Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3341. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2009, stran 10294.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 24. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto      |  Proračun |
|   |                     |  leta 2009 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |5.343.070,68 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 4.173.750,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |3.433.459,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |2.944.760,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          | 319.850,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   | 168.849,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 740.291,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    | 493.106,00 |
|   |od premoženja               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |  1.500,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |  3.450,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |  4.700,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        | 237.535,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  52.976,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |  50.400,00 |
|   |sredstev                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  2.576,00 |
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |  4.530,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |  4.530,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |1.111.814,68 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     | 765.247,68 |
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž.       | 346.567,00 |
|   |Proračuna iz sred. prorač. EU       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |5.867.045,77 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |1.147.078,38 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   | 221.575,97 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  42.841,00 |
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 856.661,41 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  5.000,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |  21.000,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |1.565.480,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  61.000,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        | 854.661,00 |
|   |in gospodinjstvom             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  | 160.900,00 |
|   |in ustanovam               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     | 488.919,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |3.016.001,39 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |3.016.001,39 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          | 138.486,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi prav.     | 111.993,00 |
|   |in fizič. osebam, ki niso pror. por.   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  26.493,00 |
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        | –523.975,09 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |  1.835,00 |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |  1.835,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |   1835,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   560,00 |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|   |DELEŽEV 560,00              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |       |
|   |in naložb                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |   560,00 |
|   |privatizacije               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |  1.275,00 |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            | 500.000,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               | 500.000,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          | 500.000,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)           |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)          | –22.700,09 |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      | 500.000,00 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  | 523.975,09 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |       |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |  56.358,78 |
+-----+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena in na novo glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 500.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: 200.000 eurov za ureditev komunalne infrastrukture ob domu za starejše občane, 100.000 eurov za gradnjo podpornega zidu ob Močilniku v Porečah, 100.000 eurov za projektno dokumentacijo stavbe Lanthieri in 100.000 eurov za gradbena dela projekta obnove kanalizacije in vodovoda po ulicah Glavni trg, Gradnikove brigade, Vojana Reharja, delno Vojkova ulica in Cesta 18. aprila v Vipavi.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2008-9
Vipava, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost