Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009

Kazalo

3308. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2009, stran 10243.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 7-8/08) je Občinski svet Občine Logatec na 24. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Logatec za leto 2009 (Logaške novice št. 12/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih v EUR:
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.  |IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV          |       |
|   |IN ODHODKOV                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   Rebalans|
|                        |     2009|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  15.838.646|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  12.225.792|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  8.438.195|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  6.518.495|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davek na premoženje          |  1.445.650|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   474.050|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  3.787.597|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  2.402.371|
|   |premoženja                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    11.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    17.790|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    57.386|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  1.299.050|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  2.500.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |  1.200.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neop. |  1.300.000|
|   |dolg. sredstev              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujih virov    |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.112.854|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.054.958|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |    57.896|
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  16.026.224|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.651.833|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   704.745|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   113.455|
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.648.633|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    54.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   131.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERJI             |  4.741.168|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    35.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferji posameznikom        |  2.600.208|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   530.885|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.575.075|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  8.092.540|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  8.092.540|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERJI         |   540.682|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   447.614|
|   |osebam, ki niso PU            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    93.068|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)       |   –187.578|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.  |IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      –|
|   |naložb                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      –|
|   |privatizacije               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      –|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      –|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|C.  |IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)           |   300.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   300.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   300.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –487.578|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)      |   –300.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   187.578|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2008 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo stanje 2008  |   487.578|
+-----+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanimi kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: http://www.logatec.si/«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v javnem glasilu, uporablja pa se za leto 2009.
Št. 410-166/2009-10
Logatec, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti