Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3335. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica, stran 10277.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 25. redni seji dne 9. 9. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica, v skladu s sprejetim proračunom.
2. člen
Sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica, se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi vsaj na spletni strani občine praviloma v roku 30 dni po uveljavitvi odloka o proračunu za tekoče leto.
Projekti, ki se financirajo oziroma sofinancirajo na podlagi kateregakoli drugega pravilnika Občine Miren - Kostanjevica, niso predmet tega pravilnika.
3. člen
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo izvajalci projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Miren - Kostanjevica (društva, klubi, zavodi in njim podobne neprofitne institucije);
– so organizatorji prireditve oziroma druge aktivnosti;
– imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evidenco o članstvu in plačani članarini, kot to ureja ustrezna zakonodaja (Zakon o društvih);
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo programa, ki je predmet razpisa;
– občini vsako leto pravočasno predložijo podatke o članstvu, poročilo o realizaciji projektov preteklega leta, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih.
Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v Občini Miren - Kostanjevica, v primeru da je projekt posebnega pomena za občino.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
4. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so zlasti naslednji projekti:
– prireditve, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Miren - Kostanjevica;
– prireditve, ki prispevajo k obogatitvi družbenih dejavnosti na lokalni in širši ravni;
– akcije na področju urejanja in varovanja okolja, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti;
– izvedba drugih akcij, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in dostopnosti storitev (izdaja knjižnih publikacij, zbornikov, revij ter zvočnih in video zapisov ipd.);
– aktivnosti upokojenskih društev;
– aktivnosti društev žena oziroma aktivov žena;
– projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih;
– preventivni programi in projekti za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc;
– počitniški programi za mlade (aktivnosti med šolskimi in študijskimi počitnicami);
– izvedba izobraževalnih in dobrodelnih akcij, ki so predmet tega pravilnika.
5. člen
Občina Miren - Kostanjevica bo sofinancirala samo projekte, ki so v interesu občine in so namenjeni širši javnosti. Izvajalci projektov morajo poskrbeti za ustrezno promocijo občine in sicer na način, da izobesijo občinske simbole oziroma na vabilu ali publikacijah dodajo grb občine, ob vseh predstavitvah v javnosti pa morajo omeniti, da je dogodek sofinancirala Občina Miren - Kostanjevica.
Prav tako so dolžni izvajalci oziroma organizatorji dogodkov, ki jih sofinancira občina, občini posredovati vabilo oziroma napovedati dogodek vsaj 3 dni pred njegovo izvedbo, kakor tudi njegovo morebitno odpoved.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
6. člen
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa. Vrednost sofinanciranja prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica, je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu. Postopek javnega razpisa vodi pristojni delavec občinske uprave.
Vsebina javnega razpisa
7. člen
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– podatke o naročniku;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti;
– navedbo okvirne višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– določila glede vsebine vlog in obveznih prilog;
– določila glede dostave oziroma pošiljanja vlog;
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom;
– predvideni datum obveščanja vlagateljev glede izida javnega razpisa.
Prijava na razpis
8. člen
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge, zlasti pa:
– podroben opis, iz katerega je razviden namen in vsebina prijavljenega projekta,
– kraj in čas izvedbe projekta,
– finančni načrt, iz katerega je razviden obseg potrebnih sredstev in delež lastnih sredstev ter sredstev drugih financerjev.
Če prijavi isti prijavitelj več projektov, mora v skupni vlogi:
– vsak projekt prijaviti na posebnem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu za vse prijavljene projekte.
9. člen
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši kot 30 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo.
Prijavo na javni razpis mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »JAVNI RAZPIS – NE ODPIRAJ«.
IV. IZBOR PROJEKTOV
10. člen
Župan imenuje 3-člansko strokovno komisijo za vrednotenje in izbor na javni razpis prijavljenih programov. Vrednotenje se opravi skladno z merili in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika. Komisija, ki je sestavljena iz enega člana Odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo ter Odbora za mladinska vprašanja, enega člana Odbora za turizem ter pristojnega delavca občinske uprave, na javni razpis prispele prijave pregleda, jih oceni in pripravi predlog za sofinanciranje.
Mandat komisije je vezan na mandat župana. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov komisije. Komisija vodi odpiranje prijav in o odpiranju sestavi zapisnik. Odločitev sprejema z večino glasov navzočih članov.
11. člen
Če je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če prijavitelj tega ne stori, se vloga s sklepom zavrže. S sklepom se zavržejo tudi nepravočasno oddane vloge.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje in vloge, ki so jih podale neupravičene osebe, se s sklepom zavrnejo.
Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka je dovoljena pritožba na župana v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. Pritožba se vloži pri organu, ki je sklep izdal. Odločitev župana je dokončna.
12. člen
Sklep o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma in drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica ter o razdelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje, izda župan na podlagi predloga komisije.
V. POGODBA
13. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, sklene župan pisno pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem občinskih sredstev.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– pogodbeni stranki (naziv, naslov, davčna številka ali identifikacijska številka za davek na dodano vrednost, številka transakcijskega računa in drugi podatki);
– predmet in način sofinanciranja;
– višina dodeljenih sredstev;
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi sredstva oziroma ne izpolni pogodbenih obveznosti;
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občinsko upravo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– obveznost poročanja izvajalca občinski upravi.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše ali ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadevo obravnava, kot da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. O preostanku oziroma neporabljenih sredstvih pa na predlog komisije odloči župan s sklepom.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
14. člen
Strokovna komisija bo pri vrednotenju vlog in pripravi predloga o dodeljevanju sredstev upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. OCENJEVANJE VSEBINE PROJEKTA
a. UTEMELJENOST IN NAMEN PROJEKTA – cilji in namen projekta so jasno opredeljeni glede na prijavljeni projekt – do 10 točk
b. OCENJENA VREDNOST PROJEKTA – do 20 točk
c. PROMOCIJA – program prispeva k promociji občine – do 15 točk
d. INOVATIVOST – programi vsebujejo drugačen dostop in neposredno ne posnemajo že izvedenih programov – do 20 točk
2. NIVO PRIREDITVE
a. krajevni nivo – do 5 točk
b. občinski nivo – do 10 točk
c. širši nivo – do 15 točk
3. SODELOVANJE – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je Občina Miren - Kostanjevica – do 5 točk
4. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju – do 5 točk
5. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV – za izvedbo programov imajo izvajalci:
a. 30–50% lastnih sredstev – do 5 točk
b. 50–70% lastnih sredstev – do 15 točk
c. Več kot 70% lastnih sredstev – do 40 točk
6. TRADICIONALNOST – vsakoletna izvedba programa ali projekta (več kot 3 leta zaporedoma) – do 15 točk.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
15. člen
Če v pogodbi ni izrecno določeno drugače, morajo izvajalci vsako leto do izteka roka, določenega v pogodbi, občini poslati letno poročilo o izvedbi prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma in drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Občina Miren - Kostanjevica lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke o namenski porabi sredstev.
Izvajalec mora vrniti neporabljena prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila, do dneva vračila, če se sredstva niso porabila v celoti ali namensko.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo proračunskih sredstev izvaja pristojni občinski organ. Če izvajalec ravna v nasprotju s pogodbo, lahko občina zadrži nakazilo še neizplačanih sredstev.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2009-1
Miren, dne 9. septembra 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost