Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3151. Pravilnik o priznavanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti, stran 9599.

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena in za izvajanje 148. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o priznavanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti
1. člen
(vsebina)
(1) S tem pravilnikom se določajo podrobnejši pogoji priznavanja skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti hrane (v nadaljevanju: skupina proizvajalcev) s ciljem načrtovanja in usklajevanja proizvodnje s povpraševanjem, pospeševanja koncentracije ponudbe, skupnega trženja proizvodov ter povečanja konkurenčnosti.
(2) Ta pravilnik se ne nanaša na poklicne in panožne organizacije, ki zastopajo enega ali več sektorjev.
2. člen
(vrste shem kakovosti)
Sheme kakovosti Skupnosti oziroma Republike Slovenije, ki so podlaga za priznavanje skupin proizvajalcev po tem pravilniku, so:
– ekološka pridelava in predelava,
– zajamčena tradicionalna posebnost,
– zaščitena označba porekla,
– zaščitena geografska označba,
– integrirana pridelava,
– dobrote z naših kmetij,
– višja kakovost.
3. člen
(vlagatelj in vloga za priznanje skupine proizvajalcev)
(1) Vlagatelj je skupina proizvajalcev, ki vloži vlogo za priznanje skupine proizvajalcev iz shem kakovosti hrane.
(2) Vloga za priznanje skupine proizvajalcev mora vsebovati podatke oziroma dokazila iz Priloge I, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(odločba)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, izda odločbo o priznanju skupine proizvajalcev in priznano skupino vpiše v evidenco zaščitenih in certificiranih kmetijskih pridelkov in živil ter priznanih mineralnih vod.
5. člen
(spremljanje)
(1) Skupina proizvajalcev mora po tem pravilniku Ministrstvu vsako leto do 15. aprila tekočega leta sporočiti podatke za preteklo leto o:
– številu članov v skupini proizvajalcev,
– obsegu proizvodnje certificiranih proizvodov iz shem kakovosti (obseg prodaje, prodajna cena – euro/enoto, vrednost proizvodnje),
– poslovanju (poročilo o poslovanju) in vseh bistvenih spremembah notranjih pravil oziroma operativnega programa.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka služijo za potrebe preverjanja pogojev za priznanje skupin proizvajalcev s strani Ministrstva in statistične obdelave podatkov.
(3) Če priznana skupina proizvajalcev Ministrstvu ne posreduje zahtevanih podatkov oziroma ne more dokazati, da je v shemi kakovosti, jo Ministrstvo izbriše iz evidence zaščitenih in certificiranih kmetijskih pridelkov in živil ter priznanih mineralnih vod.
6. člen
(prehodni določbi)
(1) Skupine proizvajalcev, ki so bile priznane po Pravilniku o priznavanju skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 33/05), se štejejo kot skupine proizvajalcev po tem pravilniku.
(2) Postopki priznavanja skupin proizvajalcev, začeti po Pravilniku o priznavanju skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 33/05), se končajo v skladu s tem pravilnikom.
7. člen
(končna določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 33/05).
8. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-72/2009
Ljubljana, dne 8. julija 2009
EVA 2009-2311-0059
prof. dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost