Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2009 z dne 19. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2009 z dne 19. 10. 2009

Kazalo

3685. Odlok o predkupni pravici Občine Sveta Ana, stran 11155.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 16. seji dne 15. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Sveta Ana
1. člen
S tem odlokom se določa območje, na katerem velja predkupna pravica Občine Sveta Ana na nepremičninah na območju Občine Sveta Ana.
2. člen
Predkupna pravica Občine Sveta Ana na nepremičninah velja na celotnem območju poselitve v občini ter na območju obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali dela teh območij, na teritoriju Občine Sveta Ana.
3. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah v območjih, opredeljenih v 2. členu tega odloka, in sicer na nezazidanih in zazidanih zemljiščih.
Območja poselitve in območja infrastrukturnih omrežij in objektov so po tem odloku tista območja, ki so v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Sveta Ana prikazana kot ureditvena območja naselij in razpršena gradnja (stavbna zemljišča), urbana območja za komunalo, energetiko ter promet in zveze ter koridorji za izgradnjo linijskih infrastrukturnih objektov.
Javni interes občine se po tem odloku lahko izkazuje tudi izven območij, ki so ustrezno opredeljena v planih, vendar le za izvedbo ureditev, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Območje predkupne pravice je označeno na kartah v merilu 1:5000 (kartografska dokumentacija k planu) in je na vpogled na občinski upravi Občine Sveta Ana.
5. člen
Predkupno pravico v imenu občine uveljavlja župan.
6. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike in začne veljati naslednji dan po objavi. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Občine Sveta Ana na nepremičninah (Uradni list RS, št. 38/05) in Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Sveta Ana na nepremičninah (Uradni list RS, št. 33/09).
Št. 47808-002/2009
Sveta Ana, dne 15. oktobra 2009
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost