Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3486. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana, stran 10769.

Na podlagi 19., 20., in 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 28. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom določa Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj) obliko organiziranosti, način upravljanja, vire financiranja in podrobneje opredeljuje dejavnosti javnega zavoda Turizem Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Ustanovitelj javnega zavoda Turizem Ljubljana je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. člen
Javni zavod, ustanovljen s tem sklepom, je pravni naslednik javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana, ki je vpisan v sodni register pod vložno številko 1/34654/00 Okrožnega sodišča v Ljubljani in je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 92/07).
4. člen
Soustanoviteljice tega zavoda so lahko tudi druge lokalne skupnosti na zaokroženem turističnem območju.
Način izvajanja ustanoviteljskih pravic, obveznosti novih ustanoviteljev in druga vprašanja pomembna za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti se uredijo s pogodbo.
S pogodbo določeni ustanoviteljski deleži drugih ustanoviteljev v razmerju do Mestne občine Ljubljana ne smejo presegati 49%.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
5. člen
Ime zavoda je: Turizem Ljubljana.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Krekov trg 10.
Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
6. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
7. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja, in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:
1. Informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje:
– informiranje turistov;
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev;
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe;
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom;
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
2. spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana;
3. načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana;
4. spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
5. organizacija in izvajanje prireditev;
6. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
7. druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom
8. in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.
Dejavnost zavoda iz prvega odstavka tega člena je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljevanju: standardna klasifikacija dejavnosti) razvrščena v skupino O/84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti, podrazred O/84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.
Obseg dejavnosti zavoda se določi z letnim programom dela, na podlagi strategije razvoja turizma.
9. člen
Zavod lahko opravlja dejavnosti, opredeljene s tem sklepom, tudi za druge zainteresirane pravne in fizične osebe pod pogoji in na način, ki se določi s posebno pogodbo.
10. člen
Zavod opravlja za izvajanje dejavnosti iz 8. člena tega sklepa naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje podrazrede:
C 18.130  Priprava za tisk in objavo
C 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
F 41.100  Organizacija izvedbe stavbnih projektov
G 46.180  Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
      določenih izdelkov
G 47.789  Druga trgovina na drobno v drugih
      specializiranih prodajalnah
G 47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
G 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
      stojnic, tržnic
J 58.110  Izdajanje knjig
J 58.120  Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.130  Izdajanje časopisov
J 58.140  Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190  Drugo založništvo
J 63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120  Obratovanje spletnih portalov
J 63.990  Drugo informiranje
K 66.190  Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve,
      razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
M 70.210  Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
M 73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300  Prevajanje in tolmačenje
N 77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 77.400  Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
      zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 79.110  Dejavnost potovalnih agencij
N 79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj.
N 79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
N 82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
N 82.200  Dejavnost klicnih centrov
N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško
      uprizarjanje
R 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 93.210  Dejavnost zabaviščnih parkov
R 93.299  Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
V. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA
11. člen
Zavod upravlja z vsem premoženjem, s katerim je do uveljavitve tega sklepa upravljal javni gospodarski zavod Zavod za turizem Ljubljana in je izkazano v računovodskem poročilu, ki je del Letnega poročila Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2008. Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ustanovitelj zagotavlja zavodu ustrezne poslovne prostore in opremo.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
12. člen
Dejavnosti zavoda se financirajo:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz sredstev evropskega proračuna,
– iz sredstev drugih ustanoviteljev,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje osnovnih dejavnosti, določene s tem aktom, v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in sicer v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi z opravljanjem pridobitne dejavnost, mora izkazovati ločeno, v skladu z veljavno zakonodajo.
13. člen
Za izvajanje dejavnosti spodbujanja razvoja turizma ustanovitelj zagotavlja namenski vir financiranja iz:
– dela koncesijske dajatve, ki se po 74. členu Zakona o igrah na srečo nameni Mestni občini Ljubljana in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
– turistične takse, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.
Za izvajanje dejavnosti zavoda ustanovitelj zagotavlja sredstva za:
– financiranje plač in materialnih stroškov za zaposlene,
– za pokrivanje drugih stroškov.
Ustanovitelj in zavod skleneta pogodbo, s katero opredelita obseg financiranja za namene iz prvega odstavka tega člena, na osnovi potrjenega letnega programa dela zavoda. Pri ugotavljanju obsega sredstev za plače se upošteva število zaposlenih, ki jih je na osnovi sistemizacije odobril ustanovitelj ter obvezna izplačila po kolektivni pogodbi.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
14. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, uporablja za opravljanje in razvoj te dejavnosti. Del prihodkov nad odhodki lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja zavod nameni tudi za plače.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
15. člen
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosti zavoda, ki jo zavod opravlja kot javno službo, odloča ustanovitelj na predlog direktorja zavoda, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
16. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnim spremembam,
2. daje soglasje k notranji organizaciji zavoda in sistemizaciji delovnih mest,
3. ugotavlja skladnost programa dela zavoda s programi Mestne občine Ljubljana in daje soglasje k programom dela zavoda,
4. sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
5. opravlja druge zadeve, določene s tem sklepom in drugimi predpisi.
Ustanoviteljske pravice iz 1 in 4. točke tega člena izvaja Mestni svet Mestne občine Ljubljana, vse ostale pa župan.
Ustanovitelj ima pravico do neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju.
17. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda,
– vsako leto predložiti finančni načrt, letni program dela in poslovno poročilo,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– voditi evidenco nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja v skladu z veljavno zakonodajo.
IX. ORGANI ZAVODA IN ORGANIZIRANOST ZAVODA
18. člen
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. direktor,
3. strokovni svet.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
19. člen
Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda ima enajst članov, in ga sestavlja:
– šest predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga delavci zavoda izvolijo s tajnim glasovanjem in
– štirje predstavniki zainteresirane javnosti, ki jih imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana s področja turističnega gospodarstva.
Volitve oziroma razrešitev predstavnika delavcev se uredi v statutu, ki ga sprejme pristojni organ v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
Člani sveta zavoda se imenujejo za štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani
Oblikovanje, pristojnosti, naloge in način dela sveta zavoda podrobneje ureja statut zavoda.
20. člen
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor. Direktor predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa ter pod pogoji in na način ter po postopku, določenim s statutom zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta in je lahko po preteku mandata ponovno imenovan na to funkcijo.
S statutom se določijo tudi naloge, pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
21. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega dela zavoda ima zavod strokovni svet, ki šteje pet članov. Sestava, način oblikovanja in strokovne naloge strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.
22. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda. Zavod ima lahko organizacijske enote, ki nimajo pooblastil v pravnem prometu.
X. NADZOR
23. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravlja ustanovitelj.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa člani Upravnega odbora Zavoda za turizem Ljubljana postanejo člani Sveta zavoda Turizem Ljubljana.
25. člen
Dosedanji direktor javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana po uveljavitvi tega sklepa nadaljuje z delom kot direktor javnega zavoda Turizem Ljubljana do konca mandata, za katerega je bil imenovan.
26. člen
Svet zavoda mora v roku dveh mesecev od uveljavitve tega sklepa imenovati člane Strokovnega sveta zavoda.
27. člen
Svet zavoda mora najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve tega sklepa sprejeti statut zavoda, ki bo usklajen z določbami tega sklepa.
Ostale akte zavoda mora zavod sprejeti v roku treh mesecev od dneva začetka veljavnosti statuta.
28. člen
Do uveljavitve aktov iz 27. člena tega sklepa se smiselno uporabljajo splošni akti javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana, kolikor niso v nasprotju z Zakonom o zavodih in s tem sklepom.
Z dnem vpisa v sodni register, zavod prevzame delavce javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana, kot tudi vso dokumentarno gradivo in nedokončane zadeve in posle, vezane na dejavnost iz 8. in 10. člena tega sklepa.
29. člen
Direktor zavoda poskrbi za vpis zavoda v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 92/07).
31. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2010.
Št. 322-108/09-2
Ljubljana, dne 28. septembra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti