Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2009 z dne 27. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2009 z dne 27. 10. 2009

Kazalo

3781. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2009 – rebalans II, stran 11326.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 20. redni seji dne 15. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2009 – rebalans II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08 in 44/09) se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina          Proračuna 2009 –
    kontov/Konto/Podkonto           rebalans II
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      3.114.965
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.328.743
70   DAVČNI PRIHODKI               1.997.923
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.699.063
    703 Davki na premoženje            167.000
    704 Domači davki na blago in         131.860
    storitve
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               330.820
    710 Udeležba na dobičku in dohodki       43.000
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            5.500
    712 Globe in denarne kazni             0
    713 Prihodki od prodaje blaga in          0
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          282.320
72   KAPITALSKI PRIHODKI               7.595
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        7.595
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in         0
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih           0
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              778.627
    740 Transferni prihodki iz drugih       407.539
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega       371.088
    proračuna iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        3.244.291
40   TEKOČI ODHODKI                761.472
    400 Plače in drugi izdatki          112.510
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         17.490
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       603.612
    403 Plačila domačih obresti           2.160
    409 Rezerve                  25.700
41   TEKOČI TRANSFERI              1.007.953
    410 Subvencije                 35.800
    411 Transferi posameznikom in         572.053
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           99.311
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       300.789
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.326.866
    420 Nakup in gradnja osnovnih        1.326.866
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            148.000
    431 Investicijski transferi pravnim      50.000
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          98.000
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –129.326
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–-----------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz            0
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja         0
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)             18.450
55   ODPLAČILO DOLGA                18.450
    550 Odplačilo domačega dolga          18.450
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –147.776
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –18.450
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    129.326
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.     626.868,73
    12. 2008
    od tega: prenos v leto 2009          147.776
    sredstva iz naslova vračila vlaganj    458.867,85
    v javno telekomunikacijsko omrežje
    sredstva proračunske rezerve za       17.939,95
    odpravo posledic naravnih nesreč
    sredstva rezervnega sklada          2.284,84
    oblikovana po stanovanjskem zakonu
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 039-8/2009-2
Gorje, dne 15. oktobra 2009
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.