Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009

Kazalo

3291. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij, stran 10170.

Na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– podrobnejše zahteve in izjeme za posebne tehnične in organizacijske ukrepe za skladiščenje nevarnih kemikalij, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja ter za izpolnjevanje zahtev glede objektov, razporejanja in varovanja posameznih skupin kemikalij;
– zahteve za skladiščenje nevarnih kemikalij, ki so v prometu kot predmeti splošne rabe za končnega kupca, ki ni vnaprej znan. To so tudi trgovine, ki tipični prodajni asortiman nevarnih kemikalij skladiščijo na prodajnih policah na višini 2 m ali več.
2. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za skladišča v trgovinah z mešanim blagom, kolikor niso v nasprotju s Pravilnikom o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 2/04).
Ne glede na drugo alineo prejšnjega člena, se za zagotavljanje varnega skladiščenja nevarnih kemikalij v trgovini oziroma drugih specifičnih dejavnostih lahko izdelajo smernice, ki upoštevajo zakonitosti trgovine oziroma drugih specifičnih dejavnosti in jih odobri organ, pristojen za kemikalije.
3. člen
Ta pravilnik se uporablja tudi za skladiščenje biocidnih proizvodov, strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje ter predhodnih sestavin za prepovedane droge, kolikor to ni urejeno s posebnimi predpisi, ki urejajo ta področja. Ta pravilnik se uporablja tudi za skladiščenje mineralnih gnojil, ki niso v končni obliki.
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za:
– skladiščenje kemikalij v nepremičnih skladiščnih posodah,
– skladiščenje kemikalij v razsutem stanju, razen mineralnih gnojil iz amonijevega nitrata,
– začasno vmesno skladiščenje nevarnega blaga zaradi spremembe vrste prevoza ali prevoznega sredstva (pretovarjanje).
4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08; v nadaljnjem besedilu: zakon).
Ne glede na prejšnji odstavek se za potrebe tega pravilnika uporabljajo naslednji izrazi:
Aerosolni razpršilnik pomeni katerokoli kovinsko, stekleno ali plastično posodo, ki ni ponovno uporabljiva in vsebuje pod tlakom stisnjen, utekočinjen ali raztopljen plin, s tekočino, pasto ali prahom ali brez teh, ter je opremljena z ventilom, ki omogoča, da se vsebina izbrizga v obliki trdnih ali tekočih delcev v suspenziji plina kot pena, pasta ali prah ali v tekočem stanju, v skladu s predpisi, ki urejajo aerosolne razpršilnike.
Ločeno skladiščenje pomeni skladiščenje na različnih odsekih skladišča. En odsek je en del skladišča:
– v stavbah, požarno ločeno od ostalih prostorov, skladno z zahtevami smernic iz 10. člena tega pravilnika,
– na prostem, ločeno in urejeno, skladno z zahtevami smernic iz 10. člena tega pravilnika.
Nevarno blago je blago, kot je določeno v predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
Razredi nevarnega blaga po ADR/RID so razredi na podlagi mednarodnih pogodb iz prvega in drugega odstavka 3. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) in se uporabljajo za potrebe tega pravilnika.
Razred skladiščenja pomeni razvrstitev kemikalij ali drugega blaga na podlagi njihovih specifičnih nevarnih lastnosti, ki vplivajo na posebne tehnične in organizacijske ukrepe za skladiščenje.
Skladišče je mesto, kjer se skladiščijo nevarne kemikalije v embalažnih enotah do 3000 l za namene proizvodnje, prometa, uporabe ali drugih dejavnosti. Sem sodijo tudi skladišča, kjer se poleg nevarnih kemikalij skladiščijo tudi kemikalije, ki niso razvrščene kot nevarne in drugo blago. Mesto skladiščenja je lahko v zaprtem prostoru ali na prostem.
Skladiščenje s pregrado je skladiščenje na istem skladiščnem odseku, pri čemer so skladiščeni proizvodi požarno ločeni, skladno z zahtevami smernic iz 10. člena tega pravilnika oziroma so shranjeni v omarah iz negorljivega materiala.
5. člen
V skladišču je dovoljeno le skladiščenje.
II. RAZREDI SKLADIŠČENJA IN PRAVILA GLEDE SKLADIŠČENJA
6. člen
Razredi skladiščenja so določeni glede na nevarne lastnosti nevarnih kemikalij. Zaradi zagotavljanja varnega skladiščenja nevarnih kemikalij, ki se skladiščijo skupaj z drugim blagom, se določijo tudi razredi skladiščenja, ki opisujejo kemikalije, ki niso razvrščene kot nevarne in drugo blago.
Razred skladiščenja se določi ne glede na velikost embalažne enote.
Kemikalija ali drugo blago se lahko uvrsti samo v en razred skladiščenja. V določen razred skladiščenja se uvrsti kemikalija ali drugo blago, če izpolnjuje vsaj eno merilo za uvrstitev v razred. Če je kemikalijo ali drugo blago mogoče uvrstiti v več različnih razredov, se je treba odločiti za varnejšo izbiro.
Pri uvrščanju v razrede skladiščenja prednostno obravnavamo tiste nevarne lastnosti, ki zahtevajo ukrepe zaradi zaščite pred požarom in eksplozijo, potem pa zdravju nevarne lastnosti.
7. člen
Razredi skladiščenja so naslednji:
– Razred skladiščenja 1: Eksplozivne kemikalije
– Razred skladiščenja 2 A: Plini
– Razred skladiščenja 2 B: Aerosolni razpršilniki
– Razred skladiščenja 3 A: Vnetljive tekoče kemikalije
– Razred skladiščenja 3 B: Gorljive tekoče kemikalije
– Razreda skladiščenja 4.1 A in 4.1 B: Vnetljive trdne kemikalije
– Razred skladiščenja 4.2: Samovnetljive kemikalije
– Razred skladiščenja 4.3: Kemikalije, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline
– Razredi skladiščenja 5.1 A, 5.1 B in 5.1 C: Kemikalije, ki povzročajo vžig
– Razred skladiščenja 5.2: Organski peroksidi
– Razreda skladiščenja 6.1 A in 6.1 B: Zelo strupene in strupene kemikalije
Razred skladiščenja 6.1 A: Gorljive zelo strupene in strupene kemikalije
Razred skladiščenja 6.1 B: Negorljive zelo strupene in strupene kemikalije
– Razred skladiščenja 6.2: Infektivne snovi
– Razred skladiščenja 7: Radioaktivne snovi
– Razreda skladiščenja 8 A in 8 B: Jedke snovi
Razred skladiščenja 8 A: Gorljive jedke kemikalije
Razred skladiščenja 8 B: Negorljive jedke kemikalije
– Razred skladiščenja 9 (ni v uporabi)
– Razred skladiščenja 10: Gorljive tekoče kemikalije, razen tistih, ki so uvrščene v razred skladiščenja 3 A ali 3 B
– Razred skladiščenja 11: Gorljivi trdni proizvodi
– Razred skladiščenja 12: Negorljivi proizvodi
– Razred skladiščenja 13: Negorljivi trdni proizvodi
Razredi skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede so opisani v Prilogi I tega pravilnika.
Razredi skladiščenja se lahko navedejo v varnostnem listu.
8. člen
Pravila za skupno skladiščenje posameznih razredov skladiščenja so določena v Prilogi II tega pravilnika.
Kadar je v tabeli iz Priloge II tega pravilnika dovoljeno skupno skladiščenje, je kljub temu potrebno skladiščenje s pregrado glede na posebne zahteve, ki izhajajo iz drugih predpisov in specifičnih lastnosti kemikalij.
9. člen
Priloga II tega pravilnika se uporablja za določitev združljivosti skladiščenja kemikalij in drugega blaga iz razredov skladiščenja iz 7. člena tega pravilnika, ne glede na količino in ne glede na zmogljivost skladišča.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je v primeru skladiščenja v količinah, ki ne presegajo količin določenih v Prilogi III tega pravilnika mogoče te kemikalije oziroma drugo blago skladiščiti le s pregrado.
V skladiščih z zmogljivostjo nad 5 ton se lahko kot pregrade za preprečevanje požara uporabljajo kemikalije in blago iz razredov skladiščenja 12 in 13.
Skladišče z zmogljivostjo do 5 ton se lahko do njegove polne zmogljivosti dopolni s kemikalijami iz razredov skladiščenja 3 B, 8, 10, 11, 12 in 13, pri čemer se kemikalije in proizvodi iz razredov skladiščenja 12 in 13 lahko uporabljajo kot pregrade za preprečevanje požara.
III. TEHNIČNE ZAHTEVE
10. člen
V skladiščih je treba poleg predpisov, ki urejajo gradnjo objektov, varstvo okolja in predpisov o protieksplozijski zaščiti, upoštevati še naslednje določbe:
– skladišča morajo biti zgrajena ali opremljena tako, da lahko zadržijo razlite kemikalije do najmanj dvakratne prostornine največje embalažne enote v kateri se hranijo tekoče kemikalije,
– tla morajo biti nepropustna,
– skladišča morajo biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo,
– omare, police in druga oprema morajo biti iz materialov, ki so odporni na kemikalije, ki se tam skladiščijo.
Ukrepi za varstvo pred požarom in način njihovega izvajanja se določijo s smernicami, ki jih izda organ, pristojen za kemikalije, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred požarom.
11. člen
Temperatura in vlaga v skladišču morata ustrezati pogojem, ki jih določi proizvajalec kemikalije.
V bližini odseka skladišča, kjer se skladiščijo jedke (C), zelo strupene (T(na +)) in strupene (T) kemikalije, mora biti umivalnik ali korito s tekočo vodo, opremljeno z ročno prho.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za trgovine, kjer se blago skladišči na prodajnih policah.
12. člen
Če je v skladišču predviden delovni prostor za administrativna dela, mora biti fizično ločen in ustrezno prezračen v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Fizično ločen prostor ni potreben za trgovine, ki blago skladiščijo na prodajnih policah.
Prehranjevanje in kajenje v skladišču ni dovoljeno.
IV. ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE
13. člen
Kemikalije, ki so razvrščene in označene kot zelo strupene (T(na +)) in snovi s seznama predhodnih sestavin za prepovedane droge iz skupin 1 in 2 v skladu z Uredbo o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 85/05), morajo biti varovane in skladiščene tako, da je dostop do njih omejen, nadzorovan in omogočen le pooblaščenim osebam.
Kemikalije, ki so razvrščene in označene kot zelo strupene (T(na +)) in so v prometu kot predmeti splošne rabe, morajo biti shranjene na zaklenjenem mestu.
V skladiščih, kjer se skladiščijo kemikalije, mora biti omogočen klic v sili in na vidnem mestu navedene telefonske številke za klic v sili.
V skladiščih, kjer se skladiščijo nevarne kemikalije, mora biti zaposlenim na voljo osebna varovalna oprema, v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
V skladiščih, kjer se skladiščijo nevarne kemikalije, razvrščene in označene kot zelo strupene (T(na +)) in strupene (T), morata biti zaposlenim zagotovljeni ločeni garderobni omarici za čisto in umazano garderobo.
Kemikalije se morajo praviloma skladiščiti v originalni embalaži. Če se zaradi potreb proizvodnje iz večjih embalažnih enot določene količine kemikalij prepakirajo, morajo te kemikalije biti označene in pakirane v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij.
V skladišču mora biti za primer obvladljivega razlitja kemikalij stalno zagotovljeno primerno absorbcijsko sredstvo. Zagotovljena mora biti tudi posoda za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih kemikalij in drugih odpadkov, ki nastanejo pri sanaciji.
Glede na specifične nevarne lastnosti kemikalij, ki se skladiščijo, mora biti zagotovljena dodatna posebna varovalna oprema za ukrepanje v primeru nepredvidenega dogodka, ki mora biti vzdrževana, redno kontrolirana in shranjena na dostopnih in jasno označenih mestih.
14. člen
Z odpadno embalažo, odpadnimi kemikalijami in odpadki, ki nastanejo pri nezgodah in pri njihovih sanacijah, je treba ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Smernice iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika se izdajo najpozneje v 12 mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
Seznami snovi iz razredov skladiščenja 5.1 A in 5.1 B se objavijo na spletnih straneh organa, pristojnega za kemikalije.
Merila za uvrstitev v razred skladiščenja 5.1 C se objavijo na spletnih straneh organa, pristojnega za kemikalije.
16. člen
Pravne in fizične osebe, ki skladiščijo kemikalije, morajo svojo dejavnost uskladiti s tem pravilnikom najpozneje v 24 mesecih od dneva njegove uveljavitve.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-17/2008
Ljubljana, dne 10. septembra 2009
EVA 2008-2711-0172
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti