Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2009 z dne 13. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2009 z dne 13. 10. 2009

Kazalo

3564. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ob Koseškem bajerju (jug), stran 10925.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ob Koseškem bajerju (jug)
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za dela območij urejanja ŠS 1/9 in ŠR 1/3 v Ljubljani (v nadaljevanju: OPPN), ki v dopolnjenem osnutku izvedbenega prostorskega načrta (IPN MOL) obsega območje enote urejanja prostora z oznako ŠI-398.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje v pretežnem delu leži v ureditvenem območju ŠS 1/9 Ob Koseškem bajerju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS1/9 Ob Koseškem bajerju, namenjeno pa je gradnji stanovanj, spremljajočih dejavnosti, komunalne, prometne in energetske infrastrukture ter urejanju zunanjih površin. Južni del območja zazidalnega načrta doslej ni bil realiziran in je nepozidan.
Namen izdelave OPPN je glede na trenutno veljavni prostorski izvedbeni prostorski načrt omogočiti predvsem nekoliko spremenjeno tipologijo stavb ter drugačno prometno ureditev, ki bo predvidoma obsegala novo zasnovo južnega križišča naselja z Večno potjo ter ureditev podzemnega parkiranja.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Šiška, v katastrski občini Zgornja Šiška, med Večno potjo, južnim robom obstoječe pozidave naselja Mostec, Koseškim bajerjem ter gozdom. Površina območja OPPN znaša okoli 14.000 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. RS, Ministrstvo za kulturo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. JP Snaga, d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. T2 d.o.o.
12. UPC Telemach d.o.o.
13. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
14. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
16. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
17. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
18. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovno rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, se bo pridobilo z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev. Izhodišča za pripravo posameznih variantnih rešitev bodo pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana. Variantne rešitve bodo pripravljene v fazi pred pripravo osnutka OPPN.
Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora Mestna občina Ljubljana izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena mesec dni po začetku veljavnosti tega sklepa, dopolnjenega osnutka pa en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-20/2009-5
Ljubljana, dne 6. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.