanja izvajanja revizijskih in njim sorodnih storitev na najvišji kakovostni ravni;
– ugotavljanja in določanja obsega revizorjeve odgovornosti do naročnikov in javnosti, ki uporablja in/ali se opira na revizorjeve storitve;
– zmanjševanja vrzeli v pričakovanjih javnosti, kar pripomore k boljšemu razumevanju revizorjevega dela in njegovih izsledkov, ki se sporočajo naročnikom in javnosti;
– povečevanja učinkovitosti revidiranja;
– podpore pri izvajanju revidiranja in revidiranju sorodnih storitev, s ciljem širjenja najboljših strokovnih rešitev in pravil etičnega ravnanja oziroma delovanja revizorja.
II. OPREDELITEV PRAVIL REVIDIRANJA
2. člen
Pravila revidiranja sestavljajo v skladu s 4. členom ZRev-2:
1. ZRev-2;
2. Mednarodni standardi revidiranja in druga pravila Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov (IFAC):
– Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti,
– Mednarodni standardi poslov preiskovanja,
– Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil,
– Mednarodni standardi sorodnih storitev,
– Mednarodna stališča o revizijskih postopkih,
– Mednarodna stališča o postopkih preiskovanja,
– Mednarodna stališča o postopkih dajanja zagotovil,
– Mednarodna stališča o postopkih sorodnih storitev,
– Kodeks etike za računovodske strokovnjake;
3. Temeljna revizijska načela in druga pravila revidiranja, ki jih sprejema Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut);
4. drugi zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdani na njihovi podlagi.
3. člen
Pravila revidiranja, opredeljena v členih od 4. do 11. Hierarhije, se nanašajo na pravila iz 4. člena ZRev-2, ki jih v soglasju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem (odslej Agencija) sprejema Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Revizijski svet Inštituta) na podlagi 3. točke prvega odstavka 15. člena ZRev-2. Ta pravila revidiranja, ki sodijo v 3. točko 2. člena Hierarhije, so:
– Temeljna revizijska načela,
– Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev,
– stališča Revizijskega sveta Inštituta,
– pojasnila Revizijskega sveta Inštituta,
– navodila Revizijskega sveta Inštituta,
– priporočila Revizijskega sveta Inštituta,
– metodološka gradiva Inštituta in priročniki Inštituta,
– strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki (doma in v tujini),
– splošno sprejeti postopki delovanja revizorjev v tuji praksi.
4. člen
Temeljna revizijska načela najširše obravnavajo splošno priznana pravila za delovanje revizijske stroke in oblikujejo podlago za postopke revidiranja pri izvajanju nalog za naročnike revizijskih storitev. Objavljena so na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
5. člen
Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev je revizorjem vodilo pri opravljanju poklicnih dolžnosti, ki določa temeljne prvine etičnega in poklicnega obnašanja v stroki in javnosti. Objavljen je na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
6. člen
Stališča Revizijskega sveta Inštituta so stališča, povezana z uporabo posameznih više razvrščenih pravil revidiranja iz 13. člena Hierarhije. Objavljena so v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
7. člen
Pojasnila Revizijskega sveta Inštituta so pojasnila, povezana z uporabo više razvrščenih pravil revidiranja iz 13. člena Hierarhije. Objavljena so v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
8. člen
Navodila Revizijskega sveta Inštituta in priporočila Revizijskega sveta Inštituta so pravila delovanja in obnašanja revizijskih družb in samostojnih revizorjev pri sklepanju poslov in opravljanju storitev. Objavljena so na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
9. člen
Med metodološka gradiva Inštituta in priročnike Inštituta sodijo podrobnejše analitične obdelave posameznih področij revidiranja ali revidiranju sorodnih storitev in njihovih povezav z računovodskim in davčnim področjem ter drugimi za revidiranje pomembnimi področji. Objavljena so v obliki samostojnih publikacij, ki jih izdaja Inštitut. Seznam metodoloških gradiv Inštituta in priročnikov Inštituta, priznanih kot sestavni del pravil revidiranja, določi Revizijski svet Inštituta in ga po pridobljenem soglasju Agencije objavi na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
10. člen
Strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki (doma in v tujini) so priznana dela, zlasti na področju uvajanja novosti v revizijsko stroko, ki omogočajo lažje razumevanje pravil delovanja revizijske stroke. Seznam strokovne literature, priznane kot sestavni del pravil revidiranja, določi Revizijski svet Inštituta in ga po pridobljenem soglasju Agencije objavi na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
11. člen
Splošno sprejeti postopki delovanja revizorjev v tuji praksi so rešitve, ki so splošno sprejete in se uporabljajo v tuji praksi ter po mnenju domače strokovne javnosti rešujejo tiste probleme in vprašanja, ki jih še ni obravnaval niti Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil (IAASB) pri Mednarodni zvezi računovodskih strokovnjakov niti Revizijski svet Inštituta, so pa bistvenega pomena za delovanje revizorja. Rešitve, priporočljive za slovensko revizijsko stroko, potrjuje Revizijski svet Inštituta ter jih po pridobljenem soglasju Agencije objavlja (bodisi celotno besedilo bodisi naslove, če gre za strokovno literaturo) na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
III. RAVNI PRAVIL REVIDIRANJA
12. člen
Ravni pravil revidiranja so opredeljene v členih od 13 do 16 in določajo tudi prioriteto posameznih pravil revidiranja pri njihovi obvezni uporabi, tako da se v primeru nasprotja med pravilom na višji ravni in pravilom na nižji ravni uporabi pravilo na višji ravni, v primeru nasprotij med pravili iste ravni pa se uporabi više razvrščeno pravilo revidiranja na tej ravni (najvišja stopnja razvrstitve je razvrstitev pod črko (a)).
13. člen
Ravni pravil revidiranja:
1. Prva raven:
(a) Zakon o revidiranju;
(b) Mednarodni standardi revidiranja,
Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti,
Mednarodni standardi poslov preiskovanja,
Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil,
Mednarodni standardi sorodnih storitev,
Kodeks poklicne etike za računovodske strokovnjake;
(c) drugi zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdani na njihovi podlagi;
(d) Temeljna revizijska načela;
(e) Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev.
2. Druga raven:
(a) Mednarodna stališča o revizijskih postopkih,
Mednarodna stališča o postopkih preiskovanja,
Mednarodna stališča o postopkih dajanja zagotovil,
Mednarodna stališča o postopkih sorodnih storitev;
(b) stališča Revizijskega sveta Inštituta,
pojasnila Revizijskega sveta Inštituta.
3. Tretja raven:
(a) navodila Revizijskega sveta Inštituta,
priporočila Revizijskega sveta Inštituta;
(b) metodološka gradiva Inštituta in priročniki Inštituta.
4. Četrta raven:
(a) strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki (doma in v tujini);
(b) splošno sprejeti postopki delovanja revizorjev v tuji praksi.
14. člen
Uporaba pravil, ki sodijo na prvo raven, je pri revidiranju računovodskih izkazov obvezna. Kadar je za izvedbo predpisa državnega organa ali organizacije o revizorjevem poročilu po pravilih stroke potrebno dodatno pojasnilo, sprejme Revizijski svet Inštituta v soglasju z Agencijo posebno stališče za izvedbo tega predpisa.
15. člen
Pravila revidiranja na drugi in tretji ravni se izdajajo, da bi revizorjem pomagala pri izvajanju standardov ali širjenju dobrih rešitev. Nimajo veljave standardov, uporabljajo pa se, kadar se v različnih okoliščinah ugotavlja revizorjeva poklicna skrbnost.
16. člen
Na četrti ravni se kot pravila revidiranja lahko uporabijo:
– strokovna literatura po seznamu iz 10. člena Hierarhije, če njene rešitve podpirajo in razširjajo ter dodatno osvetljujejo določbe Mednarodnih standardov revidiranja in drugih standardov Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov, ter
– splošno sprejeti postopki delovanja revizorjev v tuji praksi, ki jih je v skladu z 11. členom Hierarhije potrdil Revizijski svet Inštituta, če ni možno pridobiti zadovoljivih odgovorov ali rešitev na prvi, drugi in/ali tretji ravni Hierarhije.
V. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve Hierarhije preneha veljati Hierarhija pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 96/02).
18. člen
Hierarhija začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6/09
Ljubljana, dne 20. oktobra 2009
Predsednik
Revizijskega sveta Inštituta
Marjan Mahnič,
pooblaščeni revizor l.r.