Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2009 z dne 13. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2009 z dne 13. 10. 2009

Kazalo

3540. Pravilnik o rednem letnem poročanju revizijskih družb, stran 10842.

Na podlagi sedmega odstavka 77. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-10/2009 z dne 14. 9. 2009 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na 38. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o rednem letnem poročanju revizijskih družb
Uvodne določbe
1. člen
(1) S tem pravilnikom se ureja vsebina poročil iz prvega, drugega in petega odstavka 77. člena ZRev-2.
(2) Pojmi v tem pravilniku so razumljeni tako, kot jih opredeljuje ZRev-2.
Namen poročanja
2. člen
Namen poročanja po tem pravilniku je preverjanje spoštovanja in izpolnjevanja zahtev ZRev-2 ter nadziranje izvajanja revizijskih družb oziroma opravljanja nalog pooblaščenih revizorjev.
Poročanje o spremembah po prvem odstavku 77. člena
3. člen
Revizijska družba mora v roku 10 dni poročati Inštitutu o spremembi vseh dejstev in okoliščin ter aktov, na podlagi katerih je pridobila dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja oziroma jih je predložila v skladu z 69. členom ZRev-2 ali so kako drugače pomembni za presojanje izpolnjevanja pogojev revizijske družbe za opravljanje storitev revidiranja.
Poročanje po drugem odstavku 77. člena
4. člen
(1) Revizijska družba enkrat letno (vsako leto posebej) do 31. maja poroča Inštitutu in Agenciji o:
– spremembah dejstev in okoliščin ter aktov, na podlagi katerih je pridobila dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, in sicer tako, da v poročilu opiše te spremembe za obdobje od 16. maja preteklega leta do 15. maja tekočega leta na ustreznem obrazcu iz priloge tega poročila;
– načinu izračuna zavarovalne vsote za zavarovane revizorjeve odgovornosti;
– zaposlenih;
– vseh pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov, ki so bile izvršene v obdobju od 16. maja preteklega leta do 15. maja tekočega leta;
– vseh pogodbah, ki jih je revizijska družba v obdobju med 16. majem preteklega leta in 15. majem tekočega leta sklenila za opravljanje drugih poslov dajanja zagotovil in poslov opravljanja dogovorjenih postopkov;
– število porabljenih ur za posamezne skupine članov revizijske ekipe za vsako posamezno revizijo računovodskih izkazov.
(2) O načinu izračuna zavarovalne vsote za zavarovanje revizorjeve odgovornosti iz druge alinee prvega odstavka tega člena poroča revizijska družba Inštitutu in Agenciji tako, da za v času poročanja veljavno polico sklenjenega zavarovanja navede podatke o:
– pogodbi z najvišjo ceno za storitev revidiranja v času sklepanja (podaljševanje) zavarovanja;
– naročniku s katerim je bila sklenjena pogodba s prejšnje alinee;
– vsoti cen vseh pogodb za storitve revidiranja, sklenjenih v obdobju leta dni pred dnevom sklenitve (podaljšanja) zavarovanja;
– zavarovalni vsoti;
– zavarovalnici;
– obdobju veljavnosti zavarovanja.
(3) O zaposlenih iz tretje alinee prvega odstavka tega člena poroča revizijska družba Inštitutu in Agenciji tako, da navede podatke o zaposlenih po stanju na dan 15. maj, in sicer:
– skupno število zaposlenih;
– imena in priimke redno zaposlenih pooblaščenih revizorjev;
– imena in priimke pooblaščenih revizorjev, ki z revizijsko družbo sodelujejo na drugih pogodbenih podlagah, ter navedbo pravne podlage za sodelovanje z revizijsko družbo;
– imena in priimke drugih pogodbenih sodelavcev, ter navedbo pravne podlage za sodelovanje z revizijsko družbo;
– imena in priimke drugih redno zaposlenih na področju revidiranja, ki sodelujejo v revizijskih ekipah za revidiranje računovodskih izkazov, z navedbo let delovnih izkušenj;
– imena in priimke administrativnih delavcev na področju revidiranja;
– število zaposlenih na drugih področjih.
(4) O vseh pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov iz četrte alinee prvega odstavka tega člena, ki so bile sklenjene v obdobju od 16. maja preteklega leta do 15. maja tekočega leta poroča revizijska družba Inštitutu in Agenciji tako, da navede naslednje podatke o vsaki posamezni pogodbi:
1. Firmo naročnika revizije (konsolidiranih) računovodskih izkazov;
2. Matično številko naročnika;
3. Sedež naročnika;
4. Velikost po kriterijih iz zakona, ki ureja gospodarske družbe;
5. Dejavnost naročnika;
6. Uvrščenost vrednostnih papirjev naročnika na organiziran trg vrednostnih papirjev;
7. Datum pogodbe;
8. Predmet pogodbe;
9. Poslovno leto, ki je predmet revidiranja;
10. Pogodbeno ceno (brez vračunanega DDV);
11. Registrsko številko ključnega revizijskega partnerja, ob podpisu pogodbe predvidenega za podpis revizijskega poročila;
12. Ime in priimek ključnega revizijskega partnerja, predvidenega za podpis revizijskega poročila;
13. Navedba pravnega razmerja med ključnim revizijskim partnerjem in revizijsko družbo;
14. S pogodbo načrtovano število ur ključnega revizijskega partnerja;
15. S pogodbo načrtovano število ur osebja z več kot dvema letoma izkušenj pri reviziji, ne upoštevajoč ključnega revizijskega partnerja;
16. S pogodbo načrtovano število ur ostalega osebja v revizijski ekipi;
17. Znesek pogodbene cene, ki pokriva predvideno porabo časa ključnega revizijskega partnerja;
18. Znesek pogodbene cene, ki pokriva predvideno porabo časa osebja z več kot dvema letoma izkušenj pri reviziji, ne upoštevajoč ključnega revizijskega partnerja;
19. Znesek pogodbene cene, ki pokriva predvideno porabo časa ostalega osebja v revizijski ekipi;
20. Zaračunano ceno revidiranja (brez vračunanega DDV);
21. Dejansko opravljeno število ur ključnega revizijskega partnerja;
22. Dejansko opravljeno število ur osebja z več kot dvema letoma izkušenj pri reviziji, ne upoštevajoč ključnega revizijskega partnerja;
23. Dejansko opravljeno število ur ostalega osebja v revizijski ekipi;
24. Registrsko številko ključnega revizijskega partnerja, ki je podpisal revizijsko poročilo;
25. Ime in priimek ključnega revizijskega partnerja, ki je podpisal revizijsko poročilo;
26. Znesek dejansko zaračunane cene, ki pokriva porabljen časa ključnega revizijskega partnerja;
27. Znesek dejansko zaračunane cene, ki pokriva porabljen časa osebja z več kot dvema letoma izkušenj pri reviziji, ne upoštevajoč ključnega revizijskega partnerja;
28. Znesek dejansko zaračunane cene, ki pokriva porabljen časa ostalega osebja v revizijski ekipi;
29. Vrsta mnenja v poročilu o revidiranju (konsolidiranih) računovodskih izkazov;
30. Datum poročila o revidiranju (konsolidiranih) računovodskih izkazov;
31. Ime in priimek, pravno razmerje z revizijsko družbo, registrsko številko ter porabljen čas za vsakega pooblaščenega revizorja, ki je poleg ključnega revizijskega partnerja še sodeloval v revizijski ekipi;
32. Imena in priimki članov revizijske skupine z več kot dvema letoma delovnih izkušenj, ne upoštevajoč ključnega revizijskega partnerja;
33. Imena in priimke ostalih članov revizijske skupine;
34. Ime in priimek veščaka(ov), ki je(so) bil(i) angažiran(i) pri revidiranju v skladu z MSR 620 (Uporaba veščakovih storitev), področje za katerega je(so) bil(i) angažiran(i) ter njegov(njihov) strokovni naziv.
(5) O vseh pogodbah, ki jih je revizijska družba v obdobju med 16. majem preteklega leta in 15. majem tekočega leta sklenila za opravljanje drugih poslov dajanja zagotovil in poslov opravljanja dogovorjenih postopkov iz pete alinee prvega odstavka tega člena poroča revizijska družba Inštitutu in Agenciji tako, da navede:
1. Firmo naročnika revizije (konsolidiranih) računovodskih izkazov;
2. Matično številko naročnika;
3. Sedež naročnika;
4. Velikost po kriterijih iz zakona, ki ureja gospodarske družbe;
5. Dejavnost naročnika;
6. Uvrščenost vrednostnih papirjev naročnika na organiziran trg vrednostnih papirjev;
7. Predmet pogodbe;
8. Pogodbeno ceno (brez vračunanega DDV);
9. Registrsko številko ključnega revizijskega partnerja;
10. Ime in priimek ključnega revizijskega partnerja, odgovornega za revizijsko poročilo;
11. Navedba pravnega razmerja med ključnim revizijskim partnerjem in revizijsko družbo;
12. S pogodbo načrtovano število ur ključnega revizijskega partnerja;
13. S pogodbo načrtovano število ur ostalega osebja v revizijski ekipi;
14. Znesek pogodbene cene, ki pokriva predvideno porabo časa ključnega revizijskega partnerja;
15. Znesek pogodbene cene, ki pokriva predvideno porabo časa ostalega osebja v revizijski ekipi;
16. Zaračunano ceno revidiranja (brez vračunanega DDV);
17. Dejansko opravljeno število ur ključnega revizijskega partnerja;
18. Dejansko opravljeno število ur ostalega osebja v revizijski ekipi;
19. Znesek dejansko zaračunane cene, ki pokriva porabljen časa ključnega revizijskega partnerja;
20. Znesek dejansko zaračunane cene, ki pokriva porabljen časa ostalega osebja v revizijski ekipi;
21. Datum poročila o revidiranju;
22. Ime in priimek, pravno razmerje z revizijsko družbo, registrsko številko ter porabljen čas za vsakega pooblaščenega revizorja, ki je poleg ključnega revizijskega partnerja še sodeloval v revizijski ekipi;
23. Imena in priimke članov revizijske skupine z več kot dvema letoma delovnih izkušenj, ne upoštevajoč ključnega revizijskega partnerja;
24. Imena in priimke ostalih članov revizijske skupine;
25. Ime in priimek veščaka(ov), ki je(so) bil(i) angažiran(i) pri revidiranju v skladu z MSR 620 (Uporaba veščakovih storitev), področje za katerega je(so) bil(i) angažiran(i) ter njegov(njihov) strokovni naziv.
Poročilo o razrešitvi ali odstopu revizorja računovodskih izkazov po petem odstavku 77. člena
5. člen
(1) Revizijska družba s poročilom o razrešitvi ali odstopu pisno obvestiti Inštitut in Agencijo o razlogih za razrešitev ali odstop revizijske družbe v obdobju, za katero je veljalo imenovanje.
(2) V poročilu iz prvega odstavka tega člena revizijska družba navede naslednje informacije:
– Naročnika – firmo pravne osebe, ki je sklenila pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov;
– matično številko naročnika;
– sedež naročnika;
– poslovno leto revidiranja;
– velikost naročnika (veliko, srednje ali majhno podjetje po sodilih zakona, ki ureja gospodarske družbe);
– pogodbeno ceno brez vključenega DDV;
– datum prekinitve sklenjene pogodbe;
– razlog prekinitve pogodbe (razrešitev revizijske družbe ali odstop revizijske družbe);
– v primeru razrešitve revizijske družbe revizijska družba navede razloge za razrešitev in novo imenovano revizijsko družbo, če so ji te okoliščine poznane;
– v primeru odstopa revizijske družbe od pogodbe le-ta v poročilu natančno opiše razloge, zaradi katerih je prekinila pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov in navede novo revizijsko družbo, ki je posel prevzela, če so ji te okoliščine poznane.
(3) Poročilo iz tega člena se posreduje v roku 10 dni po razrešitvi oziroma odstopu revizijske družbe od pogodbe.
Način poročanja
6. člen
(1) Revizijska družba poročila iz 3. člena posreduje Inštitutu, iz 5. člena pa Inštitutu in Agenciji v pisni obliki z ustreznimi prilogami, ki dokazujejo navedbe v poročilih.
(2) Revizijska družba poročilo iz 4. člena tega pravilnika posreduje Inštitutu in Agenciji. Obrazce in navodila za poročanje predpiše Inštitut, objavijo pa se na spletnih straneh Agencije in Inštituta. Revizijska družba mora poročilo izpolniti v skladu z navodili in ga posredovati v pisni obliki ter v elektronski obliki na ustreznem nosilcu podatkov, ki se ga priloži pisnemu poročilu. Poročilo v elektronski obliki mora biti posredovano v obliki in formatu, kot je objavljen na spletnih straneh.
(3) Vsa poročila iz tega pravilnika se Agenciji oziroma Inštitutu posreduje s priporočeno pošiljko oziroma vložijo osebno v času uradnih ur.
Prehodna in končni določbi
7. člen
(1) Revizijska družba poročilo iz četrtega člena tega pravilnika v katerem zajame potrebne informacije za obdobje od 16. maja 2009 do 15. maja 2010, prvič posreduje Inštitutu in Agenciji do 31. maja 2010.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Seznam dokumentacije s katero je revizijska družba dolžna poročati inštitutu na podlagi 55. člena ZRev-1 (Uradni list RS, št. 65/02).
(3) Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/09
Ljubljana, dne 9. julija 2009
Marjan Mahnič l.r.
Predsednik revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo