Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3337. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje, stran 10279.

Skladno z določbami Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 104/92, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08), Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 25. redni seji dne 21. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Mozirje (v nadaljevanju: ustanovitelj) uskladi delovanje JZ Knjižnica Mozirje (v nadaljevanju: zavod), z določbami Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 104/92, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08), Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08), ureja njegov status, razmerje med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Mozirje. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje.
3. člen
Zavod ob soglasju ustanoviteljice zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti tudi za potrebe naslednjih občin: Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava.
O pogojih in načinu opravljanja dejavnosti v navedenih občinah sklepata zavod in ustanoviteljica s temi občinami pogodbe.
4. člen
V odloku uporabljeni izrazi: direktor, član, delavec in drugi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
5. člen
Ime javnega zavoda je Osrednja knjižnica Mozirje. Skrajšano ime Knjižnica Mozirje (v nadaljevanju: zavod). Sedež zavoda je v Mozirju, Hribernikova ulica 1.
6. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnemu sodišču v Celju, pod vložno številko 1/04097/00, dne 16. 12. 2003.
7. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja pravne posle samo v okviru, ki so navedene v tem odloku.
2. Pečat javnega zavoda
8. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike z naslednjim besedilom: Osrednja knjižnica Mozirje, Hribernikova 1, Mozirje.
Zavod ima tudi manjši pečat okrogle oblike, v katerem je izpisano: Osrednja knjižnica Mozirje.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in občanom.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje knjig.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja, uničevanja in delavce, ki so zanj odgovorni, določi direktor.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
9. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga pooblasti direktor, v mejah pooblastila.
4. Javnost dela
10. člen
Delo zavoda je javno. Zavod zagotavlja javnost svojega dela z obveščanjem javnosti o svojem delu, z informacijami o dopolnjevanju knjižničnega gradiva ter s sporočili o dejavnosti in o opravljenem delu. Ne glede na prejšnje določbe niso javno dostopne informacije, ki se varujejo po predpisih o varstvu osebnih podatkov ter informacije s področij dela zavoda, kjer zavod nastopa na trgu in ki so po odločitvi direktorja poslovna tajnost.
3. ORGANIZIRANOST ZAVODA
11. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po dejavnosti knjižničarstva na območju Občine Mozirje, Gornji Grad, Nazarje, Ljubno ob Savinji, Luče, Rečica ob Savinji in Solčava.
Za zadovoljevanje teh potreb ima zavod organizirane izposojevalne enote izven sedeža zavoda, in sicer:
– Krajevna knjižnica Gornji Grad, Tlaka 28, Gornji Grad
– Krajevna knjižnica Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke, 10 Ljubno ob Savinji
– Krajevna knjižnica Luče, Luče 106, Luče
– Krajevna knjižnica Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje,
– Krajevna knjižnica Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 152, Rečica ob Savinji,
– Krajevna knjižnica Solčava, Solčava 12, Solčava.
V sestavo zavoda sodita še Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani in osebna zbirka Aleksandra Videčnika.
Muzejsko dejavnost, ki se uvršča med izbirne javne službe, zadovoljuje zavod samo za potrebe Občine Mozirje.
4. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
4.1. Dejavnost zavoda
12. člen
Zavod izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z zakonom zajema:
– zbiranje, nabavo, obdelavo, hrambo in posredovanje knjižničnega gradiva;
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
– izdelovanje in vodenje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov;
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev;
– sodelovanje v medknjižnični izposoji;
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov in članov;
– informacijsko opismenjevanje;
– varovanje knjižničnega gradiva;
– sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju;
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva;
– zagotavljanje dostopnosti gradiv javne oblasti, ki so splošno dostopne na elektronskih medijih;
– organiziranje in izvajane oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture;
– organiziranje in izvajanje kulturnih prireditev, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice;
– organiziranje in izvajanje posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami;
– razstavna dejavnost.
Razen nalog javne službe izvaja še naslednje dejavnosti:
– izdaja in prodaja publikacij v knjižni in neknjižni obliki;
– opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva;
– opravlja prevoze knjižničnega gradiva;
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.
Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
V okviru te dejavnosti lahko zavod izvaja:
– izdajateljsko dejavnost,
– oglaševanje.
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom in finančnim načrtom.
4.2. Standardna klasifikacija
13. člen
Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje javne službe knjižnične dejavnosti, ki je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) opredeljena kot:
C 18.120   drugo tiskanje,
C 18.140   knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
G 47.621   trgovina na drobno s časopisi in revijami,
G 47.622   trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
       potrebščinami,
G 47.782   trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z umetniškimi izdelki,
G 47.890   trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       drugim blagom,
J 58.110   izdajanje knjig,
J 58.140   izdajanje drugih revij in periodike,
J 58.190   drugo založništvo,
J 59.140   kinematografska dejavnost,
J 59.200   snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij,
J 62.020   svetovanje o računalniških napravah in
       programih,
J 63.110   obdelava podatkov in s tem povezane
       dejavnosti,
J 63.910   dejavnost tiskovnih agencij,
L 68.200   oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin,
L 68.320   upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi,
M 69.200   računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti; davčno svetovanje,
M 72.200   raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike,
M 73.110   dejavnost oglaševalskih agencij,
M 74.300   prevajanje in tolmačenje,
N 77.220   dajanje videokaset in plošč v najem,
N 77.330   dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem in zakup,
N 79.120   dejavnost organizatorjev potovanj,
N 82.190   fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300   organizacija razstav, sejmov, srečanj,
O 85.520   izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje na področju kulture in
       umetnosti,
R 90.040   obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011   dejavnost knjižnic,
R 91.020   dejavnost muzejev,
R 91.030   varstvo kulturne dediščine.
14. člen
Zavod zagotavlja oziroma opravlja knjižnično dejavnost tudi za potrebe občanov občin: Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava, ob pogoju ustreznega sofinanciranja. Pogoji in način opravljanja dejavnosti v imenovanih občinah ter način financiranja se opredeli s pogodbo, ki jo sklenejo navedene občine, zavod in ustanovitelj.
15. člen
Knjižničarska dejavnost je pod enakimi pogoji namenjena vsem občanom Občin Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. Pogoje za uporabo knjižničnega gradiva določa interni akt knjižnice.
5. ORGANI ZAVODA
16. člen
Organa zavoda sta:
– direktor zavoda in
– svet zavoda.
5.1. Direktor zavoda
17. člen
Zavod vodi direktor, ki zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
18. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet knjižnice z večino glasov vseh članov, na podlagi javnega razpisa po postopku in na način, ki je določen z zakonom.
Svet si mora pred imenovanjem in razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občine ustanoviteljice in mnenje občin: Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice.
Velja, da je mnenje občin pogodbenih partneric podano, če so vsaj tri občine podale mnenje h kandidatu.
Strokovni delavci zavoda o mnenju glasujejo tajno.
Če občina ustanoviteljica in občine, ki so na zavod s pogodbo prenesle opravljanje dejavnosti ter strokovni delavci zavoda ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.
19. člen
Mandat direktorja traja 5 let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
20. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje zahtevane pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dela javnega zavoda,
– da ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela,
– da ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– znanje slovenskega jezika in
– aktivno znanje enega tujega jezika.
21. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastane ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
22. člen
Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda brez javnega razpisa:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če direktorju predčasno poteče mandat in
– če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan za direktorja.
Vršilca dolžnosti lahko imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet zavoda do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
23. člen
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema letni program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– skrbi za promocijo zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov, če so ti organizirani,
– sprejema kadrovski načrt,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte zavoda, če ni s predpisi ali s tem odlokom določeno, da jih sprejema svet,
– skrbi za trženje storitev,
– določa cene storitev,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za sodelovanje z drugimi knjižnicami, kulturnimi ustanovami in drugimi organizacijam,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev in izvedbo določenih nalog,
– določa o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– imenuje pomočnika direktorja, namestnika direktorja in druge delavce s posebnimi pooblastili,
– poroča občini ustanoviteljici, občinam pogodbenim partnericam in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo o delu in poslovanju zavoda,
– zagotavlja obveščenost zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi,
– izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni in predpisi, ta odlok in splošni akti zavoda.
K aktom iz druge, tretje, četrte, šeste, sedme in dvanajste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
Strateški načrt iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena je dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega in lokalnega programa za kulturo. Program dela za posamezno poslovno leto pa je opredeljen z letnim programom dela in finančnim načrtom, kadrovskim načrtom, načrtom nabav in načrtom investicijskega vzdrževanja.
5.2 Svet zavoda
24. člen
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja. Sestavlja ga 9 članov:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma članov knjižnice,
– trije predstavniki strokovnih delavcev zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Mozirje.
Predstavnike uporabnikov imenuje kulturniška zbornica na predlog zavoda v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Predstavnike delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, v skladu z zakonom in na način, kot ga določi interni akt zavoda.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Mandat članov sveta traja 5 let in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda.
25. člen
Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja.
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor zavoda v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov sveta zavoda.
26. člen
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh prisotnih članov.
Podrobneje delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
27. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu,
– s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna skladno s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
28. člen
Svet ima naslednje naloge:
– sprejema pravila zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, letnemu programu dela in finančnemu načrtu, aktu o sistemizaciji delovnih mest in kadrovskemu načrtu, po predhodnem soglasju občine ustanoviteljice,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga občini ustanoviteljici revizijo poslovanja zavoda, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor občine ustanoviteljice,
– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev o mnenju glede imenovanja oziroma razrešitve direktorja,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– potrjuje letno poročilo o delu poslovanja zavoda,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– odloča o razpolaganju s presežki prihodkov nad odhodki zavoda ter daje soglasje k predlogu pokrivanja primanjkljaja prihodkov,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k cenam storitev zavoda.
6. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA TER RAZPOLAGANJA S SREDSTVI
29. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– iz proračunskih sredstev občin navedenih v 14. členu tega odloka,
– iz proračunskih sredstev države,
– iz sredstev evropskega proračuna,
– iz sredstev na podlagi javnih razpisov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z oddajanjem prostorov in opreme drugim porabnikom,
– iz članarin, zamudnin, obrabnin ter prodaje storitev in izdelkov uporabnikom,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji določenimi z zakonom.
30. člen
Zavod pridobiva proračunska sredstva občine ustanoviteljice in občin pogodbenih partneric za svoje dejavnosti na osnovi predloženega letnega programa s finančnim načrtom, ki je bil s financerji predhodno usklajen in h kateremu je dal soglasje svet zavoda.
V okviru potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta zavod samostojno gospodari s prihodki.
Zavod ločeno prikazuje prihodke in odhodke iz javnih virov, iz tržne dejavnosti in drugih nejavnih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Muzejsko dejavnost v celoti financira ustanoviteljica, to je Občina Mozirje.
31. člen
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Če posamezna občina ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do zavoda ali jih ne izpolnjuje pravočasno in redno, je zavod o tem dolžan obvestiti občino ustanoviteljico, občine pogodbene partnerice in ministrstvo pristojno za kulturo.
Dokler ne pride do uskladitve letnega plana dela in finančnega načrta oziroma do sklenitve pogodb, zavod posluje, občine pa zagotavljajo svoje obveznosti v obsegu preteklega poslovnega leta, v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje v obdobju začasnega financiranja.
7. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
32. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k finančnemu načrtu in programu dela,
– ugotavlja skladnost programov dela, finančnih načrtov in razvojnih načrtov s plani ustanoviteljice,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– daje soglasje k zaključnemu računu,
– odloča o statusnih spremembah,
– zagotavlja sredstva za delo zavoda in druge vrste pomoči, ki nimajo materialnega značaja.
33. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljici vsako leto poročati o poslovanju zavoda in posredovati druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje ustanoviteljske funkcije.
8. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
34. člen
Za obveznosti zavoda odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
9. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
35. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki in drugih interni predpisi, s katerimi se urejajo posamezna področja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
Splošni akti in postopki morajo biti v skladu z zakonom in tem odlokom.
Splošne akte, za katere je s tem odlokom ali zakonom določeno, da morajo pridobiti soglasje sveta zavoda, lahko direktor sprejme, ko je soglasje podano.
Postopek sprejemanja in objave splošnega akta določi direktor, če z zakonom ali predpisi ni drugače določeno.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
10. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
36. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali organizacija.
11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v 3 mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat izvajajo nujne naloge obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata, za katerega je imenovan.
38. člen
Interni akti zavoda morajo biti usklajeni s temi spremembami v odloku o ustanovitvi Knjižnice Mozirje v roku 6-ih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje (Uradni list RS, št. 101/03).
40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2009
Mozirje, dne 21. septembra 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.